העדותה רפס - שדוחה יניד

ןויס
ישילש אוהש ,ישילשה שדוחה - ארקמבו ,שדוחה לש ילבבה םשה אוה ןויס
.םישדוחה שאר ,ןסינל

'יניס רבדמ ואב הזה םויב ,םירצמ ץראמ לארשי ינב תאצל ישילשה שדוחב'
ונח ןויס שדוחל דחאבש .שדוח שארב - "הזה םויב" :ל"ז ורמאו ,(טי תומש)
.הרותה תלבקל םינכומ ,יניס רבדמב


תועובשה גח


תועובשה גח לש ויתומש
:הז גחל תומש העברא
.'הדשב ערזת רשא ךישעמ ירוכיב ריצקה גחו' :(גכ תומש) בותככ - ריצקה גח

;"םיטיח ריצק ירוכיב ךל השעת תועובש גחו' :(דל ,םש) בותככ - תועובש גח
.'ךיקלא 'הל תועובש גח תישעו' :(זט םירבד) רמאנו

החנמ םכבירקהב םירוכיבה םויבו' :(חכ רבדמב) בותככ - םירוכיבה םוי
.'השדח

.םוקמ לכב ךכ והוארק ל"זח ךא ,ארקמב וניא הז םש - תרצע
ןה םיטיחהו ,הפוקת התואבש םיטיחה ריצק םש לע - ריצקה גח
גח םישועו ;הנשה ריצק תנוע התלכ ןהבו ,הנשה תואובתב תורחואמה
.'ה תיבל םיאיבמש השדח החנמב

'הל גח םישימחה םויבו ,וינפל םירפוסש תועובש העבש םש לע - תועובש גח
.ןתנ רשא הרותלו

םיאיבמש םייתש הפונת םחל ,השדחה החנמה םש לע - םירוכיבה םוי
הליחתמ הז םויבו .שדקמל תוחנמ ונממ איבהל שדחה תרתמ איהו ,שדקמל
םינימה תעבשמ ,ותמדא ירפ לכ תישארמ חקול דחא לכש ,םירוכיבה תנוע
ןהוכה חקלו .'ה תיב םאיבמו אנטב םתוא םש ,לארשי ץרא םהב החבתשנש
.םיקלא 'ה חבזמ ינפל וחינהו ודימ אנטה

רחאש ינימש אוהש הז גח לש וניינע רקיעש יפל ,םימכח והוארק - תרצע
הריפסה ימי .םמויסו אוה םכשמה ;םהמע רושקו תוצמה גח ימי תעבש
ןושאר גח ןיב קיספמ וניאש דעומ לש ולוחכ םהש ,םיקיספמ םניא םהיניבש
לע והוארק ןכלו ,גחה רחאלש תרצע ינימשכ אוה הז םויש ,אצמנ .ןורחאל
.חספ לש תרצע ,רמולכ .תרצע ,ומש

תועובשה גחב הרותה תאירק
ףוס דע 'וגו 'ישילשה שדוחב'מ ,ורתי רדסב הרותב םיארוק תועובשה גחב
תורבידה תרשעו .ונתרות ןתמ םוי אוהש ,םוי לש וניינעמ הזו ,הרדסה
.'ןוילע םעט'ב םיארוק

לאקזחיב איבנב םיריטפמו ,'םירוכיבה םויבו' - סחנפ תשרפב ארוק ריטפמה
תובבר אובירב יניס רהב אוה ךורב שודקה הלגנש םש לע ,הבכרמ ישעמב
ל"וחבו .םוקמבש םכחהו לודגה תא ריטפמל אורקל וגהנו .ןאנש יפלא
םויבו' ריטפמ ,הרדסה ףוס דע ( הרדסבש) 'רוכבה לכ' ינשה םויב םיארוק
חצנמל' דע 'ושדוק לכיהב 'הו' ןמ ,(ג-ב) קוקבחב - איבנבו ,'םירוכיבה
.'יתוניגנב

,ךריבש ינפלו ,הרותל תולעל ןהוכה תא וארקש ירחא ,הרותה תאירק ינפל
םוצעו לודג חבש אוהו ,לבוקמה ןוגינב 'תומדקא' זנכשא תוליהקב םירמוא
הנממ םהל ןופצה בוטה בורו ,הרותה ולביקש לארשי םעלו םלוע ארובל
.אובל דיתעל

ירפס םיאיצומש םדוקו לכיהה תחיתפ םעש ,וגהנ םידרפסה תוליהקבו
לארשי תסנכ םהו ,'גוזה ינב' ינש ןיבש 'ןיאושינ תבותכ' חסונ םירמוא ,הרות
.הרותהו

תויושעה ,'תורהזא' ,הליפתה תרזח רחא ,ףוסב רמול תומוקמה לכב ןיגהונו
.(דצת ח"וא ,רוט) וגהנמ יפל םוקמו םוקמ לכו ,תווצמה ןיינמ לע

אלש דומלל ידכ ,הרות ןתמ ןמז אוהש ,תועובשה גחב תור תליגמב םיארוק
יפלו .הרייגתנשכ תורל היהש ומכ ,ינועו םירוסיי ידי לע אלא הרות הנתינ
התאירק לע ךרבלו ףלק לע הבותכ הרשכ הליגמב אורקל שי ,א"רגה תטיש
תור תליגמ םיארוק ץראל ץוחבו .'ונייחהש'ו 'הליגמ ארקמ לע' :תוכרב יתש
.גחה לש ינשה םויב

,תסנכה תיבב תועובשה גחב תור תליגמ ללכ אורקל וגהנ אלש תוליהק שיו
תעשב אלש תסנכה תיבב וא ,ותיבב ומצעל הדמול דחאו דחא לכ אלא
.הליפת

יתש :שדקמה תיבב דחוימ ןברק םיבירקמ תועובשה גחב
תיבל איבהל רתומ וירחאו ,רמועה תריפס ימי ףוסב אבומ הז ןברק .םחלה
ןברקה תא ראתמ ךוניחה רפס .השדחה הנשה תאובתמ תונברק שדקמה
.הזה


תרצעב השדח החנמ ןברק :זש ךוניחה רפס

הללכב הווצמה
בותכב ארקנ הזו ,השדחה הטיחה ןמ ץמח םחל תועובשה גח םויב בירקהל
םחל ואיבת םכיתובשוממ' בותכש ומכ ,תורכיכ יתש ןהו ,'השדח החנמ'
םיאס שולש םיאיבמ ויהש :ןכ היה ןיינעהו .'םינורשע ינש ,םייתש הפונת
,םיחפט העבש הלח לכ ךרואו ,תולח יתש ןהמ םישועו תושדח םיטיח
םתוא םיפואו ...ויה תועבורמו ,תועבצא עברא ההבוגו ,העברא הבחורו
יצחו םוי ותוא לכ םינהוכל תולכאנ ויה ןתפנה רחא רחמלו .בוט םוי ברעמ
.םיטיחה ןמ תואבה תוחנמה לכל הנושאר איה החנמ התואו .הלילה

םיינש םיליאו דחא רקב ןב רפו םימימת םישבכ העבש :םחלה םע םיבירקמו
םירומאה תונברקה םה ולאו .םימלשל םישבכ ינשו ,תאטחל ריעשו ;הלועל -
ףסומ ןברק דבלמ ,םחלה םע ברק היה הז לכ .(רבדמב =) םידוקפה שמוחב
םיזע ריעשו ,הלועל םישבכ העבשו דחא ליאו םירפ ינש אוהש ,םויה
.ארקיו רפסב םירומאה תונברקה םה ולאו .תאטחל


םירוכיב


רהה ןמ 'ש ברה

הללכב הווצמה
ירוכיב תישאר' :רמאנש ,המדאה ירפ תישארמ שדקמל איבהל השע תווצמ
רחאל ןהוכל םינתינ םהו .(טי ,גכ תומש) 'ךיקלא 'ה תיב איבת ךתמדא
.הרזעב וחנוהש

