מ ןמיס ,ד ע"הא קלח "השמ תורגיא" ת"וש

ןייטשניפ השמ ברה

?ןהוכ םע ןתחתהל תיאשר ימ

,הז הייח חרוא לע תטרחתמ איה וישכעו ,םיבר םירוחב םע םיסחי המייק הרוחב
היעבה .ןהוכ םע ןתחתהלמ התוא תלסופ הייח ךרד םא ררבל תשקבמ איהו
,המצע לע תרמוש הניאש הרוחב לש םש הילע אצי םא :וז איה ןוידל תדמועה
.ןהוכל הלוספ איה הזכ הרקמב .ירכנל הלעבנ םג איהש ששח שי

.ןישודיק ששחו ןהוכל רתיה ןיינעל ,התניזש היונפ

ה"לשת הכונחד 'ז ק"שעל רוא
.תומימתו תורשי ךרדב היחת המלעה דובכ

ךבישהל קקזנ ינא ןכלו ,תורשכה לארשי תונבכ התע תגהנתמ תא ךבתכממ יל הארנכ הנה
.הבושת לש החוכ לודג יכ

,ךבתכממ עמשמש יפכ לארשי להקב אובל רשכ היהש לארשי םע הז היה םא ,ןהוכ ןיינעל
ןידה והז לבא .ןהוכל רוסיא םוש ןיא ,ןמזה אובישכ ומע ןתחתהל הבשחמ ךלצא התייהש
ךיילא וסחייתהש םושמ ,תורשכ תקזח ךל התייה אל םאש .תורשכ תקזח ךל היה םא
אמש ,ונייה .תונמאנ רבדב ןודינה זא היהי ,הצורפכו הרותה יניד תרמוש הניאש הרוחבכ
ילצא לפנ יכ ,הנוהכה ןמ םילסופש םירכנ םג םש ויהו ,הברה םע ולאכ םיקסע ךל ויה
ונתוא וארש םידע ינש ויהש םעפ הרק םגו" תבתוכ תאש הזמ יתבשחמב דשח תצק
םישנו םישנא הזיא לש הרובח ויהש עמשמ ירה ."םיקסוע ונייה המב ועדיו רדחל םיסנכנ
םהל תפכא אלש ,ולאכ םישנא לש םבורש .ללכ הזמ הז ושייבתנ אלש ,תוצורפו םיצורפ
.םירכנ םע םג תויהל

,ןירורב תודע ילוספ םהש םש ויהש ולא לכש רורב םגו ,ךבתכמ יפל ןיא ןישודיק ששחו
הלע אלש ,םולכ וניא םירשכ םידע ויה םא םג לבא .הדינ רוסיאב ןירבוע םה ירהש
םידושח םתייה ירהש ,םירוסיאל םתששח אוה אלו תא אל םגו .ןיאושינל אוהש םתעדב
.אשניהל תא תרתומו .תונז תליעב לעוב םדא ןיאש הקזח ןיאו ,תונז תורבע לע

.הלותב תבותכ בותכל ולכויו ,תונשל וכרטצי אל ,הנוהכל הרשכ תא םא ,הבותכה רבדב

הבושתה רבדב םגו .רתויב ךל ריבסאו יאובתש בוט ,יתבתכש םירבדהמ רבד ןבומ אל םא
.בתכב בותכל ולא םירבד השקש ,יאובתש בוט היה

,םימש תאריו הבושת לש םייחב ךתוא ךרבמה
ןייטשנייפ השמ

תועינצ ינידו יאופר לופיט :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח