םימה ךוסינ

?גחב םימ וכסנ הרות הרמא המ ינפמ :אביקע יבר רמא
.הנש ימשג םכל וכרבתיש ידכ
א"ע ,זט ה"ר

.חבזמה לע םימ ךוסינ :תדחוימ הווצמ תוכוסה גחב התיה שדקמה תיבב
םיקודצה .יניסמ השמל הכלה יהוז תרוסמה יפ לע ךא ,הרותב תרכזומ הניא וז הווצמ
םימה תביאש .הלטבל וסינו וז הווצמב ונימאה אל ,הפ -לעבש הרותב ורפכש
ונאש 'הבאושה תיב תחמש' תוגיגח .החמש בורבו בר להקב ושענ חבזמה לע םכוסינו
.שדקמה תיבב הז ןיינעב התיהש החמשל רכז ןה ,םויה םישועי קרפ ,ןיפסומו ןידימת ,ם"במר

םימה ךוסינ תווצמ
.יניסמ השמל הכלה הז רבדו ,חבזמה יבג לע םימה תא םיכסנמ גחה ימי תעבש לכ
היה תיברעמ תימורד ןרקבו ,ודבל םימה ךסנמ היה רחש לש דימת לש ןייה ךוסינ םע
.ןיתישל דרוי לוכהו ,חבזמה יצחמ הלעמל - ךסנמ

ןמ התוא אלממ היה ,ןיגול השולש תקזחמ בהז לש תיחולצ ?םישוע ויה דציכ
ןתנו ,ולאמשל הנפו שבכל הלע .ועקתו ועירהו ועקת ,םימה רעשל ועיגה .חולישה
- יברעמ ,םש ויה ףסכ לש םילפס ינשו .םש היהש לפסה ךותל תיחולצה ןמ םימה
.םיקד םימטוח ינש ןימכ םיבקונמ ויהו .ךסנ לש וב היה - יחרזמו ,םימה וב היהה קרפ ,הכוס הנשמ

הבאושה תיב תחמש
ןושארה בוט םוי יאצומב .וימימ החמש האר אל ,הבאושה תיב תחמש האר אלש ימ
הלעמל תובשוי םישנ ויהיש] לודג ןוקית םש םינקתמו ,םישנ תרזעל ודרי גח לש
העבראו ,ןהישארב בהז לש םילפס העבראו ,םש ויה בהז לש תורונמ .[הטמל םישנאו
האמ לש םידכ םהידיבו ,הנוהכ יחרפמ םידלי העבראו .דחאו דחא לכל תומלוס
=] םיעיקפמ ויה םינהוכה יסנכמ יאלבמ .לפסו לפס לכל םיליטמ םהש גול םירשעו
הניאש םילשוריב רצח התיה אלו .םיקילדמ ויה ןהבו [תוליתפ תושעל ידכ םיערוק
.הבאושה תיב רואמ הריאמ

םירמואו םהידיבש רוא לש תוקובאב םהינפב םידקרמ ויה השעמ ישנאו םידיסח
תורצוצחבו םייתלצמבו םילבנבו תורוניכב םייוולהו .תוחבשתו תוריש ירבד םהינפל
,םישנ תרזעל לארשי תרזעמ תודרויה תולעמ הרשע שמח לע ,רפסמ-אלב ריש ילכבו
ריש ילכב םידמוע םייוול םהילעש ,םילהתבש "תולעמה ריש" רשע השימח דגנכ
.הריש םירמואו

תורצוצח יתשו ,םישנ תרזעל לארשי תרזעמ דרויש ןוילעה רעשב םינהוכ ינש ודמעו
ועירהו ועקת - תירישע הלעמל ועיגה .ועקתו ועירהו ועקת - רבגה ארק .םהידיב
רעשל ועיגהש דע םיכלוהו םיעקות ויה .ועקתו ועירהו ועקת - הרזעל ועיגה .ועקתו
:ורמאו ברעמל חרזממ םהינפ וכפה ,חרזממ אצויה רעשל ועיגה .חרזממ אצויה
המדק םיווחתשמו המדק םהינפו לכיהה לא םהירוחא ,הזה םוקמב ויהש וניתובא"
הילו ,היל ונא :םירמואו םינוש ויה" :רמוא הדוהי יבר ."וניניע היל ונאו ,שמשל
."וניניעד קרפ ,הכוס אתפסות

השעמ ישנאו םידיסח
ירבד םהינפל םירמואו תוקובאב םהינפל םידקרמ ויה השעמ ישנאו םידיסח
שיו ."ול לחמיי - אטחש ימ לכו ,אטח אלש ימ ירשא" ?םירמוא ויה המ .תוחבשת
שיו .השעמ ישנא ולא - "יתונקז תא השייב אלש יתודלי ירשא" :םירמוא ויהש םהמ
ללה .הבושת ילעב ולא - "יתודלי לע ירפכתש יתונקז ךיירשא" :םירמוא ויהש םהמ
,יתיבל אובת התא םא .יתוא תוכילומ ילגר םשל ,בהוא יבלש םוקמל" :רמוא ןקזה
לכב :רמאנש .ךתיבל אובא אל ינא ,יתיבל אובת אל התא םא .ךתיבל אובא ינא
."ךיתכרבו ךילא אובא ימש תא ריכזא רשא םוקמה

דחא היה אלו ,רוא לש תוקובא הנומשב דקרמ היהש לאילמג ןב ןועמש ןברב השעמ
קשונו החוש ,הפצרה יבג לע ועבצא חינמ - הווחתשמ אוהשכו .ץראב עגונ םהמ
.דימ ףקוזו

.הניש םיאור ונייה אל הבאושה תיב תחמש ימי לכ" :איננח ןב עשוהי יבר רמא
םשמ ,שרדמה תיבל םשמ ,תסנכה תיבל םשמ ,רחש לש דימתל ונא םימיכשמ
,םייברעה ןיב לש דימתל םשמ ,שרדמה תיבל םשמו ,הייתשו הליכאל םשמ ,םיפסומל
."הבאושה תיב תחמשל םשמ

גח תחמש


.גחה תחמשב חומשל :תוכוסה גחב שי תדחוימ הווצמ
.היוטיב יכרד תאו וז החמש לש הרוקמ תא בלול תוכלהב ריבסמ ם"במרה


ח בלול ,ם"במר
החמש שדקמב התיה תוכוסה גחב ,םהב חומשל הווצמ תודעומה לכש יפ לע ףא
םוי ברע ?םישוע ויה דציכו ."םימי תעבש םכיהלא 'ה ינפל םתחמשו" רמאנש ,הרתי
אלש ידכ הטמל םישנאלו הלעמל םישנל םוקמ שדקמב םינקתמ ויה ןושארה בוט
םויו םוי לכב ןכו ,ןושארה בוט םוי יאצוממ חומשל םיליחתמו .ולא םע ולא ובברעתי
ראש חומשל םיליחתמ ,םייברעה ןיב לש דימת ובירקהש ירחא ,דעומ לש ולוח ימימ
.הלילה לכו םויה

דחא לכו םייתלצמבו םילבנבו רוניכב םינגנמו ,הכמ לילחה ?וז החמש התיה ךאיהו
םיקפסמו םידקורו .הפב - הפב עדויש ימו ,וב ןגנל עדוי אוהש ריש ילכב דחאו
תוריש ירבד םירמואו ,עדויש ומכ דחאו דחא לכ םירכרכמו םיזזפמו םיחפטמו
.בוט םוי תא אלו תבשה תא אל ,החוד הניא וז החמשו .תוחבשתו

אלא ,הצריש ימ לכו ץראה ימע התוא םישוע ויה אלו .וז החמשב תוברהל הווצמ
םה ,השעמ ישנאו םינקזהו םידיסחהו ןירדהנסהו תובישיה ישארו לארשי ימכח ילודג
,םעה לכ לבא .תוכוסה גח ימיב שדקמב םיחמשמו םינגנמו םיקפסמו םידקרמ ויהש
.עומשלו תוארל םיאב םלוכ ,םישנהו םישנאה

.איה הלודג הדובע ,ןהב הוויצש לאה תבהאבו הווצמה תיישעב םדא חמשיש החמשה
'ה תא תדבע אל רשא תחת" רמאנש ,ונממ ערפיהל יואר וז החמשמ ומצע ענומה לכו
ויניעב דבכתמו ומצעל דובכ קלוחו ותעד סיגמה לכו ."בבל בוטבו החמשב ךיהלא
לכו ."ךלמ ינפל רדהתת לא" רמאו המלש ריהזה הז לעו ,הטושו אטוח - ולא תומוקמב
דוד ןכו .הבהאמ דבועה דבוכמה לודגה אוה ,ולא תומוקמב ופוג לקמו ומצע ליפשמה
אלא דובכהו הלודגה ןיאו ."יניעב לפש יתייהו תאזמ דוע יתולקנו" רמא לארשי ךלמ
."'ה ינפל רכרכמו זזפמ דוד ךלמהו" רמאנש ,'ה ינפל חומשל


תרצע ינימש


העדותה רפס

םושמו .דבלב ול ךומס אלא תוכוסה גחל רושק וניאו ומצע ינפב לגר אוה תרצע ינימש
לש רנ קילדהל" תכרב רחא ,תורנ תקלדה תעשב - השאה :"ונייחהש" וב םיכרבמ ךכ
שודיקב - שיאהו ,(תורנה תקלדהב "ונייחהש" ךרבל תוגהונ ןניאש שיו) "בוט םוי
.בירעמ תליפת רחא השוע אוהש

תכאלמ לכ ,םכל היהת תרצע ינימשה םויב" :בותכה םש לע "תרצע ינימש" ארקנו
.(טכ רבדמב) 'וגו "דחא רפ 'הל חוחינ חיר השא הלוע םתברקהו ,ושעת אל הדובע
השק" :םהל רמוא אוהו םהיבאמ םירטפנה םינבכ ,(תרצע ןושל) הז אוה הביח ןושלו
."דחא םוי דוע ובכע ,םכתדירפ ילע

.דעומ לארשיל ןתיל אוה ךורב שודקה שקיב ץיקבש שדוחו שדוח לכב" :יול יבר רמא
זומתב ;תרצע םהל ןתנ - ןוויסב ;ןטק חספ םהל ןתנ - רייאב ;חספה םהל ןתנ - ןסינב
אב .לולאו בא זומת לטיבו ,לגעה תא םהל ושעו - לודג דעומ םהל ןתיל ותעדב היה -
:אוה ךורב שודקה רמא .גחהו ,םירופיכה םויו ,הנשה שאר :םהל ערפו - ירשת
םויב :רמאנש ,(דחא םוי) אמוי ול ןתנ ?לטונ וניא - ולשו ,ערופ (ירשת) אוה םירחאל
."םכל היהת תרצע ינימשה

םשג תליפת
,גח לש ןושארה בוט םוי תליפתב םימשג ריכזהל יואר היהו ."םימה לע םינודינ גחב"
חספבו לט תוכירצ תואובתהש ינפמ ,חספ לש ןושארה בוט םויב לט םיריכזמש םשכ
תרצע ינימשמ אלא םימשג תורובג םיריכזמ ןיא ןכ יפ לע ףא ;תואובתה לע םינודינ
םימשג ונל ןתיש אוה ךורב שודקה ינפל םיזמור וליאכ ונא ירה גחה ימי לכ .ךליאו
ונאש םימה ךוסינבו ,םימה לע םילדגה םינימ העבראב וינפל םיצרמ ונא :םתנועב
ןיא הליפתב לבא ,חבזמה תא ןהב םיפיקמש לחנ יברע תופקהבו ,חבזמה לע םיכסנמ
?המל .שוריפב םימשג םיריכזמ

,דימת םלועל אוה הכרב ןמיס - חספב וילע םישקבמש לטהש יפל ,ונימכח ורמא
ודריש םהילע םישקבמ ונא ,םימשגה וליאו .דעומב םג דריש לטה לע םיללפתמו
םילוכי ןיאש יפל ,םה הללק ןמיס - גחב םימשגהש .תוכוסה ימיב ודריש אלו םתנועב
לארשיל םיארמ וליאכ הז ירהו ;םידרוי םימשגהש העשב הכוס תבישי תווצמ םייקל
ישפא יא :םהל זמור וליאכו ,ךרבתי וינפל תלבוקמ םתווצמ ןיאש םימשה ןמ
אבש דבעל ?המוד רבדה המל ,לשמ ולשמ" :הנשמב םימכח ורמא ךכו .םכשומישב
."וינפ לע ןותיק ול ךפשו - וברל סוכ גוזמל

ינימש דע הליפתב םתוא םיריכזמ ןיא ךכיפל ,הכרב ןמיס םניא גחב םימשגהו ליאוה
םיאבו םימיכשמ תרחמלו ,םהיתבל וסנכנו םהיתוכוסמ ואצי לארשיש ןוויכ .תרצע
םירבחמו אוה ךורב שודקה ינפל הליפת םיכרוע דימ ,ללפתהל םהיתויסנכ יתבל
ידכ ,םימשה תא ,בוטה ורצוא תא חתפיש וינפלמ םישקבמו ףסומה תליפתל התוא
.התאובת ךרבתתו התבונת בינת רשא המדאה תא וחירפיש

לע הב םילאוש ךכיפל ,םימ ןיינמכ ,םיעשת היירטמיגב "םכל" - םכל היהת תרצע
.םימה

םשגה דירומו חורה בישמ יניד
םוקמבו ."םשגה דירומו חורה בישמ" רמול םיליחתמ תרצע ינימש לש ףסומב
תליפת םדוק וזירכה םא ,ףסומ לש ץ"שה תרזחב "םשג תליפת" רמול םיגהונש
אלא םירמוא ןיא - ואל םאו ,שחלב רבכ םירמוא - "חורה בישמ" רמול שחלה
.ךליאו החנמה תליפתמ

םיניתממ ,םמוקמב ןיינמ םהל ןיאש םירפכה ינב ןכו ,תודיחיב ותיבב ללפתמש הלוח
םירמואו ,ףסומ תליפת רוביצה ללפתהש יאדווב םיעדויש העש דע ףסומה תליפתב
.תודיחיב םיללפתמש ףסומה תליפתב "חורה בישמ"

ןיינע םיריכזמו םיטויפ םירמוא ףסומ םדוקו הרותה תאירק רחאלש ,םידרפסה חסונ
וחור בשי" :הנוע להקהו ,"םימש תורצוא חתפי יח ל-א" טויפב ליחתמ ןזחהו ,םשגה
.הליפתב םימשג םיריכזמ רבכ ךליאו העש התואמו ,'וכו "םימ ולזי

בוט םוי לש ףסומה תליפת דע תוליפתה לכב "םשגה דירומו חורה בישמ" םיריכזמו
."לטה דירומ" :ןזחה יפמ ועמשיש דע ,חספ לש ןושאר

הכרבה םייסש םדוק רכזנ םא ,ומוקמב "םשגה דירומו חורה בישמ" רמא אלו העט
רכזנ םא ;הכרבה תא םייסמו "...חורה בישמ" רמוא - "םיתמה היחמ 'ה התא ךורב"
"םשגה דירומו חורה בישמ" רמוא - "שודק התא" ליחתה אלו הכרבה םייסש רחאל
הליפתה שארל רזוח - "שודק התא" ליחתהש רחאל רכזנ םא ;שארל רזוח וניאו
.הרשע הנומש לש הנושאר הכרבב ליחתמו

םוי םישולש וילע ורבע םא ;ואל םא ,"חורה בישמ" רמא םא רכוז וניאו ותליפת רמג
.רמא אלש תקזחב - ואל םאו ;רמאש תקזחב -

ימ ,התעמ .(הבוח וז הרכזה ןיאו) "לטה דירומ" ץיקב רמול בורה גהנמ ,וניתורודב
וניא - הכרבה םייסו ,םשג ריכזה אלו ,ץיקב ולגרהכ "לטה דירומ" ףרוחב רמאש
.םלועל םייח אוה ףאש ,לטב ה"בקהל חבישש ןוויכ ,רזוח