'א הנשמ

:בירעהלו םיכשהל םהל רמאו ,םילעופה תא רכושה
.ןפוכל יאשר וניא ,בירעהל אלשו םיכשהל אלש וגהנש םוקמ
.הנידמה גהנמכ לוכה - קפסי ,הקיתמב קפסל ;ןוזי ,ןוזל וגהנש םוקמ

.םילעופ ונל רוכש אצ :ונבל רמאש ,איתמ ןב ןנחוי יברב השעמ
.תונוזמ םהל קספו ,ךלה
תדועסכ םהל השוע התא םא וליפא ,ינב :ול רמא ,ויבא לצא אבשכו
.בקעיו קחצי ,םהרבא ינב ןהש ,ןהמע ךתבוח ידי תאצי אל ,ותעשב המלש
יילע םכל ןיאש תנמ לע" :םהל רומאו אצ הכאלמב וליחתי אלש דע אלא
".דבלב תינטקו תפ אלא

.הנידמה גהנמכ לוכה ;ךירצ היה אל :רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר

רואיב

.םוי יריכש :םילעופה תא רכושה
.םרכשש רחאל :םהל רמאו
.םוקמ ותואב גוהנהמ רתוי םדקומ הדובעל אובל :םיכשהל
.םוקמ ותואב גוהנהמ רתוי רחואמ הדובעה תא םייסל :בירעהלו
.םחירכהל יאשר וניא :ןפוכל יאשר וניא

!(גוהנל דוגינב ןפוכל יאשר וניאש טושפ ירה) אטישפ (דצ)
ףיסוהש הרקמב ףאש תשדחמ ונתנשמ) והיירגא והל אפטד ,אכירצ ,אל
וניא תאז לכב ,ףיסוה ןכ תעד לעש ןעוט אוהו ,גוהנהמ רתוי רכש םהל
ךל ןנידבעד אתעדא ןל תפטד יאה :(ןועטל םילוכי םה יכ ,יאשר
מ"בב) (רתוי בוט דובענש ידכ היה ונל תפסוהש הז) אתריפש אתדיבע
.(א,גפ

תולאש

רזעיה ?לבוקמה גהנמה ןמ הגירח שורדל ךמסומ תיבה לעב היהי ,ךתעדל ,הרקמ הזיאב .1
.ה"צ רוקמב

וליפא ,ןפוכל לוכי וניא ,בירעהל אלשו םיכשהל אלש וגהנש םוקמ (הצ)
,ךורע ןחלוש) םרכשש העשב ןכ הנתה אלש ןוויכ ,םרכש לע ףיסוה
.(א,אלש טפשמ ןשוח

.ןיבירעמ אלו ןימיכשמ אל אירבט ינב (וצ)
.ןיבירעמו ןימיכשמ ןועמ תיב ינב
ןועמ תיבכ (םירכשנ) ,ןועמ תיבב (דובעל) רכשל ולעש (םילעופ) אירבט ינב
.(ימלשורי) (ובירעיו ומיכשי)

.ראודב דיקפ לש הדובעה תועש יבגל "הנידמה גהנמ" והמ ,בותכו קודב .2

סמוע תאפמ ,רכשב תופסונ תועש דובעל ראודה ידיקפ ושרדנ "הנשה שאר"ל ךומס .3
?ברסל םיאשר םה ךתעדל םאה .הכרבה תורגיא

רואיב

.םילעופל החורא קפסל :ןוזל
.הקיתמ ירבד :הקיתמ
.ריעה :הנידמה

ייותאל ?(תוברל הז ללכ אב המ) יאמ ייותאל :"הנידמה גהנמכ לוכה" (זצ)
םאש תוברל אב ללכה) אקפנא אתשמו אתפיר ךרכמ יגיהנד ארתאב
,(הדובעל םיאצויש ינפל ןיי תותשלו םחל לוכאל םיגהונ םיוסמ םוקמב
ומיכשה :םהל רמוא ב"העב םאש) וכל יתייאו ומידק :והל רמא יאד
ךנימכ לכ ואל :ול ורמא ,(ךכ רחא לוכאל םכל איבאו ,הדובעל רקובב
.(א,ופ מ"בב) (ונגהנמ תא תונשל יאשר ךניא)

תיבה לעב םאה ?עובק גהנמ םוש וב שבגתה אל ןיידעש ,שדח בושייב ןידה המ .4
.ח"צ רוקמב רזעיה ?בירעהלו םיכשהל וב שורדל יאכז

תושעלו שמשה תחירזב םתיבמ תאצל םיבייח ...ריעב גהנמ היה אל (חצ)
.(א,אלש טפשמ ןשוח ,ךורע ןחלושב א"מרה) םיבכוכה תאצ דע הכאלמ

.גכ-בכ ,דק םילהתב הלעמלש הכלהל ךמס אצמ .5

רואיב

.םתדובע תרגסמב החורא ולבקיש םעידוה :תונוזמ םהל קספ
.הניזמ ךא ,הטושפ הדועס :תינטקו תפ

םג בל םיש) םיאבה תורוקמה תרזעב ,ךלמה המלשו וניבא םהרבא תודועס ןיב הוושה .6
.ג-ב ,ה ;כ ,ד א םיכלמ .ב ;י"שר שוריפ םע ,ח-ו ב ,חי תישארב .א :(םיפתתשמה רפסמל

קודב .וינפל האבוהש הכלהב ךומתל ידכ אבומ אוה הנשמב רופיס אבומ רשאכש אוה ללכ .7
:ט"צ רוקמב רזעיה .ונתנשמב םג םייקתמ הזה ללכה םא

ירוסיח !?(וינפלש הכלהל דגונמה השעמ אבומ דציכה) רותסל השעמ (טצ)
םאו ..." :(התונשל ךירצ ךכו ,עטק רסח ונתנשמב) ינתק יכהו ,ארסחמ
ותעד הליג) םהל הביר ,(לכוא ולבקיש םעידוה םא) תונוזמ םהל קספ
השעמו ,(ךומתל השעמה אב וז הכלהבו ;גוהנהמ רתוי םהל ןתייש
.(ב-א,ופ מ"בב) "...ןנחוי יברב

רואיב

ףא ,"תוינטקו תפ" ריהצהלו גואדל ךירצ היה אל ןנחוי יבר :ךירצ היה אל
.תונוזמ םהל קספש

:הלבטה תא םלשה .8

הכלהה
םעטה
ןידה
הרקמה
:'ק רוקמ
______
_____כ לוכה"
  תונוזמ םהל קספ אל .א
  םהל הביר :מ"ביר .1
תונוזמ םהל קספ .ב
  ___ :ג"בשר . 2

.(הנשמה שוריפב ם"במרה) לאילמג ןב ןועמש ןברכ הכלהו (ק)

ותרזעב ".ינתק יכהו ,ארסחמ ירסח" :(ט"צ רוקמב) שדח גשומל ונעדוותה ונתנשמב .9
אל ,ןכ םא ,עודמ קמנל לכותה .הירחאש השעמה ןיבל הכלהה ןיב הרואכל הריתס ונבשיי
.א"ק רוקמב רזעיה ?הנשמה ךותל "רסח"ה עטקה רזחוה

הנשמה קזחל ידכ ,הנשמ לכל םידחוימ (םינוגינ) תורימז םהל ויה ... (אק)
(ןוגינה) רמזה היהש ...הפ לעב תוינשמה ןינוש ויהדמ ,ןורכיזה חוכב
.הנשמבש תולמה יפל רדוסמ
םאו ... ךכ הוחינה ,ארסחמ ירוסיח היהש ףא (וז הביסמו) אמעט יאהמו
,ןורכיזה לבלבתיו ,הל דחוימה רישה ללבתי ,תולמה םילבלבמ ויה
(א,ד ןיכרע ,"לארשי תראפת") .םולשו סח ,הנשמה חכתשתו

.ב ,א "תובא"ב האר ?ונימיב ןהיתולמל ןחל בתכנש תוינשמ ךל תורכומ םאה .10

,(תוארקמה ימעט ןוגכ) המיענ אלב (הרותב) ארוק לכ :ןנחוי יבר רמא (בק)
םהל יתתנ ינא םגו" :רמוא בותכה וילע ,הרמז אלב (הנשמב) הנושו
.(א,בל הליגמ) ('כ לאקזחי) "םיבוט אל םיקוח

'ב הנשמ

:הרותה ןמ ןילכוא ולאו
,הכאלמ רמג תעשב ,עקרקל רבוחמב השועה
,ותכאלמ הרמגנ אלש דע ,עקרקה ןמ שולתבו
.ץראה ןמ ולודיגש רבדב

