נחלת אבות1
ביאור לפרקי אבות

הרב פתחיה מנקין

מתפרסם לראשונה באתר דעת • תשס"ה - 2005תוכן המאמר:

דברי פתיחה / הרב יהודה עמיחי

הקדמה

א. המסכת מחנכת כאב את בניו
ב. מוסרי אבות
ג. המצוות השכליות מצווי משה רבנו
ד. תשובת העשיר
ה. השגת שכר עולם הבא
ו. מסכת אבות מזמנת את האדם לעולם הבא
ז. פעולת האדם והקב"ה לגדל מטע מפואר


פרק א
פרק א, משנה א
א. המדות יסוד התורה
ב. משה קיבל תרי"א מצוות
ג. קיבל בעמל
ד. דקדוקי סופרים
ה. חיזוק התורה בהווה ובעתיד
ו. כנסת הגדולה וכח הדיינות והמתינות
ז. העמדת דין אמת
ח. הפצת תורה
ט. תלמידים בעמידה
י. החזקת תלמידים
פרק א, משנה ב
א. שמעון הצדיק והפלוסופיא
ב. על התורה
ג. הגלוי והנסתר
פרק א, משנה ג
א. עבודה בלא קבלת שכר
ב. קבלת פרס ומורא שמים
ג. שמוש ארעי
ד. צבא שמים בשבילכם
ה. שכר בעולם הזה ופריקת עול
ו. העלמת שכר מצוה
פרק א, משנה ד
א. שלמות עם ישראל בהתוועדות
ב. כינוס ת"ח והיחס אליהם
ג. ת"ח מפלפלים ומורי הלכה
ד. בתי כנסיות ותלמידי חכמים
ה. ההתאבקות בעפר מסייעת ללמוד התורה
פרק א, משנה ה
א. הסיבות להתרוששות האדם
ב. שני סוגי עניים
ג. צרכי ביתו ועניים
פרק א, משנה ו
א. ההתבוננות על חברו ולמוד מדרכיו
ב. הדן לכף זכות זוכה לחבר
ג. עשה עצמך רב ללמד אחרים
ד. קבלה ופירוש התורה
פרק א, משנה ז
א. האדם וסביבתו
ב. חיבור לרשע ופורענות
ג. שמירה מהעושר
ד. התרחקות מדתות זרות
פרק א, משנה ח
פרק א, משנה ט
א. חקירת העדים
ב. שמעון בן שטח מחזיר תורה שבעל פה
פרק א, משנה י
א. מלאכת התורה
ב. שנאת הרבנות בגיותם
ג. שמעיה והלל
ד. פעולת האדם וגזרת הקב"ה
פרק א, משנה יא
א. הדבור והמעשה
המשנה צריכה ביאור, והדקדוקים רבו.

ב. אבטליון ומשנתו
פרק א, משנה יב
א. השלום והתוכחה
ב. שלום וקרוב לתורה
ג. שקר למען השלום
פרק א, משנה יג
א. הגאוה וההלכה
ב. עם הארץ וסכנותיו
פרק א, משנה יד
א. הדרכות בתלמוד תורה
ב. גבר, איש, אנוש
ג. לעצמו, לחברו, לד'
ד. הענוה והבטחון
פרק א, משנה טו
א. זהירות בפלפול
ב. בקיאות ופלפול
ג. אל יפרסם למודו
ד. רתיחת התורה וסבר פנים
ה. התרחקות מעיסוק בענינים מדיניים
ו. אמור מעט ולמד הרבה
ז. תורה ודרך ארץ
ח. מעמד האדם ואורחיו
ט. הכנסת אורחים בפועל ובסבר פנים
י. גמילות חסד עם חברו
יא. שמאי הזקן והלל הזקן
פרק א, משנה טז
א. התייעצות בדין ובתקנות
ב. כבוד חכמים
פרק א, משנה יז
א. הגוף והנשמה
ב. המדרש והמעשה
פרק א, משנה יח


פרק ב
פרק ב, משנה א
תוכחה אהובה
התפארות מועילה
נתיבות חדשות
יראת העונש ויראת הרוממות
להשלים ג' פרשיות קריאת שמע
רבי ומצות רחמים על הבריות
עשה ולא תעשה כאחד
שכר ועונש
עבירה לשמה
הסתכלות למעלה
עין ואוזן כלים לשכל העיוני
המצלמה והרשם קול מלמדים על עין ואוזן עליונה
העין והאוזן אינן ברשות האדם
ראיה בשעת פרעון
רבי ואנשי מלאכה
פרק ב, משנה ב
תענוגות בני תורה
תורה מצילה מהדין בעולם הבא
דרך ארץ - גמילות חסד
מי שטבעו רע לב
דרך ארץ בתלמידים
יראת חטא
משכחת עון
פרק ב, משנה ג
פרק ב, משנה ד
רצונו ברצונך
שלום עליך נפשי
במדה שאדם מודד מודדים לו
ענווה ותוספת שנים
היתר שמן
רחיצת אחים
פרק ב, משנה ה
השגת התורה
עצת הסוחרים
רבן גמליאל ובנו הלל
פרק ב, משנה ו
מרגלי הורדוס
פרק ב, משנה ז
אושר לרעת האדם
התורה נותנת אפשרויות לחיים
פרק ב, משנה ח
החזקת טובה למי שלא למד
התורה נותנת צורה ללומדה
זכרון מרוב חביבות
הכהן
סיני ועוקר הרים
רבי אלעזר בן ערך ורבי אליעזר בן הורקנוס
פרק ב, משנה ט
ראיית הנולד
האדם היחידי
חבר טוב לדרך הישר
פרק ב, משנה י
הכועס צריך לעשות תשובה
הכעס מביא ליום המיתה
כבוד חברו ודברי רבותיו
דברי רבותיו
המהרהר אחר מדות הקב"ה
נתינת צדקה
דברי תורה אש פנימית
האש בשעת כעס
פרק ב, משנה יא
אנטישמיות
ג' סיבות למעשה בני אדם
החזקת תלמידי חכמים
פרק ב, משנה יב
טוב לשמים לבריות ולאדם
נשיאות פנים
חידושי תורה
הנאת עצמו
פרק ב, משנה יג
תפילה שיצלנו מיצר הרע
תפילה על דבר מסויים
תפילת היחיד
פרק ב, משנה יד
סיני ועוקר הרים
הידיעה להשיב מתוך התמדה בתורה
התורה עמלה
פרק ב, משנה טו
צדקותיו של ר' טרפון
לקיחת מוסר
פרק ב, משנה טז
שכר לעתיד לבוא
החזקת תורה

הערה:1. נחלת אבות, הדרת אבות, אבות פתחי'ה, לב חיה - שמות אלו נתנו על ידי המחבר, זקנינו הרה"ג פתחיה מענקין זצ"ל, לא בחר שם מיוחד, אולם מכיוון שברוב הכתבים חזר השם "נחלת אבות" וכמו כן אנו מרגישים שעיקר הספר הוא נחלת אבותינו לנו, על כן נבחר השם "נחלת אבות".