ןרוג המלש ברה - תואמצעה גחב ללה תאירק
(ףיקמ רמאממ םיעטק )

ברקב תדחוימ תיתפקשהו תיתכלה היעב הררוע תואמצעה םויב ללה תרימא
תוכלמו םשב הכרב םע ללהה תאירקש ןוויכ ,תוצופתבו ץראב םעה יגוח לכ
לש ומתוח תעבוקו ,םוי לש ורדסמ דרפנ יתלב קלח איה הירחאלו הינפל
תרכה לש תיגיגחה תישפנה הריוואה תא תרצויה איהו ,דעומו גחכ םויה
.וידעומו לארשי יגח לכב םויה תשודק

דבלב תיתכלה הניא הלאשה
חונעפבו רוהט יתכלה חותינב קרו ךא היולת הניא וז הלאשב הערכהה
לש הדמעמ לע תיללכה הפקשהב םא יכ ,הז אשונב םינושה תורוקמה
תעיבקל ונתשיגבו ,הפ לעבש הרותהו ך"נתה רואל ,וז הפוקתב הנידמה
אלמל היושע איהשו םויכ תאלממ איהש תוחילשהו הנידמה לש היתומישמ
.לארשי יאיבנ לש יחישמה ןוזחה לש תיללכה תכרעמב

ןוזחה תמשגה םשל ינויח בלש הווהמ הנידמה םאה ,איה תירקיעה היעבה
יפל ,'הלואגד אתלחתא'כ תוחפל הנודנ איה םאהו ,אובל דיתעל יחישמה
ןוחצינו ,םעה לש בושח ינידמ גשיה אלא הניא הנידמה ילואו .הרותה תסיפת
לבא ,םעה לש םייאמצעה םייחה תומדקתה ויתובקעב איבהש ריהזמ יאבצ
יוטיב ידיל תואב ןהש יפכ ,לארשי לש תויחישמה תומישמה םע הל ןיא רבד
ימכח לש הדגאהו הכלהה ישוריפב ועבקנש יפכו ,םיבותכבו םיאיבנב הרותב
.וירואמו לארשי

,ונמלוע לש ומורב דמועה הז אשונ לש ופקיהב הז רמאמ תרגסמב ןודנ אל
היעבה לש רצק רוריבב קר םצמטצנ .הנידמהו הרותה תודהי לש המלוע
םעה תלצה תא למסמה ,תואמצעה םויב ללה תאירק תבוח רבדב תיתכלהה
תרזחהו םעה תמוקתל ,םייאמצע םייחל ותאצו ו"ח תילאטוט הדמשהמ
תורוקמ רואל הפקיה לכב וז הלאש הררבתנ םרט יכ .הנשויל לארשי תוריח
.הכלהה

סנ לע ללה תבוח

ללה אורקל הבוחה רוקמ
,י ןיכרע תכסמבו ב"ע ,חכ תינעת תכסמב ,ג קרפ הכוס אתפסותב
:וז הכלה הרמאנ א"ע
.ללהה תא ןהב ןירמוג דחא הלילו םוי רשע הנומש
,הכונחה ימי תנומשו ,גחה ימי תנומש :ןה ולאו
.תרצע לש ןושאר בוט םויו ,חספ לש ןושאר בוט םוי
ירבדמ קר וא הרותה ןמ איה האירקה תבוח םא םלועה תובא וקלחנ רבכו
ןכו ,הרותה ןמ איה האירקה תבוחש ,איה םינואגה תטיש .ןנברדמו םירפוס
לש הרקיע לכש ,איה ם"במרה תטיש לבא .ן"במרה ינורקע ןפואב םיכסה
ומכ ,הלבק ירבדמ התווצמ עבוק ד"בארהו ,ןנברדמ אלא הניא ללהה תרימא
.הז רמאמ ךשמהב ראבתיש

לארשי ידעומב קר הניא ללה אורקל הבוחה
הניא ללה תרימא תבוחש ,עמשמ םירחא תורוקמ המכבו םיחספב דומלתהמ
םיחספב דומלתה ןושלכ ,אלא ,ליעל םירכזנה לארשי ידעומל קרו ךא העובק
:ב"ע ,זיק
לארשיל ןהל ונקית ןהיניבש םיאיבנ םירמוא םימכחו
הרצו הרצ לכ לעו קרפו קרפ לע ותוא םירמוא והיש לכ
.ןתלואג לע ותוא םירמוא ןילאגנשכלו ,םהילע אובת אלש
ןמ םילאגנש העשב לארשי לש סנ לכ לע ללה אורקל שיש ,רורב וז היגוסמ
עובק דעומו םיאבה תורודל תראשנ וז הבוחש תרמוא תאז ןיא לבא ,הרצה
:גי ,גכ תומש ,הבר שרדמב וניצמו .ללהה תרימאל
,םהינבל ונינבו ,ונינבל םירמוא היהנ - 'רומאל ורמאיו'
.םיסנ םהל השעתש תעב תאזה הרישכ ךינפל םירמוא והיש
ימי תנומש ,וילסכ שדוחב ט קרפ ,תינעת תליגמב אתיירבב וניצמ ןכו
:הכונחה
השוע ה"בקהש העושתו העושת לכש אלא ,ללהה תא םהב רומגל ואר המל"
ןיינעכ האדוהבו חבשב ,רישב ,ללהב וינפל ןימידקמ ןה ,לארשיל םהל
(אי ,ג ארזע) 'וגו 'בוט יכ 'הל ודוהבו וללהב ונעיו' :רמאנש
.(ט ג םיליהת) "'הלס ךתכרב ךמע לע העושיה 'הל' :רמואו
הניא ה"בקה ינפל רישבו ללהב סנה תמדקה יכ ,תצק חיכוהל שי וז אתיירבמ
,תורודל םג איה הבוחה אלא ,סנה עריא ובש ןמזל ,התעשל קרו ךא תדחוימ
.תורודל תגהונה הכונחב ללה תרימג תא הזב תקמנמ איה ןכ לעש

ידי לע - שרופמב עבקנ הכונחבש רחאמ ,ןאכמ תערכמ היאר ןיידע ןיא םלוא
תנומש לכ ללה תאירק תבוח - ןירדהנסהו םיאנומשח ינבמ רודה ימכח
אלו ל"זח תנקת בקע איה התבוחו .םיאנומשחה רפסב םג שרופמכ ,םימיה
.בותכהמ

רוד לכב ללה רמול שיש תפסונ היאר
,תורודל לארשיל 'ה יסנ לע ללה תרישו האדוה תבוח ונדמלמה ףסונ רוקמ
:ו"לה ,י"פ םיחספ ימלשוריב וניצמ
ישאר ובדנתה - "'ה וכרב םע בדנתהב לארשיב תוערפ עורפב"
.הריש םירמוא והת םיסנ םכל השועה"בקהשכ ,םע
סנ לכ לע תורודל העבקנ וז הבוחש היאר ןיא הרואכל ולא םירבדמ הנהו
ירה" :ימלשוריה הז לע לאוש ןכ ירחא לבא .סנה עריאש םוי ותואב לארשיל
:ימלשוריה ץרתמו ?סנה לע ללה םה ורמא אל עודמ :שוריפ "?רתסאו יכדרמ
םהיאנושמ רתסאו יכדרמ :רמימ יעבד תיאו .ץראל ץוחב ויהש ,איה איינש"
.ץראל ץוחב היהש - םירופ סנ - אוה הנוש =] ."תוכלמה ןמ ולאגנ אל ,ולאגנ
ךלמה ןוטלשמ אל לבא םהיאנושמ קר ולאגנ רתסאו יכדרמ :רמול וצרש שיו
לע אלו ,םמצעב רתסאו יכדרמ לע תבסומ הלאשה ןיאש רורבו .[שורוושחא
הלאשה .ללה וארק אל םא עובקל ונידיב ןיא יכ ,סנה עריא ובש ןמזה ותוא
עורפב" ארקמהמ הבוח איה םא םירופב ללה םירמוא ןיא עודמ :תורודל איה
?'וגו "לארשיב תוערפ

=] אמיל אסינ אכיאד םירופ" :ב"ע ,י ןיכרע ילבבב וז הלאש תשרופמ ןכו
סנ לע הריש םירמוא ןיאש יפל קחצי 'ר רמא ,[ללה רמאי סנ וב שיש םירופ
איה הליגמה תאירק =] "אלילה וז אתיירק" :םש ץרתמ ןמחנ ברו ."ל"וחבש
אכה ,הערפ ידבע אלו ''ה ידבע וללה' םתה אמלשב" :רמא הברו .[ללהה
יא =] ןנא שורוושחא ידבע יתכא ?שורוושחא ידבע אלו ''ה ידבע וללה'
."[המלש הלואגה ןיא יכ ללה רמול רשפא

הליגמה תאירקל םעט ורמא םשו .א ,די ילבב ,הליגמ תכסמב אבומ הז ןיעכ
:םירופב
,לארשיל םהל ואבנתנ תואיבנ עבשו םיאיבנ הנומשו םיעברא
.הליגמ ארקממ ץוח ,הרותב בותכש המ לע וריתוה אלו ותחפ אלו
:החרק ןב עשוהי 'ר רמא ,ןיבא רב אייח 'ר רמא ?שורד יאמ
"?ןכש לכ אל םייחל התיממ ,הריש ןנירמא תוריחל תודבעמ המו
.ל"נה ןיכרעב ומכ תצרתמו "?אמינ ימינ ללה יכה יא" :ארמגה תלאוש הז לעו
."הריש איהש ,אמינ ימנ ללה" :ףיסומ י"שרו
הלצה לע ללה רמול הבוח :םוכיס
,ללהו הריש רמול םיבייח םייחל תווממ הלצה סנבש ,רורב ולא תויגוסמ
ובש םויב תורודל הבוח אלא דבלב סנה תושחרתה תעשל הניא וז הבוחו
התיה אלולו ,ל"וחב סנה היה אלול ,םירופ םגש ,שרופמ ירהש .סנה עריא
הב אורקל הבוח תלטומ התיה ,ללה תאירק םוקמב האבש הליגמ תאירק
'ר ירבד יפ לע אלפנ שודיח הליגמב יריאמה ישודיחב שרופמו .תורודל ללה
ירה .ללה תורקל בייח ,םירופב הליגמ םדאל ןיא םאש :וז היגוסב ןמחנ
,הליגמה תא אורקל אלא םירופב ללה רמול לארשי ימכח ונקית אלש תורמל
סנ לכ לע ומכ ,ללה תרימא תבוח וילע הלח הליגמה תא ארוק וניאש לכ
.תורודל ללה םירמואש םירחא הלצהו

ללה יגוס

סנ לע ללהו ,הרישכ ללה
תכסמב יוצמ הלצהו סנ לע ללה אורקל הבוחה יהמ רורבל םוקמ
:ב"ע ,הצ םיחספ
רישה' ארק רמא :קדצוהי ןב ןועמש 'ר םושמ ןנחוי 'ר רמא
,ללה ןועט גחל שדוקמה הליל ,'גח שדקתה לילכ םכל היהי
.ללה ןועט וניא גחל שדוקמ וניאש הליל
םירוסאה ,שממ דעומבו גחב אלא ללה תבוח ןיאש ,הזמ חכומ הרואכל
ןכו .שממ דעומ וילע עבקנ אלש לוח םויב עריאש סנב אלו ,הכאלמ תיישעב
ירקיאד שדוח שאר :ולאש םש .הלעמל רכזוהש ב ,י ןיכרע תכסמב שרופמ
תצרתמו ,[?ללה וב וארקי ,'דעומ' ארקנש ,שדוח שאר =] ?אמיל דעומ
שדקתה לילכ םכל היהי רישה' ביתכד ,הכאלמ תיישעב שידקיא אל" :ארמגה
."הריש ןועט וניא - גחל שדוקמ ןיאשו הריש ןועט גחל שדוקמ הליל ;'גח
"!?רמאקו יכה אלו יכה אלד הכונח אהו" :ארמגה םש תלאוש ףוסבלש אלא
:ארמגה תצרתמו [ללה וב םירמואו ,גחל שדוקמ וניאו דעומ וניא הכונח =]
."אסינ םושמ"

וניאו הריש רותב עבקנש דחאה :ללה יגוס ינש םנשיש וז היגוסמ קיסהל שי
תגהונ וז הבוחו ,סנ לע הידוהכ עבקנש ינשהו ;שממ גחבו דעומב אלא גהונ
.תורודל הבוח םג איהו ,לארשי ללכ תלצה לש סנ לכב

הרותה ןמ - סנ לע הידוהה תבוח
יאחא ברד תותליאשב םיאצומ ונא רתויב הבושח השדח תפסונ אתכמסא
:רמואה ,וכ ןמיס חלשיו תשרפב
אימש ימק יחובשלו ייודואל לארשי תיבד ןיבייחמד :אתליאש
והוחבש םייוג לכ 'ה תא וללה' ביתכד אסינ והל שחרתמד אנדיעב
,ודסח ונילע רבגד םושמ וטא - 'ודסח ונילע רבג יכ םימואה לכ
לכ 'ה תא וללה ,רמאק יכה אלא ?םייוג לכ 'ה תא וללה
.ודסח ונילע רבגד ,ןנא ןכש לכו ,ןוכמע דיבעד המ םייוג

שחרתמש תעב םימשה ינפל חבשלו תודוהל לארשי תיב םיבייח=]
,םימואה לכ והוחבש םייוג לכ 'ה תא וללה' בותכש ,סנ םהל
'ה תא וללהי ,ודסח ונילע רבגש םושמ םאה .'ודסח ונילע רבג יכ
,םכמע השעש המ לע םייוג לכ 'ה תא וללה :רמא ךכ אלא ?םייוגה לכ
.[ודסח ונילע רבגש ,ונא ןכש לכו
הבוח איה ללה תרימאב סנ לע 'הל תודוהל הבוחהש ,וירבדמ םידמל ונאצמנ
.'וגו "םייוג לכ 'ה תא וללה" הזה קוספה ןמ ,[ןנברדמ =] הלבק ירבדמ תוחפל
ללהה לע" :ם"במרל תווצמה רפסל ויתוגשהב ן"במרה ירבדכ וריבסהל שיו
םירצממ םאיצוהש לאל ,םהידעומב לארשי ורמאיש ,יניסב השמל הווטצנש
הזה ללהה תא םהל ןקיתו דוד אבו ,ותדובעל םלידבהו םיה תא םהל ערקו
העודי הרצ לע אל ,םימכח ירבדלו" :ן"במרה בתוכ ןכ ירחאו ."וב ורישיש ידכ
."םהיניבש םיאיבנ תנקתמ תורצהו םיקרפה לכל הריש איה לבא ,הערפ לש
,יתשריפש ומכ הרותה ןמ (ללה) אוהש םהירבדמ הארנו" :קיסמ אוה ףוסבלו
ומכ ,הב וניווטצנש החמשה ללכב אוהש וא ,יניסמ השמל הכלה היהיו
."וכו 'םכידעומבו םכתחמש םויבו' בותכש

הנקסמ
,םינורחאהו םינושארה םינואגה לכ תעדלש ,אצוי רוריבה לש ומוכיסב
סנ לע היתוכרבב ללה אורקל ,םהירבדמ תוחפל ,הנשב הנש ידמ םיבייח
ונאציו םייחל תווממ ונלצינש ,תויממוקה תמחלמב ונל עריאש הלצהה
ומכו ,ופקותב יאדווב ןאכ ונה םירצמ סנמ רמוחו לקהו .תוריחל דובעשמ
.תורוקמה רתימו תינעת תליגממ ונחכוהש

תואמצעה גח לש םוי רדס
תוידוההו תוליפתה

ד"ישת - תישארה תונברה תוטלחה

תיברע
.חצ ,זצ ,זק :קוספב קוספ ,םילהת יקרפב םיליחתמ
"לאמשו ןימי" ,'וכו "ישובת אל" ,'וכו "ירענתה" ,'וכו "ךלמ שדקמ" :םירמוא
.'וכו
.תיגיגח המיענב תיברע תליפת
שולש .םר לוקב "לארשי עמש" םירמוא .ןוראה תחיתפ - "לבקתת" ירחא
."םיקולאה אוה 'ה" םימעפ
,'וכו המחלמ ואובת יכו :י ,ט םיקוספ ,י קרפ ,רבדמב יקוספ רמוא ץ"שה
.'וכו םכידעומבו םכתחמש םויבו
יקולאו וניקולא 'ה ךינפלמ ןוצר יהי" :רמוא רוביצה לכ .רפושב העורת
לש ורפוש לוק עומשל הכזנ ךכ ,הלואגד אתלחתאל וניכזש םשכ וניתובא
."חישמ
'ה התא ךורב :דוד רמאיו להקה לכ יניעל 'ה תא דוד ךרביו" :ונייחהש תכרב
."הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש ,םלועה דעו םלועה ןמ לארשי יקולא
."'ה בושב תולעמה ריש" רומזמ
.רמועה תריפס ."חבשל ונילע"
האבה הנשל ,המלשה הלואגלו החמשל םידעומ"ב והער תא שיא םיכרבמ
."היונבה םילשוריב
הדועסה תעשב .תוחבשתו תורישב תיגיגח הווצמ תדועס הלילב םישוע
.תורנ םיקילדמ

