ירבעה חולה


חריה :םימשה ימרג תעונת
בוביס :רמול רתוי ןוכנ .םוי לכב דחא בוביס ,חרזמל ברעממ וריצ ביבס בבותסמ ץראה רודכ
,רתויב תרכינה העונתה איה ץראה רודכ לש וז העונת ."הממי" אוה וריצ ביבס ץראה לש םלש
,ברעמב תעקושו חרזמב תחרוז שמשה תא םיאור ונא הללגב .הלילה תאו םויה תא תעבוק איהו
.ברעמב םיעקושו חרזמב םיחרוז םיבכוכה תאו חריה תא םיאור ונא הללגבו

יבכוכ ,שמשהו חריה - םימשה ימרג לכש ךכל תמרוג וריצ ביבס ץראה רודכ לש וז העונת
םעפ עקושו חרוז םוקיה לכ ,השעמל .םוי לכב םיעקושו םיחרוז םלוכ - תבשה יבכוכו תכלה
םיחרוז םימשה ימרג לכ תא הארנש ךכל תמרוג ומצע ביבס ץראה רודכ תעונת יכ ,םויב תחא
.םיעקושו

לש םלש בוביס :רמול רתוי ןוכנ .שדוח לכב דחא בוביס ,ץראה רודכ ביבס בבותסמ חריה
חריה לש ומוקמ ללגב .חריה תא - רחאה ומשב וא ,שדוחה תא רצוי ץראה רודכ ביבס חריה
קלחהו ,רצ חריה שדוחה תליחתב :שדוחה ךלהמב ותרוצ תינתשמ ץראה רודכלו שמשל סחיב
,רסחו רזוח חריה שדוחה ףוסבו ,אלמ חריה שדוחה עצמאב ;ןימי דצל הנפומ ולש לוגעה
.(ךופה חריה תמיגפ ןוויכ ימורדה רודכה יצחב) לאמש דצב אוה הארנה םלשה קלחהו

עגר אוה ,תואריהלו רוא לבקל ליחתמ אוה ובש עגרה ,שדוחה ףוסב ןיעה ןמ םלענ חריה
."דלומ"ה

שמשה תעונת
תא ץראה רודכ ףיקמש הפקה יכ ,רמול רתוי ןוכנ .תחא הנש ךשמב שמשה תא הפיקמ ץראה
לש הכרוא .ביבאו ףרוח ,ויתס ,ץיק :תונוע עברא לש הפוקת - "הנש" .הנשה תא תרצוי שמשה
.םימי 365.2422 אוה תאזכ הנש

שמשל סחיב וב רבוע ץראה רודכש רושימה .הספילא רצוי שמשל סחיב ץראה רודכ לולסמ
."הקלימ" ארקנ


ץראה לש תימויה העונתהו תיתנשה העונתה

לע שמשה תיארנ שדוח לכב .הירחא םיאצמנה םיבכוכה עקר לע תיארנ שמשה ,הנשה ךשמב
תורוצל םאתהב תומש ונתינ םימשה עיקר לע םיארנה םיבכוכה תוצובקל .םירחא םיבכוכ עקר
םינש תא תרצוי םיקלח 12-ל הקלימה תקולח .תולזמה םה הלא םיבכוכ תוצובק .םהב וארש
.תולזמה רשע

םיקחרמב םיאצמנה םיבכוכ לולכל לוכי "לזמ" .םיבכוכ לש תשבוגמ הצובק םניא תולזמה
"םיינזאמ" הריכזמה הנומת םירצוי םה וליאכ וניניעל םיארנ תולזמה .הזמ הז דואמ םילודג
.המודכו "ברקע" וא

וב לזמה יפ לע תועבקנ םדא לש ויתונוכת יכו ,םדא לש ולרוג תא עבוק "לזמ"ה יכ החנהה
,קיתעה םלועה לש תונומאב ןרשוש .עדמב אלו תודהיב אל סיסב ןהל ןיא הלא תונומא - דלונ
.םדאה לש ולרוג םיעבוק םימשה ימרג יכ ובשח וב

הנשו שדוח
שדוחה
רשע םינש הנשב שי םימעפל .הנשל םיפרטצמ םישדוחה .שדוחה אוה ידוהיה חולה לש וסיסב
.םישדוח רשע השולש םימעפלו ,םישדוח

,דלומה .וירחאש דלומל דחא חרי דלומ ןיב רבועה (עצוממה) ןמזה אוה ימונורטסאה שדוחה
.שדוחה ףוסב ןיטולחל לפא היהש רחאל ריאהל ליחתמ חריה ובש עגרה אוה ,רומאכ

44) העש לש 793/1080 דועו תועש 12 ,םימי 29 :ל"זח תרוסמב ונל עודי שדוחה לש וכרוא
םוקמב ,םיקלח 1080-ל העשה תא וקליח ,תוחונ ימעטמ ,םינומדקה .(תוינש 3.33-ו תוקד
.שילשו תוינש 3 אוה "קלח"ה .תוינש 3600-ל :הל םיליגר ונאש הקולחה

.םויה םיעודיה םיבושיחל בר קוידב םיאתמ ידוהיה חולה יבושיחב שדוחה לש וכרוא

,םוי 29 דחא שדוח לש וכרוא ללכ ךרדב היהי ,םימלש םימי לש תויהל בייח שדוחהש ןוויכ
םימלש םימי 29 לע תופדועה תועשה 12 ופסוותי וז ךרדב .םוי םישולש - וירחאש שדוחהו
.םיישדוחב םעפ דחא םויל

לש עצוממה ךרואה לש בושיחה ןמ הלועה דלומל תסחייתמ תסנכה תיבב דלומה תזרכה
לש עצוממה לדוגה ןמ רתוי רצק םיתעלו רתוי ךורא שדוחה םיתעל ,ישעמ ןפואב .שדוחה
תיבב םיזירכמ ךכו ,עצוממה דלומה יתמ שדוח לכ תישארב םושר םייוצמה תוחולב) .שדוחה
.(םיימונורטסא םיבושיחמ הלועה ,יתימאה דלומה םושר חולה ףוסב ,תסנכה

.םימי 354 אוה הנבל ישדוח 12 לש םכרוא

הנשה
יפכ וכרואו ,שמשה ביבס ץראה לולסמ איה תחא הנש .הנשה אוה ירצונה חולה לש וסיסב
תונוע לש םלש רוזחמ איה תחא הנש .תוינש 46 ,תוקד 48 ,תועש 5 ,םימי 365 - םויה עודיה
תא םינייצמה םימי העברא שי המח תנשב .ץראה רודכל שמשה סחי ידי לע םיעבקנה ,הנשה
תפוקת םוי ;םכרואב םיווש הלילהו םויה וב ,רבמטפסב 21 - ירשת תפוקת םוי :תונועה רבעמ
;םיווש הלילהו םויה וב ,ץרמב 21 ןסינ תפוקת םוי ;רתויב רצקה םויה אוה ,רבמצדב 21 - תבט
עובקל תורשפא ןיא ירבעה חולה יפל .רתויב ךוראה םויה אוה ,ינויב 21 - זומת תפוקת םויו
תעבוקה - שמשה לע ססובמ וניא ידוהיה חולה יכ ,רתויב ךוראה תא וא רתויב רצקה םויה תא
.הנשה תונוע תא

חולב שדוחל .תויחונ ימעטמו םיירוטסיה םימעטמ ,םישדוח 12-ל הנשה תא םיקלחמ םירצונה
.הנש לש 1/12 אלא אוה ןיאו ,תימונורטסא תועמשמ לכ ןיא ירצונה

ימלסומהו ידוהיה חולב הנשו שדוח
םימיאתמה םישדוחמ היונב תידוהיה הנשה .הנשה םע שדוחה תא בלשמ ידוהיה חולה
םימיה תא םילשהל ידכ .הנשה תונוע רוזחמל םאתומ הנשב םישדוחה רפסמו ,חריה תעונתל
הנשה זאו ,םינשה ןמ קלחל ,רדא ,ףסונ שדוח םיפיסומ ,המח תנשל הנבל ישדוח 12-מ םירסחה
.םישדוח 13 תב ,"תרבועמ"

,ידוהיה חולה ומכ אלש לבא .חריה ישדוח סיסב לע ,ידוהיה חולה ומכ ,יונב ימלסומה חולה
,ךכל םרוג הז רבד .המחה תנש ךרואל חריה ישדוח 12 ךרוא תא םיאתמ ימלסומה חולה ןיא
םימילשמה רוביע ישדוח ןיאש ןוויכו .המח תנשמ םוי 11-ב ךרעב הרצק ימלסומה חולב הנשש
הביסה וז .הנשל םוי 11 לש בצקב הנשה תונוע ינפ לע םימלסומה ישדוח םיגוסנ ,הלא םימי
.ףרוחב וא ביבאב :עובק דעומב םניאו ,הנשה תונוע ינפ לע םידדונ םיימלסומה םיגחהש

שדוחה שודיקו חריה תעונת
שמשל ץראה רודכ תא "רבחמ"ה וקל בורק ,שמשל ץראה רודכ ןיב אצמנ חריה ,דלומה ןמזב
ראומה קלחה יכ ,הארנ חריה ןיא וז העשב .(המח יוקיל שי ,הז וק לע קוידב אצמנ חריה םא)
רודכ ביבס חריה תעונת ללגב .ץראה רודכל הנפומ לפאה קלחהו ,שמשה יפלכ הנפומ חריה לש
חריה רחאמ םוי לכב .שמשה ןמ עוקשלו חורזל רחאמ אוהו ,שמשה ןמ קחרתמ חריה ,ץראה
.שמשה ירחא ךרעל תוקד 48-ב עוקשל

רחאל םוי .הארנ וניא ןכלו (שמשה םע דחי עקושו חרוז) "שמשל קבד" חריה שדוחה ףוסב
ירחא יצחו העשכ עקוש חריה דלומה ירחא םיימוי .שמשה ירחא תוקד 48 חריה עקשי דלומה
ותעונתש ינפמו ,עוקשל חריה רחאי םוי לכב .קד רהס תומדב האריי אוה םוי ותואבו ,שמשה
.רתוי לודג האריי אוה ,שמשה ןיבו חריה ןיב היהי ץראה רודכש ךכל ותוא איבת

תעיקש תעשב עיקרב ומוקמ תאו ,שדוחה תומימ םוי לכב חריה לדוג תא ראתמ אבה רויצה
.המחה

טרופמ רואיתו ,שדחה חריה תא וארש םידע יפ לע שדוחה שאר תא םיעבוק ויה הנשמה ןמזב
יכ ,םהב ךרוצ ןיא בוש , 30-ה םויה ףוס דע םידע ואב אל םא .הנשה שאר תכסמב אצמנ ךכ לע
ןב היהי ירבע שדוחש תורשפא ןיא ירהש ,םימש ידיב שדוק שדוחה - "םימש והושדיק רבכ"
.שדוח שאר היהי 30-ה םויה ירחאש םויה ןכלו ,םוי 31

.אבה שדוחה לש ןושארה םויה וא ,ולש ןורחאה םויה תויהל לוכי שדוחה לש םישולשה םויה
םויה :שדוח שאר ימי ינש ויהי ,םוי 30 ןב אוה םייתסנש שדוחה םא .שדוח שאר אוה הז םוי ןכל
.ליחתמה שדוחל ןושארה אוהש ,וירחאש םויהו ,םייתסמה שדוחל םישולשה

ןובשח יפ לע בושיחל רבעמה
חולה ןובשחב ברעתהל וסינ םינוש םישנא .תכבוסמו השק התייה םידע יפ לע חולה תעיבק
ותוא םיאתהל ידכ חולה תונובשח תא ףייזל וסינ םיקודצה .םהיכרוצ יפל ויבושיח תא ןווכלו
תריפס ןיינעב "תבשה תרחממ" קוספה שוריפ רבדב תקולחמה הרוכז) .תיקודצה הכלהל
ןושאר םויב ליחתהל תבייח רמועה תריפס וליאכ קוספה תא ושריפש ,םיקודצה .רמועה
יפל ,'א םויב ליחתת רמועה תריפסו ,תבשב לוחי חספש ךכ חולה תא םיאתהל וסינ ,עובשב
םיאמורה .חולה תונובשחב קסעש ןידה תיב תולועפב ברעתה יאמורה ןוטלשה םג (.םתטיש
,(םיסימ דיספהל אלו ,הנשה תא ךיראהל אלש התייה ךכל הביסהש העד שי) םינש רבעל ורסא
.הנכס ךותו רתסב תאז תושעל וצלאנ םימכחו

עובק ןובשח יפ לע חול בושיחל ורבע ,לארשי םעל דיחא חול היהי אל ובש בצמ עונמל ידכ
אלא ,ןובשחה ללגב וניא חולה לש ופקות .הז ןובשח יפל חולה תא בשחל לוכי םדא לכ .שארמ
םוי וא שדוח שאר םויה הז והועבק רבכ לארשי ץראבש לודגה ןידה תיבש" הדבועה ללגב
.(ג"נק השע תווצמה רפס ,ם"במר) "בוט

ט"יק 'ד תנשמ לחה חולה תונובשח תא בשיח אוה .ירבעה חולה דסיימכ בשחנ ינשה ללה
.(תירצונה הריפסל 360) האירבל (4119)

םישדוחה ךרוא בושיח תטיש
:רכזוהש ןורקיעה יפ לע םיכלוה ,םירסחהו םיאלמה םישדוחה תעיבקו ,םישדוחה רדס בושיחב
רסח היהי דחא שדוח םאש ,ןאכמ .(העש יעבר תשולשכ דועו) םימי 29.5 אוה שדוח לש וכרוא
ירבעה חולב הנשה ישדוח ,םנמאו .םוי 354 ויהי וזכ הנשב .ןזואמ ןובשחה היהי - אלמ והנשמו
םירסח וא םיאלמ תויהל םילוכיש ,וילסכו ןוושחרמ ,םישדוח ינש טעמל ,ןיגוריסל רסחו אלמ םה
וז תורשפא .הנשה ךרואמ םוי עורגל וא ףיסוהל תרשפאמ וז הדבוע .אלמ דחאו רסח דחא וא
,ןושאר םימיב לח וניא הנשה שאר .םוי לכב לוחל לוכי וניא הנשה שאר :"תויחד"ה ללגב הצוחנ
תא דחא םויב ךיראהל חרכה ,דחא םויב החדנ הנשה שאר םא .("שאר ו"דא אל") ישישו יעיבר
12 רחא לוחי דלומה םא :תפסונ הייחד שיו .הליחתמה הנשה תא רצקלו ,תמייתסמה הנשה
םוי הזיאב תועבוק הלא תויחד יתש .תרחמל אלא םוי ותואב הנשה שאר היהי אל ,םירהצב
.קרפה ךשמהב ורבסוי תויחדל תוביסה .הנשה שאר לש ןושארה םויה לוחי עובשב

ימי תששב היהש דלומה והז ,ןושארה הנבלה דלומ היה יתמ םיעדוי ונא :בושיחה תטיש וזו
דלומ" יורק הז דלומ .(ד"רהב :רוציקבו) םיקלח ד"ר ,'ה העש ,'ב םויב היה דלומה .האירבה
ד"רהב דלומ .יעיברה םויב וארבנ תורואמה .והות ןיידע ץראה התייה םוי ותואב יכ ,"והות
.חולה ןובשח תא םיליחתמ ונממו ,יטרואית דלומ אוה

יתמ הז ןותנ יפלו ,ד"רהב דלומ זאמ ורבע םישדוח המכ בשחל רשפא יחכונה ךיראתה יפל
.יחכונה הנשה שאר לש דלומה היהי

ןתינו ,בושיחה תא וכרע ונידיב םייוצמה תוחולה .ךכ לכ בכרומ בושיחב ךרוצ ןיא השעמל
.הנשה שאר לש דלומה ןמז תא םהמ בואשל

םיחוד הלא םירקמב .12 העשה ירחא לח אוה םא וא ,'ו וא 'ד 'א םויב לח דלומה םא םיקדוב
לש 12 העשה ירחא לח דלומה םא :םיימויב םיחוד םימעפל) .תרחמה םויל הנשה שאר תא
לש הנשה שאר לש דלומה תא םיבשחמ .('ה םויל ונממו 'ד םויל הנשה שאר החדנ ,'ג םוי
ישאר ינש ןיבש םימיה רפסמ יפל .הנשה שאר לוחי עובשב םוי הזיאב םיעבוקו ,האבה הנשה
רסחל שיש וא ,הליגר הנש איהש וא ,דחא םוי לש תפסות הכירצ הנשה םא תעדל רשפא הנשה
הנש איה םימי 353 תב הנש .353-355 ,אופא ,ויהי הנשב םימיה רפסמ .דחא םוי הנממ
."האלמ" הנש איה םימי 355 הב שיש הנש וליאו ,"הרדסכ" הנש אוה 354 תב הנש ,"הרסח"

תויחדה
:הלא םנמיסש ,םירקמ העבראב החדנ ירשת שדוח שאר
.שאר ו"דא אל
שורדת לב ןקז דלומ
שורג הטושפ הנשב ד"ר ט"ג
.שורשלמ רוקע רוביע רחא ט"פקת ו"טב

שאר יכ איה הביסה .וירחאלש םויל החדנ - ו,ד,א םימיב לח הנשה שאר םא - שאר ו"דא אל
שאר םא .הברע תליטנ לטבתת זאו ,תבש םויב תויהל אבר הנעשוהל םרוג 'א םויב הנשה
ןותבש ימי ינש רומשל השק ,ןושאר וא ישיש םויב םירופיכה םוי היהי - 'ו וא ד םויב הנשה
.םיפוצר

חריהש תורשפא ןיא - ךליאו (םירהצב 12) 18 העשמ אוה דלומה םא - שורדת לב ןקז דלומ
.דחא םויב הנשה שאר תא םיחוד ןכלו ,םוי ותואב האריי שדחה

204 דועו ,םויה תליחתמ 9 העש 'ג םויב לח ירשת דלומ םא - שורג הטושפ הנשב ד"ר ט"ג
םויל ונממו ,יעיבר םויל הנשה שאר החדיי - (תרבועמ אל=) הטושפ הנשהו ,ךליאו םיקלח
.(ו"דא אל" ללגב) ישימח

םויב לחש ,רוביע תנש ירחאש הנש לש דלומ - שורשלמ רוקע רוביע רחא ט"פקת ו"טב
.ישילש םויל הנשה שאר החדיי - ךליאו םיקלח 589-ו 15 העשב ,'ב

:ירשפאה םימיה רפסמל הנשה ךרוא תא םיאתהל ךרוצה איה הלא תויחד יתשל הביסה
תונושארה תויחדה יתש ללגב תכראתמה הנשש ךכל תומרוג הלאה תויחדה .םימי 355-353
.הירחאש הנשל רובעי ףדועה םויה ,םימי ינשמ רתויב

תורבועמה םינשה בושיח תטיש
תא םג ןזאל שי לבא ,הנשה שאר תייחד תא ןזאמ םירסחהו םיאלמה םישדוחה ןובשח
םימי ףיסונ אל םא .המחה תנש לש הכרואל הנבלה ישדוח 12 ןיב ךרעל םוי 11 לש שרפהה
רבדה .םתנועב ולוחי אל םיגחהו ,הנשה תונוע רוזחממ הרצק היהת הנשה ,ירבעה חולל הלא
בייח חספה גח ."חספ תישעו ביבאה שדוח תא רומש" הרמא הרותה יכ ,ירשפא וניא הזה
.ףרוחה ןוויכל גוסיי חספהש ןכתיי אלו ,האובתה תא םירצוק הבש הנועב לוחל

ב"י םויב הפוקתה לוחת הירחאש הנשב ,ירשתב 'א םויב לוחת ירשת תפוקת םא :המגוד
םימי 11-ב הכורא המח תנש :הרבסוה ךכל הביסה .ירשת ג"כ םויב ןכמ רחאלש הנשבו ,ירשת
.םינשה רוביע תרזעב םירתופ הנבלו המח תנש ךרוא ןיב וז הייטס .הנבל ישדוח רשע םינשמ

תנשמ חרי ישדוח 12 םירצק המכב תעדל ידכ .שדוחה לש וכרוא תא ץרמנ קוידב םיעדוי ונא
.םימכחל עודי היה אל הז רבד לבא .המח תנש לש הכרוא תא ץרמנ קוידב תעדל שי ,המח
.סרפו ןווי ימכח ןיב ףא הז רבדב תקולחמ שי יכ בתוכ (ט שדוחה שודיק) ם"במר

354 הכרוא הנבל תנש .(ךרעב) עברו םוי 365 הכרוא המח תנש :ךכ השענ רבדה ברוקמ בושיחב
.( 11X19=209) םימי 209 לש םוכס לבקנ ,םינש 19-מ רבטצמה שרפהה תא ףרצנ םא .םוי
תויונבה םינשה תא םיאתהל ידכ ,רמולכ .(209:29.5=7.08) הנבל ישדוח העבשל הוושה רפסמ
םה הלא םישדוח .םינש 19 לכב םישדוח 7 ףיסוהל ונילע ,המח תנש ךרואל חרי ישדוח לע
עבש ,הרשע עברא ,הרשע תחא ,תינימש ,תישיש ,תישילש) ט"זדא ח"וג םינשב .רוביעה ישדוח
רדא אוה ףסונה שדוחה .הנשל רדא שדוח םיפיסומ ,הנש 19 ןב רוזחמ לש (הרשע עשתו הרשע
.ינש רדא אוה אלה ,ליגרה שדוחב םילח רדא שדוח לש םיגחה .אלמ שדוח דימת אוהו ,ןושאר

:המח תנש ךרוא רבדב תוטיש שולש ונל שי .רתוי ךבוסמ רבדה קיודמ בושיחב
העבש לש תפסותו ,קוידב םימי 365.25 אוה המח תנש ךרוא ,וז הטיש יפל :לאומש תטיש .א
תנשש ,ךרעב יצחו העש לש ףדוע ראשנ .שרפהה תא תנזאמ הניא םינש 19 ךשמב רוביע ישדוח
לש בצקב ,ףרוחה ןוויכל ,תינרוחא גוסנ חספה גח הז ןובשח יפל .הנבלה תנשמ הכורא המחה
.וז הטישב ןורתפ ןיא וז הייטסל .הנש 1000 לכל םימי 3.3 וא ,הנש 19 לכב יצחו העש

תעיבקל לאומש תטיש יפל יונב ,םינש 28-ל תחא השענה ,המחה תכרב בושיח יכ ,ןייצל שי
שי) .וז בושיח תטיש לע יונב ל"וחב רטמו לט תכרב םיכרבמ ובש ןמזה םג .המחה תנש ךרוא
תעבוקה בושיחה תטיש יפל םויה דע ןהלש חולה תא תולהנמה תויחרזמ תוירצונ תותכ םג
(.םוי 365.25 לש המח תנש ךרוא

.תוינש 25-ו תוקד 55 ,תועש 5 ,םימי 365 אוה המח תנש ךרוא ,וז הטיש יפל :אדא בר תטיש .ב
שי) .המח תונש 19 לש ןכרואל קוידב םיווש ,הנבל ישדוח 7 דועו ,הנבל תונש 19 ,וז הטיש יפל
תנש ךרוא תדידממ אלו , 7-ב המח תונש 19 יפדוע קוליחמ העבנ וז בושיח תטיש יכ םירובסה
(.המח

לש וז הדימ יפל .תוינש 46 ,תוקד 48 ,תועש 5 ,םימי 365 אוה םויה עודיה המחה תנש ךרוא .ג
וז הייטסל םג .םינש 1000 לכל םימי 4.5 לש תוריהמב ץיקה רבעל םדקתמ חספה גח ,הנשה
.ביבאה תנוע תא חספה רובעי אל ישישה ףלאה ףוס דע יכ עודי ךא ,ןורתפ ןיא

לודג רוזחמו ןטק רוזחמ
ןב ,ןטקה רוזחמה .םינש 28 ןב רוזחמו ,םינש 19 ןב רוזחמ :םירוזחמ ינשמ יונב ירבעה חולה
המח תנש ךרוא ןיבש לדבהה תא ךכב לטבלו רוזחמ לכב םישדוח 7 ףיסוהל דעונ ,םינש 19
.הנבלה ישדוח 12-ל

תעונת רחא בקוע הז רוזחמ .דבלב שמשה תעונת ןובשח לע יונב ,המחה רוזחמ ,לודגה רוזחמה
תאירב ןמזב העבקנ איה ובש םוקמל העיגמו םלש בוביס שמשה השוע םינש 28 ךשמב :שמשה
.יעיבר םוי תליחתב ,0 תעש - םלועה

אוה ,ישמשה חולב עובק ךיראת ול שי ,דבלב שמשה תעונתב בשחתמ לודג רוזחמש ןוויכמ
ןורחאה המח רוזחמ .הנש 28-ל תחא ,לירפאב הנומשב הלח המחה תכרב .ירצונה חולה
.(2009) ט"סשת תנשב םייתסי אוהו ,א"משת ןסינב 'ד םויב ליחתה

שדוח שאר
תאטח ,ףסומ ןברק וב בירקהל :שדקמה תיבב קר הרותה התווצ םישדוח ישארל תדחוימ הווצמ
ןברק דגנכ ףסומ תליפת וב וללפתיש ווצ ןנברדמו .תורצוצחב עוקתלו ,םיכסנו החנמו הלועו
.ףסומ

הנושש תוארהל ,ללה תרימא הליחתמ וב ונקית אל ,הכאלממ התיבש שדוח שארב ןיאש ינפמ
ידכ םיקרפ ינשב וב םיגלדמו ,ללה וב רמול לארשי לכ וליחתה םמצעמ לבא .םידעומה ןמ אוה
ללהה תא רמול ךכ םושמ םיגהונ שיו .גהנמ םא יכ םימכח תנקתמ הניא ללהה תרימאש ןייצל
הלעי" ףיסוהלו ,שדוח שאר תשרפב הרותב וב אורקל ןכ םג ונקיתו .וירחאלו וינפל הכרב ילב
.ןוזמה תכרבבו הליפתב "אביו

שדוח שאר םיימוי וא דחא םוי
ינש שדוח שאר םהב גהונ םירחא םישדוחו ,דחא םוי שדוח שאר םהב גהונש םישדוח שי
ןיד-תיב םוי ותואב .שדוח שאר דחא םוי שדוח לכל העבק הרותה :רבדל רבסהה הזו .םימי
תא ןידה תיב םישדקמ ,םידע ועיגה .דלומה תא וארש ודיעיש םידעל םיניתממו םיבשוי
,שדוחל ט"כ ירחאש םויב םידע ואובי םא .ושדיקש םוי ותואב שדוח שאר םיעבוקו ,שדוחה
העשתו םירשע וב ויה יכ ,רסח שדוח םייתסנש שדוחה היהיו ,שדוח שארל םוי ותוא עבקי
היהיו ,רבעש שדוחל םוי ותוא ףרטצי ,שדוחב ט"כ רחאש םויב םידע ואובי אל םא .דבלב םימי
.ותרחמל עבקיי שדוח שארו ,אלמ שדוח היהי רבעש שדוחה .שדוחב םישולש םוי

בירקהל תושר םהל ןיאו ,ןידה תיב לש םתטלחהל םיפצמו םידמוע שדקמה-תיבב םינהוכהו
שדוחה תא ושדיק םא .שדוחה שודיק לע הזרכהה ןידה תיב בא יפמ העמשנש ינפל ףסומ ןברק
ןברוקה תא ובירקי ,ברע תונפל שדוחה תא ושדיק םאו ,רקובב ףסומה ןברק תא ובירקי רקובב
תא ןידה תיב ושדקי ,שדוחב ט"כ ירחאש םויב שדוחה שדקתנ אלו םויה הנפ םאו .ברע תונפל
.תרחמה םוי לש רקובב שדוחה

תליפת םיללפתמו ,הרותב םיארוקו ללה םיארוקו "אביו הלעי" הליפתב םיריכזמ םעה לכו
תיב ושדיק םאו .שדוח שארכ ותוא םיאורו ,אצויה שדוחב ט"כ םוי רחאלש ברעה ןמ ףסומ
םויב םידע ועיגה אל םא .שדוח שאר םוי ותוא םיגהונ ,שדוחב ט"כ רחאלש םויה תא ןיד
ירה - וירחאש םויל שדוח שאר החדנו ,ןידה תיב ותוא ושדיק אלו ,שדוחה לש םישולשה
שאר םימי ינש וב םיגהונש שדוחש ןאכמ .שדוח שאר וירחאש םויבו םישולשה םויב וגהנש
שדוחל ןושאר אוה ינשה םויהו ,אצויה שדוחה לש םישולש םויה אוה ןושארה םויה ,שדוח
.סנכנה

"אוביו הלעי" רמול חכשש ימש וגהנ ,הלילב שדוחה תא םישדקמ ןיד תיב ןיאש ןידה רכזל
אלו ןושארה הלילב אל ,הרשע הנומש תליפת ללפתהל רזוח וניא ,שדוח שאר לילב הליפתב
.ינשה הלילב

םיתיחפמו ,הדועסב תופסותב םג שדוח שאר םוי תא ןייצל לארשי וגהנ םינומדק םימימו
לואש ךלמה לצא םיאיבנב זומרו ,אוה הפי גהנמו .םישנ ךכב וגהנ דוחייבו ,םתכאלממ והשמ
."שדוח רחמ" תשרפב

הנבלה תכרב
םיכרבמו .אבו שדחתמה רואה לע 'הל תודוהל ,הנבלה תכרב וכרביש ,םימכח ונקית דוע
תליחתב דימ םיכרבמ שי .הרואמ הנהנ םדאו ץראה לע הנבלה תחירז תיארנש תעב הלילב
שלח חריה רוא ןכ ינפלש ינפמ ,דלומה ןמ םימי השולש ורבעש ירחא קר םיכרבמה שיו ,שדוחה
לכלו .דלומה ןמ םימי העבש ורבעש ירחא קר םיכרבמה שיו .ורואמ תרכינ האנה םינהנ ןיאו
תא דיספה - ךרב אלו שדוחה יצח רבע .שדוחה יצח דע קר הנבלה תכרב םיכרבמ תוטישה
.הווצמה

תווצמש יפל ,הנבלה תכרבמ ןכו ,ףסומ תליפתו הרותה תאירקו ללה תרימאמ הרוטפ השיא
.ןמרג ןמזהש תווצממ ןה הלא