"לוזגה בלול" תייגוס


היגוסל אובמ

תובע ץע ףנעו םירמת תופכ ,רדה ץע ירפ ןושארה םויב םכל םתחקלו"
.(מ ,גכ ארקיו) "םימי תעבש םכיקלא 'ה ינפל םתחמשו ,לחנ יברעו

שבי :םינימה תעברא תא םילסופ םירבד השולשש קוספה ןמ ודמלו וקייד םימכח
,"םכל" השירדה לע םינוע םניא יכ - םילוספ לוזג וא לואש ; "רדה" וניא יכ - לוספ
.םכלש

תגהונ הז םויב קר הרותה ןמש ןוויכ ,תוכוס לש ןושאר בוט םויב ןבומכ אוה רבודמה
.(םייק שדקמה תיב ןיאשכ) הזה ןמזב םינימה תעברא תווצמ

תעברא תווצמ הלא םימיב ?דעומה לוחב וא ץראל ץוחב ינש בוט םויב ןידה המ
תעברא תא םילטונ םהבש םימיב םימכחה תושירד ןה המ .ןנברדמ איה םינימה
?ןנברדמ םינימה

(םינימה ראשו) בלולה תא םילסופה םירבד השולש ןימי דצב םימכוסמ האבה הלבטב
.גחה ימי ראשב ןידה - לאמשבו ,ןושאר בוט םויב

(ןנברדמ) דעומה לוחב וא ינש בוט םויב (הרותהמ) ןושאר בוט םויב
'רדה' ללגב לוספ 'רדה' ללגב לוספ שבי
רשכ 'םכל' ללגב לוספ לואש
(ונתייגוסב הנודנ וז היעב) ? 'םכל' ללגב לוספ לוזג

הווצמהש םימיב םג 'רדה' תויהל םיכירצ םינימה תעבראש אופא ועבק םימכח
איה הווצמד ןוויכ" :ךכ תאז ריבסמ (ב"ע ,טכ הכוס) י"שר .דבלב ןנברדמ איה םתחקל
."הווצמ רודיה (ונא םיכירצ =) ןניעב ,שדקמל רכז םושמ

,םימיה ראשב םינימה תעברא לע לח וניא לואש בלולל סחיב 'םכל' ןיד ,תאז תמועל
.ןנברדמ קר איה הווצמה רשאכ

היגוסב ןוידה אשונ אוה - דעומה לוחבו ינש בוט םויב םילוזג םינימ העברא ןיד
.ונינפלש(א"ע ל - ב"ע טכ הכוס) "לוזגה בלול" תייגוס

הייגוסה םוכיס תלבט
הכלהה קספ

ה"מרת ןמיס ,םייח חרוא ךורע ןחלוש
הארמ הלכישמ - תושביה רועישו .לוספ - (ותרדש וא) וילע בור ושביש בלול :ה ףיעס
.וינפ וניבליו ובש תוקרי


םיגהונ ןכו .ותושבי תמחמ ןרופצב ךרפתנשכ אלא שבי ירקימ אלד םירמוא שיו :הגה
.םייוצמ םיבלול ןיאש ,(זנכשא תונידמב =) ולא תונידמב

:ט"מרת ןמיס ,םייח חרוא ךורע ןחלוש
.םכל ןניעבד םושמ ןושאר םויב (לוספ) לואש ןכו :ב ףיעס

בוט םויב - הבינגו לזג ינפמ וא םימומ ינפמ םילוספ םהש ונרמאש ולא לכ :ה ףיעס
.רשכ לוכה - םימי ראשב לבא ,דבלב ןושאר

לוטיל רתומו .וב אצוי - לואש לבא ,גוהנ יכהו םימי 'ז לכ לוזגב ןילסופ שיו :הגה
הווצמ דבעימל שניאל היל אחינד ,םימי ראשב ורבח תעד אלב ורבח לש בלול
.לואשכ יוהו (ונוממב הווצמ השעיתש םדאל ול חונש) הינוממב