תוכוסה גח


העדותה רפס - תוכוסה גח יניד

גחה תווצמ עבש
- בלול לש םינימ העברא ,הכוס :הזה גחכ תונברקבו תווצמב עפושמו רטועמ ךל ןיא
אנעשוהב הברע ;יניסמ השמל הכלה אוהש - םימה ךוסינ ;הרותה ןמ תווצמ ןהש
:בותככ ,הרותה ןמ איה םגש - החמש לע יוויצ תפסותו ;םיאיבנה גהנמ אוהש - הבר
:בלולה תווצמ ןיינעל רמאנ ןכו ,(זט םירבד) "חמש ךא תייהו ...ךגחב תחמשו"
ותוא םיארוק ונא ךכיפל .(גכ ארקיו) "םימי תעבש םכיקלא 'ה ינפל םתחמשו"
."ונתחמש ןמז" :הליפתב

לא - (זט םילהת) "חצנ ךנימיב תומיענ ,ךינפ תא תוחמש עבוש" :םימכח ורמא ךכ
םינימ 'ד :ןה ולאו ,גחבש תווצמ עבש ולא - "תוחמש עבש" אלא ןכ ארוק יהת
."(החמשה לע םימלש ןברק) החמשו ,הגיגח [ןברוק] ,הכוסו ,בלולבש

ונא ןיאו ,ןיידה לצא וסנכנש םיינשל לשמ" :ןיבא 'ר רמא ?"חצנ ךנימיב תומיענ" והמ
אוהש םיעדוי ונא - (ןיידה ינפלמ ותאצב) ודיב טיברש אשונש ימ אלא ,חצינ ימ ןיעדוי
שארב אוה ךורב שודקה ינפל םיגרטקמו םיאב םלועה תומואו לארשי ךכ .חצנמה
םהיבלולו ה"בקה ינפלמ םיאצוי לארשיש המב אלא ;חצינ ימ םיעדוי ונא ןיאו ,הנשה
."םיחצנמה םה לארשיש םיעדוי ונא - םדיב םהיגורתאו

,הנשה לכמ םהיתונווע םהל ולחמנו ןידב םיאכז ואציש ?לארשי לש םנוחצינ אוה המו
םישוע ,ךלמה טיברש תא םיאשונ :הליחתבכ וילע םיביבחו םוקמל םינב םה ירהו
םימ םיכסנמ ,םינימ העברא םיחקול ,הכוסב םיבשוי ,ויתורזג לכב םיחמשו ויתווצמ
,הבר אנעשוהב הברע םילטונו ,ןוששב םימ םיבאושו ,ותווצמכ חבזמה יבג לע
םלועה לכ לעו םמצע לע רפכלו םנוק תא תוצרל תולוע םיבירקמו ,תונברק םיאיבמו
םכלמ ינפל םירצענ אלא םהיתבל םיצר םניא - גחה ימי תעבש תא םירמוג .ולוכ
םהל ןתנו םע לכמ םהב רחב רשא לע ,ותרותבו וב םיחמשו ינימש םוי וינפל םיגגוחו
.ותרות תא

הכוסה השעמ


תונפדה
ןתונ ךכ רחאו ,תונפד העברא וא השולש םדא השוע הליחת ?דציכ הכוסה השעמ
.הב אצויכו בקיו ןרוג תלוספמ ךכס םהילע

,ךכיפל .היוצמ חור ינפב דומעל ולכויש דבלבו הכוסה תונפדל םירשכ םירבדה לכ
םידדצה לכמ הפי הפי םתוא רושקל ךירצ ,םינידסמ וא דב תועירימ תונפד השועה
םא וליפאו .םרוביח םוקממ םשלתת אלו חורה םתוא דינת אלש ידכ םתיעצמאבו
,תונפד םיבשחנ םניא - םיעעונתמ תונפדה חורה ידי לעש לכ ,םשלתל הלוכי חורה ןיא
.ללכ חור וב ןיאש םוקמב הכוסה התשענ םא וליפא ,םיקסופה ןמ םיבר תעדל

