העדותה רפס - שדוחה יניד

רייא שדח
,ינשה שדוחה ארקנ אוה הרותב וליאו ,הז שדוח לש ילבבה םשה אוה רייא
לע ,(ו א םיכלמ) ויז שדוח ארקנ אוה ןכו .םישדוחה שאר ,ןסינל ינש אוהש
תטהול הניא ןיידעו הרהוז לכב הז שדוחב איהש ,שמשה לש הוויז םש
ץראב םיארנש םיכרה םינצינה םש לע ןכו .םירחואמה ץיקה ישדוחבכ
לע הז שדוחב ודמע םירצממ ואציש רוד ןכו ;ןצינ - 'ויז' םוגרתש ,הז שדוחב
.הרותה תלבקל םינכומ ויהו םוויז

ינש חספ
תיבש ןמזב - ובירקה הז םויבש יפל ,'ינש חספ' ארקנ רייאב רשע העברא םוי
העבראב ,ודעומב והובירקה אלש הלא םחספ ןברק תא - םייק היה שדקמה
רבדמב) הרותב בותכש ומכ ,הקוחר ךרד ללגב וא האמוט תמחמ ןסינב רשע
ךרדב וא שפנל אמט היהי יכ שיא שיא ,רומאל לארשי ינב לא רבד' :(ט
םוי רשע העבראב ינשה שדוחב .'הל חספ השעו םכיתורודל וא םכל הקוחר
.'והולכאי םירורמו תוצמ לע ,ותוא ושעי םייברעה ןיב

שדקמה תיבש ןמזבו ליאוה ךא .דעומ אלו גח וניא רייאב רשע העברא םוי
ןברק תברקה תווצמ וב ומייקש הלאל החמש םוי הז םוי היה םייק היה
.הליפתב ןונחת וב םירמוא ןיא ןכלו ,יוליע תצק וב שי ,חספ

לע לכאנש חספה ןברק רכזל ,חספמ הראשנש הצמ הז םויב לוכאל םיגהונ שי
.תוצמה

.הז חספ םישוע ובש ,רייא אוה ,ינשה שדוחה םש לע 'ינש חספ' ארקנו
.'אריעז חספ' ול ארוק תינעת תליגמב ןכו ,'ןטק חספ' םג ארקנ הנשמבו

תורוקמ - ינש חספ
אלק ר"או ג"הנכש ח"רפ ;ה"לש - ןונחת וב םירמוא ןיאו יוליע תצק וב שי *
רודיס ;א"דיחה ירפס ;את ד"וי לואש די תוהגה ;י ,ט רבדמב י"שר 'עו)
גהנמ * .(ע"ושו רוטה תועמשמ י"פע ,הז םויב ןונחת רמא א"וזחה .ץ"בעי
.דועו ,אלרת םולשו םייח יכרד ;רכששי רעש ;בקעי תיב רודיס - הצמ תליכא
אתפסותב תומוקמ הברהבו ו - ב ,ח םיחספ הנשמ - 'ינש חספ' ארקנו *
ש"עו ;ג ,א הנשה שאר ;אי ,ד הלח - 'ןטק חספ' םג ארקנ הנשמב * .ארמגבו
ב קרפ - תינעת תליגמב ןכו * ;רומא - 'לאומשמ םש'בו המלש תכאלמב
.דועו כ"רד אתקיספב ה"כו ,(ב"ע ,טכ ןילוחב אבומ)רהה ןמ 'ש ברה - רייאב ח"כ ,רייאב 'ה

ץראב רינ ונל םיקהל ונילע םיבורמהו םילודגה 'ה ידסחב וניכזש וישכע ...
רייאב 'ה םויב לארשי תנידמ ונתנידמ םימש ימחרב הדסייתנו ,ונשדוק
הז םויב חומשל וניתובר ורוה ,רמועה תריפסל םירשעה םוי אוהש ,ח"שת
.העושי ונל חימצהש לע 'הל תודוהל ,תסנכה תיבב הליפתב ללה וב רמולו

דגנ םיטעמ ונמק ,הנידמה םויקל םירשעה הנשב ,ז"כשת רייאב ח"כ םויבו
ובישה תואלפנו םיסנ ונל השעש 'ה לש וחוכבו ,םיקזח דגנ םישלח ,םיבר
םילשורי תאו הלוכ לארשי ץרא תא וררחשו ,הרעש המחלמ לארשי ירוחב
היהו תיבה רה בש םינש שלש תוחפ הנש םייפלא רחאל .ונשדקמ םוקמו
תיב ןיינבל ,המלש הלואגל בורקב הכזנש ןוצר יהי .םידוהי ןוטלש תחת
יהי ןכ ןמא .ונקדצ חישמ דוד תיב תוכלמלו ,תויולגה לכ ץוביקלו שדקמה
.ןוצרתואמצעה םויב ונייחהשו ללה
אכ ןמיס ,א קלח ,רשבמ לוק ת"וש ,הטאר םלושמ ברה

ו"ת םילשורי ,ב"ישת רדאב ד"כ ,ה"ב

.א"טילש ןומימ ביל הדוהי ה"ומ םילעפ בר ללוהמה ןואגה ברה נ"די דובכל

תכרב תודוא הלאשה רבדב רקיה ובתכמ לע ה"תכל הזב בישהל יננה
.לארשי תנידמ תמוקת הזרכוהש םויב ונייה ,תואמצעה םויב ונייחהש

תסנכה ירבחו הלשממה ידי לע עבקנש ,(רייא 'ה) אוהה םויהש קפס ןיא הנה
סנל רכז ץראה לכב ותוא גוחל ,םינברה ילודג בורו (רובצה בור ירחבנ םהש)
.ללה רמולו בוט םויו החמש ותושעל הווצמ ,ונתוריחו ונתעושת לש

סנ לע םמצעל בוט םוי םהילע םיעבוקש םידיחי וא ,תחא ריעבש רוביצ ףאו
.םלוע דע םהירחא םיאבהו םערז לעו םהילע םייקל םיבייח ,םהל השענש
בתכש ומכ ,אוהה םויה םייקל םיבייח ,עקתשהל תרחא ריעל םיכלוהש ףאו
ופרת ןמיס םהרבא ןגמב הכלהל אבוהו ,טמ ןמיס ויתובושתב רקשלא ם"רהמ
םיגהונ ךכש ,בתכ אצק ןמיס ח"וא רפוס םתחהו .םש הבר והילאבו ,ה"קס
.סנ םהל עריאש םויב ןכ םישועש ,םהידיחי ילודגמו לארשי תוליהק המכ
לבא ,רתסאו יכדרמד אימוד םייחל התיממ אקווד ונייהד ,בתכש םש ןייע
יכדרמב (א"ע ,די ףד הליגמ) ל"זח ורמא ירהש .אל - תורצ ראשמ תודפב
התיממ ,הריש םירמוא תוריחל תודבעמ - רמוחו לק ?שורד יאמ ,רתסאו
תודבעמ ןוידפ אכילו ,תולגב ונאש ןמז לכ ,ןכ םאו ?ןכש לכ אל םייחל
םוי עובקל ףיסוהל אלד ובה ,שממ םייחל התיממ הלצהה ןיאש לכ ,תורחל
.(ונושל ןאכ דע) .בוט

דיחי וא רוביצ יצמ ריפשד בתכש ,ופוסב גסק ןמיס ,ח"וא רפוס םתחב ןייעו
אליממו .ידבע ימנ הוצמו .סנ םהל השענש םויב םמצעל דעומ םוי עובקל
תודבעמ ןוידפ ןאכ שיו ,לארשי ללכ לש רוביצל עגונה ןדיד ןודינב אטישפ
תואמצע ונגשהו ןירוח ינב ונישענו תויוכלמ דובעשמ ונלאגנש ,תוריחל
ונילע ודמעש וניביוא ידימ ונלצינש ,םייחל התיממ הלצה םגו .תיתכלממ
.בוט םוי עובקל ונילע הבוח יאדווב ,ונתולכל

,סנה רקיע היה וב רשא ,אקווד הזה םויה תא ועבקש םיגיהנמה ונוויכ הפיו
הזרכהה תישענ אלמלאו .תואמצעה תזרכה ידי לע תוריחל תודבעמ ונאציש
אלו דעומה תא םירחאמ ונייה זא ,רחא םויל תיחדנ התיהו ,םויה ותואב
תומואבש תולודגה תומצעמה לש המכסההו הרכהה תא םיגישמ ונייה
תווממ הלצהה לש ינשה סנה תא םג וירחא ךשמ הז סנו .עודיכ ,םלועה
דימ הלוגה ידוהי תלצה ןהו ,לארשי ץראב םיברעה דגנ ונתמחלמב ןה ,םייחל
סנה ךכ ידי לע אבו .לארשי ץראל ולעש ,םהירוגמ תומוקמב םהיביוא
.תויולג ץוביק לש ישילשה

ללכ קופקפו ששח םוש ןאכ ןיאד ,ןדיד ןודינב אנידל ונל אצי ,םינפ לכ לע
עובקלו סנל רכז תושעל ,אוה הווצמו בויח הברדא קר ,"ףיסות לב" םושמ
ת"וש ןייעו .גוליד אלב םלש ללה וב רמולו ,החמשו ט"ויל תואמצעה םוי תא
םיקסופ תצק תועד איבהש ,אי ןמיס ב קלח ,ל"ז א"דיח ןואגהל "לאש םייח"
םינפ לכ לע ,סנ םהל השענש תחא ריע לש רוביצ וא ,דיחיב ףא ללה רמול
אלש הרצ לכ לע" ה"ד ,א"ע זיק םיחספב י"שר ןושלמ קדקד אוהו .הכרב אלב
םיאיבנה תנקתמד ,הכונח ןוגכ" :םייסמש ,"ןתלואג לע ותוא ןירמוא אובת
."תחא ריע וא דיחיל אלו ,לארשי לכל השענש סנ לע קר התיה

םא ,תחא ריע וא דיחיב םג ,אצק ןמיס ח"וא ,רפוס םתחה תעד יפל םלוא
,הריש םירמוא תורחל תודבעמ" רמוחו לקה ךייש ,םייחל התיממ אוה סנה
.ללה רמול םיבייח ,ןכ םאו ."ןכש לכ אל םייחל התיממ

.ללה רמול םיכירצש םידומ לוכה ,לארשי לכל השענש סנב ,םינפ לכ לעו ...
דפסה םגו .קופקפ ילב הכרבב םירמוא הזבש ,(םש) "לאש םייח"ב ראובמו
.חר ןמיס ח"וא ,רפוס םתחה בתכש ומכ ,וב רוסא תינעתו

רבד אוהו ,ללהה תכרב ןיינעב תורודל הכלה עובקל ,השעמל ,םוקמ לכמ
המ לכש יפ לע ףא - תולגה תונש םייפלא לש הכוראה הפוקתה ירחא שדוחמ
ילב הזב טילחהל רשפא יא השעמל לבא ,אנידל יניעב רורב הארנ יתבתכש
תודוגא תושעיהל - "ודדוגתת אל" ידיל אובי אלש ,םינברה ילודג בור תמכסה
.תודוגא

.תומוקמה לכב ללהה לע וכרבי ,המכסהב הלעי םאו