,תבשב הרוסא ,שא תריצי לכ ,הריעב לכ
;לושיבל וא הרואתל ,םומיחל :הרטמ לכל
.הרודמ וא טפנ ,זג תקלדה ידי לע וא תיצמ וא רורפג תתצה ידי לע :הרוצ לכב
.תבשב שא תובכל רוסא ןכ ,תבשב שא ריעבהל רוסאש םשכו

.למשחה חוכב םילעופה םיבר םירישכמ ונתיבב
ילמשחה רישכמה ןיבו הבכמה ,ריעבמה ןיב רשק ןיאש ונל המדנ
.שא וא הבהל םיאור ןיא ללכ ךרדב יכ
ולגת ,ותלועפב רישכמה תא וקדבת רשאכ ךא
.הריעב ידי לע לעופ ילמשח רישכמ לכ יכ
"וידרה תא קילדהל" ,"עונמה תא תיצהל" םירמוא ונחנא ןכל
."היזיוולטה תא תובכל" וא
:א"צ ףיעס ,ה"ע קרפ "םייח רוקמ"ב בותכ ךכו
.תבשב םירוסא יוביכהו הרעבה
.תבשב הרוסא ויוביכו למשח תקלדה
וידר ,ןופלט ומכ ,למשחה חוכב לעופה רישכמ ןכו
,המודכו לוקמר ,(היזיוולט)
.שממ שא ןידכ ,תבשב םתלעפה הרוסא

הדובע

.למשחה חוכב םילעופה םירישכמל תואמגוד ריכזה יולה ברה
.תבשב םליעפהל רוסאש םיילמשח םירישכמל תואמגוד ופיסוה
,ותלעפה וא רישכמה תלועפ ןמזב הרעבב (לוח ימיב) םתנחבה םא
.םכירבחל תאז לע ורפס ,םמחתה רישכמהש םתשגרהש וא

,תבשב םירוסא יוביכהו הרעבההש ףא ,תאז לכבו
?דציכ .םעטה יפל ,ררוקמ וא םמוחמ לכואהו ,תבשב ראומ ונתיב

תבשל תבש ברעמ הנכה
,תבשב שאו רוא תובכלו קילדהל רוסא
.תבשל תבש ברעמ םוחו רוא ןיכהל רתומ ךא

:'ג קוספ ,ה"ל קרפ תומש שמוחב בותכ ךכו
.תבשה םויב םכיתובשומ לכב שא ורעבת אל

:ונימכח ונתוא ודמילו
,ריעבמ התא (ןיא=)יא תבשה םויב
.תבשל ברעמ ריעבמ התא לבא
(קוספל אתליכמ)

?תבשל תבש ברעמ םוחו רוא ונתיבב םיניכמ ךיא

:תבשה רנב ליחתנ .1
,םכיניב וחחוש .תוצובקל ונגראתה
המ ותרבחמב דחא לכ ראתי ךכ רחאו
:ןוידל תולאשב רזעיהל ולכות .ותיבב גוהנ
?תבש תורנ םיקילדמ יתמ -
?קילדמ ימ -
?םיקילדמ המכ -
?םיקילדמ ןכיה -
?הקלדהל תורנה תא ןיכמ ימ -
.םכיתובושת ןיב וושה
.םלוכל תופתושמש תובושת שי ךא ,תונוש תובושתה ןמ קלח
.(התיכה וא) הצובקה ידלי לכ לצא תווש ויהש תובושת השגדה וקב ונייצ

תבשב לכואה םומיח .2
,ריעבמ התא יא תבשה םויב"
."תבשל תבש ברעמ ריעבמ התא לבא
.(תבש לש הטלפ=) הריכב םישמתשמ תיבב יתור לצא
,תבשה ילישבת הריכה לע
.תבשה תאצ דע תבש ברעמ ילמשחה עקשל תרבוחמ איהו
.תבשה תאצ דע תבש ברעמ םיקלוד זגה לש םייריכה םרוי לצא
.תבשל דחוימ רותפכ םע ילמשח רונת שי לט לש םירוהל
.תבשה רותפכ לע תצחולו תבשה ילכאמ תא רונתב המש אמיא תבש רנ תקלדה ינפל

.ורפס ?םכיתבב המו

תבשל תבש ברעמ תיבב הרואתה .3
ילמשחה תבשה ןועש
.םילושיבה תא תמייסמ אמיא חבטמב .תבש ברע
,תבש דובכל םישבלתמו תבשה ןחלוש תא םיכרוע םידליה
.למשחה ןועש דיל דמוע אבאו
.לעי תלאוש - ?אבא ,השוע התא המ -
תבשל תבש ברעמ תיבב תורואה תא ןיכמ ינא .תבשה ןועש תא ןווכמ ינא -
?הז המ ,"תבש ןועש" -
:רמואו ,ריקל תרבוחמש הבית לעיל הארמ אבא
ילמשח םרז םיליבומה םילבכה םירבוחמ הזה ןועשה לא .תבשה ןועש והז -
.חבטמלו םירדחל ,ונלש הרידב למשחה תורונמל
,תיבב תורונמה תא קילדהל לוכי ןועשה
.ילמשחה םרזה תא קתנל םג לוכי אוהו
.ןווכל לוכי ינא ונלש תבשה ןועש תא
םירוגמה רדחבו חבטמב רואהש ןווכמ ינא הנה
.10.30 -ב הבכיו 5.00 -ב קלדיי
.ןועשה תועצמאב הבכיו קלדיי רואה
.תבשל תבש ברעמ רואה תא ןיכמ ינא ךכ

,למשח ונתיבב היה אל ,הנטק הדלי יתייהשכ :תרפסמ אתבס
.תבש לש ילמשח ןועש ונל היה אל יאדוובו
,תבשה תורנ רואל םילכוא ונייה תבש ליל תדועס תא
.הריאה תיבבש טפנה תרונמ םגו
,טפנה תרונמ התבכו תורנה ובכ הלילה תועשב
.תיבב הכשח התייה זאו
,תבש יאצומב קר שדחמ הקלד הרונמה
."ךשוחל רוא ןיב ,לוחל שדוק ןיב לידבמה" שוריפ המ ונלוכ ונשגרה זאו

:וניימדו ורעש
תימולשו הצרת ,ןימיו בדנ וניכה ךיא
,רבדמה תונשב תבשל תבש ברעמ שאה תא
,תבשונ ץראל ועיגה רשאכ תבשל רוא וניכה ךיאו
?"שבדו ןמש תיז ץרא"ל

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח