העדותה רפס - הלילה תווצמל םיזמרו םימעט ,םיניד

הבסה
הז הלילב התושו לכוא אוהש ויתויתש תא תותשלו ויתוליכא תא לוכאל םדא בייח
הטימב בסימ אוהשכ - ןמוקיפא לש תיזכו ךרוכ ,הצמ תיזכ ,תוסוכ עברא - הווצמל
םילכואש םילודגהו םיכלמה ךרד אוה ךכש .םירכ וילע שיש וא דפורמ אסיכ לע וא
.םיכלמ גהנמ םיגהונ לארשי לכ הז הלילבו ,הביסהב

תוסוכ עברא
היינש ,שודיקה לע - הנושאר) :הז רדסב תוסוכ עברא חספ לילב תותשל םדא לכ ביח
הז התש םאו .(ללהה לש ורמג לע - תיעיבר ,ןוזמה תכרב לע - תישילש ,הדגהה לע -
.אצי אל ,רדסכ אלש הז רחא

םישנא דחא ,וללה תוסוכ עבראב םיבייח לוכה ,ןנבר ונת' :(ב"ע ,חק םיחספ) ארמגבו
.(ולאגנ םה םגש) 'תוקונית דחאו םישנ דחאו

ןיי ליבשב ומצע ריכשי וא הוולי וא ושובלמ רוכמי ,הקדצה ןמ סנרפתמה ינע וליפא
.תוסוכ עבראל

םודא ןיי
?תוסוכ עבראל םודא ןייב הווצמ ורמא המל

אוהש ,ןיי לש וחבש הזש עמשמ ,'םדאתי יכ ןיי ארת לא' :(גכ ילשמ) בותכש יפל
.םודא

םירצמב לארשיל םהל רמאנ ךכש .חספה םדלו הלימה םדל רכז אוהש יפל :םעט דועו
:וירחא בותכו ,'וגו (חספ ןברקל) "ותושעל ברקי זאו רכז לכ ול לומיה" :(בי תומש)
ברעתמ היהו ,"ושע ןכ ןרהא תאו השמ תא 'ה הוויצ רשאכ לארשי ינב לכ ושעיו"
םודא ןיי םיתוש ךכל ,התע םיריכזמ ונא וז תוכז .חספה םדב תירבה םד םלצא
.םדל המודש

'ה חספו ,םהיתב לש ףוקשמה לעו תוזוזמה יתש לע םירצמב לארשי וזיהש םדל רכזו
ברוא לכמ התע םג ונליציו 'ה ונילע ןגי ןכ - תיחשמל ףגנ םהב היה אלו םהילע
.תיחשמו

תוצמ שולש
ןמיס םושמ - ןהל םיארוק ,וז יבג לע וז ,רדסה לילב הרעקב םינתונש תוצמ שולש
;רבד לכל ןושארו הלועמ אוהש ,ןהוכ - הלעמלש וז .לארשי ,יול ,ןהוכ - רכיה
.לארשי - הנותחתהו ;הנוהכה תלעמ רחא הלעמב ינש אוהש ,יול - תיעצמאה

רחא לכאנו ומוקמב ראשנ ןטקה הקלח :םיינשל רדסה תליחתב תקלחנ 'יול'ה תצמ
ףוסב ותוא םילכואו ןמוקיפאל םינמוט לודגה הקלחו ;הצמ תיזכל 'ןהוכ'ה םע ךכ
עצביש תוצמה ןמ תחא לכב הווצמ םייקל ידכ ,'ךרוכ'ל םילכוא 'לארשי'הו .הדועסה
.ןהילע

,ינוע םחל תארקנ הצמהש יפל ?לגרו תבש תדועס לכבכ םייתש אלו תוצמ שולש המלו
חינמו הייצח סרופ אלא תחא תבב הלכוא וניאו ותפ לע סחכ ,הסורפב - ינע לש וכרדו
בוט םוי םימעפלש) תבשה דובכ םושמו לגרה דובכ םושמו ליאוהו ;ךכ רחאל הייצח
םושמו ;איצומה תכרבל - הנשמ םחל - תומלש תוצמ יתש םיכירצ (תבשב לח ןושאר
שולש הליחתכל םילטונ ךכיפל - ינוע םחל - הסורפ םיכירצ 'הצמ תליכא' תכרבלש
ירהו שולשה לכב םיקיזחמ 'איצומה' םיכרבמשכו ,(ל"נכ ,תיעצמאה) תחא םיקלוחו
חינמ - 'הצמ תליכא לע' ךרבל אבשכו .הנשמ םחלל תומלש םייתש ןהיניב שי
,ינוע םחל איהש - המע הסורפהו ,הנוילעה ,תחא המלש קר ודיב קיזחמו הנותחתה
.ךרבמו

לע'ו 'איצומה' וילע םיכרבמש הנשמ-םחלה ןמ תצק ומעטי תיבה ינב לכש יואר
.'הצמ תליכא

תסורחו רורמ
ותואב ויה םלוכש ,חספה לילב רורמ תיזכ לוכאל םיבייח םישנ דחאו םישנא דחא
.(א תומש) 'השק הדובעב םהייח תא וררמיו' םש לע - רורמהו ,דובעש

אניבחרח ,אכמת ,ןישלוע ,תרזח :רורמל םירשכה תוקריה ינימ תא םימכח ונמו
המ' :ורמאו .םיקורי הסח ילע ונייה ,תרזח ןימב רחבומה ןמ הווצמ לבא .רורמו
,רמ (השקתמשכ) ופוסו (הברה תשגרומ ותורירמ ןיא ,רמולכ) קותמ ותליחת תרזח
רמוחב ךכ רחאו ,(ךרפב =) ךר-הפב לארשי תא ודיבעה הליחתב םירצמה ףא
.ונלאגו ונילע אוה ךורב שודקה סח - 'הסח' :ורמא דועו .'םינבלבו

רורמה םע לטונ וניא לבא ,ובש סראה םושמ תסורחב רורמה תא לובטל םימכח וויצו
.ירמגל רורמה םעט תא לטבת אלש ידכ תסורח הברה

אלש ידכ בצע אלב ןהינב תא םש תודלוי לארשי ישנ ויהש חופתל רכז ,תסורחהו
המש ,ךיתררוע חופתה תחת" :(ח םירישה ריש) בותכש ומכ ,םירצמה ןהב וריכי
."ךתדלוי הלביח המש ,ךמא ךתלביח

ספרכ
וכרדש תא .לשובמ וא יח ,רמ וניאש רחא קרי לכ וא ספרכ ומשש בשע קרי םילכוא
ירחא דימ איה ותליכאו .לשובמ - לשובמ לוכאל וכרדש תאו ,יח ולכוא - יח לוכאל
'המדאה ירפ ארוב' ךרבמו ,'םיידי תליטנ לע' ךרבמ וניאו וידי וילע לטונ .שודיקה
בייחתי אלש ידכ תיזכמ תוחפ ספרכה ןמ לכואו .רורמה לע םג וז הכרבב ןווכמו
.הנורחא הכרבב

ךרוכ
- המע רורמה ךרוכו ,העצובו ('לארשי') הנותחתה הצמה לטונ רורמ תליכא רחאל
,םיבוסמה לכל ךכ קלחמ אוה ןכו .רורמה ןמ תיזכ רועיש ןכו הצמה ןמ תיזכ רועיש
םע ךרוכו ולש הרומשה הצמה ןמ דחא לכ חקולש וא ;קלחל ידכ ולש הצמב שי םא
.'ךרוכ' הלילה רדסב ארקנש אוהו ;רורמה


רמועה תריפס


ימי םהש ,םוי העשתו םיעברא םינומ תועובשה גח דעו חספה גחמ
רורחש ןיב "רשג" :וז הווצמ לש ןויערה תא ריבסמ ךוניחה רפס לעב .רמועה תריפס
.םירצמ תאיציל הביסה איהש ,הרותה תלבק ןיבל (םירצמ תאיציב) ףוגה


