ו קרפ תלהק

ינארטמ והיעשי יבר

ושפנש םימעפו ,םינב-ינב ול תויהל יואר היהו ,היחי תובר םינשו ,םינב האמ שיא דילוי םא
.ונרבקיש ימ ןיאש ,ול התיה אל הרובק וליפאו ,וייחב ותומי םלוכש הבוטה ןמ עבשת אל

(ג קוספ) שפנה ותוא אב לבהב רשא רמולכ "רשא" ומכ אוה הז "יכ" :אב לבהב יכ

.םינבה ולא לכ דילוהש הזמ ,לפנה הזל תחנ

וליעוה המו ,וייח ימי לכ האר אל הבוטש םימעפו ,םימעפ םינש ףלא םדאה הייח וליאו
לכ הבוט האר אלש הז תא ךכ :ךלוה לכה דחא םוקמ לא אלה הייחש םינשה ולא לכ ול
.וימי
(ג-ו) םינבה רשוע רופיסו ,יתיאר רשא הער שי (א-ו) :רמא הלחת :רשוע ינימ 'ג לע רביד וישכעו
רשוע רופיסו ,ףלא הייח וליאו (ו-ו) רמא ןכ רחאו ,וילע ןכ ומכ הנוגו האמ שיא דילוי םא
.וילע הנוגו ,םייחה

,ונממ הנהיש רמולכ :והיפ ליבשב אוה םדאה למע לכ
ונטילשי אלו (ב-ו) :הלעמל רמאש המ םע רבחתמ הזו ?ההימתב :אלמת אל שפנה םגו
םכחתמש םכחל שי ןורתי המ ,אוה ןכו ליאוהו ;בהזה רשוע לע הניגו ,ונממ לוכאל םיהולאה
ינעל ול המו ,ומצע ליבשב חרוט וניאו לצעתמש ,ליסכה ןמ רתוי ,חיורהלו חורטלו לדתשהל
ותתימ שקבמש ,םייחה ןמ קוחרו דגנ ךליל הצורו ,ותויינע לע רעטציל ובל ןתונו עדוי תויהל
.וייחב

?ההימ"ב ,ונממ תונהילמ ,ויניעב ונממ תוארל םדאל אוה בוט רתוי :םיניע הארמ בוט
.ולמעמ םדא תונהל אלש חור תוערו לבה אוה םג הזו

םע ןידל םדא (לכוי) לוכי אלו ,םדא אוה רשא עדונו ,ומש ארקנ רבכ םדאה היהש המ
.ונומממ תונהל אלש וילע רזוגו ,ונממ ףיקת אוהש ארובה

המ ,לבה םיברמש הברה םירבד שי םא :רמולכ :לבה םיברמ םהש הברה םירבד שי יכ .אי
.םהב למעל בוט וניא ,םהב למעו לדתשמש םדאל םירבדה םתואמ שי ןורתי המ :םדאל רתוי

,וב למעיש למע ותואמ ,ולבה ייח ימי רפסמב וייחב םדאל ול היהי בוט המ עדוי ימ יכ .בי
,ולמעמ ול היהש בוטה ותואב ולבה ייח ימי ריבעי :רמולכ :לצכ םשעיו
.ונממ הבוט הארי אל ונב םג ירהש ,ותומ ירחא היהי המ םדאל דיגי ימו רמולכ :דיגי (ימ) רשא