.דנלוהב הנש האמכ ינפל הרקש ,יתימא רופיס והז
.םירופיס בתוכ ,רפוס םגו הליהק לש הבר םג היהש ,ןמהל 'מ ברה ידי לע בתכנ רופיסה

:ןמהל ברה רפסמ ךכו

,דנלוה לש הריבה ריעב םיחיטשל לודג רחסמ תיב לעב היה ,סנירפ רמ ,ידידי
תיב תלהנה תא סנירפ רמ חינה ,הנש םינומש ליגב ,הנורחאל .גאה ריעב
.לוכה לע החוקפ וניע ןיידע ךא ,םירגובה וינב ידיב רחסמה

.סנירפ תחפשמ תיבב ,תבש לילב ,ףרוחב היה הז
.תבשה ןחלוש ביבס הבסה הלודגה החפשמה
.ותוא וטשיק םירקיו םיאנ םילכו ,םעט בוטב ךורע היה ןחלושה
,תבשה ילכאממ םועטל וקיפסה רבכ תיבה ינב
.תיבה תא ואלימ תבשה תורימז ילילצו
תוכלמה רצח לש דיקפ יכ ,העידוהו ,תתרשמה הסנכנ הנהו
.סנירפ רמ םע רבדל הצור
.רדחל וסנכיהב דיקפה רמא - עירפמ ינאש רעטצמ ינא -
.קירדנה ךיסנה ,ותלעמ דוה לש ותוחילשב אב ינא -
ןומראל חולשל ,סנירפ רמ ,ךממ שקבמ ותלעמ דוה
.ןאכ םימושרה לדוגבו הרוצב םיחיטש השימח
םלואה טושיקל ,דימ םיחיטשל קוקז ותלעמ דוה
.ןומראב הלילה ךרעיתש תיגיגחה הגצהה דובכל
:רמאו ,ססיה אל סנירפ רמ
,דואמ דואמ רעטצמ ינא -
,ךיסנה ,ותלעמ דוה ןוצר תא ברעה אלמל יתורשפאב ןיא ךא
.םידוהיל שודק םוי ,םויה תבש ליל יכ
.תבשה תאצ דע ,ברעב רחמ דע ןיתמהל ץלאיי ותלעמ דוה

...ברעה םדובכל ךרעית הגצהה ;םויה ןומראל ועיגי םיחרואה -
.דיקפה רמא -
:רמאו ואסיכמ םמורתה סנירפ רמ
.תבשב רחסמב קוסעל םילוכי ונניא ונא -
.קומעה ירעצ תא ותלעמ דוהל אנ רוסמ
.שדחמ הליחתה הקספוהש תורימזה תרישו ,ךלה דיקפה
.תינש ךיסנה חילש עיפוה רשאכ ןחלושה ביבס הבשי ןיידע החפשמה
.םישקובמה םיחיטשה תא וחלשתש שקבמ ותלעמ דוה -
.דימ ןומראב םישורד םיחיטשה .תרחא תונח םושב םתוא גישהל ןיא
.ךיסנה תיב תינכתב השק שוביש םרגיי ,םתוא לבקנ אל םא
:ןוחטיבב סנירפ רמ בישה ךכ רחאו ,רדחב הממד הררתשה עגרל
:יתרמא רבכש המ לע רוזחל אלא לוכי ינניא -
.ותלעמ דוה ןוצר תא אלמל יתורשפאב ןיא ;דואמ דע רעטצמ ינא .םויה תבש
.תישילשה םעפב חילשה עיפוה ןוזמה תכרב רחאל דימ
:ונכות הזו ,ךיסנה לש ודי בתכב בתכמ ותא איבה אוה םעפה
!רקיה סנירפ רמ
םרובע םלשל ןכומ היהא .דימ םיחיטשה תא לבקל ינא חרכומ
קוחמל לכות ,םעפה יל ברסת םא .השולש יפ וא םיינש יפ
.ךלש םינוקה תמישרמ יתוא

קירדנה ךיסנה
:חילשל סנירפ רמ בישה בתכמה תאירק רחאל
;בתכב ותלעמ דוהל תונעל יתורשפאב ןיא תבשה תשודק ינפמ -
:הפ-לעב יירבד תא וילא רבעה ןכל