,הלוספ הכוסה - ץראה ןמ (רטמיטנס 24-כ) םיחפט השולש תונפדה תא םירה
שיש לכ - הברה תונפדה ןמ הבגומ ךכסה היה .ץראל םיבורק תויהל םיכירצ תונפדהש
דגנכ ךכסה אהיש ךירצו .הרשכ הכוסה - עקרקה ןמ םיחפט הרשע רועיש ןפודב
.הלוספ - םיחפט השולש קוחר היה םאו ,תונפדה

תא אלימ ךכ רחאו ,ךכס הילע ןתנו ץע תרגסמב הלעמל םרביחו ץראב םידומע עבק
ןיאש ,הלוספ הכוסה םיקסופ הברה תעדל תונפד השעו דומעל דומע ןיבש םיללחה
חפט הבחר תרגסמה התיה .ךכסה תא חינהש םדוק תונפד השע םא אלא הרשכ הכוס
רתומ רבכ - ןפודל הרשכ הניא ןיידעש יפ לע ףא ,(מ"ס 10 םירמוא שיו ,מ"ס 8-כ)
.ךכ רחא תונפדה תא אלמיו ,ךכס הילע חינהל

?תועדה לכל ותכוס תא רישכהל ידכ השוע אוה דציכ ,ךכסה תא הליחת חינה םא
רזוחו ומוקממ טעמ ומירמ רמולכ ,ךכסה תא ענענמ תונפדה תא אלימש רחאל
,תונפד ול ויה רבכש רחאל התע וחינה וליאכ הז ירהו ,םיאלמ תונפד לע וחינמו
.הרשכ הכוסהו

רתוי תצק השע ישילש ןפודו ,הזל הז םיכומסו םימלש תונפד ינש השע םא ,ןידה דצמ
השעו םימלשה תונפדה דחאמ םיחפט השולשמ תוחפ לש קחרמב ודימעהו - חפטמ
תונפד העבראב הכוסה תא ףיקהל םירדהמש אלא .הרשכ הכוסה - חתפה תרוצ םש
.םיאלמ

ךכסה
ןמ ורקענו ,עקרק ילודיג םהש םירבדב ךכסל רתומ .ךכסל םירשכ םירבדה לכ אל
לבקל םייואר םניאו ,םלועל ילכ םש םהילע לח אלו ,שומיש םהב השענ אלו ,עקרקה
לכש .המודכו שק וא םיצע יפנע ןוגכ ,האמוט לבקל םלועמ םייואר ויה אלו ,האמוט
ןוגכ ,וב םיככסמ ןיא - יואר וניא וישכע םא וליפא ,האמוט לבקל יואר היהש רבד
הככיס םאו ,םילכאמב םיככסמ ןיא ןכו .הזב אצויכו זגראמ ורסונש םישרק
.הלוספ - םילכאמב

רבד לע ודימעמ אלא םהילע ךכסה םידימעמ ןיא ךכ ,ולא לכב םיככסמ ןיאש םשכ
.םינבא לתוכ לע דימעמ ןכו .ךוכיסל רשכה

םהב התשענ אלש יפ לע ףא ,(םירטמיטנס 32 -כ) םיחפט העברא םבחורש םירסנ
.תיבה תרקתכ םיארנו ידמ רתוי םיבחר םהש ןוויכ ,םהב םיככסמ ןיא - הכאלמ
.רוסא - רצה םדצ לע םחינמ וליפאו

הילע שי םא וליפא ,הלוספ הכוסה - הילע םיככוס ויפנעו ,ץע תחת ותכוס השועה
.עקרקה ןמ שולתב אלא - עקרקה לא רבוחמה רבדב םיככסמ ןיאש .רשכ ךכס

תא םימהזמ םהש יפל ,םירשונ םהילעש םיפנעב אלו ער וחירש רבדב ךכסל רוסא
אמש ,רהמ שבייתמש רבד לכב םיככסמ ןיא ןכו .אציו הנחיני אמש ששח שיו ,הכוסה
שמשה אהתש=] "התלצמ הבורמ התמח" תמחמ הלוספ הכוסה אהתו ךכסה טעמתי
.[לצה ןמ הב הבורמ

ןהב םיככסמ ןיא - םינק השימחו םירשע תוחפל הליבחב שי םא - םינק לש תוליבח
.תורשכ - ךכ רחא ןריתהו תורשוקמ ןהשכ ךוכיסל ןחינה .תורושק ןהש ןמז לכ

םג היואר איהש יפ לע ףא ,ךכס םשל הליחתכל האשעש שק לש וא םינק לש תלצחמ
ךכסל הרשכו האמוט תלבקמ הניא - ךכס םשל קר הדחייש ןוויכ ,םירחא םישומישל
.הב

ךכסב הברי אלו .שמשה רואמ הבורמ הכוסב לצה אהיש תאזכ הדימב ךכסל ךירצו
דע ךכסב טעימ .ךכסה ךרד םילודגה םיבכוכה הלילב וארייש ידכ אלא ,ידמ רתוי
- םיבכוכה וכרד םיארנ ןיאו ךכסב הבריה .הלוספ הכוסה - התלצמ הבורמ התמחש
.הכותל רודחל לוכי םשגה ןיאש דע הבועמ ךכסה ןיאש דבלבו ,הרשכ הכוסה

ןליאה תחת וא תספרמה תחת וא גגה תחת הדימעהש אלא ,הכלהכ הככסש הכוס
אב הלצש וזל אלא הכוס םיארוק ןיא .הלוספ הכוסה - הילע םיככוס םיברה ויפנעו
.ךכסל לעמש רחא רבד םוש תמחמ אלו רשכ ךכס תמחמ קר

:תורוקמ - הכוסה השעמ
- וכרת ח"וא םיקסופו םייח חרוא ,ךורע ןחלוש רוט ;ה"פ ,ד"פ הכוס תוכלה ם"במר
ןחלשה ךורע ;הרורב הנשמב םש ןייעו) ב ,טכרת ע"ושוט - םילכ ירבש .לרת ,בלרת
(א ,בכ המלש תחנמ ;ה ףיעס

הכוסה תודימ
9.6) המא םירשעמ רתוי אל ךכסה דעו התיעקרקמ הובג אהיש - הכוסה רועיש
התיה .(דחא רטמ םירמוא שיו ,רטמיטנס 80) םיחפט הרשעמ תוחפ אלו (םירטמ
.הלוספ - םיחפט הרשעמ הכומנ וא המא םירשעמ ההובג ותכוס

.הלוספ הכוסה - הזמ תוחפ ;םיחפט העבש הבחור ןכו ,םיחפט העבש הכוסה ךרוא
תוחפל ויהיש דע ,הלוספ - הברה הכורא וליפא ,םיחפט העבשמ תוחפ הבחר התיה
.בחורב םיחפט העבש תוחפלו ךרואב םיחפט העבש

םיחפט הרשעו הלעמל המא םירשע :הטמלו הלעמל הכוסה הבוגב רועיש שיש ,ונרמא
םיחפט העבש רמולכ ,הטמל קר רועיש שי - הבחורבו הכוסה ךרואב םלואו .הטמל
,הרשכ - רתוי וא תומא האמ וליפא ותכוס השע םאו .הלעמל רועיש ןיאו ,תוחפל
.הכלהכ הנככסיש דבלבו

השעי אובל דיתעלו "תחא הכוסב ובשיש לארשי לכ םייואר" :םימכח ורמא ךכ
וז הווצמ ורמשש םיקידצה לכ הב ובשיו ןתייוול לש ורועמ הכוס אוה ךורב שודקה
.הזה םלועב

םאו .לצל םדא ידי לע תישענש דבלבו ,הרשכ - גחה תווצמ םשל תישענ אלש הכוס
רבד הב שדחיש יוארו בוט - גחה םשל אלשו גחה ינפל םוי םישולש םדוק האשע
.הווצמ םשל ,וישכע ךכסב

לש ותכוסב ותבוח ידי תאצל לוכי - הכוס השע אלש ימ ,ןכלו .הלואש הכוסב םיאצוי
םוקמב םיברה תושרב הכוס דימעהל ןיא ןכלו .הלוזג הכוסב םיאצוי ןיא לבא .ורבח
ריעה ישנא לכל תכיישה עקרקה תא לזוגכ הזש יפל ,םיבשו םירבוע וב םייוצמש
.הנידמהו

,תונפדה ןיבו ךכסה ןיב ,הכוסה יצע .זנטעש תועירימ הכוסה תונפד תושעל ןיא
.ויניש ץוצחל םסיק םהמ לוטיל רוסא ןכלו ,גחה ימי תנומש לכ האנהב םירוסא

תורוקמ - הכוסה תודימ
לכ םייואר' * םש םיקסופהו דלרת ,גלרת ע"ושוט ;הכוס 'להמ ד"פ ם"במר
כ"רד אתקיספ ;הע ארתב אבב - ןתיול לש ורועמ הכוס * זכ הכוס - ...'לארשי
ע"ושוט - 'וכו לצ םשל הכוס * 'לצל היהת הכוסו' פ"הע 'תרחא השרפ' ,טכ
תוהגה - זנטעשמ תונפד * זלרת םש - 'וכו הלואש הכוסב םיאצוי * ולרת ,הלרת
הכוסה יצע * םש ב"נשמב אבומ ,חלרת ןמיס ףוס םהרבא ןגמ ;אנריט - םיגהנמ
חלרת ע"ושוט ;ו"ט הכלה הכוס תוכלהמ ו"פ ם"במר - האנהב םירוסא

םינימ העברא


הווצמה .תוכוסה גח תא תדחיימה הווצמה איה בלול תליטנ תווצמ
תא ריבסמ "ךוניחה רפס" לעב .הברעו סדה ,גורתא ,בלול :םינימ העברא תללוכ
.םדאה תא םיכנחמ םה המלו םילמסמ םה המ ,םינימה תעברא לש תועמשמה


בלול תליטנ תווצמ :דכש ךוניחה רפס

הללכב הווצמה
,םירמת תופכ ,רדה ץע ירפ תוכוסה גח לש ןושארה םויב ונידיב חקינש - בלול תווצמ
תופכ ,רדה ץע ירפ ןושארה םויב םכל םתחקלו" :רמאנש ,לחנ יברעו תובע ץע ףנע
הז רדה ץע ירפ יכ ,שוריפה אבו ,(מ ,גכ ארקיו) "לחנ יברעו תובע ץע ףנעו ,םירמת
בלולה חקינש בויחה זומרל ,ו"ו רסח תפכ בתכנו) בלולה - םירמת תופכו ,גורתאה
הברעה- לחנ יברעו ,סדהה אוה תובע ץע ףנעו ,(רתוי וא השולש וא םיינש אלו דחא
.לארשיב העודיה

הווצמה ישרושמ
השעיש ויתולועפ יפכ לעפנ םדאהש ,םדקש המב םימעפ המכ ינב ךל יתבתכ רבכ
יכ ,ןכ לעו .ער םאו בוט םא ,וידי לעופ ירחא םישפתנ ויתונותשע לכו וינויערו ,דימת
םשפנ תויהל תווצמ םהל הברה ,רחב רשא לארשי ומע תא תוכזל םוקמה הצר
וניתובשחמ שיפתהל ונוויצש תווצמה ללכמו .םויה לכ דימת הבוטל ןהב תלעפתמ
וב םיעודיה םדאה ירביא דגנכ תוחנומ ןתויהל ,ןיליפתה תווצמ איה הרהטב ותדובעב
,בוטל ויתובשחמ לכ דחיי דימת הז ולעופ ךותמו .חומהו בלה םהו ,לכשה ןכשמל
.קדצבו רשויב וישעמ לכ ןווכל םויה לכ דימת רהזייו רוכזיו
ימי םה גחה ימיש יפל .איה שרושה הזמ - וינימ תשולש םע בלולה תווצמ ,ןכ ומכו
וחמשי זאו ,תיבל ןליאה תוריפו תואובתה תפיסא תע אוה יכ ,לארשיל הלודג החמש
גח וינפל תושעל ומעל לאה הוויצו .ףיסאה גח ארקנ ןכ ינפמו ,הבר החמש םדא ינב
רמוחה תכשומ החמשה תויהבו .ומשל החמשה רקיע תויהל םתוכזל ידכ תעה התואב
םירבד ונידי ןיב תחקל םשה ונוויצ ,איהה תעב םיקלא תארי ונממ תחכשמו הברה
ןימ ריכזמה תויהל ונוצרמ היהו .ודובכלו ומשל ונבל תחמש לכ יכ ונל םיריכזמה
תעברא יכ עבטה דצמ עודיו ,ויפ ירמא לכ קדצ יכ ,החמש תע תעהש ומכ ,חמשמה
.םהיאור בל יחמשמ םלוכ םינימה

םירביאה דגנכ םינימ העברא
:םדאבש םירקיה םירביאל םימוד םהש ,רחא ןיינע ולא םינימ העבראב שי דועו
בלולהו ;ולכשב וארוב תא דובעיש זומרל ,לכשה ןכשמ אוהש בלל המוד גורתאהש
;אוה ךורב ותדובעל ופוג לכ רישייש זומרל ,םדאבש רקיעה אוהש הרדש דומעל המוד
המוד הברעהו ;ובל תחמש םויב ויניע רחא רותי אלש זומרל ,םייניעל המוד סדההו
וירבד ןווכיו ויפב ןסר םישיש זומרל ,רובידב והשעמ לכ םדאה רומגי ןהבש ,םייתפשל
.החמשה תעב ףא םשהמ ארייו

דחא םוי הנידמב בלול
החמשה רקיע יכ עודיש יפל ,דחא םוי אלא [הרותה ןמ] הנידמב גהונ וניאש םעטו
אל המל ,לארשיל הלודג החמש וב שיש ,תרצע ינימש :לאשת םאו .אוה ןושאר םויב
םנורכיז ,ורמאש ומכו .םשל ולוכ - תרצע ינימש םוי יכ :הבושתה ?וב לטינ היה
,(ול ,טכ רבדמב י"שר ןייע) ,שרדמב אבומכ 'וכו הדועס השעש ךלמל לשמ :הכרבל
,"תרצע" ארקנ ךכיפלו ."םכתדירפ ילע השקש ,דחא םוי ימע ובכע" ,םהל רמא ףוסבלו
רורמו הצמ ירהש ,בלולב הרכזה ךירצ ןיא חספה גחו .רחא ןורכיז ךירצ ןיא ןכ םאו
ןכ םג תועובשה גחו .ףיסאה גח ומכ החמש ןמז וניאש - דועו ,וידי ןיב חספ לש ופוגו
וננורכיז איהו ,ונתרות ןתמ דצמ אלא וניא לגרה רקיע יכ ,תרחא הרכזה ךירצ ןיא
.וניתוחרוא לכ רשייל לודגה

הווצמה ינידמ
הז תא הז םיבכעמו םה תחא הווצמ ולא םינימ העבראש ,הכרבל םנורכיז ורמאש המ
.דגא ךירצ ןיא בלול ןל אמייקד ,אצי - הז רחא הזב םלטנו ול שי םא לבא ,ול ןיא םא
ויהיש רמולכ ,רשכ סדה ידב השולשו הברע ידב ינשו דחא גורתאו דחא בלול םילטונו
שרופמש ומכ ,[דחא הנקב םילע השולש =] אניקב יפרט אתלת אתלת םייושע וילע
."תובע" וארקשכ בותכה זמר הזלו .(ב"ע ,בל הכוס) ארמגב

,םיחפט השולש - הברעו סדהו .םיחפט העברא תוחפה לכל - בלול לש וכרוא רועישו
.הציבכמ תוחפ ןיא גורתא רועישו .לדוגב תועבצא רשע םהש

שפנה ררועל - ןיינעהו ,דירוהלו תולעהלו איבהלו ךילוהל בויחה ,עונענה ינידו
לוכהש ,תוחור עבראו הטמ דע הלעממ ,ךרבתי םשל לוכה יכ החמשה תעב רוכזתש
.הכוס תכסמב םיראובמ וז הווצמ לש היטרפ רתיו .הזב ללכנ

הווצמה תגהונ ימב
העברא לטנ אלו ,הילע רבועהו .תובקנב אלו םירכזב ,ןמז לכבו םוקמ לכב תגהונו
- שדקמב העבש לכב ןכו ,תבשב לח אלש תוכוסה גח לש ןושאר םויב ולא םינימ
.תבשב וליפא ןושארה םויב לטינ היה שדקמבו .הז "השע" לטיבהעדותה רפס - םינימ העברא תוכלה

םירדוהמ םינימ העברא
אוה םרודיהו ,רודיה םיכירצש הז ןיינעב גחבש םינימה תעברא תווצמ איה תדחוימ
האנתה" :םימכח ושרדו ,(וט תומש) "והוונאו יל-א הז" :בותכש .הווצמה רקיעמ
ךירצ אוה ךורב שודקה לש ומשל םישועש הווצמבש רבד לכ ,רמולכ ."תווצמב וינפל
ץע ירפ" וז הווצמב הבתכו הרות הרזח ןכ יפ לע ףא ;רחבומה ןמו האנה ןמ תויהל
דבלב גורתא ןיינעל אל ,ןאכ רמאנש הז "רדה"ש ,םימכח ורמאו .(גכ ארקיו) "רדה
םרודיהו ,םירדוהמ תויהל םיכירצ םלוכש ,רמאנ םינימה תעברא לכ לע אלא רמאנ
.םתווצמ רקיעמ אוה

רשא ,בלה דגנכ אוהש יפל :דחא םכח רמא .גורתא לצא הרותב בותכ רודיה רקיעו
םייתפשהו םייניעה ,ףוגה אליממ ירה - רדוהמו יקנ בלה רשאכ .םייח תואצות ונממ
.םה ףא םירדוהמ (םינימה ראשב םיזומרה)

?גורתאבש "רדה" והזיא
.רתויב רדוהמ בושח ,םהש לכ םימתכ וב ןיאו רתויב יקנ אוהש לכ

.ןומילכ קלח וניאו הברה תועיקשו תוטילב וב שיש

.גורתאה רשבב סנכנו תצק עקושמ ותיתחתבש ץקועהש

דצל ךלוהו רצקתמו ץקועה דצל הטמל בחר ונייה ,לדגמ תרוצכ ותרוצ אהתש
.םטיפה

לש ועצמאב ןווכמ םטיפה לכו ,הידדצ לכמ המלש םטיפה לעש אתנשושה אהתש
.הטמלש ץקועה דגנכו הלעמל גורתאה

?בלולבש "רדה" והזיא
.ללכ שבוי ילב ,ופוסל ושארמ קוריו חל היהיש

אל ,ללכ תופיפכו תוימומקע ילב ,טיברשכ רשיו ףוקז ,ולודיגבו והנבמב הפי היהיש
.רוחאל וא םינפל אלו םידדצל

.והשלכ וליפא ושארב םטקנ היהי אלש

ירמגל תומלש אלא ללכ תוחותפ ויהי אל הל תוכומסה תומויתהו הנוילעה תמויתהש
.ןדוח דע

,דחא ףוגכ םיארנו הז יבג לע הז םיבכוש אלא ללכ הזמ הז םידורפ םילעה ויהי אלש
.םידרפתמ םה םיעונענה תעשב קרו

.ותרדשמ תאצויה תחא תמויתמ קר אהי בלולה לש ודוחש

ןיינמכ - םישישמ תוחפ אלו ,'בלול' ןיינמכ הנומשו םישיש אוה וילע רפסמש
.םינהוכ תכרבבש תויתואה

?םיסדהבש "רדה" והזיא
.ללכ שבוי ןיאב ,םיקוריו םיחל םילעה לכ ויהיש

.הובג דחאו ךומנ דחא היהי אלו ,ןקו ןק לכב םישלושמ םילעה ויהיש

יצקועל ועיגי הטמלש ןקה ןמ םילעה ישארש דע ,הזל הז םיכומס םינקה ויהיש
.סדהה לש ושאר דע - םיחפט השלש לש ךרואב ךכו ,ויבג לעש ןקה ןמ םילעה

לש לדוגא ןרופצ לש רועישל בורק אלא ,ידמ םינטק אלו ידמ םילודג םילעה ויהי אלש
.ינוניב םדא

.ותוסכל הנקה לע םיבכושו םיפוקז םילעה ישארש

.םהישארב םימוטק אלו םימלש ויהי םילעהו ,ללכ ושארב םוטק הנקה היהי אלש

.םילעה ןמ םיבורמ סדהה יבנע ויהי אלש

חפטמ רתויב ונייהד ,סדהה רועיש בורב םילעה ןיב םינטק םידב םילדג ויהי אלש
.סדהה לש וכרואמ הצחמו

.ורועישמ רתוי תצק ךורא היהיש

?תוברעבש "רדה" והזיא
םוגפ אלו קלח הלעה שארו ,ךוראו רצ הלש הלעהו ,םודא הברעה לש הנקהש לכ
.רוסמבש תומיגפכ

.ושארב םלש אוה ןוילעה הלעה םגו ,הנקה שאר םטקנ אהי אלש

.ללכ שבוי ילב ,םיחלו םיקורי םילעה ויהיש

.הילע לכב המלש הברעה אהתש

.רודיהבש ןיינע הז םג ,אקווד לחנ תפש לע הלדגה הברע חקיל אצומ םאו

לש ששח םש ולדגש םיצעב אהי אלש :םינימה תעברא לכב הווש אוהש רודיה דצ
םירבוחמו םתיתחתב םיבוקנ ויה אלש םיציצעב ולדג אלשו ,רחא ןיממ ץע לש הבכרה
.עקרקה לא

םינימה ילוספ
ונמנש רודיהה יאנת לכ אל ,הווצמה יאנתמ אוה םינימה תעבראב רודיההש יפ לע ףא
שיו ;םילוספ - הלא םיאנת ורסח םאו ,םיבכעמש םהמ שי אלא .םיבכעמ הלעמל
.םירשכו ,םרודיהמ ואצי אל ןיידע - ורסח וליפאו ,םיבכעמ םניאש

:םינימה תעבראב םילסופש םירבדה ירקיע הלאו
,דועו .ללכ רדה וניאש ,םינימה תעברא לכב לוספ - תוחל םוש איצומ וניאש שבי
םישבי לבא .(וטק םילהת) "ה-י וללהי םיתמה אל" בותכו ,תמכ אוה ירה שביהש
.םירשכ - והשלכ

בהוא 'ה ינא" :רמוא בותכהו ,הרבעב האבה הווצמ איה ירהש ,םלוכב לוספ - לוזג
.(אס והיעשי) "הלועב לזג אנוש טפשמ

.םלוכב לוספ - םשאר םוטק
:דבלב גורתאל םידחוימה םילוספה הלאו
ףא ערזה ירדח דע בקנ ,הציבכמ ןטק ,הליכא ירוסיא ראש לש וא הלרע לש גורתא
והשמ רסחנו ורוע ףלקנ ,קדסנ ,גורתא לש ופוגמ והשמ וליפא רסח ,רסח וניא םא
וליפא - ומטוח לעו ,תומוקמ השולשב וא םיינשב תועובעבא וב ולע ,גורתאה ףוגב
לוגעה גורתא ,ץקועה וא םטיפה לטינ ,(רוחשל וא םוחל) והארמ הנתשנ ,והשלכב
חופתה ,שובכה גורתא ,הדשה יבשעכ קורי ןיידעו ולושיב רמגנ אלש גורתא ,רודככ
.לוספ - חורסהו

:בלולל םידחוימה םילוספה הלאו
לע םיבכוש םניאו וילע בור וצרפנ ,ושאר םטקנ ,םיחפט העבראמ ותרדש הרצק
תיארנו הטועימב וליפא וא הבורב הנוילעה תמויתה הקלחנ ,בלול לש ותרדש
וא םינפל םוקע ,הרדשב םיצוק ,םיבלול ינשכ תיארנו הרדשה הקדסנ ,םייתשכ
.השארב ותרדש הפופכ ,םידדצל

:סדהל םידחוימה םילוספה ולאו
השולשמ רצק ,ולדוג רועיש בורב הוושב םיאצוי םניא םילעה תשולשש ,הטושה סדה
םימודא םיבנעהו וילעמ םיבורמ ויבנע ויה ,ויצחב וא ורועיש בורב וילע ורשנ ,םיחפט
.רשכ - םיקורי לבא ,םירוחש וא

:הברעב םילוספה ולאו
םילוגע הילע ,רוסמכ םימוגפ הילע ,הנקב השאר םטקנ ,םיחפט השולשמ רצק הנק
וא םילעה וקלחנו וקדסנ ,הטמל םייולתו םילעה בור ולדלדינ ,םיקלח םה םא וליפאו
.םילעה בור ורשנש

לכו בלולה ךכ ,םילוספ - םילוזג םה םא םינימה ראש ןכו ,לוספ לוזגה בלולש םשכו
גורתא לע ךרבל רוסאו .הבוח ידי םהב םיאצוי ןיא - םילואשה םינימה תעברא ראש
ריזחהל תנמ לע ונתונ וליפאו .הלאשה ךרד אלו הנתמ ךרד ול ונתונ םא אלא ורבח לש
םירבדה המב ."יבלול ךל ליאשמ ינירה" ול רמאי אלש דבלבו ,הנתמ היורק -
'ד ,גחה ימי ראשב לבא ,ינש בוט םויב םג - ץראל ץוחבו ,ןושאר בוט םויב ?םירומא
םג םימיה ראשב םילקמ ןכו .ותבוח ידי םהב אצוי םדאו ,םירשכ םילואשה םינימ
.םילוספה ראשמ הברהב

תורוקמ - םינימה ילוספ
א"ע ,ל הכוס - לוזג * א"ה ,ג"פ הכוס ימלשורי ;ב"ע ,טכ הכוס - שבי *
נרת ,המרת ,םש - בלול ילוספ * ה ,טמרת ;חמרת ךורע ןחלוש רוט - גורתא ילוספ *
נרת ,זמרת םש - הברעב םילוספה * נרת ,ומרת ,םש - סדהב םילוספה *
ה-ג חנרת ;ב ,טמרת ,םש - לואש *