העדותה רפס - תוכלה ימוכיס

ןוושחרמ - ןוושח
.ןסינמ ליחתמש םישדוחה ןיינמל ינימשהו ,הנשב ינשה שדוחה אוה - ןוושח

,לוב חריב הרשע תחאה הנשבו" :(ו א םיכלמ) רמאנש ומכ ,"לוב" םשב ארקנ הז שדוח
שדוחבש יפל "לוב" ארקנו ."וטפשמ לכלו וירבד לכל תיבה הלכ ,ינימשה שדוחה אוה
ןמ הערמ הל םיבברעמ :רמולכ ,תיבהמ המהבל ןיללובו הדשב הלב בשעה הז
הליחתמ הז שדוחבש ,"לובי" ןושלמ אוהש םירמוא שיו .תיבב רשא אופסמה
םימשג בורה לע םידרוי הז שדוחבש ,"לובמ" ןושלמ םירמוא שיו .העירזהו השירחה
רטמ וב אהיש וילע רזגנ ךכל ,לובמה ליחתה הז שדוחבש ינפמ ,ורמא שרדמבו .הברה
.ריבכמל םשגו

ולע םישדוח תומש' :ל"זח ורמא ךכש ,לבבמ םילוגה םע הלעש "ןוושח" םשה לבקתנו
.'לבבמ

םימשג תליאש
םיללוכו ,םימשגה לע ללפתהל לארשי ץראב םיליחתמ ןוושחב םימי העבש לילב
.'הכרבל רטמו לט ןתו' םירמואו ,הרשע הנומש תליפתבש םינשה תכרבב וז הליפת

תורובג םיריכזמ קר אלא ,םימשג םילאוש ונא ןיא ןיידע ןוושחב 'ז דעו תרצע ינימשמ
;םשגה דירומו חורה בישמ אוהש ,םוקמל חבש ךרד ,םיתמה תייחת תכרבב םימשג
רהנל (םילגרה ילועמ) לארשיבש ןורחאה' עיגהל קיפסה רבכש רחאל ,ןוושחב 'זבו
.'ןתו' ןושלב םימשגה לע שקבלו ללפתהל רמולכ ,לואשל םג םיליחתמ ,'תרפ

םימשג תלאשב םיליחתמ ,ךכ לכ רטמ םיכירצ ןיאו םיבורמ םש םימהש ,ץראל ץוחבו
ןיא ,המחה תונש יפל קר תופוקת םיבשחמש ינפמו .ירשת תפוקת רחאל םוי םישיש
הל שי לבא ,הנבלה ישדוח לע יונבה ונלש חולב עובק םוי ץראל ץוחב 'םימשג תלאש'ל
ראורבפ שדוחש - םהלש הטושפ הנשב רבמצדב השימחב :םימעה לש חולב עובק םוי
לש היה הנש התוא לש ראורבפ םא - רבמצדב השישבו ,םוי הנומשו םירשע הנומ
.םוי העשתו םירשע

.ל"וחב ןיבו לארשי ץראב ןיב ,ללכב דעו ,חספ ברע דע םימשגה תא םילאושו

רכזנש םוקמב רמוא - הכרבה םייסש םדוק רכזנ םא ,'רטמו לט ןתו' רמא אלו חכש
'הליפת עמוש' דע ןיתממ - 'רפושב עקת' ליחתהש רחאל רכזנ םא .הכרבה רמוגו
עמוש' רחאל רכזנ .'וכו "הפ לכ תליפת עמוש התא יכ הכרבל רטמו לט ןתו" :רמואו
,ותליפת םויס םדוק רכזנו זא םג רכזנ אל .םש ורמוא - 'הצר' ליחתהש ינפלו 'הליפת
ףוס דע ךישממו 'תאזה הנשה תא ונילע ךרב'ל רזוח - 'ןוצרל ויהי' רמא אל ןיידעש
,שארל רזוח - הליפתה ףוסבש 'יפ ירמא ןוצרל ויהי' רמאש רחאל .הרשע הנומש
.הרשע הנומש לכ תינש ללפתמ ,רמולכ

םימשג תינעת רדס
(לארשי ץראב קר הלא םיניד םיגהונו ,תינעת תכסמב הנשמה ןמ)
רשע השמח - וב העבשב רמוא לאילמג ןבר .םימשגה לע םילאוש ןוושחרמב השלשב
.תרפ רהנל לארשיבש ןורחא עיגיש ידכ גחה רחא םוי

שולש םינעתמ םידיחיה וליחתה ,םימשג ודרי אלו ןוושחרמב רשע העבש עיגה
תליענבו ,הכיסבו ,הציחרבו ,הכאלמב םירתומו ,הכשחמ םיתושו םילכוא .תוינעת
.הטימה שימשתבו ,לדנסה

.רוביצה לע תוינעת שולש םירזוג ןיד תיב - םימשג ודרי אלו וילסכ שדוח שאר עיגה
לדנסה תליענבו ,הכיסבו ,הציחרבו ,הכאלמב םירתומו ,הכשחמ םיתושו םילכוא
.'וכו

םילכוא .רוביצה לע תופסונ תוינעת שולש םירזוג ןיד תיב - ונענ אלו ולא ורבע
תא םילעונו ,'וכו הכיסבו ,הציחרבו ,הכאלמב םירוסאו ,םוי דועבמ םיתושו
.תואצחרמה

לע תוינעת הרשע שולש ןהש ,עבש דוע םהילע םירזוג ןיד תיב - ונענ אלו ולא ורבע
ינשב .תויונחה תא םילעונו םיעירתמ ולאבש ,תונושארה לע תורתי ולא ירה .רוביצה
.תבשה דובכ ינפמ (תויונחב רוכמל) םירתומ ישימחבו ,הכשח םע םיטמ

ןיאושינבו ןיסוריאב ,העיטנבו ןיינבב ,ןתמו אשמב םיטעממ - ונענ אלו ולא ורבע
םירזוח םידיחיה .םוקמל םיפוזנה םדא ינבכ ,ורבחל םדא ןיב םולש תלאשבו
ריצק אולה" :רמאנש ,הללק ןמיס - םימשג ודריו ןסינ אצי .ןסינ אציש דע םינעתמו
.(בי,א לאומש) "הבר םכתער יכ וארו ועדו רטמו תולוק ןתיו 'ה לא ארקא ,םויה םיטח

יבג לע הלקמ רפא םינתונו ,ריע לש הבוחרל הביתה תא םיאיצומ ?דציכ תוינעת רדס
ןקזה .ושארב ןתונו לטונ דחאו דחא לכו ,ןיד תיב בא שארבו אישנה שארבו הביתה
תא םיקלא אריו' הונינ ישנאב רמאנ אל ,וניחא" :ןישוביכ ירבד םהינפל רמוא םהבש
.(ג הנוי) "'הערה םכרדמ ובש יכ םהישעמ תא םיקלאה אריו' אלא 'םתינעת תאו םקש
."םכידגב לאו םכבבל וערקו" :(ב לאוי) רמוא אוה הלבקבו

אהיש ידכ ,םקיר ותיבו ,םינב ול שיו ,ליגרו ןקז הביתה ינפל םידירומ ,הליפתב ודמע
,םוי לכבש הרשע הנומש - תוכרב עבראו םירשע םהינפל רמואו ,הליפתב םלש ובל
.שש דוע ןהילע ףיסומו

םירהה לא יניע אשא ,יננעיו יתארק יל התרצב 'ה לא ,תורפושו תונורכיז :ןה ולאו
ךירצ היה אל רמוא הדוהי יבר .ףוטעי יכ ינעל הליפת ,'ה ךיתארק םיקמעממ ,'וגו
,'וגו היהי יכ רבד ,ץראב היהי יכ בער :ןהיתחת רמוא אלא ,תורפושו תונורכיז רמול
:ןהימתוח רמואו ,תורצבה ירבד לע והימרי לא 'ה רבד היה רשא

עמשיו םכתא הנעי אוה ,הירומה רהב םהרבא תא הנעש ימ :רמוא אוה הנושארה לע
.לארשי לאוג 'ה התא ךורב ,הזה םויה םכתקעצ לוקב

עמשיו םכתא הנעי אוה ,ףוס םי לע וניתובא תא הנעש ימ :רמוא אוה היינשה לע
.תוחכשנה רכוז 'ה התא ךורב ,הזה םויה םכתקעצ לוקב

לוקב עמשיו םכתא הנעי אוה ,לגלגב עשוהי תא הנעש ימ :רמוא אוה תישילשה לע
.העורת עמוש 'ה התא ךורב ,הזה םויה םכתקעצ

לוקב עמשיו םכתא הנעי אוה ,הפצמב לאומש תא הנעש ימ :רמוא אוה תיעיברה לע
.הקעצ עמוש 'ה התא ךורב ,הזה םויה םכתקעצ

עמשיו םכתא הנעי אוה ,למרכה רהב והילא תא הנעש ימ :רמוא אוה תישימחה לע
.הליפת עמוש 'ה התא ךורב ,הזה םויה םכתקעצ לוקב

לוקב עמשיו םכתא הנעי אוה ,הגדה יעממ הנוי תא הנעש ימ :רמוא אוה תישישה לע
.הרצ תעב הנועה 'ה התא ךורב ,הזה םויה םכתקעצ

םכתא הנעי אוה ,םילשוריב ונב המלש תאו דוד תא הנעש ימ :רמוא אוה תיעיבשה לע
.ץראה לע םחרמה 'ה התא ךורב ,הזה םויה םכתקעצ לוקב עמשיו

.לארשי ץראב אל וליפא ,הלא תוינעת רדסב םיגהונ ןיא הזה ןמזבש ,םיקסופה ובתכ

תורוקמ - םימשג תינעת רדס
ב ,א םיקרפ תינעת הנשמ *
ה"כקס םש ב"נשמו א,העקת ת"עש 'ע - םיקסופה ובתכ *