םיקלאל הנופ םדאה

הליפת


ללפתמה םדאה
ידוהיה לע הווצמ 'ה דחא דצמ :םינוויכ ינש וב שיש רשק אוה ויהולאל ידוהיה ןיבש רשקה
המ שקבמ ,'ה לא הנופ ידוהיה ינש דצמ .תווצמו הרות םייקל ותוא בייחמו ,תוגהנתה יכרד
.ול שיש המ לע הדות 'הל ןתונו ,ול רסחש
איבהל בייח ידוהיה :לשמל .ול ןתנש המ לע 'הל הדומ ידוהיה ןהבש תוליפת תורכזומ הרותב
םינתונו שדקמל םתוא םיאיבמש םישדח תוריפ םה םירוכיבה ."םירוכיב" שדקמה תיבל
תאיצי זאמ לארשי תודלות תא ריכזמ אוה ,םירוכיבה תא ןתונ ידוהיה רשאכ .ןהוכל םתוא
המדאה ירפ תישאר תא יתאבה התעו" :םייסמו ,ול השעש בוטה לכ לע 'הל הדומ ,םירצמ
. ('ט ,ו"כ םירבד) "!'ה ,יל תתנ רשא

ןתייש 'הל הללפתהו הרקע התייהש ,הנח לש התליפת תאבומ ('א ,'א לאומש) לאומש רפסב
.הליפתה תרוצל לדומ תויהל וכפה הליפתה ןמזב התוגהנתהו הנח לש התליפת .ןב הל

המלש ללפתה ,שדקמה תיב תיינב תא ורמגש העשב .שדקמה תיב ןוויכל וינפו דמוע ללפתמה
לכ .ירכנ וא ידוהי ,םדא לכל הליפתל םוקמ היהי שדקמה תיב יכ ,רמאו ,תיגיגח הליפת ךלמה
.שדקמה תיב ןוויכל ותליפתב הנפי 'ה לא ללפתמה םדא

.ול רסח היהש המ לע שקיבו ולש םילמב ללפתה םדא לכ :תישיא הליפתה התייה הלחתהב
יפל הליפתה תא חסינ םדא לכ .לביקש הבוטה לע ול הדוהו 'הל ללפתה ,חמש היהש םדא
.תוליפתל םיעובק םינמז ויה אלו ,םירודיס ויה אל .ותשגרה יפלו ותנבה

העובקה הליפתה
תוליפתל ורבע ,(םינש 1500-מ תוחפ ינפל) ינשה שדקמה תיב ימי תליחתב ,רפוסה ארזע ןמזב
,תפסונ הליפת שי םיגחבו תבשב .תיברעו החנמ ,תירחש :םוי לכב תוליפת שולשל ,תורדוסמ
.הליענ תליפת םג תפסונ םירופיכה םויבו ,ףסומ

אב תרדוסמ הליפתל רבעמה .םהל רסחש המ יפל עגר לכב הליפת איצמהל השק םדא ינבל
לכב םישקבמ םהש םירבדלו םהלש םיכרצל המיאתמה הליפת אוצמל םדא ינבל רוזעל ידכ
הצור םדאש המ לכ םהב שיש ,תורדוסמ תוליפת ורביח ללפתהל םישנאל רוזעל ידכ .עגר
.וילע ללפתהל
הדימעה תליפת
,"הדימעה תליפת" אוה הליפתה לש יזכרמהו בושחה קלחה לבא ,םיבר םיקלח שי הליפתב
."הרשע הנומש תליפת" םג הל םיארוקש

לעו לודגה וחוכ לע 'הל חבש אוה ןושארה קלחה :םיקלח השולש שי הדימעה תליפתב
.המודכו לכש ,האופר ,הסנרפ :שקבמ ידוהיהש תוישיא תושקב ליכמ ינשה קלחה .ותשודק
םה םיגחו תותבשו ,רעצ ךותמ םישקבמ הלא תושקב יכ ,גחו תבש תוליפתב םייק וניא הז קלח
:םולשה לע השקבב תרמגנ הליפתה .ונל שיש המ לע 'הל םידומ ונא ישילשה קלחב .החמש ימי
".ךמע לארשי לכ לעו ונילע ...הכרבו הבוט םולש םיש"
עמש תאירק
"לארשי עמש" תשרפ ."עמש תאירק" אוה ,ןכ םג בושחו יזכרמ אוהש ,הליפתב רחא קלח
לש תונויערה .ברעהו רקובה תוליפתב םג תאצמנ איהו ,ןיליפתה ךותבו הזוזמה ךותב הבותכ
תא רומשל הבוחהו וישעמ לע שנוע וא רכש לבקמ םדאש ןויערה ,'ה תבהא :"עמש תאירק"
תא םירמוא םתובישח ללגבו ,"עמש תאירק" לש תונויערה םה הלא .ןתוא םייקלו תווצמה
.םוי לכב םיימעפ "לארשי עמש"

