םוביו הצילח תווצמ

גרבנזיא הדוהי

10 - 5 ה"כ םירבד ,אצת יכ תשרפב ןויע

טבש ,'כ ןוילג בלשמ :ךותמ

:ןכות

השרפה הנבמ
םובי תווצמ
תמה ויחא םש לע םוקי דלת רשא רוכבה היהו
םובי תווצמ םעט
הצילחה רדס
הצילחה םעט
הזה ןמזב םובי תווצמ
ץולחל בורס ללגב םיישק


השרפה הנבמ


רז שיאל הצוחה תמה תשא היהת אל - ול ןיא ןבו םהמ דחא תמו וידחי םיחא ובשי יכ" .5
המביו השאל ול החקלו הילע אובי המבי .5

.לארשימ ומש החמי אלו תמה ויחא םש לע םוקי דלת רשא רוכבה היהו .6
ןאמ :הרמאו םינקזה לא הרעשה ותמבי התלעו ותמבי תא תחקל שיאה ץופחי אל םאו .7
.ימבי הבא אל לארשיב םש ויחאל םיקה ימבי .7
.התחקל יתצפח אל רמאו דמעו וילא ורבדו וריע ינקז ול וארקו .8
הככ הרמאו התנעו וינפב הקריו ולגר לעמ ולענ הצלחו םינקזה יניעל וילא ותמבי השגנו .9
ויחא תיב תא הנבי אל רשא שיאל השעי .9
".לענה ץולח תיב לארשיב ומש ארקנו .10


םירבד רפס ןכות םוביו הצילח ןכות


םובי תווצמ


'ב - 'א תוכלה ,'א קרפ םובי תוכלה ,ם"במר (א)
םא - ןיסוריאה ןמ ןיב ןיאושינה ןמ ןיב ויבאמ ויחא תשא םדא םבייש הרותה ןמ השע תוצמ
וזש ותמבי שדקל ךירצ ןיא הרותה ןמו ."הילע אובי המבי ול ןיא ןבו" רמאנש .ערז אלב תמ
אל .תמש הלעב יסכנ לע התבותכו הילע אובי אלא .םימשה ןמ ול התוא ונקהש איה ותשא
.רחאל אשניהל תרתומ היהת ךכ רחאו הל ץלוח הז ירה ,איה התצר אלש וא ,םבייל הצר
םוביי תוצמו ."ולענ הצלחו" רמאנש ,םבייל הצר אל םא ץולחל הרותה ןמ השע תוצמו
.הצילח תוצמל תמדוק
1 הלאש
?המביו םבי יאושנל םיליגר ןיאושינ ןיב המ
2 הלאש
?אל וא ץולחל הכירצ - םלועל ןתחתהל הצור הניא איהו ,םינב אלב הלעב תמש השיא
ח"ע הקסיפ ,םירבד ירפס (ב)
טרפ .הלחנב םידחוימה - "ודחי" .ומלועב היה אלש ויחאל טרפ - (5) "םיחא ובשי יכ"
?ןאכ ףא לוכי - באה ןמ חאל םאה ןמ חא הוושש תוירעב וניצמש יפל .םאה ןמ םיחאל
.ומאמ ויחאל טרפ "ודחי" :רמול דומלת
3 הלאש
?עודמו י"שר הניש ןכיה .ירפס לא י"שר שוריפ תא הוושה
4 הלאש
.('א רוקמ) ?הכלהל ם"במר קספ ךיא ?םוביי ןיינעל תעבוק הווחא וזיא
"המכח ךשמ" ,קסניוודמ החמש ריאמ יבר (ג)
ותשא היהת אל ול ןיא ןבו תומי יכ שיא" רמול יואר היה ןיינעה יפל - "ודחי םיחא ובשי יכ"
היה םא אקוודש הנווכה קמוע ןבוי הזמו .(8 ז"כ רבדמב) תולחנ תשרפב רמאש ומכ "הצוחה
אלש ,ומלועב היה אלש ויחא תשאל טרפ .םוביי ןיד שי זא ,תמו םלועב רבכ ויחא ייחב חאה
םהש באה ןמ םיחאהו ,הווהב רבדל בותכה ךרד יכ ל"זח ושריפ "ודחי" בותכש הממו .רתוה
טבשב הזו ,הז טבשב ונכשמ הז תויהל לכויש ,םאה ןמ םיחא ןכ אל .וידחי המה ,דחא טבשמ
."הלחנל םידחוימה - ודחי" :תומביב ורמאש אוהו ,טשפה קמוע הזו .וידחי םניאו ,רחא
5 הלאש
?"... תומי יכ שיא" חוסינה תא החמש ריאמ 'ר עיצה המ יפ לע
6 הלאש
?"ודחי" הלמהמ תוכלהה יתש תודמלנ דציכ
"הלבקהו בתכה" ,גרובנלקמ יבצ בקעי יבר (ד)
.םובייה רתוה אל ןכ םג - תב ול שי ירהש ,"רכז ןב" "ןב" תלמ םגרתל ןיא - (5) "ול ןיא ןבו"
ןב ךל דלוי" בותכה טרפ ןכלו ."םינב ידלת בצעב" ומכ ,הבקנו רכז ללוכ "ןב" תלמ לבא
.('ח והימרי) "רכז
7 הלאש
בתכה איבהש םירבדה לע ףיסוה המו ; םוביימ רטופ אצאצ לכש ןידה תא י"שר דמל דציכ
?הלבקהו

םירבד רפס ןכות םוביו הצילח ןכותתמה ויחא םש לע םוקי דלת רשא רוכבה היהו

ט"ע הקסיפ ,םירבד ירפס (ה)
?ןנחוי ומש ארקי - ןנחוי ,יסוי ומש ארקי ,יסוי ומש היה םא לוכי - "דלת רשא רוכבה היהו"
היהו" רמאנ המל ,ןכ םא .ויבא יחא םש לע אלו - "ויחא םש לע םוקי" :רמול דומלת
.םביל לודגה לע הווצמש דמלמ "?רוכבה
.דליל היואר הניאש תינוליאל טרפ - "דלת רשא"
וארקי םהיחא םש לע" ןלהל רמאנו ,"ויחא םש" ןאכ רמאנ .הלחנל - "ויחא םש לע םוקי"
.הלחנל ןאכ רומאה םש ףא הלחנל ןלהל רומאה םש המ - (6 ח"מ תישארב) "םתלחנב
,וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיא הלוכ הרותה לכבש (פ"עא=) בג לע ףא :אבר רמא :ד"ק תומבי
הרזג האב ןאכ ,וטושפמ אצוי ארקמ ןיאש פ"עא=) .הירמגל האיצומו הווש הרזג יתא יכה
.(ירמגל וטושפמ האיצומו הווש
8 הלאש
?עודמו י"שר הניש ןכיה .ירפסה לא י"שר ירבד תא הוושה
9 הלאש
.('ב רוקמ) ירפסב "ודחי" הלמה שוריפל "םש לע םוקי" םילמה שוריפ הוושה
10 הלאש
?וטשפמ קוספה אצוה ןכיה ?שוריפב ישוקה והמ .ותומלשב קוספה תא שרפל הסנ
6 ה"כ םירבדל ורואיבב ן"במר (ו)
םשב ןושארה ןבה וארקיש וטושפכ ונניא - תמה ויחא םש לע םוקי דלת רשא רוכבה היהו
ויחא םעמ תמה םש תרכי אלו" ןכ רמאנ זעובב ירהש ,והומכ "ןועמש" וא "ןבואר" תמה
תמאה ךרד לע הזה בותכה לבא ."ןולחמ" ותוא וארק אלו (10 'ד תור) "ומוקמ רעשמו
תינוליאהשו ,םבימ םיחאה לודג אהיש ,שרדמ וניתובר וב וכמסו .וטושפכ אוה הנהו ,החטבה
תינוליאה יכ ,אתכמסא ולוכ הזו .יוחמ ומשש סירסה תשא ןכו ,תמביתמ הניא (הרקע=)
.(םידמלנ קוספה ףוגמ=) יקפנ ארקד היפוגמ סירסה תשאו
קוספה תועמשמ ןיאש תורמל קוספל ךמסוהש הפ לעבש הרותמ ןיד - "אתכמסא" :רבסה
ותרטמש םוביי ןיד תועמשמ ן"במר תעדל הרוקמ ,םבימ רוכב דומיל תמגוד .ןידה תא תרמוא
ןיאש הנקסמל ונאיבמ ולוכ ןיינעה ןכ לעו ,הרקע השאב תויהל לוכי וניא תמל םש םיקהל
.תמביתמ איה
11 הלאש
?ושוריפ ןיא המ "םש לע םוקי"
12 הלאש
?םה אתכמסא יכ ן"במר עבק דציכו ,אתכמסא אלא בותכה טשפ םניאש םינידה םה המ
13 הלאש
?ן"במר תאז דמל ןינמו ,תמביתמ הרקע ןיאש ('ה רוקמ) ירפס דמל ןינמ
ה"כ םירבדל ורואיבב לאנברבא (ז)
אל ונינעש תויה םע - זעוב .ותלחנו ויסכנ שרייו ,תמה ויחא םשב ארקי דלתש רוכבה ןבה
,חאב הבוח אוהש - תעדי רבכ - םוביו .ןולחמל בורק זעוב היה ,הלואג םא יכ םוביי היה
אלו ותלחנ לע תמה םש תא םיקהל" רמא תור תא וחקלב הזלו .םיבורקה ראשב הווצמו