וש הוצמ :ךוניחה רפס

רמועה תריפס תווצמ
,ןסינב רשע השיש םוי אוהש ,רמועה תאבה םוימ םוי םיעבראו העשת רופסל הווצמ
הזה ןיינמהו ."הפונתה רמוע תא םכאיבה םוימ תבשה תרחממ םכל םתרפסו" רמאנש
םישימח ורפסת" רמא בותכהש ,תועובשה ןכו ,םוי םוי םימיה וב תונמל ונילעו ,הבוח
.(ט ,זט םירבד) "ךל רופסת תועובש העבש" ןכ םג רמאו ,"םוי

הווצמה ישרושמ
וארבנ הרותה ינפמו ;הרותה אלא וניא לארשי לש ןרקיע לכש יפל - טשפה דצ לע
"יתמש אל ץראו םימש תוקוח - הלילו םמוי יתירב אל םא" :בותכש ומכ ,ץראו םימש
הרותה ולבקיש ידכ - םירצממ ואציו ולאגנש הביסהו רקיעה איהו ;(הכ ,גל 'מרי)
.(בי ,ג תומש) הומייקיו יניסב

,הילא ולעש הלודגה לכל ולעו ולאגנ הרובעבו לארשי לש ןרקיע לכ איה יכ ,ןכ ינפמו
ונשפנב תוארהל ,הרותה תניתנ םוי דע חספ לש בוט םוי תרחממ תונמל וניווטצנ
אובי יתמ דימת הנמיו לצ ףאשי דבעכ ,ונבלל ףסכנה דבכנה םויה לא לודגה ץפחה
עיגהל וצפח לכו ועשי לכ יכ םדאל הארמ ןיינמה יכ ,תוריחל אציש וילא ףסכנה תעה
.אוהה ןמזה לא

ךכו ךכ םינומ ונא ןיאו ,ןיינמה ןמ ורבע םימי ךכו ךכ רמולכ ,רמועל םינומ ונאש הזו
הצרנ אל ןכ לעו ,ןמזה לא עיגהל קזחה ןוצרה ונב הארמ הז לכ יכ - ןמזל ונל שי םימי
.תרצע לש םחלה יתש ןברקל עיגהל ונל שיש םימיה יוביר וננובשח תליחתב ריכזהל
המל ,ולא תועובש העבש לש םימיה בור ורבעש רחא ,ןכ םא :רמול ךילע השקי לאו
םאו .ועצמאב ןובשחה עבטמ תונשל ןיאש יפל ?םיראשנה םימיה טועימ ריכזנ אל
:הבושתה ?ןושאר םוימ אלו תבשה תרחממ ותוא םיליחתמ ונא המל ,ןכ םא :לאשת
תוא אוהש ,םירצמ תאיצי אוהו ,לודגה סנה תרכזהל ולוכ דחייתנ ןושארה םויה יכ
ותחמשב ברעל ונל ןיאו ,םדאה ינב לע םשה תחגשהבו םלועה שודיחב תפומו
.דימ ינש םוימ ןובשחה ןקתנ ןכ לעו ,רחא ןיינע םוש ומע ריכזהלו

םויל" רמול יואר ןובשח היהי אלש ,"חספ לש ינש םויל םימי ךכו ךכ םויה" רמול ןיאו
ןברק אוהש ,רמועה ןברק אוהו ,וב השענש הממ ןיינמה תונמל ןקתוה ןכ לעו ,"ינש
הצור םדא ינב לע ותחגשהב אוה ךורב םשה יכ םינימאמ ונאש רכז ובש ,דבכנ
.וב תויחל תואובת ערז הנשו הנש לכב םהל שדחמו םתויחהל

הווצמה ינידמ
,תומימת והיש ידכ ברעבמ ןתונמל הווצמש ,(א"ע ,וס תוחנמ) הכרבל םנורכיז ורמא
ליחתמש ןמזב ?תומימת ןה יתמיא :ורמאו ."הנייהת תומימת" בותכה רמאש ומכ
לכ רחמל הנומ - ברעבמ הנמ אלו חכש םאש ,םישרפמה ושריפ םוקמ לכמו .ברעבמ
,הנש התואב דוע תונמל לוכי ןיאש - דחא םוי הנמ אלו חכשש ימש ,ורמא שיו .םויה
.ונממ לטב ןובשחה לכ ירה ,דחא םוי ןהמ חכשש ןוויכמו ,ןה תחא הווצמ ןלוכש יפל
"ךכ ויה שמא" רמאי דחא םוי חכשש ימ אלא ,וז הרבסל ונרודבש ונירומ ודוה אלו
ךרבמו ,דמועמ תונמל רחבומה ןמ הווצמו .לארשי לכ םע םירחאה הנומו ,הכרב אלב
.הכרבב תונמלו רוזחל יאשר וניאו ,אצי - הכרב אלב הנמש ימו ;'וכו "ונשדיק רשא"

רפס אלו הז לע רבועהו .םירכזב ,םוקמ לכב אתיירואדמ רמועה תריפס תווצמ תגהונו
."השע" לטיב - ולא םימי

רמועה תריפס
רמוע תא םכאיבה םוימ ,תבשה תרחממ םכל םתרפסו" :(גכ ארקיו) הרותב בותכ
םישימח ורפסת תיעיבשה תבשה תרחממ דע .הנייהת תומימת תותבש עבש ,הפונתה
."המקב שמרח לחהמ ,ךל רופסת תועובש העבש" :(זט םירבד) דוע בותכו ,"םוי
,ןסינב ז"ט םוי אוהש ,רמועה ןברק תאבה םוימ תועובש העבש רופסל הזב וניווטצנ
לילב רופסל םיליחתמ .רמועה תברקה םוימ םישימחה םוי אוהש ,תועובשה גחל דעו
םיעברא םהש ,תועובש העבש םירפוסו (ינשה רדסה לילב - ץראל הצוחב) גחה לש ינש
םויל דע ושוריפש ל"זח ולביק - "םוי םישימח ורפסת" בותכש הזו .םוי העשתו
,'םכל םתרפסו' :ביתכד ,ומצעל רופסל דחאו דחא לכ לע הווצמ .ורפסת םישימחה
.דחאו דחא לכל הריפס אהתש

ןמ הברהו .רמועה ןברק ןיאו םייק תיבה ןיאש הזה ןמזב םג תגהונ וז הווצמו
.םירפוס ירבדמ אלא תגהונ וז הווצמ ןיא הזה ןמזבש ,םירמוא םיקסופהו םינושארה
אוצמל רשפא יאו 'הנייהת תומימת' רמאנש יפל ,הלילה תליחתב אוה הריפסה ןמז
הנושאר הריפסש ןוויכו .ז"ט םוי לש הלילה תליחתב םיליחתמ םא אלא תומימת
םיללפתמ .הלילה תליחתב ןנמזו ,הל תווש תוריפסה לכ ראש - הלילה תליחתב
.תומדוק - תורידת ןהש עמש תאירקו הליפת תווצמש יפל ,תיברע תליפת הליחת
.רמועה תריפס םירפוס תיברע לש הדימעה תליפת ירחא דימו

.רכזנש תמיא לכ ,רחשה דומע הלעיש דע ,הלילה לכ רפוס - הלילה תליחתב רפס אל
.הכרב ילב םויב רפוס - רחשה דומע הלעש דע רכזנ אל םאו

רחאו ,'רמועה תריפס לע ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא' ךרבמ הליחת ?רפוס דציכ
.וגהנמכ םוקמ םוקמ ,'רמועל' וא ,'רמועב ךכו ךכ םויה' רמואו רפוס ךכ


