תא ריכנ םויה .השעת אל תווצמבו השע תווצמב ונקסע .החפשמבו תיבב תבשה לע ונדמל
.תסנכה תיבב תבשה
:תסנכה תיב רבעל תבש ידגבב םידעוצ ונא םימעפ שולש
תיברע תליפתלו תבש תלבקל -
ףסומו תירחש תוליפתל -
.החנמ תליפתלו -

:תירחש תליפתב קוסענ הז רועישב
.תסנכה תיבב דובכה חרוא אוה הרותה רפס רקובב תבשב
.ונלש רועישב םג דובכה חרוא הרותה רפס היהי ןכל
:םיאשונ העבראב ןודנ
הרותה רפס תאצוה .1
הרותב האירקה .2
הרותה רפס תסנכה .3
.םישנה תרזע .4
.ונייצש םיאשונה יפל ולש תסנכה תיב לע רפסי דחא לכ
.םיעצומה םיאשונהמ דחאב רחבת הצובק לכו ,תוצובקל ונגראתה
.הלוכ התיכל תוצובקה יגיצנ וחוודי ןוידה ףוסב
החדיי ,םימיוסמ םיטרפל רשקב רפסה תיב ברב וא םכירוהב ץעוויהל םיצור םתא םא
.רחא רועישל חווידה

הרותה רפס תאצוה .א
ןוידל תוחנמ תולאש
?שדוקה ןורא תא חתופ ימ -
?(תכורפ ,תותלד) ןוראה תא םיחתופ ךיא -
?הרותה רפס תא איצומ ימ -
?רפסה תא םיריבעמ ימל -
?הרותה רפס תאצוה תעשב םירש רוביצהו ןזחה המ -
?הרותה רפס תא ךילומ ןזחה רשאכ םיללפתמה םישוע המ -
?הרותה רפס תא ךילומ ןזחה ןאל -

הרותה תאירק
ןוידל תועצה
:םכלש תסנכה תיבב הרותה רפס הארנ ךיא -
?קיתרנב אוה םאה
?"הלמש" שובל" אוה םאה
?םינומיר ?םירתכ ול שי םאה

?הרותה רפס תא םיהיבגמ ךיא -
?םיזחוא המב
?ותוא םיהיבגמ הבוג הזיאל
?ההבגהה תעשב רוגס וא חותפ רפסה םאה
?ההבגהה תעשב רוביצה ארוק המ
,ךלש תסנכה תיבב הרותה רפס תא םיהיבגמ יתמ
?הירחא וא הרותה תאירק ינפל
,דחא ףצרב הרותב םיארוק םאה -
?שדחמ ליחתמו קיספמ האירקה לעבש וא
?הרותה תאירק לש הניגנמה יהמ
וא האירקה לש תטלק איבהל ,התוא םזמזל וסנ
.םימעטב קוספ אורקל
?האירקה ןמזב ודיב האירקה לעב קיזחמ המ
:הרותל םילועה לע םג רפסל ולכות ,וצרת םא -
?הירחא המו ,האירקה ינפל הלועה ךרבמ המ ?םילוע המכ

הרותה רפס תסנכה
ןוידל תועצה
?םכלש תסנכה תיבב הרותה רפס תא םיפטועו םיללוג ךיא -
.ךכ לע רפס (םירתכ וא םינומיר תילת וא) "הלילג"ב תרזע םא
?שדוקה ןוראל הרותה רפס תא ךילומ ימ -
?ןוראה תא חתופ ימ ?הכלוהה ןמזב רוביצה השוע המ
?הרותה רפס תא סינכמ ימ
,הרותה ירפס ינש וסינכהו ואיצוהש םירכוז םתא םאה
!ורפס ?השולש ילואו

םישנה תרזע
ןוידל תועצה
?םישנה תרזעב הנורחאל תייה יתמ -
?תסנכה תיב םלואמ קלחכ וא עיציכ :םכלש תסנכה תיבב םישנה תרזע היונב ךיא
?דרפנ רדחב איה םישנה תרזע ילואו
:םישנה תרזעב ךמוקממ תוארל תלוכי המ -
?הרות רפס תאצוה
?הרות רפס תסנכה וא ?ההבגה
.תוארל תבהא המו תיאר המ טוריפב ירפס
?הרותה תאירק תא תעמש םאה -
?הרותל הלוע ךתחפשמ ינבמ והשימ תיאר םאה
?םישנה תרזע תא תננכתמ תייה ךיא ,תסדנהמ תייה ול

(תיבל) הדובע

:הלאה םיאשונה דחאב ורחב :םכלש תסנכה תיב לע ורפס
.ץוחבמ וא םינפבמ ילש תסנכה תיב -
ילש תסנכה תיבב תדחוימ הניפ -
.ייניעב ןח אצמו וב יתרקיבש תסנכ תיב -

הרותה רפס יטושיק אשונב תיתריצי הדובע
ריינמ בצעל וא קיבדהלו רוזגל ,רייצל וסנ
,םירתכ ומכ ,הרותה רפס יטושיקמ םילכ ףסכ
(דיה=) הווחמ עבצא וא סט ,םינומיר
.הרותה רפס לש

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח