העדותה רפס - שדוחה יגהנמ

לולא
הרותב בותכש ומכ ,ןסינמ םינומ ונאש םישדוחה ןיינמ יפל ישישה שדוחה אוה לולא
יפלו .'הנשה ישדוחל םכל אוה ןושאר ,םישדוח שאר םכל הזה שדוחה' :(בי תומש)
.הנשב ןורחאה שדוחה אוה לולא - ירשתמ םינומ ונאש םינשה ןיינמ

:ל"זח ורמא .לבב ילוע ידי לע ,םישדוחה לכ תומשכ ,עבקנ הז שדוחל 'לולא' םשה
.'לבבמ ולע םישדוח תומש'

ןוצר ימי
יאב לכל ןיד םוי אוהש הנשה שאר ינפל ,הנשה ישדוחל ןורחאה אוה לולאש יפל
שודקה ינפל םינונחתו תוחילס תרימאב וב םיברמו הבושתל עבקנ אוה ךכיפל ,םלוע
.אוה ךורב

,תוחולה ורבתשנו לגעב לארשי ואטחשכש .םדק ימימ ןוצר ימי םה הלאה םימיהו
אטח לע החילסו םימחר שקבל אוה ךורב שודקה ינפל לפנתהו רהה לא השמ הלע
הלעו .'םינושארכ םינבא תוחול ינש ךל לוספ' :ול רמאו ה"בקה ול הצרתנו ,לגעה
.ירשתב הרשע םוי דע ,םוי םיעברא םש ההשו לולא שדוח שארב רהה לא השמ
ןוצרב לארשי ינבל ה"בקה ןתנש ,םיינשה תוחולה תא רהה ןמ דירוה ירשתב הרשעבו
.אטח לע הרפכלו הבושתל ,תורודל ןוצר ימיל הלא םימי םיעברא ועבקנו .החמשבו

רתוי םילגוסמו םינכומ לולא ימי - תע לכב תלבוקמו הבוט הבושתהש יפ לע ףאו
לבקל הטושפ דיהו הלעמל םימחרה םיררועתמ הלא םימיבש יפל .הבושתה תלבקל
.םיבש

ךכו - תומוקמ שיו ,םינונחתבו תוחילסב םהב םיברמ ,הבושת ימי םה םימיהש ןוויכ
ץוח ,לולא שדוח לכ תוחילס רמול תרומשאב םוקל םיגהונש - םידרפסה גהנמ אוה
שיו .שדוח שארבו תבשב םינונחת םירמוא ןיאש יפל ,ובש תבש ימיו שדוח שאר םוימ
.לולאב ו"ט םוימ םיכשהל םיליחתמ

תוחפ אל ךא ,הנשה שאר וב לחש עובשב 'א םוימ תוחילס רמול םיזנכשאה גהנמו
םויב וא עובשב ינש םויב הנשה שאר לח םא ,ןכל .הנשה שאר ינפל םימי העבראמ
.וינפלש עובשב ןושאר םויב םיליחתמ ,ישילש

רפוש תעיקת
תירחש תליפת ירחא םוי לכ ,הנשה שאר ברע דעו לולא שדוח שאר לש ינש םוימ
.העיקת ,העורת ,םירבש ,העיקת :תולוק העברא רפושב םיעקות

רהל ונבר השמ הלעשכש .אוה לארשי גהנמ אלא הרותה ןמ הניא וז רפוש תעיקתו
לארשי ינב לכל עידוהל הנחמב רפוש ועקת ,םיינש תוחול לבקל לולא שדוח שארב
לארשי וגהנ ךכיפל .הרז הדובע ירחא דוע תועטל ואובי אלו םורמל הלע השמש
לארשי ינב ובשש עידוהלו השמ לש ותיילע ריכזהל ידכ לולא שדוח שארב עוקתל
.םוי םיעברא ףוסל םיינשה תוחולה ןוצרב םהל ונתינו םהל רפכתנו לגעה אטחמ

.הבושתל םדאה תא ררועמ הז ןורכיזו

התיה רהל השמ לש ותיילעש יפל ,הליפתה רחאל תירחשב אלא םיעקות ןיא
.המכשהב

.הבושתל םררועלו אבו ברקה ןידה םוי לע םעה תא ריהזהל ידכ שדוחה לכ םיעקותו
,ריעב רפוש עקתיי םא' :(ג סומע) בותכש ומכ ,בלה דירחהל רפושה לוק עבט ןכ יכ
וציקה םימדרנו םכתנשמ םינשי ורוע' :רמואו זירכמ רפושה לוקו '?ודרחי אל םעו
.'הבושתב ורזחו םכישעמב ושפחו םכתמדרתמ

אלא ןניאש ,לולא שדוח לש תועיקתה ןיב דירפהל ידכ םיעקות ןיא הנשה שאר ברעבו
.הרותה ןמ הווצמ ןהש ,הנשה שאר םוי לש תועיקתה ןיבו ,םימכח וגיהנהש גהנמ

לולא יגהנמ
תוליהקב םירמוא ,ללכב דעו ,הבר אנעשוה דע לולא שדוח שאר לש ינש םוימ
ירוא 'ה ,דודל' :םילהתב זכ רומזמ תיברעו תירחש תליפת ירחא םוי לכב םיזנכשאה
םויב - יעשיו ,הנשה שארב - ירוא 'ה :שרדמה יפ לע דסייתנ הז גהנמו ,'יעשיו
ורמואל שי י"ראה יגהנמ יפל) .תוכוסל זמר - הכוסב יננפצי יכ :ךכ רחאו ,םירופיכה
(.החנמו תירחש תליפת ירחא

- ,רתוי וא הרשע ,םילהת ירומזמ הליפתה ירחא רוביצב רמול םיגהונש תומוקמ שיו
.וגהנמ יפל םוקמ לכ

הנשה שאר ברע
םיררועתמו םינונחתו תוחילס תרימאב םיברמו םימיכשמ הנשה שאר ברעב
שודקה ינפל םירבוע םלוע יאב לכש ,ןידה םוי ינפל ןורחאה םויה הזש יפל ,הבושתל
חיסי אלו ,ורבחל םדא ןיבש תוריבעמ הז םויב רתויב םירהזנו .ןורמ ינבכ אוה ךורב
.הבושתהמ ותעד

דרחי ,םדו רשב ךלמ ינפל טפשמל םדא איבהל םידמועש העשב אלה ,ובלב ןנובתיו
דציכ ושפנב תוצע תישי קרו ,רחא רבד םושב קוסעל ובל לע הלעי אלו הלודג הדרח
ותוא איבהל םידמועשכ ןכש לכ - הליחמ שקבלו תוכז אוצמל ,ךלמה ינפל ןנחתהל
.בלו תוילכ ןחובה ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל

אצי יכ עדוי אוה יכ .םוי לכב ושנוע דואמ וילע דבכי ותאטחמ בושל רחאתמה אטוחה
ףאו ,ודרמב דמוע אוהו - הבושתה אוה סונמהו ,המש סונל סונמ ול שיו ,וילע ףצקה
.המחהו ףאה ינפמ רוגי אל הכפהה ךותמ תאצל ודיב יכ

הנשה שאר ברעב םירדנ תרתה
ןידה םויל סנכייש ידכ ,תירחש תליפת ירחא הנשה שאר ברעב םירדנ ריתהל םיגהונ
.םמייקל חכשו ומצע לע לביקש םירדנ לש ןווע ילב

לצא ךלוה רדונה ,םכח ידי לע םריתהל אוה לוכי ומצע לע לביק םדאש םירדנש יפל
רחא םעט וא ,ומייקל לכוי אלש עדי וליאו ,הז רדנ ומצע לע לביקש ול רמואו םכח
רתומ' :םימעפ שולש ול רמוא םכחהו .רדונ היה אל - רדנה לע טרחתמ אוה וללגבש
.'ךל

.השולשמ תוחפ אל לבא ,רתוי וא םדא ינב השולש ינפל הרתהה תשקב רמול ךירצו
השולש ךירצ החמומ םכח ןיא םאו ,ידיחי ריתהל לוכי החמומ םכח ברש יפל
.דיחיב םירדנ ריתהל לוכיש החמומ דיחי ןיא וננמזבו .תוטוידה

םהינפל רמואו ,םדא ינב השולש ול רחוב דחא לכ :הנשה שאר ברעב םישוע ךכו
וגהנו .'ךל רתומ' :ול םירמוא םהו ,הנשה ךשמב רדנש םירדנה לכ לע טרחתמ אוהש
םירדנה יניינע לכ הפי םיטרופמ ובש יפל ,הליפתה ירודיסב ספדנה עובק חסונ רמול
.הרתהה ןפואו

שאר םדוק םוי םיעברא :הנשב םימעפ יתש םירדנ תרתה םישועש ,םידרפסה גהנמ
.לולא שדוח שאר אוהש ,םירופיכה םוי םדוק םוי םיעבראו ;באב ט"י אוהש ,הנשה


ןידה םוי


לומגה רעש ,ן"במר

דחאו ,םירומג םיקידצ לש דחא :הנשה שארב םיחתפנ םירפס השולש :וניתובר ונש
רתלאל םימתחנו םיבתכנ םירומג םיקידצ .םיינוניב לש דחאו ,םירומג םיעשר לש
םידמועו םייולת - םיינוניב .התימל רתלאל םימתחנו םיבתכנ םירומג םיעשר .םייחל
.התימל - וכז אל ;םייחל םיבתכנ - וכז .םירופיכה םוי דעו הנשה שארמ

אל - התימל םיבתכנש םיעשרו ,םייחל םיבתכנש םירומג םיקידצ :םימכח ורמאש הז
םיתמ םיקידצ המכש ,תויוכז םהל ןיאש םיעשר אלו ,תונווע םהב ןיאש םיקידצ
עיגמש םיקידצ שיש חווצ בותכהו !הוולשב םימי םיכיראמ םיעשר המכו ,רתלאל
!םיעשרה השעמכ םהילא

םהמ ערפיל םיקידצה לא וטפשמו ה"בקה לש ונידש תונווע שי :הדימה איה ךכ אלא
לומגה לעבש םהמ שי :תויוכזה ןכו .אבה םלועב ערפיל ןידהש םהמ שיו ,הזה םלועב
לכ אטוח םדאשכו .אבה םלועב ורכש םלשמש שיו ,הזה םלועב ורכש םלשמ ךרבתי
,םיבוט םישעמו תוקדצ ןכ םג השועו ,םיאטחב ףנטתמו תונוועב ךלכלתמו הנשה
.ולא ינפמ ולא םישעמ םתוא לקוש ומש ךרבתי אוה ,לוכה ןודא ינפל וישעמ םיאבו
בוט רכש ול םלשל ןתינ ונידש עשרה ןכו .םייחל הכוז ,רומג קידצ אוהש קידצהו
םייח ול םיקסופ :רמולכ ,םייחל םתחנו בתכנ ,השעש בוטה השעמ לע הזה םלועב
עשר אוהש עשרהו .ונידב רומג קידצ - עשרה הז אצמנ .דובכו םיסכנו רשועו םולשו
תחא הרבעב לשכנש בוטה השעמ לעב ןכו .התימל רתלאל םתחנ - קדצ לכמ רומג
םיאולחתב היחיש וא תאזה הנשב תומיש רמולכ ,התימל הנשה שארב בתכנו ,דבלב
ייחל הכזו קידצ הזש פ"עא ,ונידב רומג עשר הז אצמנו ,םירוסייו רעצ ייח ,םיער
לודג היהיש ףא .ירמגל דבואו רומג עשר - םייחל הכזש ,ןושארהו ;אבה םלועה
היהי םאו .רומג עשר ןאכב ארקנ ,וילע שנענו לק דחא אטח לע ןודנו ,םיאיבנבש
הז ,ןכו .רומג קידצ ןאכב ארקנ - "?ינפמ באחא ענכנ יכ תיארה" וב רמאנש ,באחאכ
:הזה םלועבש םישנועה לכ אלא דבלב םימיב םניא ,'התימלו םייחל' םימכח ורמאש
יוניכו .התימ םשב םימכח םתוא וניכ םלוכ - םהב אצויכו םינבה תתימו ,ינועו ,םיעגנ
.םייחה ןושלב והורמא ,בוטה רומגה רכשה

?הנשה שארב םינודינ המ לע
ייחלו ןדע ןגל הכזי םא וניא ,הנשה שארב ןודינ םדא לכש ,םימכח ורמאש ןידה הז
לע אלא הנשה שארב ןודינ םדא ןיאש ,ןודבאלו םונהיגל בייחתי םא וא אבה םלועה
:םימכח ורמא ךכ .םירוסילו התימל וא םולשלו םייחל יואר םא ,הזה םלועה יניינע
אוה לארשיל קוח יכ ,ןושאר םויל ןורכיז ךישעמ תליחת םויה הז - הנשה שארב'
בערל וזיא ,םולשל וזיאו ברחל וזיא ,רמאיי וב תונידמה לעו .בקעי יהלאל טפשמ
.'תוומלו םייחל םריכזהל ודקפי וב תוירבו ,עבושל וזיאו

רתלאל םתחנו בתכנו ,םדא לש וישעמ םילקוש הנשה שארב :הדימה איה ךכ אלא
.הזה םלועה ןמ וישעמ יפל וקלחב ול עיגמש המ יפכ ,הזה םלועב הבוחלו תוכזל
םלועב ול יוארה וקלח וילע םיקסופו םהב םילקוש ,ומלוע תיבל רטפנ םדאהשכו
.תומשנה