שדח רוסיאו רמועה תברקה


הז ןברק .רמועה ןברק :דחוימ ןברק םיבירקמ חספה גח לש ינשה םויב
התואב החמצש השדחה האובתה ןמ לוכאל רתומ ותברקה רחאלו ,םירועשמ אוה
םיבירקמ- תועובשה גחב - םפוסבו ,םוי םישימח םירפוס רמועה תברקה םוימ .הנש
שדקמה תיבב בירקהל רתומ הז ןברק תברקה רחאל .םחלה יתש :רחא דחוימ ןברק
וליאו ,טוידה תליכאל השדחה האובתה תא ריתמ רמועה .םישדחה הנשה ילודיגמ
.חבזמל השדחה האובתה תא םיריתמ םחלה יתש

וליאו ,עובשב ןושאר םויל סחייתמכ "תבשה תרחממ" קוספה תא ושריפ ,םיקודצה
רמועה ריצק .חספ לש ןושאר אוה ,הכאלממ התיבשה םויל סחייתמ והושריפ ל"זח
שוריפה רבדב ל"זחל הרסמנש הכלהה תא עובקל ידכ ,החמשבו םע ןומהב השענ
.חספה תרחממ - "תבשה תרחממ"


םירועש לש רמועה ןברק תווצמ :בש ךוניחה רפס

ותנש ןב שבכ חספה ימי ראש לש ףסומה לע רתי ,חספ לש ינש םויב בירקנש הווצמ
לא ואובת יכ" רמאנש ,"הפונתה רמוע" ארקנה םירועש לש דחא רמועו הלועל
תרחממ ...רמועה תא ףינהו ןהוכה לא םכריצק תישאר רמוע תא םתאבהו ...ץראה
ירייא חספב ירהש .חספ לש ינש םויב :רמולכ ,'אבט אמוי רתבמ' :ומוגרתו ."תבשה
- רמועה תא םכפינה םויב םתישעו" :םש רמאנו ,הזמ הלעמלש השרפב (קסוע=)
.וגו "ותנש ןב םימת שבכ

לוכה ןמ םיאיצומו ,םירועש םיאס השולש םיאיבמ ויהש :אוה ןכ החנמה ןיינעו
בייחו םדא לכל לכאנו הדפנ ראשהו ,הפנ הרשע-שולשב הפונמ אוהש דחא ןורשיע
ותוא םיללובו םירועשה תלוס לש ןורשיעה הז םיחקולו .תורשעמה ןמ רוטפו הלחב
ךילומ ;חרזמב ןהוכה ופינמו תוחנמה ראשכ הנובל ץמוק וילע ןינתונו ןמש גולב
,תוחנמה ראשכ תימורד תיברעמ ןרק לש הדוח דגנכ ושיגמו ,דירומו הלעמ ,איבמו
.תוחנמה לכ יריישכ םינהוכל לכאנ ראשהו ,ריטקמו ץמוקו

הווצמה ישרשמ
הנש הנש םהל שדחל ויתוירב םע אוה ךורב םשה השועש לודגה דסחה ןנובתנש ידכ
ובוטו ודסח רוכזנ ןעמל ,הנממ אוה ךורב ול בירקנש ונל יואר ןכל .היחמל האובת
ךרבתת ,וינפל ונישעמ רשכהב הכרבל םייואר היהנש ךותמו .הנממ הנהנ םרט לודגה
הזב וניווטצנו .ויתוירב תכרבב ובוט בורמ ץפחש ,ונב םשה ץפח םלשויו ונתאובת
רכזל ןוכנ ןושארה יכ ,החמשב החמש ברענ אלש ידכ ,ןושארב אלו חספ לש ינשב
.החמשל ןוגימו תורחל תודבעמ אוה ךורב ונאיצוהש ,לודגה סנה

הווצמה ינידמ
ןמ אלו ,םירועשה ןמ ואיבהל רמוע לש ותווצמש :(ב"ע ,דס תוחנמ) ל"ז ורמא
הליחת רכיבש םילשוריל בורקה ןמו ;ןופישו לעוש-תלובישו םימסוכמ אלו ,םיטיחה
.לארשי ץראמ רחא םוקממ ותוא םיאיבמ - בורקה רכיב אל ;ותוא םיאיבמ ויה
ותווצמו ;תבשב ןיב לוחב ןיב ,ןסינב רשע-השיש לילב ,הלילב רצקיהל ותווצמ
.ןיעל רתוי רכינו הארנ ורוכיב היהיש ידכ :שוריפ ,חלה ןמ ואיבהל

ןמ הז לכו .לודג קסעב רצקנ אהיש ידכ םשל תוסנכתמ תוכומסה תורייעה לכו
םיאס שולשו .החמשהו השעמה ךותמ םשה רבדל םבל ונתיש ידכ ,ונבתכש שרושה
ןוויכו .תולגמ השולשבו תופוק שולשב ,םישנא השולשב ןתוא םירצוק ויה ולא
.םימעפ שולש ןכו ;"ןה" ול םירמוא ?שמשה אב' :םש םידמועל רצוקה רמוא ,הכשחש
.םימעפ שולש ןכו ;'ןה' :םירמוא '?וז הפוק' .םימעפ שולש ןכו ;'ןה' :םירמוא '?וז לגמ
,(םיקודצה=) םיעוטה ינפמ ?המל ךכ לכו .םימעפ שולש ;'רוצק' :ול םירמוא ?'רוצקא'
- "תבשה תרחממ" הרותב רמאנש הזש םירמוא ויהו ,ינש תיבב לארשי ללכמ ואציש
תוחנממ ירישע קרפב םיראבתמ היטרפ רתיו .(תבשה םוי=) תישארב תבש אוהש
.(ז"פ ןיפסומו ןידימת תוכלה)

ירהש ,וז הווצמב לדתשהל םיבייח םילארשי וליפאו .םירכזב תיבה ןמזב תגהונו
םש שרופמש ומכו ,בוט םוי ברעמ תודשב תוכירכ םישועו םיאצוי ןיד תיב יחולש
הצימקהו השגההו הפונתהו הברקהה אוה בויחה רקיע ,םוקמ לכמ לבא .תוחנמב
.םינהוכב - הז לכו ;הרטקההו


רהה ןמ 'ש ברה - רמועה תברקה

תיבב רמועה תא םיבירקמ ,דעומה לוח לש ןושאר םוי אוהש ,חספ לש ינש םויב
תבשה תרחממ ,םכנוצרל 'ה ינפל רמועה תא ףינהו' :(אי ,גכ ארקיו) רמאנש ,שדקמה
לש ןושאר םוי תרחממ איה הנווכהש ,ונל שרפתנ הפ-לעבש הרותבו .'ןהוכה ונפיני
.תבש ארקנ אוה םג - הכאלמב רוסא אוהש בוט םוי אוהו ליאוהש ,חספ

ךרוצל ןיד תיב ורצקש ינפל תודשה תא רוצקל רוסא ,םייק שדקמה תיבש ןמזבו
םוי ברעמו .הריצקה לכ תליחת איה רמועה תברקה םשל הריצקהש ,רמועה תברקה
היוארה הקלח םידחיימו הרועשה תודשב םירייסמו ןיד תיב יחולש םיאצוי בוט
םע ,בוט םוי יאצומבו .המקב םילבשה תא םירשוקו ,ןברקה תא הנממ בירקהל
תרחמלו ,תלוסה תא םיאיצומו םינחוטו םישדו םילוקו םירצוק ,הלילה תליחת
,חבזמה לע םיריטקמ ץמוקה תא .הנובלו ןמש םע ,החנמ לכ תווצמכ ותוא םיבירקמ
.םינהוכל לכאנ ראשהו

לש םבלמ איצוהל ידכ םע בורבו הבר הלומהב רמועה תא רוצקל וגהנ ינש תיבב
.בוט םוי ירחאש תבש יאצומב ותוא ובירקיש וצרו ל"זח ירבדב ורפכש םיקודצ

"שדח" רוסיא
ובירקהשמו ,רמועה תא ובירקהש ינפל הליכאב הרוסא ןגד ינימ תשמחמ האובת לכ
תוצחמ שדחה ןמ םילכוא םילשורימ םיקוחרה .דימ האובתה הרתוה רמועה תא
?השדח האובת תארקנ המו .זא דע ובירקהלמ םילצעתמ ןיד תיב ןיאש הקזחש ,םויה
;ללכב ןסינב ג"יו ,ןסינב ג"י דע ונייה ,רמועה תברקה ינפל םימי השולש הערזנש לכ
המ לכ ,המדאה ךותב חומצל םיליחתמו םיערזה םישירשמ םימי השולש ךותבו ליאוה
תברקה םויבו ליאוה ,ןסינב ד"יב ערז .וז הנש לש רמוע ידי לע רתוה םהמ חמציש
.האבה הנשב רמועה בירקיש דע רוסא הלש לוביה אהי ,העירזה השירשה אל רמועה
העירזה תנוע ירהש ,שדח רוסיא הב ןיא לארשי ץראב ונימיב הלדגה האובתהש אצמנ
םויב הרתוה רבכו חספ ירחא שדוחכ הלישבמ האובתהו ,ףרוחה תליחתב איה ונלצא
אוה םסרופמ ירהש ,חספל ךומס ולישבהש םיערז וערז וניתובא ימיבו .חספ לש 'ב
םיווצמ ויהו ,םיטיח ריצק תועובש ימיבו ,םירועש ריצק לח חספ ימיבש ארקמה לכב
.רמועה תברקה ינפל הלכואל אלו הרועשה תא רוצקל אלש

ל"וחבו לארשי ץראב "שדח"
לככ הנידש בושחל רשפאו ,המדאה ירפב הרושקה הווצמ איה "שדח"ש יפ לע ףא
הב וקלחנ תאז לכב ,לארשי ץראב קר תוגהונ ןהש - ץראב תויולתה תווצמ ראש
םיטונ םיקסופה בור .ץראל הצוחב םג גהונ "שדח"ש םירמוא שיו ,הנשמב וניתובר
ללכ לדבה ןיאש ,ץראל הצוחבש םירכונ לש תודשב םג רוסא "שדח"ש ,הכלה קוספל
ךא .םירכונ לש תודשל םידוהי לש תודש ןיב - ץראל הצוחב אלו לארשי ץראב אל -
שדח רוסיא ןיאש דיחי תעד םג שיו ,שדח רוסיאמ םירכונ לש האובת איצומש ימ שי
.ל"וחב ללכ גהונ

ינפמ ,שדח רוסיאל ללכ ץראל הצוחב םידוהיה וששח אל הנש תואמ שולשכ ינפל דע
.רמועה תברקה םויב הרתוהו חספ ינפל הערזנ םהל היוצמ התיהש האובתה לכש
,חספל ךומס קר סמנ גלשהש תומוקמב ,הפוריא ןופצב בושייה חתפתה השדחה תעב
רוסיאב דמוע אוהו ,ץיקה ףוסב ותוא םירצוקו חספ ירחא ןגד םיערוז םימעפ הברהו
םשו ,ימורדה ץראה רודכ יצחב םידוהי םויכ םיבשוי ןכו .חספ דע ףרוחה לכ שדח
בורו חספ ירחא םהיתועירז בורו ,ץיק חספ דעו תוכוסמו ףרוח תוכוס דע חספמ
דע םירוסא הילרטסואבו הניטנגראב םהיתואובת בורו ,ךליאו הכונחמ רצקנ םריצק
.שדח רוסיאמ הליכאב חספ

םויכו תיבה ןמזב שדח רתיה
דע ,הזה םויה םצע דע ולכאת אל למרכו ילק םחלו" :(די ,גכ ארקיו) הרותב בותכ
ןיאש ןמזב - דחאה :םינמז ינש ןאכ םנשיש ל"זח ושריפו ."םכיקלא ןברק תא םכאיבה
ונייה - "הזה םויה םצע דע" שדחה ןמ לוכאל רוסא זא ,ןברק ןיאו םייק שדקמה תיב
,"םכיקלא ןברק תא םכאיבה דע" אוה ינש ןמזו .ןסינב ז"ט םוי לש חרזמה רואיש דע
ובירקיש דע ,ז"ט םויב םג שדח לוכאל רוסא זאש ,םייק שדקמה תיבש ןמזב ונייהד
.רבסוהש ומכו ,חבזמה לע רמועה ןמ ץמקנה ץמוקה תא

ידכ ,ז"ט םוי לכ שדח תליכא רוסאל יאכז ןב ןנחוי ןבר ןקית שדקמה תיב ברחשמ
.רמועה תברקה ינפל ולכאיו שדקמה תיב הנביי אמש ,םוי ותואב לוכאל ולגרתי אלש
,הרותב רחא שוריפ שריפ אלא הנקת ןקית אל יאכז ןב ןנחוי ןברש םירמוא םירחא
ןמ שדח םחל תליכא הרוסא םוי ותוא םגש ןתנווכ ,"הזה םויה םצע דע" םילימהש
לש ןושאר םוי ףוס דע רוסא שדח לארשי ץראבש ,הז יפל אצמנ .הכלה ןכו ,הרותה
,ץראל הצוחבו .םייק שדקמה תיב ןיאש ןמזב הרותה ןמ אוה הז רוסיאו ,דעומה לוח
ךשמנ ,ו"ט אוה ןסינב ז"ט םוי אמש קפס תמחמ םיבוט םימי ינש םימייקמ ונאש
לבא .לארשי ילודג לכ ל"וחב וגהנ ןכ .ז"ט אלא ז"י וניא אמש ז"י םוי לכ שדח רוסיא
רבוסה דיחי קסופ ותוא תעד לע וכמסו ,ל"וחב שדח רוסיאב לקהל וגהנ םעה ינומה
.לארשי ץראב אלא גהונ שדח רוסיא ןיאש

חבזמל "שדח" רתיה
תיבב בירקהל רוסא ,רמועה תא ובירקהש םויהמ טוידהל רתומ שדחש יפ לע ףא
םיבירקמ זאש ,תועובשה גח אוהש ,םירוכיבה םוי דע שדחה ןמ החנמ םוש שדקמה
,רמועה ינפל שדקמל שדח איבה םא .חבזמל םג שדח רתומ זאמו ,םחלה יתש תא
יפ לע ףא ,רמועה ירחא שדחה ןמ ותחנמ איבה םא לבא .דבעידב םג הלוספ ותחנמ
.דבעידב הרשכ ותחנמ - טוידהל שדחה רתוהו ליאוה ,הרבע רבעש

רמועה תריפס
רופסל הווצמ .םחלה יתש תברקה דעו רמועה תברקהמ םימיה תא רופסל הווצמ
םכאיבה םוימ ,תבשה תרחממ םכל םתרפסו" ,רמאנש .תועובש רופסל הווצמו םימי
תיעיבשה תבשה תרחממ דע ,הנייהת תומימת תותבש עבש ,הפונתה רמוע תא
יפ לע ףא .(זט-וט ,גכ ארקיו) "'הל השדח החנמ םתברקהו ,םוי םישימח ורפסת
אלא הווצמה ןיאו ,לוגע רפסמ אלא הז ןיא ,"םוי םישימח ורפסת" הרות הרמאש
ןכו ,"הנייהת תומימת תותבש עבש" ןאכ שרפתנ ירהש ,םימי העשתו םיעברא רופסל
רופסל לחת המקב שמרח לחהמ ,ךל רופסת תועובש העבש" הז לע הרותה הרזח
.(ט ,זט םירבד) "תועובש העבש