ג השרפ

:השרפה ןכות
בותכה רמאש הז [א]
רחובי רשא ימ יכ (ט תלהק) ביתכ [ב]
תונמהל לכוי אל ןורסחו ןוקתל לכוי אל תוועמ :רמא [ג]
אתפלח ןב ןועמש 'רו הבר אייח 'ר :[השעמ] אמליד [ד]
התא תכלל איה תצמאתמ יכ ארתו [ה]
ןהיתש הנכלתו [ו]
'ה ינבישה םקירו יתכלה האלמ ינא [ז]


בותכה רמאש הז [א]


.וינדאמ ישפח דבעו ,אוה םש לודגו ןטק ('ג בויא)

:ןומיס יבר רמא
:הזל הז ןימודש תוארקמ העבראמ דחא הז
,לודג תושעיהל לוכי ןטק אוהש ימ - הזה םלועה ,אוה םש לודגו ןטק
.ןטק תושעיהל לוכי לודג אוהש ימו
,לודג תושעיהל לוכי וניא ןטק אוהש ימ ,אבל דיתעל לבא
.ןטק תושעיהל לוכי וניא לודג אוהש ימו
- ורצי תא סיעכמ ורצוי ןוצר השועש אוה הז וינודאמ ישפח דבעו
.וינודאמ ישפח דבעו (םש) רמאנש ,תוריחל אצי ,תמ

,וילוחב םימי השלש עקתשנ עשוהי 'רד הירב רב אשאימ 'ר
.ותעד הבשייתנ םימי השלש רחאל
,תיוה ןה :ויבא היל רמא
.יתייה ברועמ םלועב :היל רמא
[?םש תיארש המ] ?ןמת התימח המו :היל רמא
.ןויזבב םשו דובכב ןאכ יתיאר םדא ינב הברה :היל רמא
.הירקבמל ןקלס שיקל שירו ןנחוי 'ר ועמש דכ
?אקוניימ ןידה רמא המ ןותעמש :הובא ןוהל רמא
?רמא המ :היל ןירמא
.אדבוע ןוהל ינת
?אוה אלמ ארקמ אלו :שיקל שיר רמא
.תאז אל תאז ,הרטעה םירהו תפנצמה ריסה ,'ה רמא הכ (אכ לאקזחי)
.ליפשה הובגהו הבגה הלפשה
.יד ,הז רבד עומשל אלא יתילע אל ולא :ןנחוי יבר רמא

:יאדסח יברל לאש אתולג שיר אנוה בר
? הרטעה םירהו תפנצמה ריסה ביתכד ןיד המ
.םלועה תומואמ הרטעה םירהו ,וניתוברמ תפנצמה ריסה :היל רמא
.דסח ךל המו דסח תא :היל רמא


'וגו רחובי רשא ימ יכ (ט תלהק) ביתכ [ב]

?רמוא אוה המ םיבכוכ תדובע האורה :ןנינת ןמת
.ונוצר ירבועל םיפא ךרא ןתונ ךורב
- ונממ םיבכוכ תדובע הרקענש םוקמ
,ונצראמ םיבכוכ תדובע רקעש ךורב
,תומוקמה לכמ התוא רקעתש וניהלא 'ה ךינפלמ ןוצר יהי ןכו
.םלש בלב ךדבעל הידבוע בל בושתו
.םיעשרה לע ללפתמ אצמנ אלו


:ןנחוי יבר רמא
.ןוחטב שי ,לובזב םהידי וטשפש ןתוא לכ וליפא ,ביתכ רחבי
.לובזב םהידי וטשפ רבכש ,רשפא יא םתוא תויחהל
.הבושת ושע רבכש ,רשפא יא םתולכל
.וציקי אלו םלוע תנש ונשיו (אנ הימרי) רמוא אוה םהילע
,םינודנ אלו םייח אל רצנדכובנ לש ויתולייחו םיוג ינטק :אינת
.וציקי אלו םלוע תנש ונשיו :רמוא אוה םהילעו

תמה היראה ןמ בוט יח בלכל יכ (ט תלהק)
,לוכי אוה ירא תושעיל - בלכ אוהש ימ ,הזה םלועב
.בלכ תושעיהל לוכי ירא אוהש ימו
,בלכ תושעיהל לוכי וניא ירא אוהש ימ ,אובל דיתעל לבא
.ירא תושעיהל לוכי וניא בלכ אוהש ימ לכו

היננח ןב עשוהי 'רל לאש אימט קיחש סונאירדא
.ךבר השממ בט אנא :היל רמא
?המל :היל רמא
.תמה היראה ןמ בוט אוה יח בלכל יכ ביתכו ,תמ אוהו יח אנאד -
?ןימוי אתלת רונ שנ רב קלדי אלד רוזגל תא לוכי :היל רמא
[?םימי השולש שא וקילדי אלש רוזגל התא לוכי=]
.[ןכ=] .ןיא :היל רמא
.קיחר ןמ קילס אננת ימח ןיטלפ רגיא לע ןוהיורת ןוקלס אימע ןדיעל
.[קוחרמ הלוע ןשע וארו ,ןומראה גג לע םהינש ולע ברעל=]
?ןכ המ :היל רמא
,היתי רקבו איסא לאע ,שיב איכרפיא :היל רמא
[ולצא רקיב אפורהו ,הלוח רשה=]
.יסתימ אל ימימח יתשד דע :היל רמאו
.[אפרתי אל - ןימח התשיש דעש ול רמאו=]
,ךתרזג הלטב םייק תאד דע .היחור חפית :היל רמא
,'תבשה םויב םכיתובשומ לכב שא ורעבת אל' ונילע רזגש העשמ וניבר השמו
,יהומוימ אתבשב רונ יאדוהי קילדמ אל
,אתשה דע ותריזג הלטבתנ אל ןיידעו
!?הינימ בט אנאד ,ןכ תא תרמא

איה המ ימי תדמו יצק 'ה ינעידוה (ט"ל םילהת)
:אוה ךורב שודקה ינפל דוד רמא
.תיימ אנא יתמיא יל עדוא םלועה ןוביר
.ךל ילגתיד רשפא תילו ,שנ רבל ילגתמ אלד איה אזר :היל רמא

?איה המ ימי תדמו
.ןינש ןיעבש :היל רמא
ינא לדח המ העדאו
.תיימ אנא אמוי ןידהב יל עדוא
.תבשב :היל רמא
.אמוי דח יל תיחפ :היל רמא
.אל :היל רמא
?המל :היל רמא
,ינפל ללפתמו דמוע התאש תחא הלפת ילע הביבח :היל רמא
.ינפל תולעהל ךנב המלש דיתעש תולוע ףלאמ
.אוהה חבזמה לע המלש הלעי תולוע ףלא ('ג א"מ) :רמאנש
.אמוי דח יל ףיסוא :היל רמא
.אל :היל רמא
?המל :היל רמא
.תקחוד ךינב לש יכרא :היל רמא
ןנחוי 'ר םשב אבא רב ןועמש יבר רמאד
.אמינ אלמכ וליפא ורבח לש יכרא ךותל סנכנ ןהמ דחא ןיאו ,ןה תויכרא תויכרא
.המלשל ןיפא היימחמ ןירדהנס הקלסו ,תבשב תויהל לחש תרצעב תמו
[המלשל םינפ תוארהל ןירדהנסה התלע=]
[?תיבל וריבעהל רתומ םאה=] ?רתאל רתאמ היתי רבעמ :ןוהל רמא
?רבא זוזי אלש דבלבו ןיחידמו ןיכס איה אתינתמ ואלו :היל ןירמא
.ןיבער אבא תיב לש םיבלכ :רמא
[םיבלכה תא לכאהל ךיא :תפסונ הלאש ןירדהנסה תא לאש=]
.המהבה ינפל םיעולדה תא ןיכתחמ איה אתינתמ אלו :היל ןירמא
!?םיבלכה ינפל הלבנה תאו
.שמשה דרת אלש ידכ וילע שרפו [תונוליו=] ןיקפיפ לטנ ?השע המ
.שמשה וילע דרת אלש ידכ ןוהיפגא וילע ושרפו ,ארק םירשנל :םירמוא שיו


תונמהל לכוי אל ןורסחו ןוקתל לכוי אל תוועמ :רמא [ג]

.תוועל לוכי ןקותמ אוהש ימו ,ןוקתל לוכי תוועמ אוהש ימ ,הזה םלועב
,ןקתל לוכי ןיא תוועמ אוהש ימ ,אבל דיתעל לבא
.תוועל לוכי ןיא ,ןקותמ אוהש ימו
.תונמהל לכוי אל ןורסחו

