םהיתורוקמו םיניינעה ןכות


המדקה


ירשת שדוח
ךוניחה רפס - הנשה שאר
העדותה רפס - הנשה שאר יניד
העדותה רפס - הבושת ימי תרשע
ם"במר - הבושת תוכלה
ךוניחה רפס - םירופיכה םוי
העדותה רפס - םירופיכה םוי יניד
העדותה רפס - תוכוסה גח
ךוניחה רפס - םינימ העברא
העדותה רפס - םינימ העברא תוכלה
הכוס הנשמ ;ןיפסומו ןידימת ,ם"במר - םימה ךוסינ
בלול תוכלה ,ם"במר - גח תחמש
העדותה רפס - תרצע ינימש
הכלהה קספ ;היגוסל אובמ - לוזגה בלול תייגוס


ןוושחרמ שדוח

העדותה רפס - תוכלה ימוכיס
א,ג - ב,ב תינעת תכסמ / ?הליפתב םשג םיריכזמ יתממ


וילסכ שדוח

ד ,א םיאנומשח רפס - הכונחה גח
ב ,אכ תבש תכסמ - הכונח רנ תווצמ
העדותה רפס ;רהה-ןמ 'ש ברה - הכונח תוכלה


תבט שדוח

העדותה רפס - שדוחה יניד


טבש שדוח

העדותה רפס - שדוחה יניד
העדותה רפס - תוריפה תכרבב םיניד תצק
ךוניחה רפסמ תורוקמ ; הרותה ןמ תורוקמ - תורשעמו תומורת
גרבנזיא הדוהי - השעמל השרפהה ךרד
רהה-ןמ 'ש ברה - תורשעמב םיבייח יתמו ןכיה
רהה-ןמ 'ש ברה - השרפהה תונורקע
ךוניחה רפס - יעבר עטנו הלרע
רהה-ןמ 'ש ברה - יעבר עטנו הלרע יניד


רדא שדוח

רהה-ןמ 'ש ברהו העדותה רפס - שדוחה יניד
םירופה תווצמ ; רתסא תינעת ; תוישרפ עברא
ב ,ב הליגמ תכסמ - הליגמ ארקמ ןמז
?יתממ - המוח תופקומ


ןסינ שדוח

שדוחה תומש
א הגיגח תוכלה ,ם"במר - לגרל הילע
א ,א םיחספ - רועיבו לוטיב ,הקידב
א"ע ,ב םיחספ - ץמח םיקדוב עודמ
ךורע ןחלש - ץמח תקידב ןמז
א , ז - ב ,ו םיחספ - לטביש ךירצ קדובה
א , ז - ב ,ו םיחספ - ץמח לוטיב ןמז
ךורע ןחלש ;ב"ע ,ד םיחספ - לוטיב והמ
א ,ב םיחספ - ץמח רועיב
םיחספ - ץמח תריכמ
א ,ו הצמו ץמח ,ם"במר - הצמה
ב ,חמ םיחספ - היפאו השיל
ךורע ןחלש - ונלש םימ
ךוניחה רפס - חספה גח
הצמו ץמח תוכלה ,ם"במר - חספ ליל תווצמ
הצמו ץמח תוכלה ,ם"במר - רדסה ליל
סוקרמ ימורה לוסנוקה - ינש תיב ימיב חספ ןברק
העדותה רפס - חספה גחל תוכלה ימוכיס
העדותה רפס - הלילה תווצמל םיזמרו םימעט ,םיניד
ךוניחה רפס - רמועה תריפס
רהה-ןמ 'ש ברה ;ךוניחה רפס - שדח רוסיאו רמועה תברקה


רייא שדוח

העדותה רפס - שדוחה יניד
רהה-ןמ 'ש ברה - רייאב ח"כ ,רייאב 'ה
הטאר םלושמ ברה - תואמצעה םויב ונייחהשו ללה
ןרוג המלש ברה - תואמצעה גחב ללה תאירק
תוידוההו תוליפתה - תואמצעה גח לש םוי רדס
לארשיל תישארה תונברה תטלחה - רייאב ח"כ


ןויס שדוח

העדותה רפס - שדוחה יניד
ךוניחה רפס - תרצעב השדח החנמ
רהה-ןמ 'ש ברה - םירוכיב


זומת שדוח

העדותה רפס - שדוחה יניד
ב ,חי הנשה שאר תכסמ - תוינעת רדס


בא שדוח

העדותה רפס - שדוחה תוכלה


לולא שדוח

העדותה רפס - שדוחה תוכלה
לומגה רעש ,ן"במר - ןידה םוי


םיחפסנ

גרבנזיא הדוהי - ירבעה חולה