!דואמ דבכנ ךיסנ
ךלוקב עומשל יתבוחו ,דבכנו הובג טילש התא םנמא
שי ךא ,דימת ךנוצר תא אלמלו
,לוכה-רצוי ,םיכלמה יכלמ ךלמ :הובג לעמ הובג
!תבשב חונל ונילע הוויצ אוהו
,ךתלעמ דוהכ בושחו הלענ הנוק דיספהל דואמ יל רצ
.תרחא גוהנל יתלוכיב ןיא ךא
!תבשה תא ללחא אל
.תוחורה ורעס החפשמה רדחבו ,םלענ חילשה
.ריחמ ןייצל ילב םיחיטשה תא חולשל שיש רבס רוכבה ןבה
.ךיסנל הנתמכ םיחיטשה ןמ קלח חולשל עיצה רחא ןב
,רתויב בושחה הנוקה תא םידיספמ םה הנהש ,ועדי לוכה
.םהלש רחסמה תיבל הרקי המ עדוי ימו
:הרמאו הנקזה אתבסה הברעתה ןאכ
?םכיבא תא רעצל םכל המל !םידלי ,ולדח -
.תבשה תרימש ןויסינ ,ןויסינב ונתוא דימעה ה"בקה
;ףסכה דספה לע ורעטצת לא
!וננורסח תא אלמל 'ה ידיב

:בתכב הנמזה העיגה תבש יאצומב
.10 העשב ,רקובב ינש םויב ךיסנה ינפל בצייתהל שקבתמ סנירפ רמ
.הלוכ החפשמה תא הדירטה וז הלאש ?הנמזהה רשפ המ
.העבקנש העשב ךיסנה תכשלל סנירפ רמ סנכנ הדרח אלמ בלב
,תופי םינפ רבסב לבקתה אוה
:ךיסנה ול רמא ךכו
.תומיענה יא לע יל חלס ,רקיה סנירפ רמ -
:השעמה רופיס תא ךל רפסאו הבה
,ןומראב הגצה הכרענ אל ללכ תבש לילב
,דבכנה ןורבה ילצא רקיב אלא
.םידוהיה לע הבסנ החישהו
.עצב יבהוא םה םידוהיה לכ ;םידוהיה לע ךומסל ןיא :ןעט ןורבה
.לוכל לעמ םלצא ףסכה :ףיסוה אוהו
.השעמ לכ תושעל םינכומ םידוהיה בהזו ףסכ רובעב
,םינמאנ םידוהיה :תמא וז ןיאש יתרמאו ,יתדגנתה - ךיסנה רמא - ינא -
.הנידמה יקוחל םינמאנו םתד יקוחל םינמאנ
,ןויסינב ךתחפשמ ינב תאו ךתוא דימעהל ונטלחה זא
.ישילשה תאו ינשה תא ךכ רחאו ,ןושארה חילשה תא םכתיבל ונחלש
ןחבמב תדמעש יתחמש ינא
.ףסכ עצב רובע םכלש תבשה תא "תרכמ" אלו
,ךתונחב ייכרצ לכ תא תונקל ךישמאש ןבומ
!םכלש רחסמה תיב תא ריכי ,ךלמה ,ותוכלמ דוה םגש לדתשא

.ורופיס תא ןמהל ברה םייס ןאכ

:השעמה רופיס תא ונחנא ךישמנ הבה
.12 העשב ינש םויב סנירפ תחפשמ תיבב םיחרואה רדח תא םכל וראת
.ךיסנה ןומראמ רזח אל ןיידע באה
?םיריעצה םידכנה םישיגרמ וא םירמוא המ :ובתכו ובשח
?םירגובמה םינבה םיבשוח המ
?םעפה תקתוש איה םאה ?אתבסה יפב המו
:באה לש ובוש תא ראתנ ךכ רחא
?הרוק המו ...תיבה דיל הרצענ םיסוסה תבכרמ
.הגצהל רופיסה תא ךופהל ולכות ,וצרת םא
.שדוח שאר תביסמב וא םירוהה ינפל הב עיפוהל ולכות

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח