נחלת אבות
ביאור לפרקי אבות

הרב פתחיה מנקין


פרק א, משנה ט

שמעון בן שטח אומר:
הוי מרבה לחקור את העדים
והוי זהיר בדבריך שמא מתוכם ילמדו לשקר:

א. חקירת העדים
"הוי מרבה לחקור" - אומרו לחקור ולא לבדוק למרות שאין רק שבע חקירות, על פי הסבר רש"י1, אולם הרמב"ם2 כתב שיש חקירות פרטיות שהם מעבר לשבעת החקירות היסודיות.

בתפארת ישראל כתב3 אולי על ידי זה יכחישו את עצמם. נראה דס"ל כר' טרפון ור' עקיבא שאמרו4 אילו היינו בסנהדרין לא היה אדם נהרג מעולם, והיינו שהיו מרבים עליהם בשאלות ובדיקות, עד שלא היה אפשר להם שלא יכחישו את עצמם ותתבטל העדות.

ב. שמעון בן שטח מחזיר תורה שבעל פה
נבאר יחס מאמר זה לשמעון בן שטח, דאיתא5 מעשה בינאי המלך כאשר כבש ששים כרכים עשה סעודה גדולה, והיה שם איש רע אלעזר בן פועירה שמו, ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי, לבם של פרושים עליך (שונאיך הם ואינם שמחים בהצלחתך, שאלו ינאי) ומה אעשה (לידע שכן הוא, אמר לו) הקם להם בציץ שבין עינך (תן ציץ הקודש על מצחך ויעמדו על רגליהם לפי שהשם כתוב בו והם יגלו את ליבם, כלומר למחות בך מהיות כהן), הקים להם בציץ שבין עיניו, היה שם זקן אחד יהודה בן גדידיה שמו, ויאמר יהודה בן גדידיה לינאי המלך , ינאי המלך רב לך כתר מלכות, הנה כתר כהונה לזרעו של אהרון שהיו אומרים אמו נשבית במודיעין (לכך מיחו בו שהיו הפרושים אומרים עליו אמו נשבית במודיעים, כרך של בית חשמונאי היה, ושבויה פסולה לכהונה ונשאה אביו ונמצא חלל). ויבוקש הדבר ולא נמצא כו' , ויבדלו כל חכמי ישראל בזעם (שכעס המלך עליהם)... ויהרגו כל חכמי ישראל, והיה העולם משתומם עד שבא שמעון בן שטח (כי הוא היה אחי אשתו של ינאי והחבאתו) והחזיר התורה ליושנה6.

הערות:1. רש"י סנהדרין מ ע"א ד"ה מכירים, כתב ששבע החקירות הם בעניין המקום והזמן, והשאלות הנוספות הן בדיקות.
2. רמב"ם הל' עדות פ"א ה"ד, הלח"מ ביאר ששיטת הרמב"ם היא שאפילו שאלות פרטיות מעבר לשאלות המקום והזמן הן חקירות.
3. יכין אות לו.
4. מכות ז ע"א.
5. קידושין סו ע"א.
6. עיין עוד ברכות מח ע"א.