ז קרפ תלהק

ינארטמ והיעשי יבר

בוטו ,םשובמו בוטה ןמש ול תויהלמ ,םלועב בוט םש ול היהיש םדאל ול בוט :םש בוט
.םהב סנכנש ודלוה םוימ םלועה ילבהו ולמע לכמ אצויש תומה םוי םדאל ול

ידכ םש ךליל יחל אוה בוט הז רובעבו ,תומל ופוס םדא לכש :םדאה לכ ףוס אוה רשאב
.הנממ שאייתי לאו ,תומה םוי תא ובל לא ןתיש

הארמש םינפ עורב יכ ,תופי םינפ ול הארמש קוחשמ וינב לע םדא סעוכש :סעכ בוט
.ובל תא ביטייו םהיכרד םירשימ םה ,םהל

.וטושפכ :לבא תיבב םימכח בל

.וטושפכ :םכח תרעג עומשל בוט

םיעימשמ םהו ,הרידקה תחת םיפרשנה םיצוקה םה םיריס :ריסה תחת םיריסה לוקכ
הלעמל לבה הז םג .ליסכ לש קוחשה אוה ךכ ,תלעותו שממ וב ןיא לוקה ותואלו ,לודג לוק
רמוא וילעו "םכח תרעג עומשל בוט" (ה-ז) רמאש הנוע
.לודג םכח םדאה היהי םא ירהש ,המכחב םכחתהלו םכח לש ותרעג םדא עומשל ,לבה הז םגש

(טי-זט םירבד) 'מאנש ומכ ,הטוש תויהל וריזחמהו ,ותוא ללוהי חקול אוהש עצבהו קשועה
אוה טעומ רבדש אצמנ ,ובל תא דבאמ םכחה לבקמש הנתמהו ,"םימכח יניע רוועי דחושה יכ"
.לבה איה המכחה םג ןכ םא ,הדבאמו המכחה לטבמש

אצי םאש ,רבדה אצי ךאיה עדוי התא ותירחאב ירהש :ותישארמ רבד תירחא בוט
אצי ךיא עדוי ךניא ותישארב לבא ,וילע הצע אוצמלו שפחל לכות ואל םאו ,בטומ ירה בוטב
.ופוסב
רתוי ארובה תא דובעל לקו םדאל ול חונ היהו :סועכל ופא ךיראמש :חור ךרא בוט
;וישכעמ

םע המכח הבוט ,הז ארקמה לש ושוריפ אוה וירחא לש ארקמה :הלחנ םע המכח הבוט .אי
.ףסכה לצב דומעל ךירצ המכחה לצב דומעל הצורש ימ יכ ,המל הלחנ
,םהל שי ןורתי המו :שמשה יאורל רתויו

.הילעב תא היחת המכחה תעד ןורתיש .בי

ךכיפל ,ותויע ארובהשכ ןמזה תא ןקתל לכוי ימ .גי

דגנכ הבוטה הז תמועל הז תא םג ,לובסו האר תונערופו הער םויבו בוטב היה הבוט םויב .די
ארוב לש וירחא רהרהיו םדאה אצמי אלש ןינע לע ארובה השע הבוטה דגנכ הערהו ,הערה
,ביטהל לכוי אל :םירמוא ויהו םירהרהמ ויה הערה ארב אלו הבוטה ארב םאש ,המואמ
.הז דגנכ הז השע ךכיפל

.וטושפכ :ולוכ :ילבה ימיב יתיאר לכה תא .וט

אל :רמול ,יאדמ רתוי קידצ יהת לא רמולכ :אוה ומצע ינפב רבד :הברה קידצ יהת לא .זט
אמש תוקרי לכוא אל ,םדו בלח לוכאל (אובא אמש) רשב לכוא אל ,הדנ םדב לשכא אמש אשא
לא רמאנ הז לע ,לזגב לשכא אמש תוירבה םע ןתאו אשא אל ,םישמרו םיעלות לוכאל אובא
,תרבוע האנה איהש הזה םלועה תאנהב יל המ רמול יאדמ רתוי םכחתת לאו ,הברה קידצ יהת
שובלמב אלו ,היתשו הליכאב אלו ,השא םע בכשל אל ,ללכ הזה םלועה ןמ תונהיל הצור יניא
לע ,ארובה ליבשב ימי לכ הנעתאו םיעלסה יקיקנב יל בשאו ךלא אלא ,האנ הרידב אלו ,האנ
;יאדמ רתוי םכחתת לא :רמאנ הז
;ומצע תא םמושמו ףגסמש ,הממש ןושל :םמושת המל

