הבושת


תווצמה תאו הבושתה יכרד תא םכסמ ם"במרה "הבושת תוכלה"ב
תונברק ןיאש ,הזה ןמזב ךא .ןברקו שנוע ,יודיו תללוכ הבושת תווצמ .הב תולולכה
וירבדב ריבסמ ם"במרה .תורבעה לכ לע תרפכמ הבושתה ,שינעמה ןיד תיב ןיא ףאו
ימי תרשעב דחוימה המ ,םילחמנ ויתונווע לכ - התוא השועהש ,המלש הבושת יהמ
תושעלמ םדא םיבכעמה םירבדה םה המו ,הבושתל םימיאתמ םה עודמו הבושת
.הבושת


הבושת תוכלהמ ,ם"במר

יודיו תווצמ
ןיב ,ןהמ תחא לע םדא רבע םא ,"השעת אל" ןיב "השע" ןיב ,הרותבש תווצמ לכ
ךורב לאה ינפל תודוותהל בייח - ואטחמ בושיו הבושת השעישכ ,הגגשב ןיב ןודזב
(ה רבדמב) "ושע רשא םתאטח תא ודוותהו 'וגו ושעי יכ השא וא שיא" :רמאנש .אוה
."השע" תווצמ הז יודיו .םירבד יודיו הז -

ירהו ,ךכו ךכ יתישעו ךינפל יתעשפ יתיווע יתאטח ,םשה אנא" :רמוא ?םידוותמ דציכ
הברמה לכו .יודיו לש ורקיע הזו ."הז רבדל רזוח יניא םלועלו ישעמב יתשובו יתמחינ
.חבושמ הז ירה ,הז ןיינעב ךיראמו תודוותהל

ןיא ,םנודז לע וא םתגגש לע םהיתונברק םיאיבמש תעב ,תומשאו תואטח ילעב ןכו
הדוותהו" ,רמאנש .םירבד יודיו ודוותיו הבושת ושעיש דע םנברקב םהל רפכתמ
ןיא ,תוקלמ יביוחמו ןיד תיב תותימ יביוחמ לע ןכו .(ה ארקיו) "הילע אטח רשא
ורבחב לבוחה ןכו .ודוותיו הבושת ושעיש דע םתייקלב וא םתתימב םהל רפכתמ
הדוותיש דע רפכתמ וניא ,ול בייח אוהש המ ול םלישש יפ לע ףא ,ונוממ קיזמהו
.(ה רבדמב) "םדאה תואטח לכמ" רמאנש .םלועל הזכ תושעלמ בושיו

חלתשמה ריעש
לכ ןושל לע וילע הדוותמ לודג ןהוכ ,לארשי לכ לע הרפכ אוהש יפל ,חלתשמה ריעש
ריעש .(זט ארקיו) "לארשי ינב תונווע לכ תא וילע הדוותהו" :רמאנש .לארשי
ןיב ןודזב רבעש ןיב ,תורומחהו תולקה ,הרותבש תורבע לכ לע רפכמ חלתשמה
- חלתשמה ריעשב רפכתמ לוכה ,ול עדוה אלש ןיב ול עדוהש ןיב ,הגגשב רבעש
.הבושת השעש יאנתב

המו תולקה ןה המו .תולקה לע אלא ול רפכמ ריעשה ןיא ,הבושת השע אל םא לבא
אוש תעובשו .תרכ וא ןיד תיב תתימ ןהילע םיבייחש ןה תורומחה ?תורומחה ןה
,השעת אל תווצמ ראשו .תורומחה ןמ ןה ירה - תרכ ןהב ןיאש יפ לע ףא - רקשו
.תולקה ןה - תרכ ןהב ןיאש השע תווצמו

הזה ןמזב הרפכ
.הבושת אלא םש ןיא ,הרפכ חבזמ ונל ןיאו םייק שדקמה תיב ןיאש ,הזה ןמזב
ןיא ,הנורחאב הבושת השעו ,וימי לכ עשר וליפא .תורבעה לכ לע תרפכמ הבושתה
ובוש םויב הב לשכי אל עשרה תעשר" :רמאנש ,ועשרמ רבד םוש ול םיריכזמ
הזה םויב יכ" :רמאנש ,םיבשל רפכמ םירופיכה םוי לש ומצעו .(גל לאקזחי) "ועשרמ
.(זט ארקיו) "םכילע רפכי

תונוש תורבע לע הרפכ ןמז
תורבע שי ,רפכמ םירופיכה םוי לש ומצעו ,לוכה לע תרפכמ הבושתהש יפ לע ףא
םדא רבע ?דציכ .ןמז רחאל אלא תורפכתמ ןניאש תורבע שיו ,ןתעשל תורפכתמ ןהש
ולאבו ;ול םילחומש דע םשמ זז וניא ,הבושת השעו תרכ הב ןיאש השע תווצמ לע
אל תווצמ לע רבע .(ג הימרי) 'וגו "םכיתובושמ אפרא םיבבוש םינב ובוש" רמאנ
םירופיכה םויו הלות הבושת ,הבושת השעו ,ןיד תיב תתימ אלו תרכ הב ןיאש השעת
תותימו תותירכ לע רבע .(זט ארקיו) "םכילע רפכי הזה םויב יכ" רמאנ ולאבו ;רפכמ
םירמוג וילע םיאבה םירוסייו ,םילות םירופיכה םויו הבושת ,הבושת השעו ןיד ןיב
ולאבו ;םירוסיי וילע ואוביש דע הרומג הרפכ ול רפכתמ ןיא םלועלו ...הרפכה ול
.(טפ םילהת) "םנווע םיעגנבו םעשפ טבשב יתדקפו" רמאנ

,םשה תא ללחמה לבא .רבעש העשב םשה תא לליח אלשב ?םירומא םירבד המב
- םירוסיי וילע ואבו ,ותבושתב דמוע אוהו םירופיכה םוי עיגהו ,הבושת השעש פ"עא
- םירוסייו םירופיכה םוי ,הבושת אלא .תומיש דע הרומג הרפכ ול רפכתמ וניא
ןוועה רפוכי םא תואבצ 'ה ינזאב הלגנו" :רמאנש ;תרפכמ התימו ,םילות םתשולש
.(בכ היעשי) "ןותומת דע םכל הזה

הרומג הבושת
שריפו ,ותושעל ודיב רשפאו ,וב רבעש רבד ודיל אבש הז ?הרומג הבושת איה וזיא
השיא לע אבש ירה ?דציכ .חוכ ןולשכמ אלו הארימ אל ,הבושתה ינפמ השע אלו
רבעש הנידמבו ופוג חוכבו הל ותבהאב דמוע אוהו ,המע דחייתנ ןמז רחאלו ,הרבעב
ךארוב תא רוכזו" :רמא המלשש אוה .הרומג הבושת לעב והז - רבע אלו שריפו ,הב
.(בי תלהק) "ךיתורוחב ימיב

לע ףא ,השוע היהש המ תושעל ול רשפא יאש תעבו ותונקז ימיב אלא בש אל םאו
,וימי לכ רבע וליפא .אוה הבושת לעבו ,ול איה הליעומ ,הלועמ הבושת הניאש יפ
רשא דע" :רמאנש ,םילחמנ ויתונווע לכ - ותבושתב תמו ,ותתימ םויב הבושת השעו
אוהש ,(םש) "םשגה רחא םיבעה ובשו ,םיבכוכהו חריהו רואהו ,שמשה ךשחת אל
.ול חלסנ - תומיש םדוק בשו וארוב רכז םאש ,ללכמ .התימה םוי

אלש ובלב רומגיו ,ותבשחממ וריסיו ,ואטח אטוחה בוזעיש אוה ?הבושתה איה המו
רמאנש ,רבעש לע םחנתי ןכו .(הנ היעשי) 'וגו "וכרד עשר בוזעי" רמאנש ,דוע והשעי
אטחה הזל בושי אלש תומולעת עדוי וילע דיעיו .(אל הימרי) "יתמחינ יבוש ירחא יכ"
ךירצו .(די עשוה) 'וגו "ונידי השעמל וניהלא דוע רמאנ אלו" :רמאנש ,םלועל
.ובלב רמגש הלא םיניינע רמולו ויתפשב תודוותהל

הבושת אלב יודיו
,ודיב ץרשו לבוטל המוד הז ירה ,[אטחה] בוזעל ובלב רמג אלו םירבדב הדוותמה לכ
"םחורי בזועו הדומו" רמוא אוה ןכו .ץרשה ךילשיש דע ול הליעומ הליבטה ןיאש
הלודג האטח הזה םעה אטח ,אנא" רמאנש ,אטחה תא טרפל ךירצו .(חכ ילשמ)
.(בל תומש) "בהז יהלא םהל ושעיו

הבושת יכרד
יפכ הקדצ השועו ,םינונחתבו יכבב 'ה ינפל דימת קעוצ בשה תויהל הבושתה יכרדמ
ותוא יניאו רחא ינא" :רמואכ ומש הנשמו ,וב אטחש רבדה ןמ הברה קחרתמו ,וחוכ
הלוגו ,הרשי ךרדלו הבוטל םלוכ וישעמ הנשמו ."םישעמה םתוא השעש שיאה
.חור לפשו וינע תויהלו ענכיהל ול תמרוגש ינפמ ןווע תרפכמ תולגש ,ומוקממ

ורבח ןיבל וניבש תורבע הלגמו ,םהל ויעשפ עידויו םיברב הדוותיש בשל לודג חבשו
בש םויה ינירהו ,ךכו ךכ ול יתישעו ינולפל יתאטח םנמא" :םהל רמואו ,םירחאל
רמאנש ,הרומג ותבושת ןיא - ויעשפ הסכמ אלא עידומ וניאו האגתמה לכו ."םחנתמו
.(חכ ילשמ) "חילצי אל ויעשפ הסכמ"

םוקמל םדא ןיבש תורבעב לבא .ורבחל םדא ןיבש תורבעב ?םירומא םירבד המב
,אוה ךורב לאה ינפל בש אלא .םליג םא ול איה םינפ תוזעו ,ומצע םסרפל ךירצ וניא
הלגתנ אלש ול איה הבוטו .םתס םיבר ינפל םהילע הדוותמו ,וינפל ויאטח טרופו
.(בל םילהת) "האטח יוסכ עשפ יושנ ירשא" רמאנש ,ונווע

הבושת ימי תרשעב הבושת
םויו הנשה שאר ןיבש םימיה תרשעב ,םלועל הפי הקעצהו הבושתהש יפ לע ףא
היעשי) "ואצמהב 'ה ושרד" רמאנש .דימ איה תלבקתמו ,רתויב הפי איה םירופיכה
בלב םיקעוצו הבושת םישועש ןמז לכ ,רוביצ לבא .דיחיב ?םירומא םירבד המב .(הנ
.(ד םירבד) "וילא ונארק לכב וניהלא 'הכ" רמאנש ,םינענ םה - םלש

החילסו הליחמ ץק אוהו ,םיברלו דיחיל ,לוכל הבושת ןמז אוה םירופיכה םוי
תווצמו .םירופיכה םויב תודוותהלו הבושת תושעל לוכה םיבייח ךכיפל .לארשיל
םדוק הדועסב קנחי אמש ,לכאיש םדוק םויה ברעמ ליחתיש - םירופיכה םוי יודיו
,תיברעב םירופיכה םוי לילב הדוותמו רזוח ,לכאיש םדוק הדוותהש פ"עאו .הדוותיש
רחא - דיחי ?הדוותמ ןכיהו .הליענבו החנמבו ףסומבו תירחשב הדוותמו רזוחו
.תיעיבר הכרבב ,ותליפת עצמאב - רוביצ חילשו ,ותליפת

תורבע .יודיווה רקיע אוהו ,"ונאטח (ונלוכ) ונחנא לבא" לארשי לכ וב וגהנש יודיווה
פ"עא ,רחא םירופיכ םויב ןהילע הדוותמו רזוח ,הז םירופיכ םויב ןהילע הדוותהש
.(אנ םילהת) "דימת ידגנ יתאטחו עדא ינא יעשפ יכ" רמאנש ;ותבושתב דמוע אוהש

ורבחל םדא ןיב
ימ ןוגכ ,םוקמל םדא ןיבש תורבע לע אלא םירפכמ םירופיכה םויו הבושתה ןיא
,ורבחל םדא ןיבש תורבע לבא .ןהב אצויכו הרוסא הליעב לעב וא רוסא רבד לכאש
םלועל ול לחמנ וניא ,ןהב אצויכו ולזוג וא ורבח תא ללקמה וא ורבח תא לבוחה ןוגכ
בייח אוהש ןוממ ול ריזחהש יפ לע ףא .והצריו ול בייח אוהש המ ורבחל ןתייש דע
,םירבדב אלא ורבח תא טינקה אל וליפא .ול לוחמיש ונממ לואשלו ותוצרל ךירצ ,ול
.ול לוחמיש דע ותוא תוצרלו וסייפל ךירצ

וב םיעגופו ,ויערמ םדא ינב השולש לש הרוש ול איבמ ,ול לוחמל ורבח הצר אל
וחינמ - הצר אל .תישילשו היינש םעפ ול איבמ - םהל הצרתנ אל .ונממ םישקבמו
דע םימעפ ףלא וליפא אבו ךלוה ,ובר היה םאו .אטוחה אוה לחמ אלש הזו ,ול ךלוהו
.ול לוחמיש

העשבו .סועכל השקו תוצרל חונ אהי אלא ,סייפתהל אלו ירזכא תויהל םדאל רוסא
ול אטחו ול רצה וליפאו .הצפח שפנבו םלש בלב לחומ ,לוחמל אטוחה ונממ שקבמש
ידבועה לבא .ןוכנה םבלו לארשי ערז לש םכרד הזו .רוטיי אלו םוקיי אל ,הברה
,םינועבגה לע רמוא אוה ןכו ."חצנ הרמש ותרבעו" אלא ,ןכ םניא בלה ילרע םיבכוכ
.(אכ ב לאומש) "המה לארשי ינבמ אל םינועבגהו" ,וסייפתנ אלו ולחמ אלש יפל

לע םדימעמו םדא ינב הרשע איבמ ,הליחמ שקביש םדוק ורבח תמו ורבחל אטוחה
םאו ."ול יתישע ךכו ךכש ,הז ינולפלו לארשי יהלא 'הל יתאטח" :םהינפב רמאיו ורבק
תיבב ונחיני - םישרוי ול שי םא עדוי היה אל ;םישרויל וריזחי - ןוממ ול בייח היה
.הדוותיו ןיד

הבושתה תא םיבכעמה םירבד
דחא השועהו ,לודג ןווע םהמ העברא .הבושתה תא םיבכעמ םירבד םירשעו העברא
:םה ולאו .ואטח לדוג יפל ,הבושת תושעל ודיב קיפסמ ה"בקה ןיא םהמ

.הווצמ תושעלמ םיברה תא בכעמה הז ןווע ללכבו ,םיברה תא איטחמה (א

.חידמו תיסמ ןוגכ ,הערל הבוט ךרדמ ורבח תא הטמה (ב

החימ וליא ,ותושרב ונבו ליאוה .ודיב החומ וניאו הער תוברתל אצוי ונב האורה (ג
ןיב ,םירחאב תוחמל ודיב רשפאש לכ ,הז ןווע ללכבו .ואיטחמכ אצמנו ,שרופ היה וב
.םנולשיכב םחינה אלא החימ אלו ,םיבר ןיב דיחי

."רפכמ םירופיכה םויו אטחא" רמואה הז ללכבו ,"בושאו אטחא" רמואה (ד

:םה ולאו .םהישוע ינפב הבושתה יכרד םילעונה םירבד השימח םהמו

םהמע הכוז וניאו םהמע היהי אל הבושת ושעיש ןמזבש יפל ;רוביצה ןמ שרופה (א
.םישועש תוכזב

יכרד עדוי וניאו םהמ שורפל ול תמרוג ותקולחמש יפל ;םימכח ירבד לע קלוחה (ב
.הבושתה

אל םאו .ןשוע אלו ןהירחא ףדור וניא ויניעב וזבתנש ןוויכש ;תווצמה לע גיעלמה (ג
?הכזי המב ,השעי

ול אצמיי אל דרטנש ןמזבו .יזחגכ ודרטלו ופחדל ול םרוג הז רבדש ;ויתובר הזבמה (ד
.תמאה ךרד ול הרומה דמלמ

.הבושתל תמרוג החכותהש ,הבושת ךרד ול חינה אל ירהש ;תוחכותה תא אנושה (ה
בותכש ומכ .הבושתב רזוח ,ותוא םימילכמו ויאטח םדאל ול םיעידומש ןמזבש
"בל םכל 'ה ןתנ אלו" ,(םש) "םתייה םירממ" ,(ט םירבד) "חכשת לא(ו) רוכז" הרותב
יוג יוה" :רמאו לארשי תא חיכוה והיעשי ןכו .(בל ,םש) "םכח אלו לבנ םע" ,(טכ םש)
ןכו .(חמ ,םש) "התא השק יכ יתעדמ" ,(םש) "והנוק רוש עדי" ,(א היעשי) "אטוח
לכ ןכו .(חנ ,םש) "ךושחת לא ןורגב ארק" רמאנש ,םיאטחל חיכוהל לאה והוויצ
.הבושתב ורזחש דע לארשיל וחיכוה םיאיבנה

,וירוענמ םימש אריו ,ןקזו לודג םכח לארשימ להקו להק לכב דימעהל ךירצ ךכיפל
וניא תוחכותה תא אנושש הזו .הבושתב םריזחמו םיברל חיכומ אהיש ,םהל בוהאו
.םיבוט ויניעב םהש ויתואטחב דומעי ךכיפל ,וירבד עמוש אלו חיכומל אב

םהש יפל ,הרומג הבושתב בושיש ול רשפא יא םתוא השועהש םירבד השימח םהמו
ונממ לאשי וא ול ריזחיש ידכ ול אטחש ורבח עדוי וניאו ,ורבחל םדא ןיבש תונווע
:םה ולאו .ול לוחמל

.הרפכ ונממ לאשיש ידכ עודי םדא לליק אלו ;םיברה תא ללקמה (א

איבמו םיברמ בנוג בנגה אלא ,איה ימ לש וז הבנג עדוי וניאש יפל ;בנג םע קלוחה (ב
.ואיטחמו בנגה די קזחמ אוהש ,דועו .חקול אוהו ,ול

הבושת השעישכ ןמז רחאל ;הילעבל הריזחיש דע הילע זירכמ וניאו הדבא אצומה (ג
.ריזחי ימל עדוי וניא -

םיעודי םניאו ,םה םיללמוא םדא ינב ולא .תונמלאו םימותיו םיינע רוש לכואה (ד
אוה ימ לש הז רוש עדיש ידכ ריכמ םהל ןיאו ,ריעל ריעמ םילוגו ,םימסרופמו
.ול ונריזחיו

ידכ החוכ איה המכו וז היטה העיגה ןכיה דע עדוי וניא ;ןיד תוטהל דחוש לבקמה (ה
.ואיטחמו הז די קזחמ אוהש ,דועו .םיילגר ול שי רבדהש ,ריזחיש


םילק םירבד םהש יפל ,םהמ בושל ותקזח ןיא םתוא השועה םירבד השימח םהמו
:םה ולאו .אטח הז ןיאש המדי אוהו ,אטוח אצמנו .םדאה בור יניעב

אלש המדמ אוהו .אוה לזג קבא הזש ,הילעבל תקפסמ הניאש הדועסמ לכואה (א
."ותושרב אלא ,יתלכא םולכ" רמאיו ,אטח

,השרחמו םודרק ןוגכ אלא וניא ינע לש טובעהש .ינע לש וטובעב שמתשמה (ב
."ותוא יתלזג אל ירהו ,םירסח םניא" ובלב רמאיו

וא יתלעב יכו" רמוא אוהש ,םולכ ךכב ןיאש ותעד לע הלעמ .תוירעב לכתסמה (ג
לש ןפוגל תמרוג איהש ,לודג ןווע םייניעה תייארש עדוי וניא אוהו "!?הלצא יתברק
.(וט רבדמב) "םכיניע ירחאו םכבבל ירחא ורותת אלו" רמאנש ,תוירע

עיגה אלו םש דמוע ורבח ןיאש יפל ,אטח וניאש ובלב רמוא .ורבח ןולקב דבכתמה (ד
ותמכח וא ורבח השעמ לומל ותמכחו םיבוטה וישעמ ךרע אלא ,ושייב אלו ,תשוב ול
.יוזב ורבחו דבוכמ אוהש וללכמ הארייש ידכ

שי יכו ,ול יתישע המ" :רמוא אוהש יפל ,אטח וניאש ובלב רמוא .םירשכב דשוחה (ה
רשכ םדא םישמש ,ןווע הזש עדוי וניא אוהו ."השע אל וא השע אמש ,דשח אלא םש
.הרבע לעבכ ותעדב

.םהמ שורפל םה םישקו דימת םהירחא ךשמיי םתוא השועה םירבד השימח םהמו
.דואמ דע תוער תועד םלוכ םהו ,םהב קבדי אמש ,םהמ רהזיהל םדא ךירצ ךכיפל
ינפמ) עשרל רבחתמהו ,הער הבשחמ לעבו ,המח לעבו ,ערה ןושלו ,תוליכר :םה ולאו
,"עורי םיליסכ העורו" המלש רמאש אוה .ובלב םימשרנ םהו וישעממ דמול אוהש
.(בי ילשמ

לעבל רמוחו לק ,דימת םהב גוהנל םדא לכ ךירצש םירבד תועד תוכלהב ונראיב רבכו
.הבושת
םיענומ םה ןיא הבושתה תא םיבכעמש יפ לע ףא ,םהב אצויכו םירבדה ולא לכ
םלועל קלח ול שיו הבושת לעב הז ירה - םהמ הבושת םדא השע םא אלא .התוא
.אבה


םירופיכה םוי


תא םתיניעו" איה םירופיכה םויל סחיב הרותב הבותכה הווצמה
תא ונממ םידמול דציכו "יוניע" יוטיבה ללוכ המ ריבסמ ךוניחה רפס ."םכיתושפנ
רשקה תא ךוניחה רפס לעב ריבסמ ןכ ומכ .םירופיכה םוי לש םייוניעה תשמח
.םיאטחה לע רפכמ םירופיכה םויש הרפכה ןיבל הלא םייוניע ןיבש

תודימה תא ריבסמ ךוניחה רפס לעב ,םירופיכה םוי לש םידחוימה םינידה ןיינעל
לש םימעטמ לוכאל ךירצה הלוח לש וניד תאו הליכא רוסיאב תולולכה תוקיודמה
.שפנ חוקיפ


ירשתב ירישע םויב תינעת תווצמ :גיש ךוניחה רפס

רושעב ךא" רמאנש ,"םירופיכה םוי" ארקנה אוהו ,ירשתב ירישעה םויב םוצל הווצמ
.שפנ דוביא אוהש יוניע :ארפסב שוריפה אבו ."םכיתושפנ תא םתיניעו ...שדוחל
דועו .(ב"ע ,דע אמוי) ארמגב הכרבל םנורכיז ושריפ ןכו .הייתשו הליכא הז ?והזיאו
.הטימה שימשתבו לדנסה תליענב ,הכיסב ,הציחרב רוסא אוהש ,וילע הלבקה האב
[לדנסה תליענבו] הכיסבו הציחרב רוסא םירופיכה םויש ןיינמ :ארפס ןושלו
לע הרוי התיבשה לפכ יכ ,רמולכ ."ןותבש תבש" רמול דומלת ?הטימה שימשתבו
.ףוגה ןוזממ התיבשו הלאה םיקסעהמ התיבש

הווצמה ישרושמ
לע םיאטחה לע רפכל הנשב דחא םוי םהל עובקל ויתוירב לכ לע םשה ידסחמ היהש
שוח תואנה רתיו התשמהו לכאמהש יפל ,וב תונעתהל וניווטצנ .הבושתה ידי
המכחה שפנה תרוצ ולטביו ,אטחהו הוואתה רחא ךשמיהל רמוחה וררועי שושימה
ןיאו .תעדה ינב לכל קותמהו בוטה ורסומו לאה תדובע איהש ,תמאה רחא שפחמ
לכאמה ךותמ תבברועמו הכושח שפנב אובל וינודא ינפל ןידל ואוב םויב דבעל יואר
וישעמ יפל אלא םדאה תא םינד ןיאש ,וכותב איה רשא רמוחה תובשחמב התשמהו
ותואב הינפל רמוחה עינכהלו המכחה ושפנ ריבגהל ול בוט ןכ לע .העש התואבש
.תוואתה ךסמ הענמי אלו ,התרפכ לבקל הנוכנו היואר היהת ןעמל ,דבכנה םויה

הווצמה ינידמ
בייחל םירופיכה םויב הליכאה רועישש ,(ב"ע ,פ אמוי) הכרבל םנורכיז ורמאש המ
םעטהו .(הלודג הרמת) הסגה תבתוככ איה - םייוארה םילכאמ אתיירואד הילע
,הרותבש םירוסיא תליכא ראש רועישמ םירופיכה םויב הליכאה רועיש הנתשנש
רמאנ אלו ,"יוניע" ןושלב םויה ותואב הליכאה הרסא הרותהש ינפמ ,תיזכב םהש
ומדק רשאמ םירבדה ולביקש ,םימכח ושריפו .םירוסיא ראשב ומכ "ולכאת אל" הילע
דע לכא אלש ןמז לכ םדאב אוה "יוניע" לבא ;"תיזכ"ב תארקנ "הליכא"ש ,םהל
תרגורגמ רתוי אוה "תבתוכ" רועישו .תוחפב תבשייתמ םדא ןב תעד ןיאש ,"תבתוככ"
,ןכ םג םיתיז (ינשמ :רחא חסונ) השולשמ תוחפו ,הציבכמ תוחפו (השבי הנאת)
הייתשה רועישש (ב ,ח אמוי) ורמאש המ ןכו .הציבכ םה םיתיז (ינשש :א"נ) השולשש
וימגול אולמ הקיזחמ הציב יכ ורעיש רבכש ,הציבכ אוהש ,םדא לש וימגול אולמ איה
אוהש ימ ,ךכיפלו .רועיש יצחכ וניד אלא תרכ רוסיא וב ןיא - ןכמ תוחפבו ,םדא לש
וליכאהל יואר - הברה שולח היהי םא ,הרומג הנכס וב ןיאש יפ לע ףא ,הלוח
תחא םעפ לש הייתשו הליכא ןיב חוור םינתונו ,ונרמאש רועישכמ טעמ ותוקשהלו
ידכ - םישרפמה בור תעדכ - םיציב שולש ןהש ,סרפ תליכא רועיש ידכ תרחא םעפל
הליכאה ןיב לבא .דחא רועישו תחא הליכאכ תבשחנ היהתו תוליכאה ופרטצי אלש
ןיבש רועישו .הז ןיינעל הייתשו הליכא םיפרטצמ ןיאש ,קיספהל ךירצ ןיא הייתשהו
םויב הלא םירבד רעשלו לוקשל רתומו .תיעיבר תייתש ידכ - הייתשל הייתש
רוסיאל שוחנ אלו ,רועיש לוכאל אלש קיחרנו שוחנ בטומו .ךרוצה תעל םירופיכה
.ןנברדמ אוהש לקשמה

םהש םייוניעה ולא יכ :(ב ,זע אמוי) הכרבל םנורכיז ורמאש המ הווצמה ןיינעמ ןכו
לכ לבא .ךרוצל אלש םתושעל אלש אלא םהב ורזג אל ,הכיסו הציחר ןוגכ ,ןנברד
וניאו וכרדכ ךסש ,ושארב םיטטח ול שיש ימ ןוגכ ,ורזג אל - ךרוצל םתוא השועש
.ראווצה דע םימב רובעל רתומש ,הכרבל םנורכיז ורמא תוריפ רומשל וליפאו .ששוח
,ונירומ ונל ושריפ לדנסה ןיינעבו .הרזחב ןיב הכילהב ןיב ,הווצמ רבדל ןכש לכו
לש אל לבא ,םירופיכה םויב רוסאש והזו ,רוע לש םוקמ לכב אוה לדנסש ,לא םרמשי
.רחא ןימ

וליפאו ומצע יפ לע וא יקב אפור יפ לע ותוא םיליכאמש ,הנכס וב שיש הלוח ןידו
."ךירצ וניא" רמוא אפור

ןכו ?ןנברדמ םויה לכ םתוא םינעמ ןמז הזיאמ ,תקונית ןיב קונית ןיב ,םינטק ןידו
תצק יפל [רבד לש וללכ=] אתלימד אללכו ?תועשל םתוא םיכנחמ ןמז הזיאמ
יתשו .ןנברדמ [תינעתה תא] םימילשמ - אירבב תולדג םדוק םינש יתש :םישרפמה
תולדג םדוק תחא הנש :ושריפש שיו .תועש [םוצל] םתוא םיכנחמ - ךכל םדוק םינש
אלא ןנברדמ םימילשמ ןיאש ושריפש שיו .תקונית ןיב קונית ןיב ,ןנברדמ םימילשמ
תולדגו .ןנברדמ ללכ םילשמ וניא קונית לבא ,תולדג םדוק תחא הנש ,דבלב תקוניתב
םויו םינש הרשע םיתש - תקוניתבו ;דחא םויו םינש הרשע שולש - קוניתב אוה
.דחא

.אמוי תכסמב םיראובמ וז הווצמ יטרפ רתיו

םירופיכה םויב לכאו הז לע רבועהו .תובקנבו םירכזב ,ןמז לכבו םוקמ לכב תגהונו
שפנה לכ יכ" רמאנש ,תרכ וב שיש ואל לע רבעו "השע" לטיב - תבתוכה רועישכ
בייח - הגגשב הז רועישכ התש וא לכא ."התרכנו הזה םויה םצעב הנועת אל רשא
.העובק תאטח ןברק


העדותה רפס - םירופיכה םוי יניד

תקספמה הדועס
רומגיש ךירצ קר ,עובק ןמז הל ןיאו .תקספמה הדועס םילכוא החנמה תליפת ירחא
.שדוקה לע לוחמ ףיסוהל ךירצש יפל ,המחה תעיקש ינפל ונייה ,םוי דועב התוא
יצחמ תוחפ אל הליכאמ קיספהל וגהנ רבכ ךא ,הרותה ןמ רועיש הל ןיא וז תפסותו
תיבל עיגהלו הנווכב ןוזמה תכרב ךרבל תוהש אהתש ידכ ,המחה תעיקש ינפל העש
.המחה תעיקש ינפל הב םיליחתמש ,"ירדנ לכ" תרימא ינפל תסנכה

.םיגד וז הדועסב לוכאל אלש םיגהונו .וז הדועסב תורכיכ יתש לע עוצבל םיגהונ שי
ןיאו .הבעות ותליפת אהתו ו"ח רכתשי אלש ,םירכשמ םיקשמ תותשל רוסאו
אלא ,ףוגה תא םיממחמה םילכאמ אלו ,הרג םילעמש יפל םימושמוש םילכוא
,ןוזמה תכרב ךרבמ הדועסה רמג ירחא .דבלב םילק םילכאמ וז הדועסב םילכוא
םיגהונו .(וכק םילהת) "ןויצ תביש תא 'ה בושב ,תולעמה ריש" םירמוא הליחתו
אל ןיידעו ץיק הלכ ריצק רבע יכ ובל לע ותולעהב ,הייכבבו המוצע הנווכב ורמואל
םילשורי לע תומוצע תושקב הב שיש - ןוזמה תכרבב ןכו .ןויצ תביש ונבש אלו ונעשונ
עימשמ קדצ רשבמ תאיב לעו ,הבוט הסנרפו םיבוט םייח לע ,שדקמה תיב ןיינבו
תוררועתהבו בלה תנווכב ןרמואל ךירצש - שפנ ייח ןהב שיש תושקב ראשו ,המחנ
.וניד םתחנ ובש ארונהו לודגה םוי אוב ינפל טפשמה ךלמל ןנחלו תולחל ,הבר

םייוניע השימח
.גונעתו האנה ינימ ראשב םג אלא ,הייתשבו הליכאב קר אל רוסא םירופיכה םוי
םיילענו ,רוע ילענ לוענל רוסאו .תטעומ הציחרבו ןנוצב וליפאו ,ץחרתהל רוסא ןכלו
יוניע :םירופיכה םויב םייוניע השימח ונמ םימכחו .רתומ ימוג לש וא דבל לש
לש לענ לכמו לדנס תליענמ יוניע ,הציחרמו ףוגה תכיסמ יוניע ,הייתשמו הליכאמ
.השיאה ןמ השירפו ,רוע

תווצמה לוע לבקלו וילע םלבקל ידכ ,הרות ישמוח השימח דגנכ םה םייוניע השימחו
,םדאבש םישוח השימח דגנכו ;ףוגה תוגונעת לש לידבמה ךסמה ילב םהב תובותכש
םוי תשרפב בותכש "שפנ" םימעפ שמח דגנכו ;תורבעו תווצמ םהב השוע םדאהש
דגנכו ;הדיחי ,היח ,המשנ ,חור ,שפנ :םהב הארקנש תומש השימח דגנכו ,םירופיכה
:םויה לש תוליפת שמח םג ןדגנכו ,םירופיכה םויב לודגה ןהוכה לבטש תוליבט שמח
.הליענו החנמ ,ףסומ ,תירחש ,תיברע

"ירדנ לכ"
ינש םיאיצומ להקה יבושחמ םיינשו ,שדוקה ןורא תא םיחתופ המחה תעיקש םדוק
תא םר לוקב םירמואו המיבה תא םיפיקמו ,חותפ ןוראה תא םיריאשמו הרות ירפס
םיקבחמו ,םהירחא םינוע להקה לכו ."החמש בל ירשילו קידצל עורז רוא" קוספה
.םתרוה םמא לע םיקפרתמה תוקוניתכ תובהלתהבו החמשב הרותה ירפס םיקשנמו
ירפסו ודיל םידמוע םיראשנו רוביצה חילש לא םיינשה םישגינ ,הפקהה תא ורמג
."וכרב" ינפל "ירדנ לכ" רדס לכ םירמוגש דע ,םהידיב הרותה

םירופיכה םויב יודיו רדס
"םתאטח תא ודוותהו" :רמאנש ומכ ,הבושתה ירקיעמ אוה אטחה לע הפב יודיווה
,אטחה תא טרפל ךירצו .(חכ ילשמ) "םחורי בזועו הדומו" :רמואו ,(ה רבדמב)
;(בל תומש) "בהז יהולא םהל ושעו הלודג האטח הזה םעה אטח אנא" :רמאנש
.םירופיכה םויב תודוותהל םיבייח ךכיפל

ירה ,ובלב רמג אלו הדוותה םאש .אטחה בוזעל ובלב רמגשכ אלא ליעומ יודיווה ןיאו
םיברמ ךכיפל .ץרשה ךילשיש דע ול הליעומ הליבטה ןיאש ,ודיב ץרשו לבוטכ הז
הרימא םאש ,תודחא םימעפ יודיו רדס םירמואו ,יודיו תרימאב םירופיכה םויב
הרימאה ליעות ,אטחה בוזעל ובלב רמג אל ןיידע העש התואבש יפל ,הליעוה אל תחא
.תרחאה

ףסומב ,תירחשב ,תיברעב :ןרדס הזו ,יודיו םימעפ רשע פ"כהויב רמול ונגהנמו
- ץ"שה תרזחב רוביצה םע תחאו שחל תליפתב תחא :הליפת לכב םיימעפ - החנמבו
(םלש יודיו) תחאו ,('וכו "ונדגב ונמשא") הליענ תליפתב תחא םעפ ;הנומש ירה
המ דגנכ הלא םייודיו הרשעו .םייודיו הרשע ירה ;פ"כהוי ברע לש החנמ תליפתב
.(בנ 'מע) תורבידה תרשעב ונמגפש

םירופיכה םויב הרותב האירק
האירקל המוד הניאו ,םירופיכה םויל םימכח ונקיתש הרותב האירקה איה תדחוימ
,דבלב םיאורק השימח הרותל םילוע םידעומה לכב :םידעומהו םילגרה ראש לש
םירופיכה םויבו ,החנמב האירק ןיא םידעומה לכב .םיאורק השיש - םירופיכה םויבו
.םיאורק השולש - תבשב ומכ - החנמב םג םיארוק

,תודימ ג"י םירמוא םירפסה תאצוה תעשבו ,הרות ירפס ינש םיאיצומ תירחשב
לכ גהנמכ תושקבו תוליפת דועו ,'וכו "וניקלא אוה דחא" קוספב "ארונו שודק"ו
לע ,"תומ ירחא" תשרפב ,ןושאר רפסב םישנא השיש םיארוקו .הליהקו הליהק
רושעבו" - ינש רפסב םיארוק ריטפמלו .שדקמבו ןכשמב לודגה ןהוכה תדובע
איבנב ךכ רחא םיריטפמו ,םירופיכה םוי לש ףסומ ןברק לע - סחנפ תשרפבש "שדוחל
חתפ ?והרחבא םוצ הז אלה ...ךרד ונפ ולוס ולוס רמאו" :(חנ-זנ) היעשי רפסמ
.'וגו "עשר תובוצרח

םויב םתתימ ריכזמ אוה המלו .ןרהא ינב ינש ותמ ןסינב דחאב :םימכח ורמא ךכ
.םירופיכה םויכ תרפכמ םיקידצ תתימש ךדמלל ?םירופיכה

וליחתהש "תומ ירחא" רדסב םישנא השולש וב םיארוקו דחא רפס םיאיצומ החנמל
לכ תא איבנב ריטפמ ישילש הלועה .השרפה לכ תא םימייסמו ,תירחשב האירקה וב
:הז ריטפמל םיארוק ןכלו ,וב רכזומה הבושתה ןיינע ללגב רשע ירתבש הנוי רפס
."הנוי ריטפמ"

םירופיכה םויב תוליפת שמח
;םוי לכב תועובקה ,החנמו תירחש ,תיברע :םירופיכה םויב םיללפתמ תוליפת שמח
הליפתו ;שדקמב ובירקהש םיפסומה דגנכ ,דעומו גח ,תבש לכל העבקנש ,ףסומ
אלא הזה ןמזב התוא םיללפתמ ןיאש ,הזה דחוימה םויה תשודק דובכל תישימח
ירעש זאש ,םויה תאצל ךומס הנמזש יפל ,"הליענ" תארקנו ,דבלב םירופיכה םויב
.םירעש תליענ ןמזב םימחר ררועל ידכ הנקתנו ,לעניהל םידמוע םימחר

הרמואל רתויב הב םיקזחתמ ,המיתחה רמג תעשב תרמאנ הליענ תליפתו ליאוהו
.םימחרה תדימ ריבגהלו ןידה תדימ שילחהל ,הלודג תוררועתהבו המוצע הנווכב

ןכו ,"םיבש לבקל הטושפ ךנימיו םיעשופל די ןתונ התא" וז הליפתב ףיסוהל ונקיתו
ךכ ידי לעו ,ויאטח לדוגו םדאה תותיחפב תורבדמש יפל ,"שארמ שונא תלדבה התא"
,"ונידי קשועמ לדחנ ןעמל" דוחייב וריכזהו .תמא לש הבושתב רהרהיו ובבל ענכיי
תא הצריש דע ורבחל םדא ןיבש תורבע לעו לזגה לע רפכמ םירופיכה םוי ןיאש יפל
לבקי - ורבחל בחש ןוממ וא לזג לש רבד םוש ודיב שיש ומצעב עדוי םא ,ךכיפל .ורבח
.וילעבל ןוממה ריזחי םירופיכה םוי רחאל דימש תמא תלבקב ומצע לע