(63 פרקים)

לקבלת התוכן לחץ כאן


עורך: ד"ר יהודה איזנברגלתלמידים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה
וחומר עזר למורים בבית הספר היסודיייעוץ:

ועדת היגוי:


עריכה לשונית:

הרב שמעון לוי, הרב מעלה גלינסקי

הרב שמעון לוי, הרב מעלה גלינסקי,
ד"ר יהודה איזנברג, רחמים מלמד

רחל רוקח
משרד החינוך והתרבות
המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים