נחלת אבות
ביאור לפרקי אבות

הרב פתחיה מנקין


פרק ב, משנה טז

הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה, אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא:


שכר לעתיד לבוא
אם למדת תורה הרבה
כמו שהיה ר' טרפון גל של אגוזים1, נותנין לך שכר הרבה2, - דהנה הכתוב "אורך ימים בימינה" למימינים שעוסקים בתורה לשמה, "עושר וכבוד בשמאלה", למשמאילים ועוסקים שלא לשמה.

בהיות ר' טרפון עשיר גדול3, ייסר את עצמו, שמא משלמים לו שכר תורתו בעולם הזה, וזהו שאמר נותנים לך - בהוה - שכר הרבה, אבל אין זה כל השכר4, כי תלמוד תורה הוא מהדברים אשר אדם אוכל פרותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא5, ולזה אמר, "ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך" - בעתיד "שכר פעולתך" - ועל זה אמר "ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא", ועיין תפארת ישראל6 דשכר עולם הבא הוא בגדר מתנה, שהוא יותר מן ההמקווה, כמו שכתוב7 "מה רב טובך אשר צפנת ליראך".

החזקת תורה
עוד כלל, באומרו "ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך" - כנגד המעשים הטובים והפעולות הטובות שיעשה האדם, כי כבר אמרו בירושלמי8 "ר' אחא בשם ר' תנחום בר' חייא למד ולימד שמר ועשה והיתה ספיקו בידו להחזיק ולא החזיק הרי זה בכלל ארור". וכדי לעורר את עצמו להחזיק בעשרו הגדול, את התורה ולומדיה, לפי ערך עושרו, אמר ונאמן הוא בעל מלאכתך.

כי החזקת התורה הוא בנין בית המקדש כדאיתא בירושלמי9 "ר' חמא ב"ר חנינא ור' הושעיה, כמה ממון שקעו אבותי כאן, א"ל כמה נפשות שקעו כאן אבותיך, וכי לא היה להם בני אדם החפצים ללמוד תורה, וטוב היה להוציא המעות ולהחזיק לומדי תורה - ר' אבין אמר לר' מני על הפתחים והשערים שעשה לבית הכנסת הגדול: וישכח ישראל עושהו ויבן היכלות, מי לא הוון בני נשא דילעון באורייתא (שם) כי הם הם המקדש כמו שכתוב10 "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

ומצינו לר' טרפון שאמר11 לא השרה הקב"ה שכינה על ישראל עד שעשו מלאכה שנאמר "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", - מלאכת הקודש!

וכלפי זה אמר "ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך" ועיקר שכרך בעולם הבא "פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד"12.

הערות:1. גיטין סז ע"א.
2. שבת סג ע"א.
3. שבת כה ע"ב, נדרים סב ע"א.
4. בב"ר פרשה סב ד"ה ויגוע, הראו לרבי אבוהו יג נהרי אפרסמון וחשב שקבל שכרו בעוה"ז.
5. פאה פ"א מ"א.
6. אבות פ"ב אות קמג.
7. תהילים לא, כ.
8. סוטה פ"ז ה"ד, הובא בתוס' סוטה לז ע"ב ד"ה רבי שמעון.
9. שקלים פ"ה ה"ד. ילקוט שמעוני הושע רמז תקכה.
10. שמות כה, ח.
11. אבות דרבי נתן פרק י"א.
12. תהילים קיב, ט.