,םוי-םויה תוליפתל תומוד תבש לש הדימעה תוליפת
.ןהמ תונוש םג ךא ןהל תומוד
הדימעה תוכרב לש רדסה ותמועלו לוחה ימיב הדימעה תליפת לש תוכרבה רדס םהינפל הנה
.תבשב

:םכלש רודיסבש הזל ההז םכינפלש תוכרבה רדס םא וקדבו רודיס וחתפ

תבש לש הדימעה תוכרב
אשונה
לוח ימיב הדימעה תוכרב
תובא (1
תורובג (2
'ה תשודק (3
םויה תשודק (4
(תבשה שדקמ)


הדובע (5
האדוה (6
םולשה תכרב (7
תובא
תורובג
'ה תשודק

תעד
הבושת
החילס
הלואג

האופר
הסנרפ
תויולג ץוביק
טפשמה תבשה
םיעשרל שנוע
םיקידצל לומג
םילשורי ןיינב
דיוד ןב חישמ
הליפת תלבק

הדובע
האדוה
םולשה תוכרב
םהרבא ןגמ
םיתמה היחמ
שודקה לקה

תעדה ןנוח
הבושתב הצורה
חולסל הברמה ןונח
לארשי לאוג

לארשי ומע ילוח אפור
םינשה ךרבמ
לארשי ומע יחדנ ץבקמ
טפשמו הקדצ בהוא ךלמ
םידז עינכמו םיביוא רבוש
םיקידצל חטבמו ןעשמ
םילשורי הנוב
העושי ןרק חימצמ
הליפת עמוש

ןויצל ותניכש ריזחמה
תודוהל האנ ךלו ךמש בוטה
םולשב לארשי ומע תא ךרבמה

:רופסל אנ
?לוחה ימי לש הדימעה תליפתב תוכרב המכ
?תבש תליפתב תוכרב המכו
...תבשב אקווד :אלפתה ינור
.ינור לש ותלאש תא וכישמה
:("אריו" תשרפ תליחת) אמוחנת שרדמ יפ לע ,הלאשל הבושתה הנהו
.תושקב ןה לוחה ימי לש תויעצמאה תוכרבה
.ונל רסחש המ םיריכזמ ונחנא תושקבב
ונא ,ונתיב ךותב הלוח שי םא :לשמל .הגאדו רעצ תוריכזמ תושקבה
החונמל הנתינ תבשה ירהו .ךכ לע םירעטצמו "לארשי ומע ילוח אפור" תכרבב וב םירכזנ
.רעצל אלו ,גנועלו
תוכרב שולשו תונושאר תוכרב שולש תבשב םיללפתמ אלא ,תבשב תושקב םירמוא ןיא ןכל
.עצמאב "תבשה שדקמ" תכרב תא םירמואו ,תונורחא
."עבש תוליפת" ןה תבש לש הדימעה תוליפת

:תירחשב עבש תליפת ךותמ עטק דמלנ
,וקלח תנתמב השמ חמשי
.ול תארק ןמאנ דבע יכ
תתנ ושארב תראפת לילכ
,יניס רה לע ךינפל ודמעב
,ודיב דירוה םינבא תוחול ינשו
.תבש תרימש םהב בותכו

?הב הכז אוהש הנתמה יהמו ,השמ חמשי המב :וחחושו ובשח
:הנתמה יהמ ריבסמה ארמגה ךותמ עטק הנה
:השמל ה"בקה רמא
,ילש רצואה תיבב יל שי הבוט הנתמ ,השמ
,המש תבשו
,לארשיל (התוא תתל=) הנתיל הצור ינאו
!םעידוהו ךל
('ב 'מע ,'י ףד תבש תכסמ)

.'ה לצא הרומש התייה תבשה יכ רפסמ שרדמה
,הרומש תבשה התייה יתממ ,ורכזיה
.לארשיל הבוטה הנתמה תא 'ה ןתנ יתמו

הדובע

:תרמוא איה ."דבע" הליפתב השמ ארקנ עודמ ,תלאוש הכרב
!בר ,ךלמ ,אישנ ול אורקל הצור יתייה
?השמל םיאתמ "דבע" יוניכה םאה ?םישיגרמ םתא המו
:וריבסהו ,'ז קוספ ,ב"י קרפ רבדמב שמוחב ונייע
?הזה ראותה תא השמ לביק יתמ

:םידחוימ םירבד ינש םירכזנ "השמ חמשי" הליפתה ךשמהב
,ונבר השמ לש ושארב ןתנ 'הש דחאה
.וידיב ןתנ 'הש ינשהו

.םידחוימה םירבדה ינש תא ואצמו ,ט"כ קוספ ,ד"ל קרפ תומש שמוחב ונייע
.םתוא לבקל ונבר השמ הכז םוקמ הזיאב ובתכ

ךא ,תחא הנתמב ,"וקלח תנתמב השמ חמשי" הליפתב םירמוא ונא
.השמ הכז תחא הנתמב קר אלש ונאצמ
."השמ חמשי" עטקב תורכזנה השמ לש תוחמשה תא וטרפ

הדובע

."הבוט הנתמ"כ תראותמ תבשה םויה ונדמלש הליפתב
.תילגרמל המוד תבשהש ונתוא דמיל יסוי 'ר
.הנתמ וא תילגרמ :רתויב םכתעדל םיאתמ םייומידה ינש ןיבמ הזיא ובתכ
.ותוא ובתכ ,רחא ,ףסונ יומיד לע םיבשוח םתא םא

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח