גרבנזיא הדוהי / השעמל השרפהה ךרד

המורת םילכוא םינהוכש ןמזב השרפהה
הלודג המורת םילעבה ושירפה ,םירוהט ויה םינהוכהו ,םייק היה שדקמה תיבש ןמזב
ןיא הרות ןידמ ןכש ,םימכח י"ע העבקנ וז תומכ) ןהוכל הונתנו תוריפה ןמ 2% -כ
,יולהו) יולל והונתנו ןושאר רשעמ 10% ושירפה ראשנש הממ .(הלודג המורתל רועיש
,תוריפה ללכמ 1% רמולכ ,הלא 10% -מ תירישע ושירפה ,םמצע םילעבה וליפא וא
ינעל ונתנו ראשנהמ תירישע ושירפהו םילעבה וכישמה .(רשעמ תמורתכ ןהוכל ונתנו
,היינש ,הנושאר הנשב - ינש רשעמל ושירפהש וא ,הטימשל תישישו תישילש הנשב -
םאו .הרהטב והולכאו םילשוריל וחקל ינשה רשעמה תא .הטימשל תישימחו תיעיבר
תא וחקל ,( 25% רמולכ ,שמוח ופיסוה) ףסכב רשעמה תא ודפ - ךרדה םהמ קחר
.הרהטב והולכאו לכוא וב ונקו םילשוריל ףסכה

הזה ןמזב השרפהה
ללגב רשעמה תמורת תאו הלודגה המורתה תא םילכוא םינהוכ ןיאש ,הזה ןמזב
.םלכואל לוכי ןהוכה ןיא ירהש ,ןהוכל תורשעמה תא םינתונ םילעבה ןיא ,םתאמוט
לוכיו םירזל רתומ הז רשעמש ףא לע ,ןושארה רשעמה תא לבקמ וניא יולה םג
ךכ םושמ .אוה יול םנמא יכ חיכוהל לוכיש יול ונל ןיאש ינפמ ,האמוטב לכאיהל
םירוסאה םיקלחה תא שירפמ אוה :םילעבה ידיב הלוכ תישענ הזה ןמזב השרפהה
.הליכאב רתומה ןושארה רשעמה תא ןכו הליכאב

ןהוכ וא ,םלכואה רז .רשעמ תמורתו הלודג המורת םה הליכאב םירוסאה םיקלחה
רשעמ םה הליכאב םירתומה םיקלחה .םימש ידיב התימ בייח ,האמוטב םלכואה
.ינע רשעמו (הדפנש רחאל),ינש רשעמ,(רשעמ תמורת ונממ ואיצוהש רחאל) ןושאר

המורת היהי "טעמ"ה . 1%- מ רתוי טעמ איה הליכאב םירוסאה םיקלחה לש תומכה
םישירפמ - ןהוכל התוא םינתונ ןיאש - םויכו ,הרותהמ רועיש הל ןיאש ,הלודג
.הצוחה תוריפה ןמ םיאיצומ וז תומכ .רשעמ תמורת היהי דחאה זוחאהו ;אוהש-לכ

יאדו לבטב :"שיא ןוזח"ה לעב עבקש יפכ ,לבוקמה חסונה יפ לע השרפהה רדס הזו
."תורשעמו תומורת שירפהל ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא ה"מא י"אב" :ךרבמ

:"ונופצ דצב הלודג המורת אוה ירה ןאכ שיש האממ דחאמ רתוי"
.ונופצב הלודג המורת היהי ,ןאכ שיש 1% -מ רתוי .תוריפה ןמ אצוהש קלחב - "ןאכ"
ובש םוקמה תא עובקל םג ךירצ ,הלודג המורת היהי1% -מ רתויש הרימאב יד אל
תא עובקל רשפא ,ןבומכ) "ןופצב" םיעבוק ונא הז םוקמ .הלודג המורת תשודק לוחת
הל ועבקיש דבלבו ,תרחא ךרד לכב וא "ןימימ" וא "הלעמל" הלודגה המורתה םוקמ
.(םוקמ

,תוריפה לש ןופצ דצב ותומכ םיקלח 9 דועו ןאכ שיש האממ דחא ותוא"
."ןושאר רשעמ אוה ירה
.הלודג המורת אוה 'רתוי'ש רבכ עבקנ ,"האממ דחאמ רתוי" ,הצוחה אצוהש קלחהמ
שיו ,"ותומכ" םיפסונ 9% הז 1% -ל םיפיסומ .אוה המ עבקנ םרטש 1% ראשנ וישכע
םיקלח 9 דועו האממ דחאה" הרימאב יד אל ןאכ םג .ןושאר רשעמ םהש 10% ונל
ונא .םיפסונה םיקלחה תעשתל םוקמ עובקל שי אלא ,"ןושאר רשעמ ויהי והומכ
םוקמה תא עובקל היה רשפא ןאכ םגו ,"תוריפה לש םנופצב" םוקמה תא םיעבוק
.תרחא ךרד לכב וא "ןימימ" ,"הלעמל"

ינשב אצמנ ןושארה רשעמה .ןושאר רשעמו הלודג המורת רבכ ושרפוה הז בלשב
אצוה דחא קלחו ,םהל עבקנש םוקמב תוריפה םע םיאצמנ ונממ םיקלח 9 :תומוקמ
.הלודגה המורתה םע ,הצוחה תוריפה ןמ

:"רשעמ תמורת יושע - ןושאר רשעמ ויתישעש האממ דחא ותוא"
תא ועבקו והומכ 9 ול ופיסוהש ירחא .הצוחה אצוהש 1% -ה אוה "האממ דחא"ה
.רשעמ תמורת ועבוקלו ושירפהל רשפא - ןושאר רשעמ תויהל תירישעה

המורת .רשעמ תמורתו ןושאר רשעמ ,הלודג המורת :הלא תורשעמ ושרפוה הז בלשב
םיקלחה תעשת .הליכאב םירוסא םהו ,תוריפה ןמ ואצוה רשעמ תמורתו הלודג
אל ןיידע .תוריפה םע וראשנ - הליכאב םירתומה - ןושארה רשעמה לש םירתונה
.(הטימשל 6,3 םינשב) ינע רשעמ וא (הטימשל ,5,4,2,1 םינשב) ינש רשעמ :שרפוה

:"ומורדב ינש רשעמ"
י"אב" :ךרבמ ,ינש רשעמב תובייחה םינשהמ יאדווב םנהו ,יאדו לבט םה תוריפה םא
."ינש רשעמ ןוידפ לע ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא ה"מא

:"ינש רשעמ לוליחל יתדחייש עבטמב הטורפ לע ושמוחו אוה ללוחמו"
םתוא םיללחמ הזה ןמזבש ינפמ ,תוריפה ללכמ ינשה רשעמה תוריפ תא םיאיצומ ןיא
'ומורדב' םוקמ םהל םיעבוק ןכל .םילשוריב הרהטב םלכואל רשפא יא ירהש ,דימת
.עבטמ לע םתוא םיללחמו

(25%) שמוח ףיסוהל וישדוק תא ללחמה םילעבה בייח הרות ןידמ :לוליחה רדס הזו
לכב ינש רשעמ לוליחש ,עבוק ףסונ הרות ןיד .וישדוק תא וב ךירעהש םוכסה לע
רשעמ לוכאל תורשפא ןיאש ,הזה ןמזב .ןילוחל ואצי תוריפהו ,ספות - אוהש םוכס
רשעמה תא דימת םידופ :דבעידב ספות היהש ןידב הליחתכל םיגהונ ,הרהטב ינש
ראשנ - שמוח ףיסומ וישדוק תא הדופה םילעבש עבוקה ןידה .תחא הטורפב ינשה
."הטורפ לע ושמוחו אוה" םיללחמ ןכ לעו ,ופקותב

ףסכה תרצו" בותכ ןכש ,אקווד עבטמ) הלודג עבטמ םידחיימ ןוידפה לע לקהל ידכ
הטורפ לע םיללחמ ןוידפ לכבו ,(עבטמ ונייה ,הרוצ ול שיש ףסכ :םימכח ודמלו ,"ךדיב
הטורפה ךרע) ףסכ םרג 1/40-ל ךרע הווש הטורפ לש הכרע .עבטמה ךותמ תחא
תוטורפה רפסמכ עבטמה לע ולליחש רחאל .(םלועה יקושב ףסכה ריחמ יפל הנתשמ
לוליחה רחאל .ינש רשעמ תשודקב השודק תויהל הלוכ עבטמה הכפה ,הב שיש
.הרוגאה תא םידימשמו ,תחא הרוגא לע עבטמה תא םיללחמ

:ינע רשעמ םישירפמ הטימשל 6 -ו 3 םינשב

:"ומורדב ינע רשעמ"
םיאיצומ אלא ינע רשעמל םוקמ תעיבקב םיקפתסמ ןיא ,יאדו לבט םה תוריפה םא
.ינעל ותוא םינתונו הצוחה ותוא

ינע רשעמב וא ינש רשעמב בייח ירפ םא העיבקלו םינשה רבעמל סחיב םינידה
.ינע רשעמ םגו ינש רשעמ םג דימת שירפהל בטומ ןכ לעו ,רתויב םיכבוסמ


יעבר עטנו הלרע


תא בינמה ץעה לש וליגב תורושק ץראב תויולתה תווצמה ןמ םייתש
קרש ,םומינימ ליג תעבוק הלרע תווצמ .יעבר עטנ תווצמו הלרע תווצמ :תוריפה
םה ןכ ינפלו ,םירתומ תוריפה תיעיברה הנשב קר :ץעה תוריפמ לוכאל רתומ וירחא
היה שדקמה תיבש ןמזב ןכ לע ,תדחוימ השודק תוריפב שי תיעיברה הנשב .םירוסא
רבדהש ,םויה .הרהטב םש םתוא לוכאלו םילשוריל םתוא תולעהל ךירצ היה םייק
.ןוידפה ףסכב םישמתשמ ןיאו תוריפה תא םידופ ,ירשפא וניא


לכאמ ץע לכ םתעטנו ץראה לא ואובת יכו"
.וירפ תא ותלרע םתלרעו
.לכאיי אל ,םילרע םכל היהי םינש שולש
.'הל םילוליה שדוק וירפ לכ היהי תיעיברה הנשבו
,ותאובת םכל ףיסוהל וירפ תא ולכאת תישימחה הנשבו
(הכ-גכ ,טי ארקיו) ".םכיהלא 'ה ינא


יעבר עטנ תווצמ :זמר ךוניחה רפס

ותעיטנל תיעיברה הנשב ןליאב םיאצויה תוריפה לכ :שוריפ ,שדוק ולוכ יעבר עטנ
איה וזו ,(ינש רשעמ ומכ) םילשוריב םילעבה ידי לע םילכאנ םה רמולכ ,שדוק םה
שדוק וירפ לכ היהי תיעיברה הנשבו ...לכאמ ץע לכ םתעטנו" רמאנש ,ןתשודק
.לוליהה והזו ,םילשוריב םילעבה והולכאיש אוה "םילוליה" שוריפו ."'הל םילוליה
."יעבר עטנ" םוקמ לכב םימכח וארקי הזלו

ול וישדוק תא שיאו" ביתכדמ ,םילעבל אוה יעבר עטנש ,שרוד (ו 'ספ ,אשנ) ירפסבו
םישדוקה לכ ךשמ - 'וגו "וישדוק תא שיא" םש ורמאש המו ,(י ,ה רבדמב) 'וגו "ויהי
ינש רשעמו המהב רשעמו חספו םימלשו הדות אלא םהמ רייש אלו ,םינהוכל םנתנו
.םילעבל ויהיש - יעבר עטנו

הווצמה ישרושמ
תוריפ רחבמ תליחתב אוה ךורב םשה ללהל ררועתמ םדאה תויהל לאה הצר
ץפח בוטה לאה יכ .ויתוריפ וכרבתיו ותכרבו םשה םעונ וילע חוניש ידכ ,ויתונליא
ותדובעל םדק ימימ רחבש םוקמב םתוא לוכאלו םתולעהל ונוויצ ןכלו ,ויתוירב בוטב
םה ןליאה תוריפ רחבמו .(ג ,גלק םילהת) "הכרבה תא 'ה הוויצ םש יכ" ,אוה ךורב
.תיעיברה הנשב םיאצויה

הז ןוגכ ,ויתוריפ תצק אוהה םוקמב לוכאל הווצמ ותויהב םדאל תלעות שי דועו
ותואב וינבמ תצק בשומ וא ובשומ עבקי ךכ ךותמ יכ ,המהב רשעמ םגו ינש רשעמו
.המכחה רקיעו הרותה ירומ םש יכ ,םש הרות דומלל םוקמה

לכ תישארמ םשה דבכל ידכ :וז הווצמ םעט וישוריפב בתכ הכרבל ונורכיז ן"במרהו
ירפה ןיא הנהו .'הל םילוליה תחא הנש ירפ לכ איבנש דע םהמ לכאנ אלו ,ונתאובת
חיר וא םעט וירפב ןתונ ןיאש םג ,טעומ אוהש יפל ,ובירקהל יואר םינש שולש ךותב
ןיתמנ ךכלו ,םתעיטנל תיעיבר הנש דע ללכ תוריפ ואיצוי אל תונליאה בור יכ םג ,בוט
.םירוכיבל המוד תאזה הווצמהו .םלוכל