:ןילכוא ןניאש ולאו
,הכאלמ רמג הניאש העשב ,עקרקל רבוחמב השועה
,ותכאלמ הרמגנש רחאמ ,עקרקה ןמ שולתבו
.ץראה ןמ ולודיג ןיאש רבדבו

רואיב

.ולא םילעופ :ולאו
.וב םידבוע םהש הממ ןמ לוכאל םיאכז :ןילכוא
.םוקמה גהנמב תולת אלל ,הרות ןיד יפ לע :הרותה ןמ

,(י"שר - "רבדמ בותכה לעופב") ךער םרכב אבת יכ (גק)
,ךעבש ךשפנכ םיבנע תלכאו
.(י"שר - "ריצבה תעשב הרותה הרביד") ןתית אל ךיילכ לאו
(י"שר - "רבדמ בותכה לעופב וז ףא") ךער תמקב אובת יכ
.(וכ-הכ,גכ םירבד) ...ךדיב תולילמ תפטקו

רואיב

דבועה :השועה
.ופטקנ אל ןיידעש םילודיגב :עקרקל רבוחמב
.םפטקל וילעו ,םילשב םהשכ :הכאלמ רמג תעשב

תעשב) תיבה לעב לש וילכל ןתונ התאש העשב :ןתית אל ךילכ לאו (דק)
לכוא התא יא ...וילכל ןתונ התא יאש העשבו ,לכוא התא ,(ףיטקה
.(ב,זפ מ"בב)

תולאש

?ד"ק רוקמבש דומילהמ תעבונ הנשמה לש "אפיס"ב הכלה וזיא .1

שודת אל" אנמחר בותכל ...(ד,הכ םירבד) "ושידב רוש םוסחת אל" (הק)
?!(רוש הרותה הנייצ המלו) "המיסחב
:(שדה רושה) םסחנל (לעופה ,שיאה) םסוח (תוכלה תוושהל) ישוקאל
.םסחנ ףא ,(ףיטקה תעשב) רבוחמב לכוא םסוח המ
.(א,טפ מ"בב) םסוח ףא ,("ושידב" רמאנש) שולתב לכוא םסחנ המו

רואיב

,םישולת םילודיגב דבוע אוהשכ לוכאל יאשר לעופה :עקרקה ןמ שולתבו
.שידב ןוגכ
ועיגה םרטש םילודיגב איה ותכאלמ רשאכ :ותכאלמ הרמגנ אלש דע
."הלח"ב וא תורשעמב בויח בלשל

?תוריפ לש (תורשעמל) ןתכאלמ רמג והזיא (וק)
.חיטבא דצב חיטבא ,הצקמב ותוא הצקישמ :חיטבאב...
.(תחרב המרעה ינפ תא קילחי) חרמישמ :האובתה ...
.תיבחה ינפ לעמ ןינצרחהו ןיזיגה הלשיו ,תויבחב ונחינישמ :ןייה ...
.ונקילחישמ :הלבד לש לוגיעה ...
.(ג רשעמ ,ם"במרה) שודישמ :תורגורגה

.תויועמשמ 2 "הכאלמ רמג" גשומל שי ונתנשמב .2
.ןה המ ןייצ .א
.ןהב תורושקה תוכלהה תא ןייצ .ב

רואיב

.חמוצה ןמ :ץראה ןמ ולודיגש רבדב

.ןבגמהו ץבחמהו בלוחה אצי ;ץראה ןמ וילודיגש רבד :דחוימ שיד המ (זק)
רבד ,םילצבבו םושב שכנמה אצי ;עקרקה ןמ שולתה רבד :דחוימ שיד המ
.עקרקל רבוחמה
םירמתב לדובה אצי ;תורשעמל ותכאלמ הרמגנ אלש רבד :דחוימ שיד המ
.('ח קרפ אתפסות) תורשעמל ותכאלמ הרמגנש רבד ,תורגורגבו

רואיב

.הנידמ תוכלהמ אל ףאו הרות ןידמ :ןילכוא ןניאש ולאו
.שוכינ וא רודיע ןוגכ :הכאלמ רמג הניאש ...רבוחמב
.םירמתב לדוב ןוגכ ,הלחל וא ,תורשעמל :ותכאלמ הרמגנש ...שולתבו
.ןבגמ וא ץבחמ ,בלוח ןוגכ :ץראה ןמ ולודיג ןיאש

:הלבטה תא םלשה .3

ג
ב
א
ץראה ןמ ולודיגש

אלש דע שולתב
ותכאלמ הרמגנ
עקרקל רבוחמב
הכאלמ רמג תעשב
הנשמה ןושל

ולא
ןילכוא
הרותה ןמ
      רואיב
"ושידב ..."
"ושידב .."
"...ךיילכ לאו"
רוקמ
ולודיג ןיאש
ץראה ןמ
...שולתבו
ותכאלמ הרמגנש
הניאש...רבוחמב
הכאלמ רמג
הנשמה ןושל

ןניא ולא
ןילכוא
הרותה ןמ
      רואיב
" ____ "
ושידב ..."
"___ לאו"
רוקמ

,הרות ןידמ ןהב לכוא לעופה םא ןהמ תחא לכ דיל ןייצ .תוכאלמ תמישר האבה הלבטב .4
:ךתבושת תא קמנו

םעטה
ןידה
הכאלמה
השעמל ותכאלמ הרמגנ
  םיפוטק תוריפ רמוש .1
  אל
הניבג רציימ .2
הכאלמ רמג
  ודקובא ףטוק .3
  אל
הדש הקשמ .4
רשעמל ותכאלמ הרמגנ אל
  האובת שד .5
    תודילג רכומ .6
"הלח"ל ותכאלמ הרמגנ אל
  חמק ןחוט .7

.ונקרפב 'ח הנשמ לש "אשיר"ה ןיבל הלבטבש 1 'סמל ךתבושת ןיב הוושה .5

'ח הנשמ

.הרותה ןמ אל לבא ,הנידמ תוכלהמ ןילכוא תוריפ ירמוש
.רכושהו רכש אשונ ,לאושהו םניח רמוש :ןה ןירמוש העברא

,לוכה לע עבשנ םניח רמוש
,לוכה תא םלשמ לאושהו
הרובשה לע םיעבשנ רכושהו רכש אשונו
,התמה לעו היובשה לעו
.הבנגה תאו הדבאה תא ןימלשמו

רואיב

.ט"ק-ח"ק תורוקמ האר :תוריפ ירמוש

אלא (הנידמ תוכלהמ ןילכואש) ונש אל :בר רמא :"תוריפ ירמוש" (חק)
,(םתכאלמ הרמגנ אלו ,םירבוחמ םהיתוריפש) םיסדרפו תונג ירמושב
רבסק .הרותה ןמ ןילכוא (םילשבו םישולת) תומרעו תותג ירמוש לבא
.ימד (ב"ויכו רצוקכ) השעמ השועכ (רמוש) "רמשמ" (ומעט)
תותג ירמושב אלא (הנידמ תוכלהמ םילכואש) ונש אל :רמא לאומשו
םילכוא םניא םיסדרפו תונג ירמוש לבא ,(םילשבו םישולת) תורמעו
ואל (רמוש) "רמשמ" (ומעט) רבסק .הנידמ תוכלהמ אלו הרותה ןמ אל
.ימד השועכ
(א,גצ מ"בב) .ארבתסמ לאומשד (ותומכ) היתווכ :ישא בר רמא

תולאש

:הלבטב לאומשל בר ןיבש תקולחמה תא םכס .1

הכלהה
תוריפ ירמוש
ארומאה
"שולת"ב םירמוש
"רבוחמ"ב םירמוש
ומעט
ותעד
ומעט
ותעד
  "_ "כ "רמשמ"
  רמג הז ןיא
ותכאלמ
תוכלהמ םילכוא
הנידמ
בר .1

ואל "רמשמ"
ימד "__"כ
      לאומש .2


רמושה לבא ,לכוא וניא הכאלמ רמג תעשב וליפא ,רבוחמב רמושה (טק)
.(ו,זלש מ"וח ע"וש) ןכ וגהנש ,הנידמ תוכלהמ לכוא שולתב

.קמנ ?ונתנשמ תקסוע תוריפ ירמוש לש גוס הזיאב ,הכלהה יפל .2

רואיב

.םירמוש יגוס 4 םיניוצמ הרותב :ןה ןירמוש העברא
.ותרימש לע הרומת לבקמ וניא :םניח רמוש
.הרומת ןתמ אלל ורבח לש ץפחב שמתשמ :לאושהו
.הרומתב ורבחל רמוש :רכש אשונ
.הרומתב ורבח לש ץפחב שמתשמ :רכוש

:הלבטה תא םתרזעב םלשהו ,ונתנשמבו די-ו ,בכ תומש רפסב ןייע .3

רמושה לש בויחהו רוטפה ירקמ
...ב תקסוע
טוטיצ
השרפ
וילעב"
"ומע
תמחמ
הכאלמ
העישפב
סנואב
הדבאב
הבנגב
      רוטפ
    םניח רמוש
רומשל...
___ו
ברקנו ...
__ __
__ה לא
הנושאר
(ז-ו)
רוטפ
ומכ בייח
ירהש ,לאוש
ול רוסא
הב דובעל
      בייח
רכש רמוש
רומשל...
...תמו...
...תעובש
__ אלו
...םא
היינש
(בי-ט)
              ___יכו
רבשנו
__םלש
וילעב...
___אל...
תישילש
(די-גי)

ךא ,"____ ___ ,אוה ריכש םא" :ד"י קוספ ףוסב רכזנ םנמא אוה ?"רכוש"ה םע המו .4
:ב"יק-י"ק תורוקמב האר ?םירבדה תועמשמ יהמ

?םלשמ דציכ ,רכוש :אינת (יק)
.םניח רמושכ :רמוא ריאמ יבר
.(א,גצ מ"בב) רכש רמושכ :רמוא הדוהי יבר

דחא םהינש ןידש יפל ,רכושהו רכש רמושב ...היינשה השרפהו (איק)
.(הנשמה שוריפב ם"במרה)

הבנגב בייחתהל ,רכש רמושכ וניד ,םילכ וא המהב ורבחמ רכושה (ביק)
.(א ,זש טפשמ ןשוח ,ךורע ןחלוש) ןיסנואב רטפילו הדבאו

.הלעמלש הלבטב רכושה תא ,ליעלש תורוקמה יפ לע ,התע ץבש .5

.האבה הלבטה ןמ ךיאצממ תרזעב הנע ?רכש רמוש ןידל רכושה ןיד ההז ,ךתעדל ,המל .6

:הלבטה תא םלשה .7

?םילעבה ןיבל רמושה ןיבש הזה רשקה ןמ הנהנה והימ
רמושה
האנהה רואית
הנהנה
  ב"העב
םניח רמוש .1
    רכש רמוש .2
הרומת לבקמ הזו ,ץפחב שמתשמ הז
םהינש
רכוש .3
    לאוש .4

?"ןיסנוא"ב ףא בייחה ,לאושה לש וניד ךכ לכ רומח ,ךתעדל ,המל .8

הב םבויח ."הדבא"ב םבויח הב רכזומ אלש הלגמ (רכושו ש"וש לש) היינש השרפב ןויע .9
.דציכ עצה .הבנגב םבויחמ "רמוחו לק"ב דמלנ

רמוש"מ "רמוחו לק"ב דמלנ ,קוספב עיפומ וניאש ,הדבאבו הבנגב לאוש לש ובויח םג
.א"ע ,הצ-ב"ע ,דצ ,ונתנשמ לע ארמגב רזעיהל לכות .דציכ ןאכ םג עצה ."רכש

קמנל לכותה .ונתנשמב םרדס םע הוושהו ,ארקמב םרדס יפכ "םירמושה" תומש תא בותכ .10
:גיק רוקמב רזעיה ?ונתנשמב רדסב יונישה תא

:רכושהו רכש אשונ ,לאושהו םניח רמוש (גיק)
.העישפה ןמ ץוח ,לוכה ןמ רוטפ םניח רמוש
.הכאלמ תמחמ התממ ץוח ,לוכב בייח לאוש
.ןיסנואב רוטפו ,הדבאו הבנגב ,תצקמב בייח רכש אשונו
,ב,ד ק"בב תופסות) השרפב בתכנש רדסכ אלו ,רדסה הזב והל טקנ ןכל
.("ח"וש" ה"ד

א"י הנשמ

.לטב ואנת ,הרותב בותכש המ לע הנתמה לכ
.לטב ואנת ,ותליחתב השעמ שיש יאנת לכו
.םייק ואנת ,ותליחתמ וילע הנתהו ,ופוסב ומייקל ול רשפאש לכו

רואיב

.רחא םיוסמ רבד היהי םא ,םיוסמ רבד השעיש חיטבמה :הנתמה
.הרותב בותכל הריתסב דמוע יאנתה :הרותב בותכש המ לע
.יאנתב יולת היה אל וליאכ םייק השעמה :לטב ואנת

תולאש

.ל-טכ םיקוספה תא קתעהו ,השרפה תא ךתרבחמב םכס ,חל-א ,בל רבדמב רפסב ןייע .1
:םינייפאמ 2 הז יאנתל ."ןבואר ינבו דג ינב יאנת" ארקנה יאנת אצמנ תקתעהש םיקוספב
.הלילשלו בויחל הינתה וב שי :"לופכ" יאנת אוה .א
...זא ...םא :השעמל םדוק וב יאנתה .ב

:הלבטב השעמהו יאנתה יקלח תא קתעה .2

השעמה
יאנתה
...םתתנו
...םא
בויחל
יאנת
לופכ
...וזחאנו
...םאו
הלילשל

:"הרותב בותכש המ לע הנתמ" ןידב םיאנת תקולחמ תאבומ אתיירבב .3
.םייק ואנת ןוממבש רבדב הדוהי יבר תעדלו ,הרקמ לכב לטב ואנת ריאמ יבר תעדל
הלאה םיאנתה 2 ןיבמ ימל ,בותכו ,"...םניח רמוש הנתמ" ,ונקרפבש י הנשמב ןייע
.וז הנשמבש הכלהה המיאתמ

יברל וא ריאמ יברל :"לטב ואנת ...הנתמה לכ" - ונתנשמבש הכלהה המיאתמ ימלו .4
?הדוהי

,ישוק הזב ואר ארמגב .ריאמ יברכ אי הנשמו ,הדוהי יברכ י הנשמש ,הלוע ךיתובושתמ .5
:ךכ ,םיאנתה דחאכ לוכה תא דימעהל ץמאמ ושעו

לש וניאש רבדב ...איה הדוהי יבר (אי הנשמ םג) םלועל :אישק אל (דיק)
.ןוממ
ותעד הנושו) אכה ינאשו ,איה ריאמ יבר (י הנשמ םג) הלוכ (:ץורית דועו)
תא) הישפנ (רמושה) דבעש אל (הליחתכלמש) ארקיעמד ,(י הנשמב ןאכ
.(א,דצ מ"בב) (םייק ואנתש הדומ ריאמ יבר םג ןכלו ,בייחתהל ומצע

:םיצוריתה ינשמ דחא לכ יפל ונתנשמ תא האבה הלבטב דמעה .6

"לטב ואנת ,הרותב בותכש המ לע הנתמה לכ"
םעטה
?רבודמ יאנת הזיאב
הדוהי יבר
  ןוממ לש וניאש
!לטב הרותב בותכש המ לע יאנת לכ יכ
  ריאמ יבר

ול תשדוקמ איהש) ןישודיקה תעשב (ותלכל ןתחה) הנתה (םא) (וטק)
םייק ואנת ,(שובלו ןוזמ) "תוסכ"ו "ראש" ונממ הל היהי אלש (יאנתב
הזכ יאנתו ןוממבש יאנת הזש ןוויכ ,הרותב בותכה דגנ הזש ףא)
.(ה,חל ךורע ןחלוש) (םייקתמ

?ךורע ןחלושב הכלהה הקספנ םיאנתה 2 ןיבמ ימ תעדכ .7

רואיב

ךפהל ,יאנתל השעמה תא םידקה וירבד חוסינבש :ותליחתב השעמ שיש
.(2 הדובע האר) "ןבואר ינבו דג ינב יאנת"מ
.םייקתי אל יאנתה םא ףא םייקתמ השעמהו :לטב ואנת

.םיסרפו םידומיל ןיינעב ,ונתנשמבש הכלהה יפ לע "לטב יאנת"ו "םייק יאנת" חסנ .8

רואיב

ןוגכ ,ירשפא יתלב יאנת טעמל ,עוציב רב אוהש :ופוסב ומייקל רשפאש
."יל תשדוקמ תא ,עיקרל ילעת םא"
.השעמל יאנתה תא וירבדב םידקהש :ותליחתמ וילע הנתהו
.השעמל ףקות ןיא ,יאנתה םייקתה אל דוע לכו :םייק ואנת

:םלשה .9

.____ ...בש רבד לע אוה יאנתה .1

._____ל םדוק תויהל ךירצ _____ה .2

.______ש יאנת לש גוס תויהל ךירצ הז .3

אבה קרפל רבעמ אעיצמ אבב ןכותל הרזח