הצמה


א ,בק םיחספ

א ,ו הצמו ץמח ,ם"במר

,"תוצמ ולכאת ברעב" רמאנש ,רשע השימח לילב הצמ לוכאל הרותה ןמ השע תווצמ
,המצע ינפב הווצמ וז אלא חספה ןברקב וז הליכא הלת אלו .ןמז לכבו םוקמ לכב
.הלילה לכ התווצמו

וא זרוא לכוא - הצר ,הצמ לכוא - הצר :תושר איה הצמ תליכא ,לגרה ימי ראשב לבא
אצי תיזכ לכאשמו ,הבוח - דבלב רשע השימח לילב לבא .תוריפ וא תוילק וא ןחוד
.ותבוח ידי

תווצמ דואמ בבחמ היה"ש ,אנליוומ ןואגה לע רפוסמ (הפק תוא) "בר השעמ" רפסב
אלש יפ לע ףא ,תישילש הדועס לכוא היה ןורחא בוט םויבו ,העבש לכ הצמ תליכא
ונמזש הצמ תליכא תווצמ תביבח ינפמ ,םיבוט םימי ראשב תודועס שולש לכוא היה
הז לכו ,חספב ותבוח ידי הב ןיאצויש ,הצמ חספ רחאל לוכאל ענמנ היהו ...ול ךלוה
הלעתי ארובה תריזג ינפמ אלא האנהל התוא ןישוע ןיאש ,הווצמה תיישעל אריכיהל
."ומש

היפאו השיל


ב ,חמ םיחספ

ונלש םימ


א ,במ םיחספ
הנת ןמיס ,םייח חרוא ךורע ןחלוש

.תורהנ ימ םהש ןיבו תונייעמו תורוב ימ םהש ןיב ,ונלש םימב אלא םישל ןיא .א
םישל ןיאו .תושמשה ןיב וא (תושמשה ןיבל ךומס :א"מר) םוי דועבמ םתוא םיבאושו
...הברה םימיל דחא םוי בואשל םילוכיו .ולוכ הלילה רובעיש דע םהב

לודג דודמ םיפורגה םימב אלו ,המחב אלא וממחתנ אל וליפא ,םימח םימב שולל ןיא
שאה ןיאשכ וליפא םירשופ וכותבש םימו ,שאה םוקמ לע יולתו הבע ותשוחנש
.רוסא ,ונל אלש םימב ןיב ולאב ןיב ,שלו רבע םאו .ויתחת

תעשבו .רתומ גגושבד םירמוא שיו .'ונל אלש םימב של'ב םיריתמו םיקלוח שיו
.םהילע ךומסל שי קחדה

.ונל אלש םימב שלו גגושב רבע םא ריתהל שי ,קחד אלב וליפא :א"מרטנת ןמיס ,םייח חרוא ךורע ןחלש

לכ וליפא ,וב םיקסעתמש ןמז לכו .דחא עגר וליפאו ,קסע אלב הסיעה וחיני אל .ב
יוה לימ רועישו ,ץמח יוה - לימ רועיש קסע אלב וחינה םאו .ץימחמ וניא ,םויה
.העשה ןמ םירשעמ קלחו העש תיעיבר

.(תוקד 18 - לוכה ךסב .תוקד 3 = העש לש 1/20 ,תוקד 15 = העש עבר)

ופרטצי תויהשהש שוחל שי יכ ,תוצמה תיישע ןיינעב רהמל רימחהל שיו :א"מר
.ץימחהל רהממש םח םוקמב היהיש וא לימ רועישל

,הידי םהב תננצמש םימ םתואב ףטקת אל ,םימב תפטקמ איה השלה השאה םא .ג
םימ אלמ דחא ילכ הל אהי אלא ,הסיעה תא םיצימחמו םיממחתמ םהש ינפמ
.וב ףטקתש