:םירמוח התיכל ואיבה
.ןפג רמצו תוירעק המכ ,ץמוח ,ןמש
.ץמוחב קלחו ןמשב תוירעקה ןמ קלח ואלמ התיכב
.תירעק לכב ליתפ ולבטו ןפגה רמצמ םיליתפ וניכה
.ליתפב גפסיי לזונהש ידכ ,טעמ וניתמה
.(הבכ המו ,קלוד המ) הרוק המ ורפסו ,םיליתפה תא וקילדה

:אסוד ןב אנינח 'ר לש ותב לע ארמגב רפוסמ ךכו
,(תבשה תסינכ רחאל) תושמשה ןיב תבש ברעב ,תחא םעפ
.הבוצע איהש ותב תא אסוד ןב אנינח יבר האר
?הבוצע תא המל ,יתב :הל רמא
,ןמש לש ילכב יל ףלחתנ ץמוח לש ילכ :ול הרמא
.תבש רנ ונממ יתקלדהו
,הבכיש תבשה רנ לע ותב לש לודגה רעצה תא אנינח 'ר האר)
(.סנ הל השעיו הילע םחרי ילואו הרעצב האור 'ה םגש עדיו
?(תששוח תא הממ) ךל תפכא המ יתב :הל רמא
.קלדיש ץמוחל רמאי ,קלדיש ןמשל רמאש ימ
קילד רמוחכ ןמשה תא ארב 'ה יכ ותב תא דמלמ אנינח 'ר)
(.ריאיו קלדי ץמוחה וליפא 'ה לש ונוצרבו
?ץמוחה רנל הרק המו
,תבש יאצומל דע ,ולוכ םויה לכ ךלוהו קלוד היה :(ודמל=) אנת
.הלדבהה רנל רוא ונממ ואיבהש דע

('א 'מע ,ה"כ ףד תינעת תכסמ)

'א הדובע

?סנה רחאל עובש אסוד ןב אנינח 'ר לש ותבל הרק המ
.רתויב םכל תיארנ הרעשה וזיא ונייצ .תורעשה המכ םכינפל
.םכלשמ הרעשה ףיסוהל ןכו תורעשהה תא גרדל ולכות
:ךכ גרדל רשפא
דואמ יל תיארנ (1)
יל תיארנ (2)
.יתעד לע תלבקתמ הניא (3)

תורעשהה
.ץמוחב ןמש ףילחהל אל דואמ הריהז אנינח 'ר לש ותב .א
?ץמוחב תבש רנ קילדהל בוש הסנא ילוא :תבשוח תבה .ב
:הפיסומ איה הכרבה רחאלו ,ןמש לש רנ הקילדמ תבה .ג
".קולדל ילש ץמוחה רנל תרמאש ,םלועה ךלמ ,ךינפל ינא הדומ"  
.ליגרכ תבש רנ הקילדמו ,ןיינעה לכ תא החכש תבה .ד

'ב הדובע

:תועצהה ןמ תחא ורחב
.ותב לעו אנינח 'ר לע הגצה וניכה .1
.אנינח 'ר לש ותב לע ריש ורבח .2
.תבש ברע ותואב אנינח 'ר לש ותב לצא םתייהש וניימד .3
.םתשגרה המ ,םתעמש המ ,םתיאר המ ורפס

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח