הס ןמיס ,ד ע"הא קלח "השמ תורגיא" ת"וש

ןייטשניפ השמ ברה

תועינצ ינידו יאופר לופיט

.עובק ןפואב תושענ םירבג םיאפור לצא םישנ לש תויאופר תוקידב :הלאשה
תובשחתמ ןניא ןה ירהש ,הלא תוקידבב ןהשלכ תולבגה שי םא איה הלאשה
.דוחיי רוסיאב אל ףא ,םיליגר תועינצ ינידב

.אפור לצא הקידבל תכלל הכירצש השיא

.ג"כשת ןוויס ט"י
.א"טילש קדרד בקעי ר"רהמ דבכנה ידידי כ"עמ

תיבב םגו ,המוריע איהשכ הקדבל ךירצש אפורה תיבל תכלל הכירצש השיא רבדב
הזיא שישכ ףאו ,רוגס רדחב דבל אפורה םע אלא וזכ הקידב קודבל רשפא יאש ,םירתסה
ח"ת לש םישנ ףאש םוי לכב םישעמו ,המש סנכיהל ךרד ןיא ,רחא רדחב דרשמב םדא
.אפורל תכלוה הלעב אלב המצע איה םגו ,האפרמב אפורה םע תודחייתמ 'ה יאריו

ותכאלמב דורט אוה ירה ,ירכנ אוה םא ףא ,אפורהש םושמ אוה טשפתנש רתיהה הנה
עבקש ןמזב אוה םא ,הב קסעתהל ךרצוהש ותכאלמ הליכשכ ףאו .ותוואת ומצעמ קלסל
םא ףאו .םש םיכחמש ולא ינפמ ,ןמז דוע המע תוהשל לכוי אל ירה ,םילוחה וילא ואוביש
.םירחא דוע ואוביש ששוח ירה ,םירחא םילוח םש ואב אל ןיידע

שיש הז לע תוכמוס ,ולא םימעט ןיאש ,ואובי אל רתויש עודיש ,הנורחא איה הראשנשכו
.אפורב דושחת ,ליגרה יפכמ ןמז רתוי רחאתת םאו ,ולש האפרמב תדבועה תוחא אפורל
ןהילעב ינפמ וילא אובל תולוחה וטעמתיו ער םש וילע אצי אלש ידכ הזמ ענמיי אפורהו
.הז אפורל ךליל םוחיני אלש

ןמז תעיבק ידי לע םגו ,ןמזה רחא ףאו ,תוחא ןיאשכ ףא אפורה םע תודחייתמש המ לבא
- הל ןיא םאו ,הינבמ דחא המע תחקל תחרכומו .ריתהל ןיאש הארנ ,המצעב הל דחוימ
ןיאד ,המצעב הכלהשכ ףא הלעב לע הרסאנ אל לבא .המע ךליל לעבה חרכומ היהי
.דוחייה לע ןירסוא

הלוחה תויוכז - תינפוג הקידב עוציב תויחנה :חפסנ

קחשמ ךותמ ןישודיק :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח