םילשוריל םירוכיבה תאלעה סקט

םירוכיבה תאלעה לש ינוגססהו ראופמה סקטה תא תוראתמ 'ד ,'ג ,'ב תוינשמ
.םילשוריל
.סקטה לש טרופמ רואית םכינפל

םישגדומה םיטפשמה וא םילמה תא ,הנשמה ןושלב ,לאמש דצב הלבטב ומשיר .5
:(הנושארה המגודל בל ומיש) - -


'ב הנשמ

הנשמה ןושל
סקטה רואית
דמעמ לש ריעל תוסנכתמ


?םירוכיבה תא ןילעמ דציכ
זוחמה ריעל תוכומסה תורייעה ישנא לכ
,תיזכרמה [דמעמה=]
.זוחמה ריעב וסנכתה
,ריעה תובוחרב םינשי ויה םיסנכתמה לכו
,םיתבב ןושיל םיסנכנ ויה אלו
,תמל אמטיהל אל ידכ
.םירוהט םילשוריל עיגהל םהילע היה יכ
רמוא דמעמה שאר היה רקובב םכשה
:םלוכל
."וניקלא 'ה לא ןויצ הלענו ומוק"
.(ה ,אל והימרי)


'ג הנשמ

הנשמה ןושל
סקטה רואית
___________ :םירוכיבה ילס םע םילשוריל םילוע ויה ךכו
םיאיבמ ויה םילשוריל בורק םירגה
,םיפיו םיחל םיבנעו םינאת
ולקלקתי אמש ששח היה אלו הרצק ךרדה יכ
,תוריפה
םיאיבמ ויה םילשורימ קוחר םירגהו
,םישבי םיבנעו םינאת
.דמעמ וקיזחי םישבי תוריפו הכורא ךרדה יכ
,רוש דעצ תיגיגחה הכולהתה שארבו
,בהז תופוצמ ויה וינרק
.תיז ילע לש הפי רזב רוטע היה ושארו
,לילחב ןגנמה דעצ הריישה שארבו
,ויתועבצאב לילחה לע שיקמ היהש
בורק ועיגהש דע םיקחרמל ולוק עימשמ
.םילשוריל
,םילשוריל בורק ועיגהשכ
רוטיע םשל הלעמל םיפיה תוריפה תא וחינה
.יונו
,םילשורי יבושח םתארקל ואצי ןמז ותואב
ריעבש הכאלמה ילעב לכו
םיחרואה תא ולביק
:רומאל ,םמולשל ולאשו
,םיוסמ םוקמ ישנא וניחא
.םולשל םכאוב ךורב


'ד הנשמ

הנשמה ןושל
סקטה רואית
___________ ,הכישממ הריישהו
תא עימשהל ךישממה ,לילחה השארבו
.וילילצ
לארשי ךלמ וליפא - תיבה רהל ועיגהשכו
,סנכנו ופתכ לע םירוכיבה לס תא חקול
.שדקמה רצחל עיגהש דע
,רומזמ רישב םיוולה וחתפ העש התוא
:רומאל
"יל יביא תחמש אלו ינתילד יכ 'ה ךממורא"
.(ב ,ל םילהת)


ארוקו איבמ
'ו הנשמ

,ופתכ לע לסה והדוע
(ג ,וכ םירבד) "ךיהלא 'הל םויה יתדגה" מ ארוק
.השרפה לכ רמוגש דע
(ה ,וכ םירבד) "יבא דבא ימרא" דע :רמוא הדוהי יבר
,"יבא דבא ימרא"ל עיגה
,ויתותפשב וזחואו ופתכ לעמ לסה דירומ
,ופינמו ויתחת ודי חינמ ןהכו
,השרפה לכ רמוג אוהש דע "יבא דבא ימרא" מ ארוקו
.אציו הוחתשהו ,חבזמה דצב וחינמו

.םישגדומה םיטפשמה וא םילמה תא ,הנשמה ןושלב ,לאמש דצב הלבטב ומשיר .6

הנשמה ןושל
סקטה רואית
___________ ,ןהכל םירוכיבה לס תריסמ ינפל
,איבמה לש ופתכ לע ןיידע לסהשכ
:"םירוכיבה ארקמ" תא איבמה ארוק
('ג קוספ) "ךיקלא 'הל םויה יתדגה"מ
"םירוכיב ארקמ" לש השרפה ףוס דע
.("'ה יל תתנ רשא" :םילמב ,'י קוספב)
:םיבלש ינשב היה סקטהש רמואו ףיסומ הדוהי יבר
,"יבא דבא ימרא" דע איבמה ארוק ןושארה בלשב
,ותפשב וב זחאו ופתכ לעמ לסה תא דירוה זאו
ומירהו לסה תחת ודי תא חינה ןהכהו
,(הפונתב םיבייח םירוכיבה יכ)
"יבא דבא ימרא"מ אורקל ךישמה איבמהו
"םירוכיב ארקמ" לש השרפה ףוס דע
.('י קוספב)
,חבזמה דצב םירוכיבה לס תא איבמה חינה זאו
.אציו ףפוכתה ףוסבלו"ושדוחב שדוח" ןכותל הרזח