בר ,תיעיברה הנשה דע ,ותעיטנ תליחתב ירפהש ,דוע רבדה תמא יכ ,ונבתכ דועו
םילכאמהו .תשקשק ול ןיאש גדכ ,הליכאל בוט ונניאו ףוגל קיזמ ,דואמ קיבדו תוחלה
.ףוגל םג םיער םה הרותב םירסאנה

הווצמה ינידמ
אוהש ,ינש רשעמ ומכ והדופ יעבר עטנ תודפל הצורהש ,הכרבל םנורכיז ורמאש המ
ףיסומ - ומצעל והדופ םאו .םילשוריל ףסכה הלעמו ףסכב תוריפה הדופ רמולכ ,הדפנ
לואג םאו" :(וב בותכש רחאמ =) היב ביתכדמ ,ינש רשעמב ןידה אוה ןכש ,שמוח
ףיסומ ןיא - םירחאל ינש רשעמ הדופה לבא .(אל ,זכ ארקיו) "ורשעממ שיא לאגי
.שמוח

,ךכב םיללוחמ םה ירהו ,"הז ףסכ לע ןיללוחמ ויהי ולא תוריפ" רמואש אוה ןוידפהו
שדקהש ,(ב"ע ,אי ןישודיק) ארמגב לאומש רמאו .םילשוריב ולכואו ףסכה הלעמו
ול ןיאש ,הטורפ הוושמ תוחפב אל לבא ,ללוחמ - הטורפ הווש לע ולליחש ,הנמ הווש
ןורחא קרפב םיראובמ היטרפ לכ רתיו .יעבר תוריפל ןידה אוהו ;רבד םושל ףסכ ןיד
.(ט"פ ,יעבר עטנו ינש רשעמ תוכלה) ינש רשעממ

שיו .ץראל הצוחב אל לבא ,תובקנבו םירכזב ,ץראב תיבה ןמזב וז הווצמ תגהונו
ץראב וישכע וליפא אוה וז הווצמ בויחש ,םייחיו םרמשי םשה ,ונורוהש וניתוברמ
תודפל וישכע םדא לכ ךירצ הז יפלו .ןנברדמ יעבר םרכ גהונ ץראל הצוחב וליפאו
רחאו ,היידפה לע ןיכרבמש ורמא םג .רתוי וא הטורפ הווש לע ולש יעבר םרכ תוריפ
יפל ,הירב וב הנהית אלש ידכ דבאה םוקמל רמולכ ,חלמה םיל ןוידפה ךילשמ ךכ
ללכ גהונ וניא יעבר עטנ לבא .ומרכ תוריפ לכוא ךכ רחאו ,ןנברדמ םויה שודק אוהש
.ןנברדמ וליפא ,ץראל הצוחב

אלש וא ,תיבה ןמזב םילשוריל ןנוידפ וא תוריפה הלעה אלו וז הווצמ לע רבועהו
;הכרבב ץפח אלו הז "השע" לטיב - וישכע וליפא םישרפמ תצק תעדכ ץראב םאדפ
.ךורב היהי - המייקמו


רהה ןמ 'ש ברה / יעבר עטנו הלרע יניד

.האנהבו הליכאב ויתוריפ םירוסא ותעיטנ רחא תונושארה םינשה שולשב - לכאמ ץע
."הלרע" םיארקנ ולא תוריפ

םילכאנ :ינש רשעמ תשודקכ םישודק ויתוריפ ,ץעה תעיטנל תיעיברה הנשב
ולכוי אלו םוקמה קחרישכ םידפנו ,םירוהט תוריפהו רוהט לכואהשכ ,םילשוריב
.ללכ לדבה אלל ,םהילע ינש רשעמ תשודק יניד ראש לכו .םתאשל

:הרות הרמא ךכ ןכש .וכותב אצמנה לכו ותפילקו ירפה אלא הלרע םושמ רוסיא ןיא
תונקונקו םילע לבא .וירפל לפטה תא תוברל אב 'תא' - "וירפ תא ותלרע םתלרעו"
ידי לע ונמז ינפל לשבש ירפ .ללכ הלרע רוסיא םהב ןיא - תורומז ןכש לכו ,םיחרפו
וילע לח ירהש ,הלרע םושמ רוסא - ירפה תרוצ התלגתנו חרפה רשנש לכ ,ןופדיש
.הטנח תעשמ הלרע רוסיא

.("חרפו רותפכ" יפל) ותליחתב ירפה הארנו חרפה ילע םירשונש העשב איה הטנח

רוסיא וב גהונ ,תוכרב ינידב וא םייאלכ רוסיא ןיינעב לכאמ ץעכ רדגוהש חמצ לכ
.הלרע ןיד ןהב ןיא - המדאה ירפ ארוב ןתכרבש - תוננב ,ןכלו .הלרע

ץראל ץוחבו .הקול תיזכ םהמ לכואה לכו ,הרותה ןמ ץראב םירוסא הלרע תוריפ
םיקול ןיאש ,הקול וניא ל"וח תלרע לכואה לכו .םה םירוסאש יניסמ השמל הכלה
,ל"וח לש וזל י"א לש הלרע ןיב שי לדבה דועו .הרותב שרופמ ורוסיאש רבד לע אלא
.תרתומ הקפס - ל"וח לש הלרעו ,אתיירואד קפס לכ ןידכ רוסא ץראב הלרע קפסש
ןמזב ןיב הלרע הרוסאו .רתומ - הקפס :הרוסא - [הלרע לש] האדו :הכלה הרמאנ ךכש
קפס יעבר עטנ .ירכונ לש תועיטנב ןיבו לארשי לש תועיטנב ןיב ,הזה ןמזב ןיב תיבה
.הכרב ילב תוריפה לכ תא הדופ ןכלו ,ל"וחב גהונ םא

ותוא בחות ,ףנע ףפוכ ונייה - ךירבמה דחאו ,רוחיי עטונה דחאו ,ןיערג ערוזה דחא
לדגה ץעהש ,םהל דחא ןיד םלוכ - ביכרמה דחאו ,ףסונ ץע לדגיו שירשיש המדאב
ךירבמב ןיא ץראל הצוחב לבא ,לארשי ץראב ?םירומא םירבד המב .הלרע ויתוריפ
קפסו ;קפס רבדה ירהו ,ביכרמבו ךירבמב םימכח וקלחנש יפל ,הלרע ןיד ביכרמבו
.תרתומ ץראל הצוחבו ,הרוסא ץראב - הלרע

תוריפ תליכא םשל אלש עטינש ץע
ןיא ,רדגל וא תורוקל ועטנש ןוגכ ,רחא ךרוצל אלא ויתוריפ םשל אלש ץע עטונה
וילע בשח ךכ רחאו ,(רבצ ןוגכ) רדגל ועטנ .הלרע םושמ םירוסא וב םילדגה תוריפה
ערפמל הנומו ;םירוסא - טקיל אלש המו ,םירתומ ןכ ינפל טקילש תוריפה - לכאמל
ץעה לע הברה ףיסוהש יפ לע ףא ,רתיהב טנחש ירפ לכש אלא דוע אלו .ותעיטנ תעמ
רה" ויתורעהב ,קנרפ פ"צ ברה תעדל ךכ) .ורתיהב ראשנ לכאמל וילע בשחש ירחא -
ירפהש ובתכ דדגבמ יסגא ןועמש 'ר ג"הרהו יח שיא ןב ןואגה לבא .העד הרוי לע "יבצ
(.רתיהב טקלנ םא םג רסאנו רזוח

עטנ םג ול ןיא הלרע ול ןיאש ןוויכ ,הלרע תונש שולש ורבעש ירחא ץעה לע בשח
.יעבר

ךירבמבו ערוזב ,עטונב םינשה ןיינמ תליחת
ךירבמה .העירזה תעמו העיטנה תעמ הלרעה תונש תונמל םיליחתמ ערוזהו עטונה
ןוזינ שדחה ףנעהש ךכ לכ םיקזח םישרוש לדיגש תעמ אלא ךירבהש תעמ הנומ וניא
.םישדחה םישרושה ןמ

הבכרה איהש ,קרס ןליא לע ביכרהש ןיבו לכאמ ץע יבג לע ביכרהש ןיב ,ביכרמה
רותפכו ז"ואו ן"ר) הילע ביכרהו תורוקל העיטנ עטנש ןיבו ,(םישרפמו ע"וש) הרוסא
(רבסה שרוד) .הנכה תעיטנ תעשמ אלא הבכרה תעשמ הנומ וניא ,(חרפו

רקענש וא ץצקנש ןליא
ול םינומו ,הלרעב בייח - לדגו רזחו המדאל ךומס חפטמ תוחפ דע ץצקנש ןליא
תעשמ ול םינומ ,רחא םוקמב ותוא םיעטונו ותוא םירקועש ץע ןכו .הציצק תעשמ
ותוא ועטי אל םא םג ונממ תויחל לוכיש המדא שוג םע ותוא ורקע .היינשה ותעיטנ
םלועל הלרעב בייח חפט הובג וניאש ןליא .הנושארה העיטנה הלטבתנ אל - שדחמ
םיצעב ?םירומא םירבד המב .הנש ןב אוה וליאכ הארנ אוהש ינפמ ,ןיע תיארמ םושמ
.םוסרפ ול שיש ינפמ ,רתומ - ךכ עטמה לכ םא לבא ;םידדוב

לשכיי אלש דואמ ריהז תויהל בייח ץראב ירפ יצע םויכ עטונש ימש ,תדמל ןאכמ
םילדוגמ םיצע ירוחיי הנממ לבקמו הלתשמל םויכ הנופ םדא ירהש .הלרע רוסיאב
,שדחמ םתוא עטונו הנושארה םתעיטנ םוקממ םרקוע אוהו ,שולש-םייתנש ינב
ירהו ,םתעיטנל היינשה וא תישילשה הנשב ירפ םיבינמ םה - םילדוגמ םהש ךותמו
.הלרע םהיתוריפ

יעברו הלרע תונש ןובשח
הנשב םוי 30 .םינש שולש םהל ואלמ אלש תועיטנל הנשה שאר אוה ירשתב 'א
המייתסנש העיטנ ,ןכל .תועיטנה תטילק ןמז ךשמנ םוי 14-ו ,הנשכ העיטנל םיבשחנ
תעדל) באב ז"ט םויב רחואמה לכל העטינש ונייה ,הנשה שאר ינפל םוי 30 התטילק
ירשתב 'אבו ,הנש הל האלמ ירשתב 'א סנכנשמ - (שיא-ןוזחה יפל ,אנהכ 'ק ברה
.םינש שולש הל ואלמ ירשתב 'אב הנש רחאל בושו ,םייתנש הל ואלמ האבה הנשל
הלרע ללכמ היתוריפ ואצי אל ,הז ןובשח יפל םינש שולש וישכע הל שיש יפ לע ףאו
וישכע דעש יפל .תאזה תיעיברה השדחה הנשה לש ,טבשב ו"ט ירחאש הטנחב אלא
העיטנ ללכמ האצי וישכעו ,ירשתב 'א אוה הלש הנשה שארו ,העיטנ תאז התיה
ו"ט ירחא וטנחיש תוריפהו .טבשב ו"ט אוה תונליאל הנשה שארו ,ןליא ללכל הסנכנו
.ןילוחל יעבר עטנ ללכמ ואצי ,האבה הנשה לש טבשב

'א דעש םימיה תא הנומ וניא ,ירשתב 'א דעו ךליאו באב ז"י םוימ ץעה תא עטנ
הלרעל תומלש םינש שולש ירשתב 'אמ הנומו .ירשתב 'אב קר עטנ וליאכ ,ירשתב
וניאו ,םויל םוימ םינש שולש הנומ טבשב ו"ט דע ירשתב 'אמ עטונה ןכו .םויל םוימ
ונלקה אלש ןוויכ ,טבשב ו"ט דע תוכחל אלו ,הטילקל םוי 14 תונמל רימחהל ךירצ
.המלש הנשכ הנש קלח תונמל וניינמ תליחתב וילע

:הלרעל םיניינמ השולש ואצמנ
;טבשב ו"טב םייתסמ וניינמ - באב ז"ט דע טבשב ז"טמ עטונה .1

;םויל םוימ ,םינש שולש רובעכ םייתסמ וניינמ - טבשב ו"ט דע ירשתב 'אמ עטונה .2

שולש ירחא ירשתב 'אב םייתסמ וניינמ - לולאב ט"כ דע באב ז"י םוימ עטונה .3
םגש ,םירמוא שי .(י"שרו ם"במר) םינש שולשמ רתוי וניינמ הנומ הז אצמנו ,םינש
םג טבשב ו"ט דע ךשמנ םיטונחה תוריפל הלרע רוסיא - באב ז"י ירחא עטנש הרקמב
.(ש"ארה ןמ םג נ"כו רוטו ן"ר) הליחתב וילע ונלקה אל םא