םיערז רדס
םירוכיב תכסמ
'א קרפ
'ג הנשמ

;םינימה תעבשמ ץוח םירוכב ןיאיבמ ןיא
.תרצעל םדק םירוכב ןיאיבמ ןיא

שדקמה-תיבל םאיבהל הוצמו ,הנושאר ולישבהש המדאהו ןליאה תוריפ םה םירוכיבה
:(טי ,גכ תומש) בותככ ,םינהכל םנתילו

."ךיקלא 'ה תיב איבת ךתמדא ירוכב תישאר"

?םירוכיב םיאיבמ תוריפ ולאמ
ץרא םהב החבתשנש םינימה תעבשמ קר אלא ,םירוכיב םיאיבמ תוריפה לכמ אל
."םינימה תעבשמ ץוח םירוכיב ןיאיבמ ןיא" :'ג הנשמב ראובמכ ,לארשי

:(ח ,ח םירבד) בותככ ,םינימה תעבש םה המ תשרפמ הרותה

"שבדו ןמש-תיז ץרא ןומרו הנאת ןפגו הרועשו הטח ץרא"

.םירמתמ יושע קוספב רומאה שבד

הפדעה שי ובש אשונה תא ונייצו "ןינהנה תוכרבב המידק" קרפב ונייע .1
."םינימה תעבש"ל - -

._________________________ :אשונה - -

?םירוכיב םיאיבמ ןיא יתמ

.הנשמה ןושלב תועובשה גחל יוניכ - תרצע

:ג הנשמב ראובמכ ,תועובשה גח ינפל םירוכיב איבהל היה רשפא יא

.תרצעל םדק םירוכב ןיאיבמ ןיא


הרותב םירוכיב תשרפ

ו"כ קרפ ,םירבד שמוחב םיפוצר םיקוספ רשע-דחא םירוכיבה תוצמל תדחיימ הרותה
.אי-א םיקוספ

:רמאנ םהבש ,ד-ב םיקוספל בל ומישו ,הרותב םירוכיבה תשרפב ונייע .2

ךצראמ איבת רשא המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו
אנטב תמשו ךל ןתנ ךיהלא 'ה רשא
:םש ומש ןכשל ךיהלא 'ה רחבי רשא םוקמה לא תכלהו
םהה םימיב היהי רשא ןהכה לא תאבו
ךיהלא 'הל םויה יתדגה וילא תרמאו
:ונל תתל וניתבאל 'ה עבשנ רשא ץראה לא יתאב יכ
:ךיהלא 'ה חבזמ ינפל וחינהו ךדימ אנטה ןהכה חקלו

תשרפב טרופמכ ,"םירוכיב ארקמ" תוצמ - תפסונ הוצמ הב שי םירוכיבה תאבה
.םירוכיב תכסמב ג קרפב 'ו הנשמ תקסוע וז הוצמב .י-ג םיקוספב םירוכיבה

?םירוכיב םיאיבמ יתמ דעו יתממ
האובתה תטיקל ןמז איה [גחה =] תוכוסה גח דע [תרצע =] תועובשה גחמש הפוקתה
."בוטה לכב תחמשו" :אי קוספב םירוכיבה תשרפב רמאנו ,םדאל החמשו תוריפהו
:('י הנשמ 'א קרפ ,םירוכיב תכסמ) הנשמה תעבוק ךכיפל

."גחה דעו תרצעה ןמ :ןירוקו ןיאיבמ ולאו"


?םירוכיבה תא םישירפמ דציכ

םיערז רדס
םירוכיב תכסמ
'ג קרפ
'א הנשמ

?םירוכבה תא ןישירפמ דציכ
,והדש ךותל םדא דרוי
רכבש ןומר ,רכבש לוכשא ,הרכבש הנאת האורו
."םירוכב ולא ירה" :רמואו ימגב ורשוק

םירבוחמ תוריפה דועב ,םירוכיבה תא הדשה לעב שירפה דציכ תראתמ הנשמה
:עקרקל
."והדש ךותל םדא דרוי"
:לישבהל ליחתהש םינימה תעבשמ ירפ האור
ןומיר ,רכיבש (םיבנע) לוכשא ,הרכיבש הנאת :האור"
,"רכיבש
:םירוכיבל שרפוהש ןמיסל אמוג הנקב ירפה תא רשוק
ולא ירה :(םירוכיבל ושרפוהש תוריפה לע) רמואו"
."םירוכיב
:'א בלש
:'ב בלש


:'ג בלש
:'ד בלש


?סגא וא זופת ,לשמל ,ןיא הנשמה האיבמש םירוכיבל תואמגודב עודמ .3
.ומילשה .('ג הנשמ ,'א קרפ) הנשמב הבושתה - -

."_________ ________ ץוח ________ ________ ןיא" - -

.הנוכנה הבושתה דיל ונמס ?םירוכיב ואיבה תוריפ ולאמ .4

.(םינומיל ,תוניטנמלק ,תוילוכשא ,םיזופת) רדה ץע ירפ - -

.תוננב ,ודקובא ,םיקסרפא , םיסגא ,ץע יחופת - -

.םינאת ,הרועש ,הטיח ,םירמת ,םיתיז - -

:(ב ,וכ םירבד) רמאנש הממ "םינימה תעבש"מ קר םירוכיב איבהל שי יכ ודמל םימכח
:('ב דומע ד"פ ףד תוחנמ תכסמב) םימכח ושרד ."המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו"
.םינימה תעבשמ םניאש תוריפ ראש טעמל :שוריפהו ,תישאר לכ אלו "תישארמ"


?םירוכיבה תא םילעמ דציכ

םיערז רדס
םירוכיב תכסמ
'ג קרפ

'ב הנשמ
?םירוכבה תא ןילעמ דציכ
,דמעמ לש ריעל תוסנכתמ דמעמבש תוריעה לכ
.םיתבל ןיסנכנ ויה אלו ,ריע לש הבוחרב ןינלו
רמוא הנוממה היה םיכשמלו
."וניהלא 'ה לא ןויצ הלענו ומוק" (ה ,אל הימרי)

'ג הנשמ
,םיבנעו םינאת םיאיבמ םיבורקה
.םיקומצו תורגורג םיאיבמ םיקוחרהו
,םהינפל ךלוה רושהו
.ושארב תיז לש הרטעו ,בהז תופצמ וינרקו
.םילשוריל בורק םיעיגמש דע ,םהינפל הכמ לילחה
,םילשוריל בורק ועיגה
.םהירוכב תא ורטעו ,םהינפל וחלש
;םתארקל םיאצוי םירבזגהו םינגסה ,תוחפה
.םיאצוי ויה םיסנכנה דובכ יפל
םהינפל םידמוע םילשוריבש תוינמא ילעב לכו
:םמולשב ןילאושו
.םולשל םתאב ,ינולפ םוקמ ישנא וניחא

'ד הנשמ
.תיבה רהל ןיעיגמש דע ,םהינפל הכמ לילחה
תיבה רהל ועיגה
,סנכנו ופתכ לע לסה לטונ ךלמה ספרגא ולפא
.הרזעל עיגמש דע
:רישב םיולה ורבדו ,הרזעל עיגה
(ב ,ל םילהת) "יל יביא תחמש-אלו ינתילד יכ 'ה ךממורא"


"ושדוחב שדוח" ןכותל הרזח