תשורי ןיינעל דבל ,הז היהש רמול .(10 'ד תור) "ומוקמ רעשמו ויחא םעמ תמה םש תרכי
עייתסיש המו .והענמי ן"במרש תויה םע - ומצע תמה םש לע ארקי דלונה ןבהש ,הלחנה
אוהה ןיינעה היה אלש יתרמא רבכ - דבוע םא יכ ןולחמ תור ןב ארקנ אלש הממ (ן"במר)
,"דבוע" ול וארק תונכשה םישנהש תויה םע ,ומאו ויבא יפב ומש היה "ןולחמ" ילואו .םוביי
.התונקזב ימענל תרשמו דבוע היהש יפל
םיקהל השיאל יל יתינק ... תור תא :תמה ויחא םש לע םוקי דלת רשא רוכבה היהו :הוושה
.ותלחנ לע תמה םש
14 הלאש
?האוושההמ לאנברבא קיסה הנקסמ וזיא
15 הלאש
?ותדמעל ן"במר לש החכוהה יהמ
16 הלאש
?רתוי ךל תנבומ (ן"במר ,לאנברבא) תועדהמ וזיאו ,ן"במר ירבד תא לאנברבא החוד ךיא
17 הלאש
.17 'ד תור דוחייב ןייע ?זעוב לש ונב םש היה המ
18 הלאש
?םיבורקה ראש םוביל חא םוביי ןיב המ
"הלבקהו בתכה" ,גרובנלקמ יבצ בקעי יבר (ח)
ןושל םג ,םייתימאה הרותה ילבקמ וניתובר יפמ שחכומ (לאנברבא לש) ושוריפש דבלמ
,תמה ויחא םש לע םוקיש רמאי אל המביה דלתש ןבה לע יכ .ושוריפל דגנתמ ומצע ארקמה
םש לע םוקי" רמול יואר היהו ,ויבא חא אוה לבא ,המביהמ דלונה הז ןבל חא וניא תמה יכ
ןבה לע בסומ וניא "ויחא" הלימב יוניכה 'ו -ש רמול לכונ טשפה ךרד לע םא םגו ."ויבא יחא
אוה ,תמה אוהו ,םביה לש ויחא םש לע ןבה ארקיש וב ןווכמה היהיו ,םביה לע אלא ,דלונה
ןושל םגו .(5) וינפלש קוספב אלא (6) הז קוספב רכזומ םביה ןיא הז שוריפל יכ :לודג קחוד
ןוחטב ןיא יכ) שורפל םיכסמ וניא "רוכב דלת םא היהו" אלו ."דלת רשא רוכבה היהו"
.("דלת םא" :יאנת ןושלב בותכל קוספה היה ךירצ ןכ לעו ,רוכב דלת םנמא תמביתמהש
19 הלאש
?לאנברבא שורפל דגנתמ ארקמה ןושל עודמ
20 הלאש
?הז שוריפל השק המ ?םביל תסחייתמ "ויחא" הלמה םא שרפתהל קוספה לוכי דציכ
"המכח ךשמ" ,קסניוודמ החמש ריאמ יבר (ט)
:השק .(דלת רשא רוכבה היהו) ארקמה טשפ הנה
."תמה ויחא םש לע ארקי" רמול ךירצ היה .א
."תמה ויבא יחא" רמול ול היה .ב
,(ד"כ תומביב רומאכ) ,תמה ויחא םש לע םוקי דלת רשא ןב ,םביה תא ריהזמ בותכה םאו .ג
.ןבה םש םיקי :םביה לע הזו ,("םוקי" אלו) "םיקי" בותכל ול היה
המל" ורמאש ,דחפלצ תונבמ ,"םש - םש" םהל תלבוקמה הווש הרזג יפ לע ל"זח ושרפ ןכל
- הלחנב ויתחת תודמוע ויתונבש המ ירה ,(4 ז"כ רבדמב) "הזוחא ונל הנת .וניבא םש ערגי
תמקה אוה - ויבא יסכנב וקלח לטונ ותשא תא לטונה םביהש המ - ןאכ ףאו .םש תמקה ארקנ
.םש
21 הלאש
?הבושת אלל הראשנ הלאש וזיאו ,המכח ךשמ לעב בישה ויתולאשמ ולא לע
"הלבקהו בתכה" ,גרובנלקמ יבצ בקעי יבר (י)
וצרשכ תיעוקתה יכ .וירחא וינבו םדאה ערז לא יוטנ אוה "םש" תלימ - "תמה ויחא םש לע"
םע ףדרנ "םש" תלמ ןכו .(ד"י ב"ש) "תיראשו םש ישיאל םיש יתלבל" הרמא הנב תא תימהל
ןב" = "תמה ויחא םש" :ןאכ ןכו .(ג"ס והיעשי) "םכמשו םכערז דומעי ןכ" - "ערז" תלימ
אל דלת רשאכש ,ויחא תשא ומביב ונממ ןווכמה תילכת היהי ויחא ןב :ומעטו ."תמה ויחא
.בשחי תמה ויחא ןבל קר ,ערזה היהי ול
22 הלאש
ה"כ םירבד ;4 ז"כ רבדמב ;6 ח"מ תישארב :םיאבה תורוקמב "םש" הלימה תועמשמ המ ןייצ
.11 - 10 ;5 'ד תור ;5 ו"נ והיעשי ;7 ד"י ב"ש ;7 - 6
'ו הכלה 'ב קרפ םובי תוכלה ,ם"במר (אי)
רשא רוכבה היהו" רמאנש .ץולחל וא םבייל לודגה לע הווצמ - םיבר םיחא חינהו תמש ימ
לע םוקי םיחאה לודג :רמולכ ,םיחאבש רוכבב אלא רבדמ וניאש ודמל העומשה יפמ - "דלת
דלת רשא ועמשמ ןיאו ;םאה הדלי רשא :ועמשמ "דלת רשא" רמאנש הזו .תמה ויחא םש
.המביה
"המכח ךשמ" ,קסניוודמ החמש ריאמ יבר (בי)
.('ז רוקמ האר) !?דבלב באה ןמ םיחאב םוביי אלהו ?ןה תחא םאמ םאה ,קוחד ם"במר שורפ
ןכ לע .םעפ יא דלונ רוכבהש רורב יכ ,"הדלי רשא" = "דלת רשא" שרפל ןיא :רבסה תרעה)
.(הכלהל וניא הזו ,תמה םא הדלי רשא שורפה
23 הלאש
?קוספה תא ם"במר שרפ דציכ
24 הלאש
.החמש ריאמ יבר תלאש תא בשייל הסנ
.המכח ךשמ ,קסניוודמ החמש ריאמ יבר (גי)
ויחא םש לע םוקי רוכבה :שורפהו ."תמה ויחא םש לע םוקי - דלת רשא - רוכבה היהו"
.רגסמ רמאמ םנה "דלת רשא" םילמהו ."דלת רשא" :תדלל היואר המביה םא ,תמה
25 הלאש
.המכח ךשמ יפל קוספה תא שרפ
26 הלאש
,לאנברבא ,ן"במר ,ירפס יפל "תמה ויחא /םש לע םוקי /דלת רשא /רוכבה היהו" תא שרפ
.המכח ךשמ ,ם"במר
הווש הרזג ןאכש אבר ירבד תא 'ה רוקמב האר) ושרדמל בותכה טשפ ןיב סחיה לע :הרעה
אצוי ארקמ ןיא םוקמ לכבש ארמגב ורמאש ףא" :ם"יבלמ בתוכ (וטשפמ קוספה תא תרקוע
."ןויגהה ךרד לע אוהש טשפה תא אל לבא טשפה תא תרקוע הכלהה ןאכ קר ,וטושפ ידימ
רמאנ הכלהה ידי לע הרסמנש בותכה לש] תאזה הסיפתה לע" :שריה ר"שרה רמוא ךכו
ךותמ עבונה ןבומהמ ירמגל הטוס הרואכל איהש :רמולכ ,"ירמגל הטישפמ היתקיפא"
לש דיחיה יתימאה םנבומ רבד לש ותמאל איה איה םלואו ,בותכה ןושלמ תיחטש תולכתסה
,תיחטש הייאר ךותמ עבונה בותכה ןבומ אלא וניא ןאכ "טשפ"ש ונא םיאור ."םיבותכה
.בותכה לש דיחיה יתימאה ןכותה אוה הכלהה ידי לע בתכומה שוריפהו

םירבד רפס ןכות םוביו הצילח ןכותםובי תווצמ םעט


ד"נקת הווצמ ,ךוניחה רפס (די)
הזה שיאהו .וירביאמ דחאכ איה ירה שיאל תאשנש רחא השיאהש יפל :הווצמה ישרושמ
,דועו .וארוב תדובעל םלועב ומוקמ תאלמלו ,ול ןורכיזל הנממ קלח היהיש םינב אלב תמש
ידסחמ היה - ורשבמ רשבו וימצעמ םצע איהש ,השיאה תאז יתלוז ינפוגה םלועב ול רכז ןיא
ותוא היהיש ידכ ,ורשב יצחכ ןכ םג אוהש ויחא ידי לע הנממ ערז ול םיקהל וילע ל-אה
יננהו .םש אוה רשא תומשנה םלועב ודי לע הכזיש ,ויתחת וארוב דבועו ומוקמ אלממ ערזה
המ לע ךומסא ,םילבוקמה לצא יתימא ןוכנ םעטו לודג רקיע תאזה הווצמב שיש יתעד םע
טשפב יתבשחמ לכ בותכמ ימצע ךוסחא לבל יתולצנתה םש יתכרעו ,ירפס שארב יתבתכש
.םהירומו םהילודג לא תולאש םהב לואשל םידליה חור ררועל ,תווצמה םעט
לאנברבא (וט)
וירחא ריאשהב - ותומ תעשב םדאב הלודג רתוי היהתש המחנה .תמה תוכזל (אוה םובייה)
אשנית - םינב ילבמ תומיש שיאהש ,ךרבתי 'ה הווצ .ותלחנ ישרוי ומוקמ םיאלממ םינב
אוה רשא ויחא םא יכ ,הנחקי אל רחא שיאש ובשחב ותעד סייפתת הזב יכ ,ויחאל ותשא
רשאכ :השיאה תוכזל .ונב ומכ היהיו ויסכנ שרייו ומש לע םוקי דלונה ןבהשו ,ומצעב והומכ
תמה יבורק ואוביו ,רחא חונמ שקבלו התלחנמו התיבמ תאצל [השיאה] ךרטצת ,לעבה תומי
ידכ "הילע אובי המבי" הרותה התווצ ,התוכזל ,הז רובעב ,הנה .ותיב תאו ותלחנ תא שריל
.ןושארה הלעב םע התייה רשאכ תיבב ומע ראשית איהש
27 הלאש
םימעט ןיבל השיאה תבוטל םימעט ןיב ןחבה .םוביי תווצמל םינושה םימעטה תא םכס
.תמה תבוטל
רמאמה ךשמה