.תבשב םירוסאה הכאלמה תובא ט"ל ךותמ הכאלמ תובא הרשע דומלל ונמייס
.קחשמב ונדמלש תוכאלמה תא םכסנ

הצובק לכל קחשמה תנכהל תוארוה
.מ"ס 25 x 20 לש לדוגב תוחול 5 וניכה .1
.ערוקהו רפותה ומכ ,םידגונמ הכאלמ תובא ינש לולכי חול לכ  

.(תוחפל) םינטק םיסיטרכ 25 וניכה תוחולל ףסונ .2
הכאלמה תובא 10-ל םימכחה ירוסיא תאו תודלותה תא םיסיטרכה לע ובתכ  
(ךשמהב תואמגודב ואר)   

.םימודא םילוגיעו םילוחכ םילוגיע םג וניכה .3

(ןורכיזה קחשמ + וטול קחשמל המוד) קחשמה יללכ
.הכאלמ תובא ינש וילע םימושרש דחא חול לבקמ ףתתשמ לכ
.םיסוכמ ,ןחלושה זכרמב םיחנומ םינטקה םיסיטרכה
.דחא סיטרכ ורותב חתופ ףתתשמ לכ

םלוכל סיטרכה תא הארמ אוה ,ולש חולבש הכאלמה תובאל םיאתמ וניא סיטרכה םא
אוה ,םיאתמ סיטרכה םא .םיסיטרכה תפוק דיל ,ןחלושה זכרמל (ךופה) רוגס ותוא ריזחמו
תבשב תרתומ הלועפל לוחכ :לוחכ וא םודא לוגיע ודיל חינמו ,ולש חולה לע ותוא ביצמ
.הפוקל סיטרכה תא ריזחמ העוטה .הרוסא הכאלמל םודאו
תא רוחבל וא הפוקה ןמ סיטרכ תחקל םילוכי םה :תויורשפא יתש שי םיאבה םיפתתשמל
(ןורכיזה קחשמב ומכ) הפוקה דיל םהירבח וחינהש סיטרכה

קחשמה חול .1
    ריתמהו רשוקה
     

:םינטקה םיסיטרכה
אמייק רב רשק רושקל

הבינע רשק רושקל

םילמג רשק רושקל

תחא דיב חתפנש רשק רושקל

אמייק רב וניאש רשק רושקל

קחשמה חול .2
    ערוקהו רפותה
     

:םינטקה םיסיטרכה
קבדב תוריינ קיבדהל

בטאב קדהל

ןכדשב קדהל

םיקבדומ םיפד עורקל

ןוחטיב תכיסב רבחל

קחשמה חול .3
    קחומהו בתוכה
     

:םינטקה םיסיטרכה
רוכמלו תונקל

תויתוא יקחשמב קחשל

רייצל

תויתוא עורקל

םינמיס טורחל

קחשמה חול .4
    רתוסהו הנובה
     

:םינטקה םיסיטרכה
להוא םיקהל

וגלב קחשל

ילכ ןקתל

המרעב םירפס חינהל

היירטמ רוגסלו חותפל

קחשמה חול .5
    הבכמהו ריעבמה
     

:םינטקה םיסיטרכה
ילמשח רישכמ ליעפהל

תבש ברעב תבש רנ קילדהל

תבשה ןועש תא ןווכל
תבשב הבכיש ,תבש ברעב

טפנ תרונמ תובכל

ילמשח רישכמ תובכל


קחשמל תופסונ תועצה
.םהב בותכל םוקמב םינטקה םיסיטרכה לע ורייצי םכיניבמ םירייצה
בא לכל םיסיטרכ לש הווש רפסמ ףיסוהל ודיפקה .תורוסאו תורתומ תולועפ ףיסוהל ולכות
.הכאלמ
,הנשמב תוטרופמ תוכאלמה ט"ל .הכאלמ תובא ט"ל ,39 ןה תבשב הכאלמה תובא :רוכזל אנ
.'ב הנשמ ,'ז קרפ תבש תכסמב

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח