'א הנשמ

,המע הילעב רכש וא ,המע הילעב לאשו הרפה תא לאושה
.רוטפ ,התמו הרפה תא לאש ךכ רחאו ,ןרכש וא ,םילעבה לאש
.(די,בכ תומש) "םלשי אל ,ומע וילעב םא" :רמאנש

,בייח ,התמו ,ןרכש וא םילעבה תא לאש ךכ רחאו הרפה תא לאש לבא
.(גי,םש םש) "םלשי םלש ,ומע ןיא וילעב" :רמאנש

רואיב

דובעל ,וילעב תא םג לאש ץפחה תליאש תעשב :המע הילעב ...לאושה
.יהשלכ הכאלמב לצא

תולאש

שוריפ יפ לע םיקוספה תא שרפו ,די-גי ,בכ תומש רפסמ לאוש תשרפ תא ךתרבחמל קתעה .1
.ם"בשרהו ארזע ןבא

רואיב

הדובעל םילעבה תא םג רכש ץפחה תליאש תעשב :המע הילעב רכש וא
.ולצא יהשלכ
תא וא ,םילעבה תליאש תא םידקה :...לאש ךכ רחאו ...תא לאש
.םהמ ץפחה תליאשל ,םתריכש
.התמ וא הרבשנ םא םולשת לכמ :רוטפ

,המע הילעב לאשו ,הרפה תא לאושה (זטק)
,המע הילעב רכשו ,הרפה תא רכושה
,הילעב לאשו ,(הרפה תא) הלאש
,הילעב רכשו הלאש ,הילעב רכשו הרכש
,הרבשנ וא ,התמו ,הילעב לאשו הרכש
.רוטפ ...רחא םוקמב ןישרוחו ןידמוע םילעבהש יפ לע ףא
.(אתפסות) "םלשי אל ומע וילעב םא" :רמאנש

"םילעבב הלאש" לש םיקוליחה ולא לכ (זיק)
.(טי,ומש טפשמ ןשוח ,ךורע ןחלוש) םירמושה לכב ןכ םג םיגהונ

?"אתפסות"ה ונל תשדחמ הכלה וזיא :"אתפסות"ה ןיבל ונלש הנשמה ןיב הוושה .2

,רכש רמושב םג ומע וילעב רשאכ "םלשי אל" ןיד שי ךורע ןחלושהו "אתפסות"ה יפל .3
.םהב םה םיביוחמ ליגרכש םירקמב םרטפל ,םניח רמושב ףאו ,רכושב
:םירמושה ןמ דחא לכ ,ללכ ךרדב ,ביוחמ המב ןייצ
. _____בו ____ב רכושו רכש רמושו ,____ב םניח רמוש

רזעיה ?םירמושה ראשב םג רוטפל םייקתמ לאושב הרותב בותכה "ומע וילעב" דציכה .4
:ךינפלש רוקמב

תונלשר תמחמ קוזינש ןודקיפ ןיד והמ) םילעבב העישפ :רמתא (חיק)
:(הרימשל ולביקשכ הדובעב ומע ויה וילעב ךא ,רמושה לש "העישפ"
בותכה "ומע וילעב") ארקמ ...בייח :רמא דח :הב יגילפ אניברו אחא בר
הבנגב ורטפל ,לאוש ינפל ,בותכה ש"ושל) וינפל שרדנ ("לאוש"ב
ורטפל ,וינפ ינפל בותכה ,ח"ושל אלו) וינפ ינפל אלו ,(הדבאבו
!(העובשמ
וילעב" ביתכ (רשאכו) יכו ,וינפ ינפל וינפל שרדנ ארקמ ...רוטפ :רמא דחו
.(א"ע,הצ מ"בב) ביתכ (םג) ימנ םניח רמושו ,"ומע

ארקמ" תטישל (םש חטבומכ) ונימי וברי המ תוכזב ןייצו ,אכ-טי ,אי םירבד רפסב ןייע .5
לכות * ."וינפ ינפלו וינפל שרדנ ארקמ" תטישל המ תוכזבו ,"וינפ ינפל אלו ,וינפל שרדנ
.ב ,בל תבש ,ארמגב רזעיהל

רואיב

.הליחתב :הרפה תא לאש לבא
וא הרפה תלבק תעשב ול םידבעושמ ויה אל םאו :ןרכש ...לאש ךכ רחאו
.ןכ ינפל
.סנואב :התמו
.ןיסנואב בייח לאוש ירהש :בייח
.ןכ ינפל וא ,אקווד הליאש תעשב :"ומע ןיא וילעב" :'אנש
."ומע וילעב" ויה הרפה תתימ תעשב םא ףא :םלשי םלש

:הלבטה תא םלשה .6

םעטה
ןידה
הרקמה
?יתמ :"ומע וילעב"
תתימ תעשב
הרפה
ירחא
הליאש
תעשב
הליאש
ינפל
הליאש
    ןכ
ןכ
ןכ
ןכ .1
    ןכ
ןכ
ןכ
אל .2
    אל
ןכ
ןכ
ןכ .3
    אל
ןכ
ןכ
אל .4
תעשב ויה אל
הליאש
בייח
אל
ןכ
אל
אל .5
    אל
ןכ
אל
אל .6

'ח הנשמ

.רכושל הרבעתנ ,הנשה הרבעתנ ,הנשל ורבחל תיב ריכשמה
.ריכשמל הרבעתנ ,הנשה הרבעתנ ,םישדוחל ול ריכשה

רנידמ ,הנשל בהז רשע םינשב ורבחמ ץחרמ רכשש דחאב ,ירופיצב השעמ
,יסוי יבר ינפלו לאילמג ןב ןועמש ןבר ינפל השעמ אבו ,שדוחל בהז
.רוביעה שדוח תא וקלחי :ורמאו

רואיב

תנש ךלהמב ,'ב רדא ,הנשל ףסונ שדוח ןידה תיב ופיסוה :הנשה הרבעתנ
.תוריכשה

תולאש

רוקמבש ןתנוי םוגרת ונרופס ,י"שר יפ לע קוספה תא ראבו ,א ,זט םירבד רפסב ןייע .1
:ךינפלש

"הפוקת" רומשלו הנש רבעל ,םידעומ ינמז רומשל םיריהז ויה (טיק)
ביבאה שדוחב יכ ,םכיקולא 'ה ינפל חספ וב תושעל ,ביבאה שדוחב
.(ןתנוי םוגרת) םירצממ םכיקולא 'ה םכתא איצוה

אל םא) ביבאה לע :הנשה תא ןירבעמ םירבד השולש לע :ןנבר ונת (כק)
רתוי םלושיב רחאתמ םא) ןליאה תוריפ לעו ,(ןירבעמ ,האובתה הלשב
."הפוקת"ה לעו ("תועובש" ןמזמ
רדא דע חוכשל םילולעש ינפמ) הנשה שאר ינפל הנשה תא ןיריבעמ ןיא
.(בי-אי ןירדהנס) (חספב ץמחב לשכיהלו

ינפמ הנשה רוביעו הייארה לע שדוח שאר תועיבקמ ונרמאש המ לכ (אק)
...לארשי ץראבש ןירדהנס אלא ותוא ןישוע ןיא ,ךרוצה ינפמ וא ןמזה
ןיאו ,םישדוח ןיעבוק ןיא ,לארשי ץראב ןירדהנס םש ןיאש ןמזב לבא
,ם"במרה) םויה וב ןיבשחמ ונאש הז ןובשחב אלא ,םינש ןיריבעמ
.(א,ה שדוחה שודיק

רואיב

אוה םג יכ ,ףסונה שדוחה רובע םלשלמ רוטפ רכושה :רכושל הרבעתנ
.תוריכשה הזוחבש "הנשל" ןושלב ללכנ
.שדוח לכל םיוסמ םוכסב ,םישדוח יפ לע :םישדוחל
.ףסונה שדוחה רובע םלשל ביוחמ רכושה :ריכשמל הרבעתנ
,אסיג דחמ תרכזומ הרכשהה ןושלבשכ :שדוחל בהז רנידב ...השעמ
בייחמה) "שדוח" רכזומ אסיג ךדיאמו ,(ףסונה שדוחה תא ,ללוכה) "הנש"
.(ףסונה שדוחה רובע םלשל
.ףסונה שדוחה רכשמ 1/2 םלשי רכושה :רוביעה שדוח תא וקלחי

:ךינפלש רוקמב רזעיה ?וינפל האבוהש הכלהב ךמות ונתנשמב אבומה השעמה םאה .2

הכלהה תא רחוסה השעמ ונתנשמב אבויש ןכתייה) רותסל השעמ (בכק)
!?(וינפלש
שי ךכו) ינתק יכהו ,(טפשמ רסח ונתנשמב) ארסחמ ירוסח (:הבושת)
בהז רנידמ ,הנשל םיבוהז רשע םינשב :ול רמא םאו" :(התונשל
.(ב,בק מ"בב) "...ב השעמו .וקלחי ,שדוחל

:ונתנשמ ןיבל הניב רשק אצמו ,(םש 9 הלאשבו) א הנשמ ,ז קרפב ,ליעל ןייע .3

אולמ תא תתל קסופ יתייה ,(ירופיצב) םש יתייה וליא :בר רמא (גכק)
.ריכשמל םולשתה
...("שדוחל"ב םייסו ,"הנשל"ב חתפ ירהש) "ןורחא ןושל סופת" (:הביסהו)
הרבעתנ הרקמ לכב ןכלו) תמייק םילעב תקזחב עקרק :רמא ןמחנ ברו
.(םש ,םש) ("הנשל" היהי ןורחא ןושל וליפא ,ריכשמל

ול רמאש ןיב ,"הנשב רניד רשע םינש ,שדוחל רניד" ול רמאש ןיב ... (דכק)
.(וט,ביש טפשמ ןשוח ,ךורע ןחלוש) "וב שדוח לכב ,הנשל רניד בי"

:הלבטה תא םלשה .4

םעטה
ןידה
חסונה
    "הנשל" . 1
    "שדוחל" . 2
הילעב תקזחב עקרק

____ ל הרבעתנ

"שדוחל ...הנשל" . 3
ךפהל וא     

השעמבש םיאנתה תעדכ אלשו ןמחנ בר ארומאה תעדכ הקספנ ךורע ןחלושב הכלהה .5
:ךינפלש רוקמב רזעיה !?אנת תעד החדת ארומא תעדש ןכתייה .הנשמבש

"קזחומ"בד ,(קסופה) סוכמוס (אנתה תעד)כ ןיתינתמד רמול ךירצ (הכק)
תופסות) סוכמוס לע םיקלוחה "םימכח"כ קספ ןמחנ ברו ,וקלחי
.(ק"ער

.ץראה תפמב ותוא אצמ .ירופיצ בושייב עריא ונתנשמבש השעמה .6
.(הירבטמ קוחר וניא אוה :זמר)

'ט הנשמ

.תיב ול דימעהל בייח ,לפנו ,ורבחל תיב ריכשמה
.ןטק ונשעי אל ;לודג ,לודג ונשעי אל ,ןטק היה
.דחא ונשעי אל ;םיינש ,םיינש ונשעי אל ,דחא
.םהינש תעדמ אלא ,ןהילע ףיסוי אלו ,תונולחה ןמ תוחפי אל

רואיב

.תוריכשה ןמז ךותב תיבה :לפנו
.ריכשמה :בייח
.תוריכשה ןמז ףוס דע תתל :דימעהל
.ויתודימב ןטק תיבה היה םא :ןטק היה
.רכושה תמכסה אלל :לודג ונשעי אל
.דחא םוקמב םיתב ינש השעי אל :םיינש ונשעי אל ,דחא
.תוחפ ןיקתי אל :תוחפי אל
.רתומ ,םייונישל םיכסמ רכושה םא :םהינש תעדמ אל םא

?(תקסוע ונתנשמ קוידב הרקמ הזיאב) ימד יכיה (וכק)
,(ךל ריכשמ ינא ,םיוסמה) "הז תיב" ול רמאשב םא
!(רבד ול בייח ריכשמה ןיאו ,ולזמ הז) ול ךלה :"לפנ"

,("הז" ןויצ אלל) םתס "תיב" ול רמאשב םאו
?(םיוסמ תיב ול בייחתה אל ירה) 'וכו םיינש ונשעי אל המל "דחא"

".ךל ריכשמ ינא הזכ תיב" :היל רמאד :שיקל שיר רמא
?שודיחה המ
.(שקובמ םוקמ אוהש) רהנה תפשב דמועש תיבב רבודמ
,דבלב הזכ םוקמב תיב ול דימעהל ?"הזכ" יאמ :רמאתש והמ
.(א,גק מ"בב) ויטרפ לכל ועמשמ "הזכ"ש ונעימשהל הנשמה האב ןכל

תולאש

:הלעמלש ארמגה יפ לע האבה הלבטה תא םלשה .1

םעטה
ןידה
ריכשמה ןושל
,ול דבעש הז תיב קר
.םרג ולזמו
  הז תיב .1
    (םתס) תיב .2
    הזכ תיב .3

םולשתה ןיד היהי המ ,תיבה לפנ המ ןמז רובעכו ,המלש הנשל שארמ םליש רכושה םא .2
:ז"כק רוקמב רזעיה ?הלבטבש 1 הרקמב םלישש

המ לע ול בשחמ אלא ,ותונבל בייח וניא ,"הז תיב" ול רמא םא (זכק)
טפשמ ןשוח ,ךורע ןחלוש) תוריכשה ראש ול ריזחמו ,וב שמתשנש
(זי,ביש

.ונתנשמ ןיבל ,הלבטהו םש ד"פ רוקמ םע ,ו קרפבש ג הנשמ ןיב רשק אצמ .3

אבה קרפל רבעמ אעיצמ אבב ןכותל הרזח