העדותה רפס - שדוחה יניד

טבש
הליגרה הריפסב וליאו .ןסינמ ליחתמש םישדוחה ןיינמב רשע-דחאה אוה טבש שדוח
הליחתמ ובש ,ירשתל ישימח אוה ירה - הנשה ךותב םישדוחו םינש םינומ ונאשכ -
הנש םיעבראב יהיו" :בותככ ,רשע-דחאה שדוחה דימת ארקנ אוה ארקמבו .הנשה
אוה שדוח רשע-יתשעל העבראו םירשע םויב" ןכו ,(א םירבד) 'וגו "שדוח רשע-יתשעב
.(ז,א הירכז) 'וגו "טבש שדוח

טבשב ו"ט
:םה הלאו ,הנשו הנש לכב שיש הנשה ישאר העבראמ דחא אוה טבשב רשע-השימח
שאר אוה הלא העבראמ דחא לכ .טבשב ו"טו ,ירשתב דחא ,לולאב דחא ,ןסינב דחא
:ויניינעל הנשה

.הנשבש םילגרה רדסלו לארשי יכלמ תונש ןיינמל הנשה שאר - ןסינב דחא

לולאב דחא דע תודלונה תומהבה לכש .המהב רשעמל הנשה שאר - לולאב דחא
הנשה לע תובשחנ וירחא תודלונהו ,ןמצעל תורשעתמו האציש הנשה לע תובשחנ
הנשב תודלונה לע וז הנשב תודלונה ןמ םירשעמ ןיאו ,ןמצעל תורשעתמו השדחה
ראשכ וניא המהב רשעמ) .ירשתב דחאב :םירמוא ןועמש יברו רזעילא יבר .תרחא
(.הזה ןמזב גהונ וניא ךכיפל ,ןברק תשודק וילע שי אלא תורשעמ

ןכו .ןורמ ינבכ הז םויב וינפל םירבוע םלוע יאב לכו ,ןידל הנשה שאר - ירשתב דחא
רשעמלו ,תושדח תועיטנב הלרע תונש ןיינמלו ,תולבויו תוטימש ןיינמל ה"ר אוה
.תוקריו תואובת

.תורשעמל ?הנימ אקפנ יאמל .ןליאל הנשה שאר - טבשב רשע השימח

,הטימשה תנש רחאש הנושארה הנשה) הנש לכב םיווש םניא תורשעמהו ליאוה
- תישישהו תישילשה הנשהו ;ןה ינש רשעמ תונש - תישמחהו ,תיעיברהו ,היינשהו
םירשעמ ןיאו ליאוהו ,(םינשה לכב שיש ןושאר רשעמ דבלמ ,ןה ינע רשעמ תונש
תסנכנו תחא הנש תאצוי ובש םויה והזיא - תרחא הנש תוריפ לע תחא הנש תוריפמ
הזל ;ןליאה תוריפו תואובתו תוקרי ןיב הז ןיינעב שי םינמזו םיניד יקוליח ?היינש
ו"טב םהלש הנשה שאר - ןליאה תוריפו ;ולש הנשה שאר הזלו ,ולש הנשה שאר
.טבשב

םגש םירמוא שיו .ירשתב דחאב אלו טבשב ו"טב הנשה תרמגנ יעברו הלרע ןיינעל ןכו
לשכ םניד - תינימש הנש לש טבשב ו"ט דע וטנחש תוריפה ,תיעיבש תוריפ ןיינעל
.תיעיבש

דקתשא תוריפ לע - ולישבישכל הלא תוריפ ירה ,טבשב ו"ט םדוק םהיתוריפ וטנח
ואל ,ונרמאש וז הטנחו .ובשחיי הנשה תוריפ לע - טבשב ו"ט רחאל וטנח ;ובשחיי
.אלמה ולדוגמ שילש לדגש םדוקו ירפה תליחת אלא איה החירפ

םינמז וא םתטיקל ןמז אלא םהב תעבוק הטנחה תעש ןיאש ןליאה תוריפמ שי
.טבשב ו"טב םתנש תליחת םלועלו ,םירחא

םויבש ןוויכ ,התרבחל הנש ןיב לובג םויכ טבשב רשע השימח םוי תא םימכח ועבקו
ןליאהש תוריפ לש הטנח לכו ,תונליאב ףרשה הלעו הנשה ימשג בור ואצי רבכ הז
.אהת השדחה הנשה תכרב - ךליאו ןאכמ איצוי

ףרוחה ימשגש הממ ,הכותב המדאה לש הנמשו הנשד םירוגא רבכ טבשב ו"טב
ואיצויו הפי וטלקייש תקזחב ןה - ךליאו טבשב ו"טמ םיעטונש תועיטנ לכו ,הורפה
.תוריפ

תורוקמ - טבשב ו"ט
ם"במר - ןליאל הנשה שאר * (ללה תיב תעדכ) םש ארמגו הנשה שאר שיר הנשמ *
ןיינעל ןכו * הכק זנ ,אלש ד"וי ע"וש ;ב"ה ש"עמ 'להמ א"פ ,א"יה תומורת 'להמ ה"פ
ן"ר 'עו) ד ,דצר ד"וי ע"וש ;ט ,ט יעבר עטנו ש"עמ 'לה ם"במר ;י ה"ר - יעברו הלרע
טבשב ו"ט רחא םיכלוה דימת םא םיקסופה תקולחמ - ה ףיעס םש ע"ושו * םש ה"ר
ןינעל םג א"יו * (הנשכ םוי ד"מ בישחהל ,התליחתב הילע ונלקהש העיטנב קר וא
תונב' ךורע ;ץנאשמ ש"רבו א"פ רהב כ"ות 'עו) דועו ק תויתואה רעש ה"לש - תיעיבש
א"רגהו ם"במרה ד"כ - םיקלוח םיקסופה ןמ הברהו .ב ,וט ה"ר לאננח וניבר ;'עבש
א"פש ,א"ע ,וט ףדבו םש םינורחאבו ה"ר שיר ש"שר 'עו .ש"חנמבו א"וזחב פ"כו
;א"פ תורשעמ 'ע - ןליאה תוריפמ שי ...םהיתוריפ וטנח * (א ישי תיב ,ב"ע ,טל הכוס
ועבקו * םש יריאמו האובתה ה"ד ,ב ,בי ה"ר 'סות ;ב"פ רשעמ ב ,א ש"עמ ם"במר
תיב ;םש א"וט 'עו) ב ,א םש ימלשורי ,םש 'סותו י"שרו א ,די הנשה שאר - םימכח
.(א ישי


תוריפה תכרבב םיניד תצק


?ךרבמ יתמו ךרבמ המ
םהילע ךרבמ ,הדועסה ךותב ןיבו הדועסה ךותב אלש ןיב ,ןליאה תוריפמ לכואה
תוריפה תא תרטופ הדועס תליחתבש "איצומה" תכרב ןיאו ,"ץעה ירפ ארוב" הליחת
םהילע ךרבמ - םמצעל םלכוא םא לבא .תפה תופיל םשל תפה םע םלכוא םא אלא
.הדועסה עצמאב וליפא

רטופו םלוכמ ויניעב בושחה ירפה לע ךרבמ - ןליאה תוריפ לש םינימ הברה וינפל ויה
.םינימה ראש לכ תא וז הכרבב

םינימה תעבש
,םיבנע ,םירמת ,םיתיז - ץראה חבש ןיינעל הרותב םירכזנש תוריפ יניממ םהיניב ויה
וילע ביבחש יפ לע ףא ,תוריפה ראש תא רטופו םהילע ךרבמ - םינומיר וא םינאת
םה םימלש רחאה ןימהמ תוריפה םא וליפאו ,וינפלש הלאמ תוריפ לש רחא ןימ רתוי
.םימלש םניא העבש ןיממ תוריפהו

םדוק "ץרא" הלימל םדוקה לכ - ץראה חבש ןיינעל הרותב ורכזנש תוריפה ןיב
- "ןומירו הנאתו ןפגו הרועשו הטיח ץרא" :(ח םירבד) אוה ךכ בותכה רדס .הכרבל
ריכזמשכ ירה ."שבדו ןמש תיז ץרא" - ךישמהו תוריפה ראש ריכזהלמ קיספהו
- הנאת ,ישילש - (םיבנע) ןפגה תא הנומ ,הנושארה הקספב ץראה לש החבש בותכה
- תיז הנומ ,היינשה הקספב ץראה לש החבש ריכזמשכו .ישימח - ןומיר ,יעיבר
:אוה ךכ הלאה תוריפה תכרבב המידקה רדס םג ,ךכיפל .ינש - (םירמת) שבדו ,ןושאר
,ךכ םושמ .ישימח - ןומיר ,יעיבר - הנאת ,ישילש - םיבנע ,ינש - םירמת ,ןושאר - תיז
ול ויה אל ;ראשה תא רטופו םירמתה לע ךרבמ - תוריפ ראשו םירמת וינפל ויה םא
אלא םיבנע ול ויה אל םא ןכו ;םיבנעה לע ךרבמ - תוריפ ראשו םיבנע אלא םירמת
- ץראה חבשב ןורחאה אוהש - ןומירה ןכו ;םינאתה לע ךרבמ - תוריפ ראשו םינאת
.ץראה םהב החבתשנ אלש תוריפה ראש לכל הכרבב םדוק

וינפל חנומש המ לע ךרבמ
והואיבה ךכ רחאו ךריב .וינפל והואיביש דע הקשמ לע אלו לכוא לע אל םיכרבמ ןיא
.לוחל המ לע הכרבל היה אל ךריבש העשבש ןוויכ ,תפסונ םעפ ךרבל ךירצ - וינפל
םשל שגיי יכ הכרב תעשב עדיו ,רחא םוקמב םיחנומ םיקשמהו םילכואה ויה לבא
.וינפל ויהש םדוק םהילע ךריבש הכרב התואב דבעידב אצי - םמוקמב םאצמיו

ןיממ תוריפ וא ,ןימה ותואמ תוריפ דוע ול ואיבה ךכ רחאו וינפלש תוריפ לע ךריב
םירמואו הז ןידב םיקלוח שיו .ךרבל ךירצ ןיא ,ןושארה תכרבכ םתכרבש אלא רחא
בוטו .ךרבל ךירצ ןיא זא קר - ןימה ותואמ םינורחאה תוריפה ויה םא אקוודש
לעב ןחלוש לע דעוס היהש חרוא .ול ואיביש המ לכ לע ותעד תויהל הליחתכל רהזיהל
לכ תא רטופ - תחא םעפ ךריבש ןוויכ ,םישדח םינימ םעפ לכ ול ואיבה וליפא ,תיבה
ןמזב ול ושיגיש המ לכ לע ךרבמ חרואה יכ ,ןושארה תכרבכ םתכרבש םינימה
.הדועסה

"ונייחהש" תכרב
רחאל "ונייחהש" תכרב וילע ךרבמ - וז הנועב דוע ולכא אלש שדח ירפ וינפל היה
שיו .םדוק רידת - רידת וניאשו רידתו ,הרידת ץעה תכרבש ןוויכ ,"ץעה ירפ" הכרבה
תכרבב םיבייחתמ ןידה רקיעמש ןוויכ ,ץעה תכרבל םדוק "ונייחהש" םימידקמ
םיכרבמ ןכל - ןושאר אב בויחהש ינפמו ,םישדחה תוריפה תייאר תעשמ "ונייחהש"
.הליחת התוא

.ךרבמ וניא בוש ,"ונייחהש" ךריב אלו לכאו חכש

.(הריבע וזש ןוויכמ) םינימ ינש תבכרהב לדגש ירפ לע "ונייחהש" םיכרבמ ןיא

ירפ"ב רטופש םשכ - "ונייחהש" םהילע ךרבל ךירצש םישדח םינימ הברה וינפל ויה
.תחא "ונייחהש"ב םלוכ תא רטופ ךכ ,םלוכ תא "ץעה

ךירצ וניאו וז הנועב םלכא רבכש תוריפ םהיניב שיו ,תוריפ ינימ המכ וינפל ואיבה
ירפ ותוא םא - "ונייחהש" םהילע ךרבל ךירצש תוריפ םגו "ונייחהש" םהילע ךרבל
םינימה ןמ דחא אוהש ןוגכ ,הכרבל םדוק םג אוה "ונייחהש" וילע ךרבל ךירצש
"ץעה ירפ" וילע ךרבמ - םינימה לכמ בושח אוהש רחא ירפ וא ,הרותב םירכזנש
.תוכרבה יתשמ םלוכ תא רטופו ,"ונייחהש"ו

אלש םינאתו וז הנועב לכא רבכש םיבנע וינפל ויהש ןוגכ ,הכרבל םדוק וניא םא לבא
לוכאל אב אוהשכו ,וז הכרבמ םלוכ תא רטפו ,ץעה ירפ םיבנעה לע ךרבמ - ןיידע לכא
."ונייחהש" םינועטה םינימה תא רטופו דבלב "ונייחהש" ךרבמ - םינאתה ךכ רחא
."ונייחהש" וילע ךרבמש הזה ןימה תא "ץעה ירפ" תכרבב וליפא םידקהל םיגהונ שיו
"ץעה ירפ" םיכרבמ ךכ רחאו ,שדחה ירפה תייאר לע םדוק "ונייחהש" םיכרבמש שיו
.םילכואו ,חבושמה ןימה לע

הנורחא הכרב
לוכה תא רטופו ןוזמה תכרב ךרבמ - הדועסה ךותב םא ,תוריפה תא לוכאל רמג
םיבותכש תוריפה לע - הדועסה ךותב אלש תוריפה תא לכא םאו .הנורחא הכרבמ
,"היתוריפ לעו ץראה לע") "שולש ןיעמ תחא הכרב" הנורחאל םהילע ךרבמ הרותב
םג לכא םאו ."תושפנ ארוב" - תוריפה ראש לעו ,("תוריפה לעו ץראה לע" - ל"וחבו
תוריפה ראש תא רטופו "שולש ןיעמ" תכרב ךרבמ - הלא םיניממ םגו הלא םיניממ
.ץעה ירפ םה םגש ,"ץעה לע" תכרב ללכב םה םגש ,"תושפנ ארוב"מ

תורוקמ - תוריפה תכרבב םיניד תצק
הברה םינימ וינפל ויה * א ,זעק ח"וא ע"ושוט ;אמ תוכרב - הדועסה ךותבש תוריפ *
םש - י"א םהב החבתשנש תוריפ * (ללכ ךרדב וילע ביבחה - 'ויניעב בושחה') א ,איר -
,ור - וינפל והואיביש דע ...ןיכרבמ ןיא * ד םש - 'ץרא'ל םדוקה לכ * ב"נשמו א"גמבו
- חרוא * כ"ונבו םש א"מרו ע"וש - תוריפ דוע כ"חא ול ואיבה * םש םיקסופבו ה
ש"עו ,ג"מפו ו"קס ט"האב ;ג ,הכר - שדח ירפ * ז"טכ אלד ,םינורחאבו ה ,טעק
,םינורחא - 'ונייחהש' ךרב אלו חכש * (א ,אל םעט בישמ ת"וש 'רו) צ"העשו ב"נשמב
שיו .ט"קלה םשב ז ,הכר ט"האב - הרבעב לדגש ירפ * ג"יקס םש ב"נשמב םיאבומ
זט םש צ"העש ;די ,טנ ע"שוציק - םישדח םינימ הברה * ל"האבב ש"ע - ןיקלוח
אלש * א ,זעק - הדועסה ךותב םא ,לוכאל רמג - ...תוריפ ינימ המכ וינפל ואיבה *
.גי י ,חר ;זר - הדועסה ךותב