תושב

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות מהר"ם מרוטנבורג / רבי מאיר מרוטנבורג
שאלות ותשובות הרמ"א / רבנו משה איסרלש
שאלות ותשובות המהר"ם מלובלין / ר' מאיר מלובלין
פסקי ושאלות ותשובות ריקאנטי / ר' מנחם מריקאנטי
תשובות הגאונים שערי תשובה / משה מרדכי מיוחס