םתוא קרפל רשפא יאש תינוכמ וא סוטמ ןכו ,"וגל" ינבא התיכל איבהל יוצר הז רועישל
.שדחמ םתוא ביכרהלו

:ןיינבה תודובע לכ תולולכ "הנובה" תכאלמב
- תונולחו תותלד תנקתה ,תוריקה תמקה ,היינבל חטשה תרשכה
,"הנובה" םושמ תבשב תורוסאה תוכאלמ ןה ולא לכ
."רתוס" אוה יונבה תא קרפמהו
:'א הנשמ ,ב"י קרפ תבש תכסמב הנשמה ךותמ דמלנ
?בייח היהיו הנבי המכ - הנובה
...(ריקב ןטק רוח םתוסש ימ וליפא :אוהש לכ) אוהש לכ הנובה
הכאלמ השועה לכ :ללכה הז
.בייח - תבשב ,תמייקתמ ותכאלמו

הדובע

:םיקלח ינשל הנשמה תא קלחנ
,המכ -םיבישמו םילאוש הנשמה לש ןושארה קלחב
.(שנועב) בייח םדא היינב לש תומכ וזיאב
?הלאשל הבושתה יהמ
.תבשב בייח םדא הכאלמ לש ןימ הזיאב הלאשב םינד ינשה קלחב
?וז הלאשל הבושתה יהמ
;ךשמהבש תולועפה תמישרב ונייע
:תואמגוד ופיסוהו ,תומייקתמ ןניאש ולאכ ןיבל תומייקתמה תוכאלמ ןיב וניחבה

הכאלמה
תולועפה
תמייקתמ אל/תמייקתמ

הלודג המרעב ולא לע ולא םירפס תחנה .1
גגה לע םיפער תחנה .2
םיסירת תפגה .3
םיסירת תנקתה .4
................... .5
................... .6

"הנובה" תכאלמל תודלות
(ג"י הכלה ,'י קרפ ם"במרל תבש תוכלה ךותמ)
.הנובה תדלות הז ירה ,עובק להוא השועה
..... (םייקתהל יושעה רמוחמ) המדא ילכ השועה ןכו
.בייחו ,הנוב תדלות הז ירה

תוארוה הירבחל ונת .רצחב םימייקמ םהש להואב ףסאתהל תבהוא יש לש הרובחה :הלאש
.תבש תארקל ךרעיהל דציכ תוקיודמ

םימכח ירוסיא
עובק אל להוא תמקה ומכ ,להוא תמקהל תומודה תולועפ ורסא םימכח
.היישמש וא הככס ,היירטמ תחיתפו
,מ"ס 10 לש בחורב ,תבש ברעב יקלח ןפואב היישמש וא הככס םיחתופ רשאכ
.תבשב החיתפה תא םילשהלו ךישמהל רתומ

קבד תרזעב םיקבדנש םיקלחמ םיסוטמ תיינבו "וגל"ב היינב
אוה תבשב אקווד ."וגל" ינבאמ ראפ יניינב תונבל בהוא בדנ וליאו ,ןיינבב דבוע בדנ לש ויבא
?תבשב "וגל"ב תונבל ול רתומ םאה .ול רוזעל ןכומ אבא םגו ,ךכל יונפ
ונייע ךכ רחאו ,הז קרפב הבותכה ,ב"י קרפ תבש תכסממ הנשמה יפ לע בדנל בישהל וסנ
:הכלהב

לבא ,רתוסו הנוב םושמ ,תבשב םריזחהל וא םדירוהל רוסא תיב לש ןולחו תלד
רתומ ,(תונולחו םיסירת לש הריגסו החיתפ) הגרבה ידי לע אוה ושומיש ךרדש ילכ
.תבשב וריזחהלו וקרפל
.תבשב םהב קחשמה רתומ םקרפלו םביכרהל םכרדש םידלי יעוצעצש ןאכמו
.(ד"נ הכלה ,ה"ע קרפ יולה ברל םייח רוקמ)

.ןיינבב ויבאל רוסאש המ "וגל"ב ול רתומ עודמ ול וריבסהו בדנל הרורב הבושת ובתכ
סוטמ ביכרהל רתומ םא ,ועבקו ,(תינוכמה תא וא) קבדומהו בכרומה סוטמה תא וקדב
.תבשב הז גוסמ

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח