םוביו הצילח תווצמ

גרבנזיא הדוהי

10 - 5 ה"כ םירבד ,אצת יכ תשרפב ןויע

טבש ,'כ ןוילג בלשמ :ךותמ

:ןכות

השרפה הנבמ
םובי תווצמ
תמה ויחא םש לע םוקי דלת רשא רוכבה היהו
םובי תווצמ םעט
הצילחה רדס
הצילחה םעט
הזה ןמזב םובי תווצמ
ץולחל בורס ללגב םיישק


הצילחה רדס
'ד קרפ םוביי תוכלה ,ם"במר (זט)
הצע ול םינתונו ול םיארוק םהו ,םיניידל האבו ,םש אוהש םוקמב םביה רחא תכלוה המביה
ןוגכ ,ץולחל הבוט הצע םאו .םבייל םתוא םיצעוי - םבייל הבוט הצע םא .הלו ול תנגוהה
םיניידה םיכירצ .ץולחל ותוא םיצעוי - דלי אוהו הנקז איה וא ,ןקז אוהו הדלי איה התייהש
לא הרעשה ותמבי התלעו" :רמאנש ,םהינפב םש ץולחת ךכ רחאו ,וב ובשיש םוקמ עובקל
ושבולו ,ןתשפב רופת וניאו ,בקע ול שיש רוע לש לענמ ול םיאיבמ ?םיצלוח דציכ ."םינקזה
ןושלב המביל ןירקמו ,ןיד תיב ינפב איהו אוה דמועו .ולגר לע ויתועוצר רשוקו ןימיב
איהו ץראב ולגר ץעונו "התחקל יתצפח אל" םביל םירקמ ךכ רחאו "ימבי ןאמ" שדוקה
תכלשמו לענמה תצלוחו ולגר לעמ לענמה תועוצר תרתמו ןיד תיב ינפב הדי תטשופו תבשוי
דגנכ ץראב תקרויו תדמוע ךכ רחאו .רזל המביה הרתוה - בקעה בור טמשישמו .ץראל ותוא
.הקיקר תעשבו האירק תעשב םידמוע םהינש ויהיש הצילח תוצמש ,םיניידל הארנה קור וינפ
אל רשא שיאל השעי הככ" הל ןירקמ כ"חאו .היפמ אצויה קורה תוארל םיניידה םיכירצו
רמאנש ,שדוקה ןושלב לכה ."לענה ץולח תיב לארשיב ומש ארקנו ויחא תיב תא הנבי
רדס אצמנ .םימעפ שלש "לענה ץולח" הירחא םינוע םש םיבשויה לכו .הזה ןושלב - "הככ"
."ימבי הבא אל לארשיב םש ויחאל םיקהל ימבי ןאמ" הליחת איה הארוק :אוה ךכ הצילחה
הככ "ארקת כ"חאו קורית כ"חאו ץולחת כ"חאו "התחקל יתצפח אל" רמוא אוה כ"חאו
."לענה ץולח תיב לארשיב ומש ארקנו ויחא תיב תא הנבי אל רשא שיאל השעי
28 הלאש
?םימיאתמ אל ןיאושינ לש לושכמ איבי אל םובייש הרות הגאד דציכ
29 הלאש
םינתונו ול םיארוק םה" ;"םביה רחא תכלוה המביה" :הלא ם"במר ירבדל רוקמ ארקמב אצמ
.8 קוספב ןייע ."...הצע ול
30 הלאש
םירמאנה םיקוספה ירפסמ תא םתושחרתה רדס יפל ןייצ .הצילחה רדס יפל השרפה תא קלח
.בלשו בלש לכב
ט"ע הקספ ,ירפס (זי)
םהילע םיבייחש תוירעה תא ינא איצומ .םוקמה הב ץפח אלש אלו - "שיאה ץופחי אל םאו"
תורוטפש) תרכב ןהש תוירעה תא איצוא אל ןיידעו ,(ןהל ץולחל ךרוצ ןיאש) ןיד תיב תותימ
.םוקמה הב הבא אלש אלו (7) "ימבי הבא אל" :רמול דומלת - (הצילחהמ
ירפסל ורואיבב ם"יבלמ (חי)
שרד ןכו ."םוקמה הב ץפח אלש אלו" ירפסב רמאו .רתוימ "שיאה" - "שיאה ץופחי אל םאו"
,ןיד תיב תתימ ןהב שיש תוירעל תחא :אבו ."התחקל יתצפח אל"בו ."ימבי הבא אל"ב
- ישילשהו .הצילחמ םגו (םוביימ םג הלא תוצובק יתש) טעממו ,תרכ ןהבש תוירעל תינשהו
לש "השע" ןאכ היהי הרות ןידמ .הצילחב םה לבא ,םובייב םניאש ,השעו ןיואל יבייחב
םוביי ם"במר ןייעו .ץולחיש ונקת םימכח לבא ,ןיואל יבייח לש "השעת אל" החדיש םוביי
.'ב דומע ,'כ ףד תומבי תכסמו ,'ו
31 הלאש
דחא לכמ םידמול המו ,םיקוספה םה המ .לעבב םביל בוריסה תא הרותה הלות םיקוספ 3 -ב
?םהמ
32 הלאש
םישנה ןיד המ ,םינב אלב ותמו ותוחא תא אשנ חא ;שיא תשא "אשנ" םדא ;השורג אשנ ןהכ
.(22 ב"כ םירבד ;7 א"כ ;29 ,9 ח"י ארקיו :תורוקמ) ?הצילח ןיינעל
'פ הקספ ירפס (טי)
:םינוגה םירבד - "וילא ורבדו" .םחולשב אלו וריע ינקזב הווצמ (8) "וריע ינקז ול וארקו"
ךל המ ?הדלי לצא ךל המ :ול םירמוא ;הדלי איהו ןקז אוה ;הנקז איהו דלי אוה היה םאש
.ךתיבל הטטק סינכת לאו ךתומכש לצא ךלכ ?הנקז לצא
"המכח ךשמ" ,קסניוודמ החמש ריאמ יבר (כ)
יפל ךא .הנבייש וילא םירבדמש עמשמ קוספה טשפ יפל - "וילא ורבדו וריע ינקז ול וארקו"
םג ץופחי אלש :שוריפ - "התחקל יתצפח אל רמאו דמע םא היהו" :ךכ רמול ךירצ היה הז
.וינפל רבדה רשי םא ץולחל הצע ול ןיאישמ יכ ושריפ ןכל .םינקזה ירבד ירחא
"רבד קמעה" ,ןילרב הדוהי יבצ ילתפנ יבר (אכ)
יתצפח אל רמאו דמעו ,ןאממ אוה המ לע םילאושו ותוא וארקי םיבותכה ךשמהו טשפה יפל
ןאמ" הרמאש רחאל םביה םע ןיד תיב רובד ןיא הלבקה יפל לבא .הב הצור וניא .התחקל
ל"זח ולעה ךכ םושמ .השק םיבותכה רדס ,ןכ םאו .(טי רוקמ האר) הז ינפל אלא "ימבי
בותכה םישרפמו ... הצע ול םיאישמ ןיד תיבש - "וילא ורבדו וריע ינקז ול וארקו" שרפל
תחקל ץפח אוהש .2 ."שיאה ץופחי אל םא" .1 :"התחקל יתצפח אל" רמאי םינפוא ינשבש
.ןכ תושעל יואר וניאש "וילא ורבדו וריע ינקז ול וארקו" לבא ,התוא
33 הלאש
םא היהו ,וילא ורבדו וריע ינקז ול וארקו" :ךכ חסונמ 8 קוספ היה ול םביל םינקזה ורמא המ
?"התחקל יתצפח אל רמאי
34 הלאש
.ירפסה יפל םירבדה תושחרתה רדס יפל 9 - 7 םיקוספ קתעה
35 הלאש
?ןה המ .תוביס יתש ללגב םביל ברסל לולע םביה
א"פ הקספ ,םירבד ירפס (בכ)
אל :ם"יבלמ) .םינקזה לא וירחא תכלהמש דמלמ - (9) "םינקזה יניעל וילא ותמבי השגנו"
יניעל הארנה קור "הקריו םינקזה יניעל" .(ול ץולחתש המוקמל תכלל םביה לע לטומש
יניעל הארנה קור "םינקזה יניעל" רמול דומלת - שממ וינפב לוכי - "וינפב הקריו" .םינקזה
.םינקזה
'ד קרפ תינעת תליגמ (גכ)
.(שממ) וינפב הקריו :םירמוא םיסותייב ויהש
ג"כ 'ח 'ד םידוהיה תוינומדק ,והיתתמ ןב ףסוי (דכ)
,ןכ השעתש אוה יוארש רומאלו םינפב ול קורילו וילדנס תא ריתהל תבייח ויחא תשא ...
.רטפנה לש ורכזב ןודז גהנו ליאוה
"הלבקהו בתכה" ,גרובנלקמ יבצ בקעי יבר (הכ)
ב-ב ביתכדמ .וינפ רוע תא קורה עיגיש ,(ופוצרפב) - "וינפב" םגרת םיעוטה ןמ דחא
('ז םירבד) "ךינפב שיא בצייתי אל" תוארלמ םירוונסב הכוהו .(וינפל/וינפב) ל-ב אלו
.('י עשוהי) "וינפב שיא בציתי אל"
36 הלאש
.המביה לש הריעב אלו םביה לש וריעב תישענ הצילחה יכ תפסונ היאר 8 קוספב אצמ
37 הלאש
.14 ב"י רבדמב קוספה תא שרפ
א"פ אקספ ,םירבד ירפס (וכ)
לכ לע הווצמ :רמוא הדוהי יבר .םידימלתב הווצמ אלו םיניידב הווצמ "לענה ץולח תיב"
ינפל םיבשוי ונייה תחא םעפ ,הדוהי יבר רמא .לענה ץולח לענה ץולח :רמול םש םידמועה
.לענה ץולח לענה ץולח :ורמאו םכלוכ ונע :ונל רמאו ,ןופרט יבר
"המכח ךשמ" ,קסניוודמ החמש ריאמ יבר (זכ)
לכו .לעפנ ןינב "ארקנו" בותכש :שוריפ .םש םידמועה לכ לע הווצמ רמוא הדוהי יבר
ומש וארקו" בותכל ול היהו "ורבדו ,וארקו" :לעופ ראותב ןידה תיב לע תרבדמ השרפה
.אוה םש םידמועה לכ לעש שרד ןכלו .רבדמ םיניידה לע םא "...לארשיב
38 הלאש
.לענה ץולח םיארוק םיעמושה לכ יכ חכוה
39 הלאש
?ז"ט רוקמ ,ם"במר קספ ךיא

םירבד רפס ןכות םוביו הצילח ןכות


הצילחה םעט


הנקת הווצמ ,ךוניחה רפס (חכ)
וניא אוהו .ויחא תחת הזה שיאה שמשל היואר התייה תאזה השיאהש יפל :הווצמה ישרושמ
שומיש אוהש ,לענ תצילח לש הז שומיש השעמ וילא השעתש הרותה התווצ ,הב הצור
ול היה יואר יכו ,ירמגל ול התייה היונקש לכל תוארהל ,ןיד תיב ינפל םוסרפב יונקה דבעה
תאצוי איה - םש ויחאל םיקהל וילע לטומש המ תושעל הצור וניא אוהש יפלו .התוא םביל
ול קולחל דוע ול תדבעושמ הניאו ,ירמגל ונממ הרטפנש עידוהל ,וינפב הקריו ודי תחתמ
...רבד םושב דובכ
לאנברבא (טכ)
ןכלו ויחא תיב תא הנבי אל רשא לע םביה תא ףדגלו ףרחל שייבלו םילכהל התצר המביה
ןותחתה דצהמ אל ןוילעה דצהמ ,לענה ינפב :רמול הצור - וינפב הקריו ,הדיב ולענ ץולחת
ןולקה :רמול הצור "שיאל השעי הככ" רמאת לענה ינפב הקרי רשא ירחאו .ץראב עגונ רשא
אל רשא שיאל השעיש יואר היה - וינפב קורה יתתב הזה לענל השוע ינא רשא הפרחהו
.ויחא תיב תא הנבי
40 הלאש
.ה"כ-ב"כ ,ז"ט תורוקמ האר ?םירחאמ ושוריפ הנוש המבו "וינפב הקריו" לאנברבא שרפ ךיא
41 הלאש
.(הבקנ ןושל - לענ :בל םיש) ?לאנברבא שורפב יקודקדה ישוקה והמ
"ייחב ונבר שרדמ" ,ייחב ונבר (ל)
םיקמ וניאשכו .יח ויחא וליאכ הארנו ,ויחאל ערז םיקמ אוה הנה םביל הצור םביהש ןמז לכ
אוהש ,לענמה ץולחת המביה ךכלו ,וילע לבאתיש אוה ךירצו ,תמ ויחאש הארנ ,ויחאל ערז
.תמה ויחא לע לבאתמ וליאכ ,תולבא ןמיס
(תיצמת) ם"יבלמ (אל)
ומכ היהש ,רבד לכ םייקל לארשיב הדועתה תאזו .ובש ןוצרה חכו םדאה דובכל זמר לענמה
והענמי אלש ןוצר לעב אוהש הארה םגו ,ורבד םיקיש תוברעל ותוישונא דובכ לכ ול רסומש
'ה תווצממ תחא לע רובעל התווצ הרותהש םובייה תווצמ הנהו .ורבד םייקלמ רבד םוש
,ןוצר לעב וניאש אצמנ .תמה םש תמקה ליבשב ,חא תשא רוסיא אוהש ,הנישעת אל רשא
.םילענמב ךליל יואר וניא אוהש תוארהל וילענמ המביה ץולחת ןכלו
"ייחב ונבר שרדמ" ,ייחב ונבר (בל)
"ורמשת יתוקוח תא" ל"זח ושרדש אוהו ,םיקוחה ללכמ אוה םובייה תוצמ :שרדמה ךרד לעו
המביה קורו ריזח רשבו ,זנטעש :ןה ולאו ,םהילע םיבישמ םלועה תומואו ערה רציש םירבד -
אמוחנת שרדמב ושרד ןכ .הרפו חלתשמה ריעשו בלחב רשבו רומח רטפו םיאלכ תעברהו
.םיטפשמ רדסב
42 הלאש
.הקיריל םימעטה תאו ,לענה תצילחל םינושה םימעטה תא םכס

םירבד רפס ןכות םוביו הצילח ןכות


הזה ןמזב םובי תווצמ
'ב דומע ט"ל ףד תומבי תכסמ (גל)
ןיאש וישכע .הצילח תוצמל תמדוק םוביי תוצמ ,הווצמ םשל םינווכתמ ויהש הנושארב
רמא ,אמח רב ימר רמא .םוביי תוצמל תמדוק הצילח תוצמ :ורמא ,הווצמ םשל םינווכתמ
רושכא :קחצי רב ןמחנ בר ול רמא .הצילח תוצמל תמדוק םוביי תווצמ רמול ורזח :קחצי יבר
ירבס ףוסבלו ,לואש אבאכ הל ירבס ארקיעמ - (?ומדקש תורודמ רתוי רשכ רודה םאה) ?ירד
.ןנברכ הל
וליאכ ,רחא רבד םושלו תושיא םשל ,יונ םשל ותמבי תא סנוכה :רמוא לואש אבא :אינתד
"הילע אובי המבי" :םירמוא םימכחו .רזממ דלוה תויהל יניעב בורקו ,הוורע (רוסיאב) עגופ
.(ןוממל ותנווכ םא םג) םוקמ לכמ
'א דומע ט"ק ףד תומבי תכסמ (דל)
:םירבד השולשב םדא רבדי םלועל :ארפק רב ינת
,תושיא םשל יונ םשל ותמבי תא סנוכה ,רמוא לואש אבא :אינתד .לואש אבאכ ,הצילחב .א
:רזממ דלווה תויהל יניעב בורקו הורעב עגופ וליאכ - רחא רבד םשל
."והפדרו םולש שקב" ביתכדכ ,םולש תאבהב .ב
43 הלאש
?םוביל סחיב תושיגה יתש ןהמ
44 הלאש
בורק" הווצמ םייקל ןוצרל טרפ איהש לכ הביסמ ותמבי סנוכהש לואש אבא רמוא עודמ
?"רזממל דלוה
(79 דומע) תומבי ,םינואגה רצוא ,ןיול מ"ב (הל)
,הבישיהב גהנמה ךאיה המבי ןיינעל תלאששו .הלוג לש הבישיה שאר ילע וננודא תבושת
יארוס וקלח תאזב :עד .(ג"ל רוקמ) הנושאר וא הנורחא הנשמכ ,תמביתמ וא תצלוח םא
.תמדוק הצילח תוצמש ,הנורחא הנשמכ הכלה ןיקסופ אעדרהנ לש הבישיה ימכחו ,יעדרהנו
הלטבו ,הנושאר הנשמב רמול ורזחש ןנברכ הכלה הקספנ םירמואו ןינד ארוס תבישי ימכחו
.לבבב גהנמב יולת רבדה וישכע דעו .ותומכ הכלה ןיאו ,לואש אבאכ איהש הנורחא הנשמ
45 הלאש
?אעדרהנ ימכח םיכלוה ימ תובקעבו ,ארוס ימכח םיכלוה םובייב השיג וזיא תובקעב
'ב הכלה 'א קרפ םוביי תוכלה ,ם"במר (ול)
.רחאל אשניהל תרתומ היהת כ"חאו ,הל ץלוח הז ירה - איה התצר אלש וא םבייל הצר אל
םוביי תוצמו ."ולענ הצלחו" רמאנש ,םבייל הצר אל םא ץולחל הרותה ןמ השע תוצמו
.הצילח תוצמל תמדוק
'ז הכלה 'ב קרפ םוביי תוכלה ,ם"במר (זל)
ךילע :םירמואו לודגה לצא םירזוח - וצר אל .םיחאה לכ לע םירזחמ ,םבייל לודגה הצר אל
.ץולחל ותוא ןיפוכ לבא ,םביל םביה תא ןיפוכ ןיאו .םבי וא ,ץולח וא ,הווצמ
46 הלאש
?ם"במרה קספ לבב תובישימ וזיא ומכו ארומא הזיא ומכ
47 הלאש
ןיפוכ עודמו ,לודגב םימייסמו םיחתופ עודמ .ז"ל רוקמב ם"במרה ירבד תא קמנו רבסה
!בותכה ןמ ךתבושת חכוה ?םבייל אלו ץולחל
ה"סק ןמיס ,רזעה ןבא רוט (חל)
.תמדוק הצילח תוצמש בתכ י"שרו .ם"במר בתכ ןכו .תמדוק םוביי תוצמש קספ ספלא בר
םניא אמש ןנישייח אלו ,םהל םיעמוש - םבייל םיצורו ,ונינפל םהינש םא ,םוקמ לכמו
םירבד הרמאו ,(ותוא הצור יניא=) ."היל אניעב אל" הרמא םא לבא .הווצמ םשל םינווכמ
הנמ ךל ןתתש תנמ לע הל ץולח ול ורמאיש ,ותועטהל םילוכי םא ,םירכינה (תוביס=)
הלתמא לכב ץילחו היל ןניפייכ - אל םאו .ותוא םיעטמ - ונתי אל ךכ רחאו (זוז האמ=)
איה הללגבו הלעמ איהש הביס לכ ללגב ץולחל ותוא םיפוכ - אל םאו) .הירבדל ןתתש
ןיא םביל םיצור םהינש םא וליפאו ,תמדוק הצילח תוצמש בתכ םת ונברו .(םביתהל תברסמ
.הווצמ םשל םינווכמש עודי ןכ םא אלא ,םהל םיעמוש
48 הלאש
?םביה תא תועטהל תירסומה הקדצהה איה המ
49 הלאש
.לבב תובישיבו ארמגב תושיגה יפל ,תוצובק יתשל רוטה איבהש םיקסופה תא קלח
'א ,ה"סק ,רזעה ןבא ךורע ןחלש (טל)
תווצמש םירמוא שיו .הצילח תוצמל תמדוק םוביי תוצמ :(וראק ףסוי יבר) רבחמה
.תמדוק הצילח
םיעטמ אלא ץולחל ותוא ןיפוכ ןיא םוקמ לכמו :(שילרסיא השמ יבר - א"מר) ההגה
.הנמ ול ןתתש תנמ לע ץולח ול םירמואש ןוגכ ,ותועטהל םילוכי םא ותוא
םינווכמש עודיו רכינ ןכ םא אלא ,םבייל םתוא םיחינמ ןיא ,םובייב םיצור םהינש םאו
דע ותוא ןידנמו ותוא ןיפוכש תרחא השיא ול שי םאש םירמוא שיו .הווצמ םשל
איהו ,הווצמ םשל םינווכמ םניא םא תרחא השיא אלב וליפא םירמוא שיו .ץולחיש
.ץולחל ותוא ןיפוכ - ותועטהל םילוכי ןיאו םביתהל הצור הניא
ויניע ןתנש םיעדוי וליפאו ,ללכ הצילחל ןיפוכ ןיאש הנושאר ארבסכ גהמהו
הצורש רמוא אוהשכ הז לכו .תוליהקה תנקת ומכ םהיניב םירשפמ אלא ,ןוממב
וניאש רמוא םא לבא .ומובייב רוסיא ששח ןיאש ,םבייתהל רשפאו ,םבייתהל
.ותוא ןיפוכ - ץולחל אלו םבייל אל הצור
50 הלאש
תורשקתמ ארמגב תושיג וליאל .א"מרהו רבחמה ירבדב ואבוהש תונושה תוטישה תא םכס
הינשה יכ ,הנושארכ ותעדש רכינ רבחמה איבהש תועדה יתשמ :בל םיש) ?תונושה תושיגה
.(רקיעכ אלו "םירמוא שי" םשב האבוה
ו"ט ,ה"סק "ןחלושה ךורע" ,יולה לכימ לאיחי יבר (מ)
אלא ,תשרופמ הערכה ךורע ןחלושה ילעב וניתוברל וניאר אל הז ןיד רקיעב
הארנ (רוטה לע "ףסוי תיב" לעב וראק ףסוי יבר) י"בה ונבר ירבד תועמשממש
.תמדוק הצילח תוצמש עמשמ א"מרה ונבר ירבדמו ,תמדוק םוביי תוצמש רובסש
זנכשא תונידמבו ,םובייב וגהנ םויה םג חרזמה תוצראבש ,תונידמה גהנמ יפל והזו
םיקסופה תעדכ וספתו ,םובייב ללכ וגהנ אל הירטסואו ןילופו היסורו תפרצו
.תמדוק הצילחש
י"שת טבש ,םילשורי ,יצראה םינברה סנכ תונקת (אמ)
רוסאל האלהו התעמ ובשייתיו ולעיש הלא לעו לארשי ץרא יבשות לע םירזוג וננה
,ןיד תיב וילע וקספיש המ יפכ םתמבי תונוזמב םיבייחו ,ירמגל םוביי תוצמ םהילע
.הצילחב םתמבי תא ורטפיש דע
51 הלאש
.םינברה סנכ ךלה םהיתובקעבש םיקסופה תא ןייצ

םירבד רפס ןכות םוביו הצילח ןכות


ץולחל בוריס ללגב םיישק


א"מרה תהגה ,'ה ,ט"נק רזעה ןבא ךורע ןחלש (במ)
יתש אישל אלש םושרג ונברד םרח (שיש=) אכיאד הזה ןמזב וישכעש םירמוא שיו
.ותמביל ץולחיש דע תרחא אישל רוסא ,םבי תרמוש דחאל הלפנ םא - םישנ
52 הלאש
א"מר ירבד תורמל ,םניח ץולחל קוור םבי לע תופכל יעצמא תוליהקל שמיש הז ןיד
?דציכ .(ט"ל רוקמ ףוסב)
53 הלאש
שורדל תנמ לע םביה תערל הז ןיד המביה הלצינ םהב םירקמ םיאבומ ת"ושה תורפסב
?דציכ .ץולחל םיכסהל ידכ םולשת
(ם"וש תוליהק תנקת) 'י ןמיס ,ץנימ ם"רהמ ת"וש (גמ)
ופיסוהו וננובתה רשא ,םינומדק תוליהקה תנקת ול תולגל ונאב .הצילחה רבד לע
השלשמ רתוי המביה ןגעל יאשר םביה ןיאש ,םהב בותכ ןכו .םימכח רבד לע
ןיאש=) ןיעב אנתימ יסכנ ןיאד אכיהו .לעבה תומ רחא ,םימכח ירבדכ ,םישדח
ילב רתלאל ץולחל אלא הנגעל ול ןיא ,(ויסכנ) ולכש ןוגכ ,(םייוצמ תמה יסכנ
םהינש ואובי ,תמה לעבה לש ויהש םיסכנ (שיש=) אכיאד אכיה לבא .רוחיא
אלש ןוממ עובתל יאשר םביה ןיא ךכ ןיבו ךכ ןיב .(שרוי חאה יכ) םיניידה ינפל
םביה ברסי םאו ... הצילח תוצמ הל ושעי אלא הנגעל לוכי וניאו ,ויחא לש היה
הצרתיש דע תוליהקה לכ םרחב רבע - ולש וניאש ןוממב ויניע ןתייו ,ץולחל יתלבל
.הצילחל
.(הינמרגבש אצנגמ ,סמרוו ,הרייפש תוליהקה תונקת - ם"וש תנקת)
54 הלאש
.11 - 6 ז"כ סחנפ תשרפ ,רבדמב האר ,תמה תשוריב חאה לש ותוכז לע
55 הלאש
?םתנקת םדוק היהש ןידה לע תוליהקה ופיסוה המ
ד"שת חבטב א"כ ,לארשי ץראל תישארה תונברה תצעומ תטלחה (דמ)
םוביל תוקוקזה לארשי תונב םינגעמש ,ונרעצל ,םירקמה םייוצמ ,המביה תונוזמ ןידב
םינושארה תוטישב יוארה ןויעה ירחא .דואמ םילודג הלקתהו לבסהו ,הצילחה תעינמ י"ע
ךורע לעב קהבומה הרומה רבדכ השעמל הכלה קספל ונלצא עבקנ ,ל"ז םינורחאהו
ברסמ םביהשכש תדחוימ הנקת ילב ףא קוספל יוארש ,סק ןמיס ורפסב ל"ז ןחלושה
הרותכ ותבוח אלמיש דע ותמבי תונוזמב ובייחל ןיד תיב לע םישדח השלש ירחא ץולחל
זועו ףקות רתילו תאש רתילו .םלועל הנוגע הלילחו סח ראשית ןכ אל םאש ,הווצמכו
ץולחל םביה תא בייחל קספ ואיצוי ןיד תיבבש הרקמב תאז הנקת עובקל ונטלחה
תונוזמב םויה ותואמ בייח אוה - ןברס ןיד ול שיש וקספי ןיד תיבו ,םייקי אלו ותמביל
לש תבחרומה הצעומב ולבקתנש תונקתה .הווצמכו הרותכ הל ץולחיש דע ותמבי
ףקות תולבקמ ץראב תוליהקהו םינברהמ ומכסוהו לארשי ץראל תישארה תונברה
גהנתהל הבוח ןהו ,לארשיב תושענש תונקת לככ השודקה ונתרות חכב יטפשמ
.ד"שת רדא שדוח שארמ לחה םהיפ לע ןודלו

לאיזוע יח ריאמ ןויצ ןב ברה                 גוצרה יולה קיזייא קחצי ברה

56 הלאש
?םרחב םויאה תא הפילחה המבו ,ם"וש תונקת לע תישארה תונברה הפיסוה המ


רמאמה תליחתל הרזח