תירחש
הליפתל העובקה העשב ,דחא ןיינמ קר תסנכה יתבב םיכרוע רשפאה תדימב
.םיבוט םימיבו תותבשב
לארשי תא לאגו ,ונלו וניתובאל םיסנ השעש ימ" :םירמוא ץ"שה תרזח ירחא
עבראמ וניחדנ ץבקיו ,בורקב המלש הלואג ונלאגי אוה ,תוריחל תודבעמ
."היוללה ,השדח הריש וינפל רמאנו ,ץראה תופנכ
.שידק יצח :(תוכרב ילב) םלשה ללה
תרטפה) 'וכו "דומעל בונב םויה דוע" :(תוכרב ילב) ןוגינב הרטפה םיארוק
.(ל"וחב חספ לש ןורחא
.הנידמה םולשל הליפת
.ברה תשרד

.ןוראה תחיתפ
הצורה ,םימחר אסיכ לע בשוי ךלמ ל-א ,ךינפלמ ןוצר יהי" :הבושתה תליפת
אריל ,ךתאריו ךתבהא לארשי תיב ךמע לכ בלבו ונבלב ןתיתש ,הבושתב
ומכ ,םלש בלב ךינפל בושנו ,ךנואג רדה דחפ ונבלב ןתו ,םימיה לכ ךתוא
ינא רשא לככ ,ולוקב תעמשו ךיקולא 'ה דע תבשו' ךדבע השמ תרותב בותכש
ךתובש תא ךיקולא 'ה בשו ,ךשפנ לכבו ךבבל לכב ,ךינבו התא םויה ךווצמ
'ה ונבישה .'המש ךיקולא 'ה ךציפה רשא םימעה לכמ ךצביקו בשו ,ךמחירו
."םדקכ ונימי שדח הבושנו ךילא

המחלמב ללח ולפנש לארשי ירוביגלו הלוגב האושה יללחל "רוכזי" תכירע
."םימחרה בא" .ונתואמצע לע
.'וכו "ןויצל אבו" "ירשא"
.'וכו "חישמה תאיבב ןימאמ ינא" תריש הליפתה ירחא
.תיברעב ומכ תיגיגח הווצמ תדועס
.החנמה תליפתב םג ןונחת םירמוא ןיא


רייאב ח"כ

לארשיל תישארה תונברה תטלחה
םיישארה םינברה תואישנב
םיסנ קחצי ברהו ןמרטנוא הדוהי רסיא ברה

שדוחל ח"כ םוי עבקנ לארשיל תישארה תונברה תצעומ לש התטלחה יפ לע
ץרא יבשותל םג םייקלו תושעל תלטומ הבוחהש ,החמשו הידוה םויכ רייא
.םהירוזפ תוצראב לארשי תיב וניחאל םגו לארשי

:ןמקלדכ אוה הידוהה רדס
,יגיגח חור בצמבו תסנכה יתבב םע בורב וללפתי רייא ח"כ םוי רקובב
.םינומהב וז הליפתב ףתתשהל הווצמו

ךולמי 'ה' דע ''ה עשויו' ןמ) םיה תריש תא רוביצה רמאי הרמזד יקוספב
.המעטהב קוספב קוספ ,('דעו םלועל

יואר ללה ירחא .הכרבב םלש ללה ורמאי ,ליגרכ הרשע הנומש תליפת ירחא
ןוחצינ ה"בקה איבהש ,ריבכה ערואמה ןיעמ רוביצה ןמ דחא וא ברה שורדיש
םגו ונכותב םג ,עבטה ןמ הלעמל סנ ךרדב שממ ולוכ אוהש ,לארשיל ריהזמ
.החמשבו הליפתב הידוה ישחר עיבהל ונילעו ,ותרוצב

הווצמ איהש ,אסינ ימוסרפ לש הלודגה הווצמה תא דחוימב שיגדי שרודה
.ותלחנ םעו ומע םע םילודגה וידסח לע ה"בקהל ללהלו תודוהל הרותה ןמ

.תויולג ץוביק לע רבדמה ,םיליהתב זק קרפ םירמוא 'ונילע' תליפת ירחא
.החמשו התשמ תדועס תיבב םירדסמו

תיב ןיינבבו ונקדצ חישמ ידי לע המלשה ונתלואגב תוזחל הכזנ תאז תוכזבו
.ןמא ונימיב הרהמב הריחבה

תוליהק המכבש ירחא ,הריפס לש תולבגה םוי ותואב גוהנל ןיא :הרעה
התע החדנ הזש ןכש לכו ,רמועב ג"ל ירחא תולבגהב םיגהונ אל לארשיב
םהיביוא לע םנוחצינב ,לארשי ומעל ה"בקה השעש סנה תובישח ינפמ
.שדוקה ריע םילשורי לש הרורחשו