י ןמיס ,ד ע"הא קלח "השמ תורגיא" ת"וש

ןייטשניפ השמ ברה

סקז יט תלחמל תוקידב

שולש-םייתנש םייח סקז-יט תלחמב םיעוגפ םהשכ םידלונה םידלי :הלאשה
דחא םא .הלחמה תא םיאשונ םהירוה ינשש םידליב תעגופ וז הלחמ .םיתמו
.םיאירב ויהי םהו ,םידליל רובעת אל הלחמה - הלחמה תא אשונ םירוהה ינשמ
םד תקידב תושעל םיריעצל יואר םאה :התייה ןיטשנייפ ברל התנפוהש הלאשה
דלי דלוויי םיאשנ םירוהה ינש םא קרש ןוויכ ?הלחמה יאשנ םה םא תולגל ידכ
לבא ,םינכוסמ םהיאושינ יכ םיאשנ גוזה ינב ינשש הרקמב עבקת הקידבה ,הלוח
.הלחמה אשנ וניאש םדא לכל אשניהל םה םילוכי
:ולא ןה תויעבה

לוכה תא חינהל ול בטומש וא ,הלאכ םיניינעב רוקחל םדאל רתומ םאה .א
?ויקולא 'ה םע םימת תויהלו ה"בקל__
?רתסהבו הענצב וא ,יבמופבו םוסרפב הקידבה תא עצבל םאה .ב
?ןיאושינה ליגל ךומס וא תודליב :הקידבה תא ךורעל יתמ .ג

.ג"לשת ינשה רדא ח"י
.א"טילש רעלדנעט דוד השמ ר"רהומ ןואגה ברה ,ינבכ ינתח כ"עמל

,וז הלחמב םילוח םידלונ םידלי לש ןטק טועימש ףא יכ :ד"על הארנה הזו ,הזב יתנייע
בתכש ,םש שמוחב י"שרפכו ,"ךיקלא 'ה םע היהת םימת" קוספה תא הז לע רמול ךיישו
לקש ןויכ ,םוקמ לכמ ,"תודיתעה רחא רוקחת אלו ,ול הפצתו ,תומימתב ומע ךלהתה"
המ תוארלמ םייניעה תמיצעכ אוה ומצע תא קדוב וניא םאש רמולו ןודל שי ,קודבל
,דואמ לודג רעצ דליה ירוהל אוה ,הזכ רבד עריא ו"ח םאש ןוויכמו .תוארל רשפאש
ידי לע רבדה םסרפל בוט ןכלו .ומצע תא קודבל השיא אשיל ךירצש ימל יוארה ןמ
.וזכ הקידב שיש ועדיש םינפואו םינותיע

תחא הרענו ורבחמ דחא רוחב עדי אלש ,הענצב תושעיהל רבדה ךירצש טושפו רורב לבא
םיאפורהש ףא יכ .שיא םושל הלגי אל הקידבה ולצא השעי רשא אפורה םגו .התרבחמ
ןורסיח וב ןיאש שיא חקית איהשכ ןכו ,הז ןורסיח הב ןיאש השיא חקיי םאש םידיעמ
רבדה ךירצ ןכלו .גוז ןב אוצמל ולכוי אלו ,םדא ינב הברה ונימאי אל - הנכס לכ ןיא ,הז
.המודכו רפס יתבבו תובישיב ומכ ,בר ץוביקב תושעל רבדה בוט אל ןכלו ,הענצב תויהל

רבד םדאל רייצמש ,תודרחמ הברה םילבוס םדא ינב בורש ,שפנה תוחוכ עודיש יפכ םגו
ןיידעש ,םיריעצ םירוחבל וז הקידב תושעל ו"ח ןכל ,לודג ששחל ןטק ששחו לודגכ ןטק
םהילא רבדל ןיאו הזב םיבשוח ןיא םירשע דעש אוה בורהו .ןיאושינ ןיינעב םיבשוח ןיא
םמצעל קיזי הזו ,דוס ילעב תויהל םיריעצ םירוחבל דואמ השק םגו .הז ןיינעב ללכ
הנומש תבמ תוחפ וז הקידב תושעל ןיא תוריעצ ןהשכ אשניהל ןכרדש תורענו .םירחאלו
.הנש הרשע

(שפנו בלב=) ,נ"ולב ךבהוא ,ךיבאכ ךנתוח
ןייטשנייפ השמ

מ ןמיס ,ד ע"הא קלח "השמ תורגיא" ת"וש :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח