הליגמ ארקמ ןמז


םירעב :םוקמ לכב עובק ךיראת ול ןיאש ךכב ונימב דחוימ םירופה גח
םויב םיארוק תוזרפ םירעבו ,רדאב ו"ט םויב הליגמה תא םיארוק המוח תופקומה
תא םיארוק םהבש םיקיודמה םיכיראתה רוריבב תקסוע האבה היגוסה .רדאב ד"י
.הליגמה


ב"ע ,ב הליגמ תכסמ

:'וכו רשע השמחב ןירוק ןונ ןב עשוהי תומימ המוח םיפקומה םיכרכ
"תוזרפה ירעב םיבשויה םיזרפה םידוהיה ןכ לע" ארק רמאד ,אבר רמא ?ילימ ינהנמ
.רשע השימחב - םיפקומ ,רשע העבראב םיזרפדמ .'וגו
?אל ללכ ןיפקומ ,רשע העבראב םיזרפ אמיאו
.ביתכ "שוכ דעו ודוהמ" ,דועו !?והנינ לארשי ואלו -

םוי תא םישוע תויהל" ביתכדכ ,רסימחבו רסיבראב ןיפקומ ,רסיבראב םיזרפ אמיאו
?"הנש לכב [וב] רשע השמח םוי תאו רדא שדחל רשע העברא
תא" ביתכד אתשה .תרמאקדכ - 'רשע השמחו רשע העברא םוי תא' בתכ הוה יא -
ינהו ,רשע העבראב ינה :קיספו 'תא' אתא ,"רשע השימח םוי תאו ,רשע העברא םוי
.רשע השימחב
ארק רמא ?רסימחב ועב יא רסיבראב ועב יא ןיפקומ ,רסיבראב םיזרפ אמיאו
.הז לש ונמז אל הז לש ונמז ,'םהינמזב'
.ןשושכ - ?רסילתב אמיאו
שקתיא ,"םישענו םירכזנ הלאה םימיהו" ארק רמא ?ןלנמ הריכז ,היישע ןחכשא
.היישעל הריכז

היגוסה םוכיס

.15 -ב םיארוק :הנשמ (1)

?ןינמ (2)

- 14 -ב םיזרפ :אבר (3)
.15 -ב םיפקומש ןאכמ --- --- ---

םיפקומ ילוא (10)
?13 -ב -----

םיפקומ ילוא (8)
?15 וא 14 -ב ----

םיפקומ ילוא (6)
?15 + 14 -ב ----

םיפקומ ילוא (4)
?םיארוק םניא ----

שרפל תונויסנ
קוספה תא
אברכ אלש
ןשושכ (11)


"םהינמזב" הותכ (9)
םיעובק םינמז= ----

םוי תא" בותכ (7)
"15 םוי תאו 14 ----

;םידוהי םה .א (5)
ודוהמ" בותכ .ב ----
"שוכ דעו --- -- -
תייחד
תונויסנה


-היישע ונאצמ (12)
(הליגמ ארקמ=) ----
?ןינמ הריכז ----

שקה - "םישענו םירכזנ" (13)

(תיחדנ אל 3 'סמב אבר תוחכוה :הנקסמ)


?יתממ - המוח תופקומ


םא עבוקה ןמזה יכ ,רמאנ תמדוקה היגוסה תישארב האבוהש הנשמב
תאבומה הנשמב וליאו .ןונ ןב עשוהי ימיב הבצמ אוה המוח תופקומ איה ריע
ימיב ריעה בצמ אוה עבוקה ןמזה יכ ,החרק ןב עשוהי יבר רמוא וז היגוסב
,החרק ןב עשוהי יבר לש ותעדל הנשמבש העדה תא הוושמ ארמגה .שורוושחא
.םהיניב תקולחמה תביס תא הריבסמו


(ךשמה) ב"ע ,ב הליגמ תכסמ

.אנת יאה יכ אלד ןתינתמ
ןירוק ,שורוושחא תומימ המוח ןיפקומה ןיכרכ :רמוא החרק ןב עשוהי יבר :אינתד
.רשע השימחב
תומימ המוח תפקומ ןשוש המ .ןשוש יכ ?החרק ןב עשוהי יברד אמעט יאמ
ןירוק שורוושחא תומימ המוח תפקומש לכ ףא ,רשע השימחב ןירוקו ,שורוושחא
.רשע השמחב
,"םיזרפה םידוהיה ןכ לע" אכה ביתכ ."יזרפ" "יזרפ" ףילי - ?אמעט יאמ ןדיד אנתו
ןב עשוהי תומימ המוח תפקומ ןלהל המ ."דאמ הברה יזרפה ירעמ דבל" םתה ביתכו
.ןונ ןב עשוהי תומימ המוח תפקומ ןאכ ףא ,ןונ
."יזרפ" "יזרפ" היל תילד ,ןדיד אנתכ רמא אל החרק ןב עשוהי יבר אמלשב
?החרק ןב עשוהי 'רכ רמא אל אמעט יאמ ןדיד אנת אלא
!"יזרפ" "יזרפ" היל תיא אהד ?אמעט יאמ
?ןיפקומכ אלו םיזרפכ אל ?ןאמכ ידבעד ,ןשוש אלא :רמאק יכה
.סנ הב השענו ליאוה ןשוש ינאש ,ידכ הל ירמאו ,אבר רמא

היגוסה םוכיס

:החרק ןב עשוהי 'ר לע תקלוח ונתנשמ (14)

:ונתנשמ
ןונ ןב עשוהי ימימ
:החרק ןב עשוהי 'ר
שורושחא ימימ
_______
_______


:ונתנשמ םעט (16)
םיזרפ=םיזרפ____
_______
_______
:החרק ןב עשוהי 'ר םעט (15)
ןשוש ומכ תופקומ___
הלאש (19 - 18)
התייחדו_______
_______
_______
דמול וניא החרק ןב עשוהי 'ר (17)
יזרפ=יזרפ הווש הרזג____
?םישוע ימכ ,ןשוש (20)


סנ היה ןשושב (21)
_______
_______
_______
_______
_______
_______