תווצמ - תפסונ הווצמ שי ,ןהוכל הניתנהו שדקמל האבהה תווצמ דבלמ
םירבד) םנושל הזו ,שדקמל האבהה תעב םיקוספ אורקל - 'םירוכיב ארקמ'
'ה עבשנ רשא ץראה לא יתאב יכ ךיקולא 'הל םויה יתדגה :(בי-ג ,וכ
,טעמ יתמב םש רגיו ,המיירצמ דריו יבא דבוא ימרא ...ונל תתל וניתובאל
ונילע ונתיו ,ונונעיו םירצמה ונתוא ועריו .ברו םוצע ,לודג יוגל םש יהיו
תא אריו ,ונלוק תא 'ה עמשיו ,וניתובא יקלא 'ה לא קעצנו .השק הדובע
היוטנ עורזבו הקזח דיב םירצממ 'ה ונאיצויו .ונצחל תאו ונלמע תאו וניינוע
תא ונל ןתיו ,הזה םוקמה לא ונאיביו .םיתפומבו תותואבו ,לודג ארומבו
ירפ תישאר תא יתאבה הנה התעו .שבדו בלח תבז ץרא ,תאזה ץראה
.'ה יל תתנ רשא המדאה

'ךיקלא 'ה חבזמ ינפל וחינהו' רמאנש ןוויכמ ,תגהונ םירוכיב תווצמ ןיא םויה
ולטב - חבזמה לטב .םירוכיב שי - חבזמ שיש ןמז לכ :(ד ,וכ םירבד)
.םירוכיבה

?םירוכיב םיאיבמ הממ
הב םוקמ לכמ אלו .דבלב לארשי ץראמ אלא םירוכיב םיאיבמ םוקמ לכמ אל
בלח תבז ץרא' הניאש ןדריה רבע איצוהל ,'שבדו בלח תבז ץרא'מ אלא
םירוכיב םיאיבמ ןיא .םשמ םג איבהל םיבייח םימכח ירבדמ לבא .'שבדו
,ןפג ,הרועש ,הטיח :םהו ,ץראה םהב החבתשנש םינימה תעבשמ אלא
ןכל ,רחבומה ןמ אלא םירוכיב םיאיבמ ןיא .(שבד) םירמתו תיז ,ןומיר ,הנאת
ןמש יתיזמ אלו ,םיקמעבש תוריפמ אלו ,םירהבש םירמתמ םיאיבמ ןיא
רשפא .הפי וב םילדגה תוריפה תא םיאיבמ רוזא לכמ .םירחבומ םניאש
,םיחל תוריפ םיאיבמ םילשורי תוביבס יבשוי .םישבוימ תוריפ איבהל
.םישבי תוריפ - הנממ םיקוחרהו

ירפ וניא הקשמו ,'המדאה ירפ' רמאנש ,תואקשממ םירוכיב םיאיבמ ןיא
.ךכל דמוע םיירפש ,איבהל רתומ ןייו ןמש לבא .המדאה

הנמזו השרפהה רדס
,רכיבש ןומיר ,רכיבש לוכשא ,הרכיבש הנאת האורו והדש ךותב םדא דרוי
.'םירוכיב ולא ירה' :רמואו (בשע ןימ) ימגב ורשוק

תשרפה .םישישמ דחא ועבק םימכח לבא ,הרותה ןמ רועיש םירוכיבל ןיא
תומורתמ םירוטפ םמצע םירוכיבהו ,המורת תשרפהל תמדוק םירוכיב
םילבקמ ןיא - איבה םאו ,תועובשה גח ינפל םירוכיב םיאיבמ ןיא .תורשעמו
םירוכיב איבהל ןיא ןכו .(תועובש) תרצעה ירחא דע םיחנומ ויהי אלא ונממ
,ךדשב םייוצמש ןמז לכ :ושרדו ,'ךצראמ איבת רשא' רמאנש ,הכונח ירחא
.הכונח דע - רמולכ

םירוכבה תאבה רדס
ןמ הווצמ .'אנטב תמשו' :רמאנש ,ילכב םאיבהל בייח םירוכיב איבמה לכ
ילכב םאיבה םא לבא .דחוימ ילכב ןימ לכ ,םילכ העבשב איבהל רחבומה
םחיני אלא תוריפה תא וב ברעי אל - דחא ילכב .ותבוח ידי אצי - דחא
,םהיבג לע םירמתו ,םיתיז ןהילע ,ןהיבג לע םיטיח ,הטמל םירועש :רדסכ
םילעו .םלוכמ הלעמל םיבנעו ,םינאת םהילעו ,םינומיר - םירמתה לעמ
.ןימל ןימ ןיב םיצצוח

ילכ .םירצנ ילסב םיאיבמ םיינעהו ,בהזו ףסכ ילכב םיאיבמ םירישעה
םיאיבמ ויהשכ .םינהוכל םינתינ םירצנה ילכו ,םהילעבל םירזחומ תכתמה
םתוא .הנוי ינבו םירות - םילסה ידצבו םהידיב םיאיבמ ויה ,םירוכיבה תא
תא םיטשקמו .םינהוכל םינתינ םהידיבש ולאו ,תולועכ םיברק םילסבש
.םיחמצבו םיפנעב םילסה

?םירוכיבה תא םילעמ ויה דציכ
,םידיחי ולעי אלש ידכ דמעמ לש וריעל תוסנכתמ דמעמבש תורייעה לכ
.ריע לש הבוחרב םינלו םיאבו ."ךלמ תרדה םע בורב" :רמאנש

ךלוה רושהו ."וניקלא 'ה לא ןויצ הלענו ומוק" :רמוא הנוממה ,רחשבו
םירוכיבהש עידוהל ,ושארב תיז לש הרטעו ,בהז תופוצמ וינרקו םהינפל
םהו .םילשוריל בורק םיעיגמש דע םהינפל הכמ לילחהו .םינימה תעבשמ
ויה אלו ."ךלנ 'ה תיב יל םירמואב יתחמש" :םיארוקו ךרדה לכב םיכלוה
בורק ועיגה .םיכלוה ויה אל ברעבו ,דבלב םויה יקלח ינש אלא םויב םיכלהמ
תוחפהו .םילשורי ישנאל עידוהל םיחולש םהינפל וחלש - םילשוריל
םא :םיאצוי םה םיאבה יפל ,םילשורימ םתארקל םיאצוי םירבזגהו םינגסהו
םתארקל םיאצוי - טעמ םאו ,םיבר םתארקל םיאצוי - הברה םישנא ואב
.טעמ

."םילשורי ךיירעשב ונילגר ויה תודמוע" :םירמוא םילשורי ירעשל וסנכנשמו
םוקמ ישנא ,וניחא" :םמולשב םילאושו םהינפמ םידמוע תויונמוא ילעב לכ
,םהינפל הכמ לילחהו ,םילשורי ךותב םיכלהמ םהו ."םולשל םכאוב ,ינולפ
.תיבה רהל םיעיגמ םהש דע

לכ לטונ ,תיבה רהל ועיגהשמ .ובורקלו ודבעל ולס תא ןתיל לוכי ךרדה לכ
וללה היוללה" :םירמואו ,לארשיב לודג ךלמ אוה וליפאו ,ופתכ לע ולס דחא
תיבה רהב םיכלהמ םהו ."ה-י ללהת המשנה לכ" דע 'וכו "ושדוקב לא
ארקמ רמוא ,ופתכ לע לסהו הרזעל סנכנשמ .הרזעל םיעיגמש דע םיארוקו
."יבא דבוא ימרא" דע ,"םויה יתדגה"מ םירוכיב

לסה ףינמו ,לסה תחת ודי חינמ ןהוכהו ,ויתפשב וזחואו ופתכמ לסה דירומ
תימורד ןרקב חבזמה דצב וחינמו ,השרפה ףוס דע "יבא דבוא ימרא"מ רמואו
רחאל .םימלש ןברק םג בירקהל םיבייח םירוכיבה דבלמ .אצויו תיברעמ
,הב ןולי אלא םוי ותואב םילשורימ אציי אל ,וימלש בירקהו וירוכיב איבהש
,זט םירבד) "ךילהואל תכלהו רקובב תינפו" רמאנש ,ומוקמל רוזחי תרחמלו
רמשמה ישנאו ,םירוכיבה תליכאב םינהוכה םירתומ ,הרזעב וחנוהש רחא .(ז
.םהיניב םתוא םיקלחמ