המדקההבוח גחה ינפל םוי םישולש .דעומו גח תוכלהל ונידימלת תנכהב ללח אלמל דעונ הז רפס
הרומה לעו דמולה לע הדיבכמ הנש ידמ גחה יניינע לע הרזחה לבא ,גחה יניינעב קוסעל
.דחאכ

הלא לכו ,םישדח םידוביעו םיקסופה ןמ תורוקמ ,םיירוטסיהו םיידומלת תורוקמ ללוכ רפסה
.הקמעה לש תונוש תומרב דעומהו גחה תא םיראתמ

:םיירקיע םיגוס השולשמ םה תורוקמה

תא תונתונ הלא תויגוס .דומילל תודבועמ תוידומלת תויגוס םהבו ,םיידומלת תורוקמ .1
תוהובגה תותיכב םידמולל תודעוימ ןה .םיגהנמהו תוכלהה ובלושי ובש ינויעה עקרה
.תוכומנ תותיכב םידימלתל וירועיש תא ןיכמה הרומלו

יאשונ תא םימכסמ הלא תורוקמ .ךוניחה רפסמו ם"במרה לש הרות הנשממ תורוקמ .2
בורל םימיאתמ םהו ,םהיטרפ לע אלו םירבדה ירקיע לע םידמועו תוריהבב דעומהו גחה
.םידמולה

יברל "העדותה רפס"מ םיחוקלה םיעטק לש םישדח םידוביע םה ישילש גוסמ תורוקמ .3
םהו ,םיניד יטרפו תוכלה ימוכיס םיללוכ הלא .רהה-ןמ 'ש ברה לש וירפסמו ,בוט יכ והילא
.גחה תוכלה לש ישעמ טוריפו דעומהו גחה יניינע לע תללוכ הריקס דמולל תתל םידעוימ
תא םילשהל ידכ וילע לבוקמה הכלהה רפסב דמלי דימלת לכש יואר ,הז דומיל רחאל
.ויטרפל וססבלו דומילה

םיאשונה לש רצק םוכיסב חתופ רוקמ לכ ,תורוקמה תנבה לע לקהל ידכ
. ל"נה רויצה דיל עיפומו לוחכ עבצב בותכ הז םוכיס .וב םילולכה

םיעטקה :דמולה לע לקהל ידכ ודבוע רפסב םיאבומה תורוקמה יכ ,ןייצל ונילע הבוח
לבוקמל רשפאה תדימב םאתוה ביתכה ,קוסיפ ינמיס ופסונ ,תירבעל ומגרות םיימראה
לש ובלל םיאשונה תא ברקלו תוכלהה תא שיחמהל ידכ םימישרתו םירויא ופסונו ,םויה
.ארוקה

.בוט יכ והילא די תאצוה תושרב ,"העדותה רפס" ךותמ וחקלנ תוכלהה ימוכיס בור
.האצוהל תורומש הלא םיעטקל תויוכזה
תומוקמה יארמ תאו רפסה לש ןקותמה חסונה תא ונתושרל הדימעהש לע האצוהל הנותנ ונתדות
.םיברב םמוסרפ םרט דוע תוכלהל
דוביעו םיאשונ ימוכיסו ,רהה-ןמ 'ש ברה ידיב ובתכנש תוכלה ימוכיס םיצבושמ רמוחב
.גרבנזיא הדוהי ידיב ושענש תורוקמ

תורומש תויוכזה לכ (c)
Image copyright of SweetChild Software