קוספ ןכל .תודהיה לש ידוסיה ןויערה תא אטבמ "דחא 'ה וניקולא 'ה ,לארשי עמש" קוספה
.ידוהיה לש וייחב הנורחאה הליפתה אוה הז
תוליפתה רדס
תליפתו (רקובב) תירחש תליפת ,(ברעב) תיברע תליפת :םימעפ שולש םיללפתמ ליגר םויב
.(םויה לש ינשה יצחב) החנמ

תדובע תא תראתמ וז הליפת .ףסומ תליפת ,תפסונ הליפת םיפיסומ םיגחבו תותבשב
.גחבו תבשב שדקמה תיבב שדוקה

.םירופיכה םוי ףוסב תרמאנה הליפת יהוז .הליענ תליפת ,הליפת דוע םיפיסומ םירופיכה םויב
.םירופיכה םוי ,ןידה םוי ףוס איהו ,הבר תושגרתהב תרמאנ הליפתה


תסנכה תיב

תסנכה תיב דיקפת
תיגולואיכרא הריפח לכ טעמכ .הליפת םוקמ תסנכה תיב היה דואמ תומודק תופוקתב רבכ
םוקמכ תסנכה תיב לש ותובישח .בושייה זכרמב דמעש תסנכה תיב תא הלגמ ידוהי בושיי לש
.עובק הליפת רדס ועבקש ירחאו שדקמה תיב ןברוח רחאל התלע הליפת

."טעמ שדקמ" תסנכה תיבל םיארוק .שדקמה תיב לש ומוקמ תא אלממ תסנכה תיב
תומוקמב .הדובעה םוקמ אוה תסנכה תיבו ,םינהוכה לש שדוקה תדובע םוקמב ןה תוליפתה
םש ,םידמול םש .הליהקה לש ינחורה זכרמה דיקפת תא םג תסנכה תיב אלממ םיבר
.ךרוצה תעב םיפסאתמ םשו ,םיללפתמ

רוביצב הליפת
םיללפתמה רתוי וא םישנא 10 ושוריפ "רוביצ" .רוביצב הליפת איה תסנכה תיבב הליפתה
.תסנכה תיבב רתויו םישנא 10 לש הליפת האב ותיבב דדובה םדאה לש הליפתה םוקמב .דחי

רתוי הבוט רוביצב הליפת יכ ,םיבתוכ דומלתה ימכח ?רוביצב הליפתה לש התובישח המ
:ךכ תאז ריבסמ ,-11ה האמב דרפסב יחש ידוהיה ףוסוליפה ,יולה הדוהי יבר .דיחיה תליפתמ
ער דחאל בוטש המ םימעפל ךא .וליבשב םיבוט םהש םירבד שקבמ ללפתמה דיחיה םדאה
ןכל .םלוכל בוטש המ דימת םישקבמ םה ,דחי םיללפתמ םיבר רשאכ ,תאז תמועל .ינשל
תא הוושמ םג יולה הדוהי יבר .רתוי המיאתמו רתוי תקיודמ הליפת איה םיברה תליפת
,תאז תמועל .תנגומ הניא ריעה ,ותיב לע ןגמ דחא לכ םא :םיבר לש המחלמל םיברה תליפת
לכ .רוביצב הליפתה לש ןויערה והז .תנגומ ריעה ,דחיב ריעה לע םינגמ םיבשותה לכ םא
.םלוכ ליבשב ,רבד ותוא םישקבמ םיללפתמה

םשל .דיחיה םדאה ךירצש המ הב רסחש ןבומכו ,םיבר םישנאל המיאתמ תרדוסמה הליפתה
הבותכה תרדוסמה הליפתל תישיא הליפת ףיסוהל םדאל תורשפא שי :תוישיא תוליפת שי ךכ
.רודיסב


תוכרב

.הכרבב :םיקולאל הנופ םדא הבש תפסונ ךרד שי .הליפתב ויהולאל הנופ םדאה

ידי לע םיעבקנ עבטה יקוח .לבקמ אוהש רבד לע הדות ןתונ םדא הבש ךרד איה הכרבה
.ךכ לע הדומ אוה ,והשמ לבקמ םדא רשאכ .םדא לכ לבקי המ עבוק יהולאה רדסה .םיקולאה

םדאש האנה לע הדות ןתמ םג איה הכרבה .הירחאו הליכאה ינפל הדות ןתמ איה הכרבה
,םשור וילע תושועש עבט תועפות האור םדא .ךכ לע ךרבמ אוהו ,בוט חיר חירמ םדא .הנהנ
אוהשכ םג ךרבמ אוהו ,האור אוהש קרבה לע ,עמוש אוהש םערה לע ךרבמ םדא .ךרבמ אוהו
.שדח דגב שבול אוהשכו תובוט תועומש עמוש

.םיקולאל םדא לש עובקה ימויה רשקה איה הכרבה