תויהלמ ךריהזא ךכ ,יאדמ רתוי קידצ תויהלמ ךיתרהזהש ומכ רמולכ :הברה עשרת לא .זי
בלחה לע שוחל אלו רשב לוכאלו ,הדנ םד לע שוחל אלו ,םישנה ירחא ףודרל ,יאדמ רתוי עשר
ךריהזמ ינא ךכ "יאדמ רתוי םכחתת לא" ךיתרהזהש ומכ רמולכ :לכס יהת לאו ,םדה לעו
,האנ שובלמבו ,היתשו הליכאב םלועה ילבה ירחא ףודרל ,יאדמ רתוי ליסכו לכס תויהלמ
,ללכ ארובה לע שוחל אלו ,האנ הרידבו
.םימי רצוקב תומתש ךל םורגיש :ךתע אלב תומת המל

רוסיאב רהזתו השא אשת :דציכ ,ינוניב תויהל עשרבו תוקדצמ ,הזב זוחאת רשא בוט .חי
אל הגגשב לושכמ םוש ךדיל אובי םאו ,ךחכ יפל םדה ןמ רהזהו רשב לוכא ,ךחוכ יפל תודינה
שובללו ,תותשלו לוכאל :דציכ ,ינוניב תויהל תולכשבו המכחב זוחאת ןכ ומכ ,ןוועל ךל בשחי
;וישעמ לכב ארובה רוכזלו ,םיאנ םידגב
:'וגו םכחל זועת המכחה .ולאה תודמה ינש םייקמ :רמולכ :םלוכ תא אצי םיהולא ארי יכ
.ועמשמ וטושפכ

אצי םיהולא ארי יכ" ,הלעמ לש ארקמל רבוחמ אוה הז ארקמ ץראב קידצ ןיא םדא יכ
יכ" ,אטחיו הגשי אמש ,ירמגל םלועה יכרדמ שרופ וניאו ,םהיתש םייקמו (חי-ז) "םלוכ תא
.םימעפל הגשי אלש "ץראב קידצ ןיא

ךדגנכ תוירבה ורבדיש םירבדה לכל :רמולכ ,אוה ומצע ינפב רבד :םירבדה לכל םג .אכ
וליאכ ךמצע השע ,ךתוא הזבמו ךללקמ ךדבע םא וליפאו ,םהילע ךבל ןתת לא ךללקלו ךתוזבל
.ותוא עמשת אל
.ךדבע תויהל יוארש יוזב םדא אלא ,שממ דבע וניא :ךדבע

,עדוי התא ומכ :ךבל עדי .בכ
.וריבח תא דחא לובסלו ,הז תא הז ללקל םלועה גהנמ אוה ךכש :םירחא תללק

,יבלב יתרמאו ,המכחב יתיסנ םלוכ ,יתרמאש תומכחה לכ :המכחב יתיסנ הז לכ .גכ
ינממ הקוחר המכחה ןיידעש ינא עדויו ,תומכחה לכ ףוסל יתדריו ינא םכח :רמולכ המכחא
ימש תדמוע קומע ,קומע םוקמבו ,קוחר היהש המכ ,ינממ תדמוע קוחר םוקמב ,היתגשה אלש
.םוקמ ותוא :ונאצמי

לסכ עשר תעדלו ןובשחו המכחב שקבלו רותלו תעדל רתוי ןיידע ,יבלב ינא יתובסו .דכ
,ליסכה עשר תעדל יתרת רשאכו ,תוללוהו תולכסה עשרו (ליסכה)

תוממ רמ איהש השאה תא יתאצמ .וכ
.םיגדה הב ןידצש תותשר ןה :םימרחו

.הבקנ ןושל איהש הרמא רמא ךכיפל הבקנ איה תלהק תלמש ינפמ :תלהק הרמא .זכ
,ונובשח אוצמל תחאל תחא הנומה םדאכ ,יתמכחב יתשקב :תחאל תחא
.היתאצמ אלו הרומג הבוט השא אוצמל ישפנ השקבש והזו :יתאצמ אל הלא לכב השאו

רשי ותוא ארבו םדאה תא םיהולאה השע רשא ,המכח ךותמ :יתאצמ הז האר דבל .טכ
םתוא םיאיבמה ,םבלב םיבר םירוהרהו תובשחמ ושקב תוירבה המהו ,רוהרה ילבו ,עשר ילב
.הריבע ידיל