?לוטיב והמ


ףסונ ,ץמחה תא לטבל ךרוצ שי יכ העבק תמדוקה ארמגה תייגוס
לטבתיש ידכ תושעל םדא ךירצ הלועפ וזיא ,"ץמח לוטיב" והמ .רועיבלו הקידבל
.ונתייגוס אשונ איה וז הלאש ?ותושרב רתונ ןיידעש ץמחה


ב"ע ,ד םיחספ הנשמ

.היל יגס אמלעב לוטיבב אתיירואדמ

:י"שר
.התבשה איה בלד התבשהו ."ורעבת" ביתכ אלו "ותיבשת" ביתכד
תרותמ ובלב ולטביש :אוה ומשכ לוטיב :י"שר תא ריבסמ (םיחספ תכסמל) ן"במר
םגרתמ סולקנוא ןכו .לוטיב - התיבש תועמשמ אוה ךכו .ומויקב הצור וניאו ,ץמח
."ארימח ןולטבת אל האמדק אמויב"

:תופסותה תטיש
,ותושרמ אציו ,רקפה אוה ולטיבש רחאלש ןוויכ ,קיפסמ דבלב לוטיב - הרותהמ
.הובג לשו םירחא לש האור התא לבא - 'ץמח ךל האריי אל' :אוה ןידהו .רתומו
ךירצ רקפה יכ רמאנ םשו ,רקפה ןיד רבסומ (א"ע ,המ) םירדנ תכסמב :הלאש
?ליעומ ,ודבל אוהשכ ולטבמ םדאש ,ץמח לוטיבש ןכתי דציכ .השולש ינפב תושעיהל
ליעומ ומצע ןיבל וניב לטבמ םדאש לוטיבו ,השולש ךירצ ןיא אתיירואדמ :הבושת
.רקפה ןידמ

:תוטישה םוכיס
.("ותיבשת") התבשה תווצמ לש םינפואה דחא אוה לוטיב :י"שר
לב"ו "האריי לב" רוסיאו ,ותושרמ ץמחה אצוי לוטיבב .רקפה אוה לוטיבה :תופסות
.ולש ץמח לע קר לח "אצמיי(ג-ב ,דלת) ךורע ןחלוש

היתיזח אלד יתושרב היתיאד ארימח לכ" :רמאיו ונלטבי - הלילב דימ ,הקידבה רחא
."ארפעכ יוהילו ליטבל היתרעיב אלדו

רפעכ היהיו לטבתי ,ויתרעיב אלו ויתיאר אלש ,יתושרב יוצמה ץמח לכ :םוגרת)
(.ץראה

העש עיגתש םדוק ,תישימח העש ףוסב ,ד"י םויב תפסונ םעפ ולטבלו רוזחל בוט
.ולטבל ודיב ןיאו רסאנ תישיש העש עיגתשמש .תישיש

ץמחב הפרש תווצמ םייקל ידכ ,ץמחה ףרשש רחאל אלא םויב ולטבל ןיאו :א"מר
."היתרעב אלדו היתרעבד היתיזח אלדו היתיזחד" רמאי םויה לוטיבב .ולש


ץמח רועיב


א ,ב םיחספ הנשמ

.הפירש אלא ץמח רועיב ןיא :רמוא הדוהי יבר
.םיל ליטמ וא חורל הרוזו ררפמ ףא :םירמוא םימכחו
.(ב ,זכ םיחספ) ותיבשהל הלוכי התאש רבד לכב - "ותיבשת"א ,המת ךורע ןחלוש

,השק ץמחה היה םאו .םיל וקרוז וא ,חורל הרוזו וררופ וא ,ופרוש ?ץמח רועיב דציכ
.םיל וקרוז ךכ רחאו וררפמ הז ירה ,הרהמב וכתחמ םיה ןיאו

ןמז רחאל רתונש ןברק] רתונד אימוד ,םויב ופרושל בוטו ,ופרושל גהנמהו :א"מר
רחא דימ ופרושל הצור םא ךא .םויב ףרשנ היהש ,[ותוא ףורשל ךירצ ותליכא
.ודיב תושרה - הדלוח ונררגת אלש ידכ ,הקידבה

:ורועיבבו ץמח תקידבב םירושקה םינמזה םוכיס
לוטיב הירחאלו ,הקידב - ד"י ליל
הליכא רוסיא :תיעיבר העש ףוס - ד"י םוי
.(תישימחה העשה ףוס ינפל - לוטיבה) לוטיבו הפרש :תישימח העש ףוס
.האנהב רוסא ץמחה :תישיש העש

.םויה ךרואמ 1/12 = העש .'תוינמז' תועש ןה ןאכ תורומאה תועשה :הרעה


ץמח תריכמ


יפ לע ףאש ,איה ךכל הביסה .ירכונל תיבבש ץמחה תא רוכמל םיגהונ
סח םדאו ,ץמח תבורעת םהב שיש םינוש םירישכת םיתבה בורב שי , ףרשו רעיבש
,םתוקנל דואמ השקש לושיב ילכבו הייפא ילכב קובד ץמחש ,דועו .םפרושל םהילע
םירגוסו יוגל ץמחה תא םירכומ ןכל ."אצמיי לב"ו "האריי לב" לע רובעל לולע זאו
.ץמחה אצמנ ובש םוקמה תא


א ,ב םיחספ הנשמ

.ירכנל ורכומו ,תופועלו היחל המהבל ליכאמ ,לוכאל רתומש העש לכא"ע ,אכ םיחספ ארמג

!אטישפ
:אינתד אנת יאהמ יקופאל
:םירמוא יאמש תיב
.חספ םדוק הלכיש וב עדוי ןכ םא אלא ,ירכנל וצמח םדא רוכמי אל
:םירמוא ללה תיבו
.רוכמל רתומ ,לוכאל רתומש העש לכ

ןמז לע איה ללה תיבו יאמש תיב תקולחמו ,יוגל תטלחומ הריכמב רבודמ ןאכ
ץמחה תא לכאי יוגהש עודי ןכ םא אלא םירכומ ןיא ,יאמש תיב תעדל :הריכמה
.הז רבדב הדפקה ןיא ללה תיב תעדלו ,חספה םדוק

ץמחה תא רוכמיו רוזחי יוגהש עודי ירהש ,'המרעה' הב שי וננמזב הגוהנה הריכמה
:ךמס שי וז הריכמל םג ךא .גחה ימי תולכ רחאל ידוהילז-ו ,ב םיחספ אתפסות

ונתונו ירכונל ורכומ הז ירה ,לארשי דיב ץמחו ,הניפסב םיאב ויהש ירכונו לארשי
.הרומג הנתמ ול ןתיש דבלבו ,חספה רחאל ונממ חקולו רזוחו ,הנתמבגיק םייח חרוא ,רפוס םתח תובושתו תולאש

הריכמ רכומ אוהש ,קופקפ םוש ילב הרותה ןמ רומג רתיה איה וז הריכמ תמרעה...
תרזחהב םיצורש םיעדוי םהינשש יפ לע ףא .הנוק יוגהש םיניינקהמ דחאב הרומג
,ולכואלו ורכומל חקולה לוכיו .אוה רוכמ אתשה םוקמ לכמ ,חספה רחאל ץמחה
דע ורמשמו ,ןכ השוע וניאו ,ובהוא אוהש אלא .החומ ילבמ ודיבאהלו ושידקהל
שוריפב וליפאו ...קופקפ ילב אוה רומג רתיה - לארשיל ורכומו רזוחו ,חספה רחאל
בורק זא ,ורכומל הצרתו ,חספה רחא דע ךדיב ץמחה ראשיי םא :יוגל רמול לוכי
.הווש חקימב ךממ ונחקאש יאדוול(ג ,המת) ךורע ןחלוש

ורכמ לארשיהש יפ לע ףא ,תיבל ץוחמש ידוהי וניאל חספה םדוק ונתנ וא ורכמ םאו
רוזחיו חספה רחאל דע ול ונרמשי אלא ללכ וב עגיי אלש וב עדויו ,ידוהי וניאל
.יאנת םוש ילב הרומג הנתמ ול וננתיש דבלבו .רתומ - ול וננתיו

.ריעה בר ידי לע ףתושמב תישענ איה אלא םידיחיל תמצמטצמ הריכמה ןיא םויכ
ןידה תיב תאו ברה תא הנממה (חוכ יופיי) דחוימ האשרה רטש לע םימתוח ריעה ינב
.וצריש ימל ץמחה לכ תא רוכמלו םהלש םיחולש תויהל