ץמח תקידב ןמז


םויב קר ליחתמ ץמח רוסיא .ןסינב ד"י ברע ,הלילב תישענ ץמח תקידב
ךכ לכ םימידקמ עודמ הלאשב הנד ארמגה .םויה תליחתמ תישישה העשב ,ןסינב ד"י
.ןהב רתומ ץמחהש תובר תועש דוע שיש ףא לע ,הקידבה תאא ,ד םיחספ
אלת ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלש

לכב ,םיקדסבו םירוחב ,רנה רואל ץמחה תא םיקדוב ןסינב ד"י ליל תליחתב .א
.ץמח םש סינכהל ךרדש תומוקמה

.קודביש דע לכאי אלו ,הכאלמ םושב ליחתי אלש םדא לכ רהזיי .ב

וליפא תוריפ וא ,רתוי אלו הציבכ תפ ונייהו ,ירש אמלעב המיעטו :הרורב הנשמ)
(.הברה

דועבמ דומלל ליחתה םאו ,קודביש דע דמלי אל - דומלל עובק תע ול שי םא וליפאו
.קיספהל ךירצ ןיא - םוי

.רקיע יל הארנ ןכו ,קיספהל ךירצש םירמוא שיו :א"מרבלת ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלש

.'ץמח רועיב לע ונוויצו ויתווצמב ונשדק רשא...' :ךרבי קודבל ליחתיש םדוק .א

.ותקידב םייסי אלש ןמז לכ ךרבי - הכרב אלב קודבל ליחתה םאו :א"מר

דע םירחא םירבדב רבדי אלש בוטו .הקידבה תליחתל הכרבה ןיב רבדי אלש רהזייו
.ץמח וב םיסינכמש תומוקמה לכב קודבל ובל לא םישיש ידכ ,הקידבה לכ רומגיש

ותיב ינבמ דימעי - הצור תיבה לעב םאו ,םיתב המכ קודבל לוכי תחא הכרבב .ב
ךריבש הכרב ךמס לע ומוקמב שיא שיא קודבל ורזפתיו ,ךרבמ אוהש העשב ולצא
.תיבה לעב


לטביש ךירצ קדובה


לכ" חסונב הז לוטיב םיריכמ ונא .ותוא לטבל םג שי ץמח תקידב רחאל
?לוטיבו הקידב - םיינשב ךרוצ שי עודמ הלאשב תקסוע האבה היגוסה ."...ארימח
.אצמנש ץמחה תא םיפרוש ץמח תקידב רחאל ירהא"ע ,ז - ב"ע ,ו םיחספ


ץמח לוטיב ןמז


תקסוע האבה היגוסה .ץמח תקידב רחאל דימ אוה ץמח לוטיב ןמז
ץמחה תא קודבל רשפא יא עודמו ,ץמחה לוטיב תא םג םימידקמ עודמ הלאשב
.ץמח רוסיא ןמז ינפל ,רקובב ולטבל לבא (תמדוקה היגוסב רבסהל םאתהב) ברעב