.םלועב הז םע הז ןיגוודזמש םיעשרהמ שי
.הבושת השע אל דחאו ,ותומ ינפל הבושת השע ןהמ דחא
.םיעשרה תרובחב דמוע הזו ,םיקידצה תרובחב דמוע הז אצמנ
:רמואו ותוא האור אוהו
?רבדב שי םינפ אושמ אמש יל יוא
,תחאכ ונגרה הזו ינא ,ונבנג הזו ינא
.םיעשר תרובחב ינאו ,םיקידצ תרובחב דמוע הז
,םלועבש הטוש :ול ןירמואו ןיבישמ ןהו
,םימי תשלש ךתתימ רחאל ךלשומו תייה לוונמ
!?רבקל ךוררג םילבחב אלו
.העלות ךסכמו המר עצוי ךיתחת (ד"י היעשי)
.ךרדה ותואמ בש ,ךרבח הז ןיבהשכ
.תישע אלו ,הבושת תושעל הקיפס ךדיב תייה התאו
.הבושת תושעל ךלאש ינוחינה :םהל רמא
,םלועבש הטוש :ןירמואו ול ןיבישמ ןהו
,תבשל המוד הז םלועש עדוי התא ןיא
.תבש ברעל המוד ונממ תאבש םלועו
.תבשב לכאי המ ,תבש ברעב ןקתמ םדא ןיא םא
.השביל המוד ונממ תאבש םלועו ,םיל המוד הז םלוע :דועו
.םיב לכאי המ ,השביב ןקתמ םדא ןיא םא
.בושייל המוד ונממ תאבש םלועו ,רבדמל המוד הזה םלועה :דועו
.רבדמב לכאי המ ,בושייב ןקתמ םדא ןיא םא
,ורשב תא לכואו וידי תא קבוח ?השוע והמ
.ורשב תא לכואו וידי תא קבוח ליסכה ('ד תלהק) :רמאנש
.ודובכב ירבח תא האראש ינוחינה :רמוא אוהו
,םלועבש הטוש :ול םירמואו ןיבישמו
,ונא הרובגה יפמ ןיווצמ
,םיקידצ דצב םיעשר ודמעי אלש
,םיעשר דצב םיקידצ אלו
,םירוהט דצב םיאמט אלו
.םיאמט דצב םירוהט אלו
.הזה רעשה לע ןיווצמ ונא המ לעו
.וב ואבי םיקידצ 'הל רעשה הז (ח"יק םילהת) :רמאנש


אתפלח ןב ןועמש 'רו הבר אייח 'ר :[השעמ] אמליד [ד]

,אחסיפ תבורעב אירבטד אבר אשרדמ תיב ןידהב אתיירואב ןייעל ןיבתי ווה
.אבר אמוצ תבורעב ירמאד תיאו
.ןיבייב אתאיירבד ןוהלק יעמשו
?ןוקסע המ אתיירב ןיליא :היל רמא
.היל ביהי אוהו היתדבע ירמ יבגל ליזא היל תילדו ,ןבז היל תיאד :רמא
.יל בהי אוהו יתדבע ירמ יבג ליזיא אנא ףא ,אוה ןכ םא :היל רמא
.אתילגרמ אדח היל אטשומ אדי דח אזחו ,אירבטד סיסוליא אדהב ילצו קפנ
.וניבר יבג ןיעט לזא
?ךל תיא אנמ אדה :היל רמא
.איה אטיפוטסיאד אלימ אדה
,אמויד ארקיל דבעו לזאו ,ןירניד אתלת ךל אה ,אלא
.בסית התימיט דיבע אוהד המו ,הילק ןיחטש ןנא אבט אמוי רתבו
.היתיבל לעו הינובז ןבז ליזאו ןירניד אתלת בסנ
?בינג תירש ןועמש :והתיבד היל הרמא
?ןוניא המ התניבז ןליאו ,הנמ האמ אלא איה תיל ךלעפ לכ
.אדבוע הל ינת דימ
?יתאד אמלעל אתילגרמ אדח ךרבחד ןמ רסח ךנונג יהת יעב תא יאמ :היל הרמא
?דבענ המו :הל רמא
.ארמל אתילגרמו ןוהירמל אירנידו ןוהירמל התניבז רוזחת ליז :היל הרמא
.התיתיאו חלש רעטצמ וניבר עמש דכ
?אקידצ ןידהל תרעצ ארעצ ןידה לכ :הל רמא
?יתאד אמלעל אתילגרמ אדח ןוכדידמ רסח הינונג אהיד ,יעב תא המ :היל הרמא
?היתי היילממ ןב תיל רסח הוה ןיאו :הל רמא
,ךפא ימחמ ןניכז אמלע ןידהב ,יבר :היל הרמא
?ומצע ינפב רודמ ול שי קידצו קידצ לכ שיקל שיר רמא אלו
.הל הדוהו
,לוטיל ןכרד ןיאו ןתיל םינוילע לש ןכרדש אלא דוע אלו
.ןושארה ןמ השק ןורחאה סנה
(הטמל) איערא אדי תוה היל ביסנמ
.הירבחל ףיזומד שיניאכ האליע אדי הוה היל אטשומ ימו


התא תכלל איה תצמאתמ יכ ארתו [ה]


ןומיס ר"ב הדוהי יבר רמא
,םוקמה ינפל םירגה םיביבח המכ הארו אב
.ימענל בותכה הושה רייגתהל התעד הנתנש ןויכ


ןהיתש הנכלתו [ו]


:ןומיס 'רב לאומש יבר רמא
,היה רמועה ריצק םויה ותוא
,תוסנכתמ ויה םשל תוכומסה תורייעה לכ ןמת ןנינתד
.לודג קסעב רצקנ אהיש ידכ
.םויה ותוא ויתונב תא אישמ היה ןצבא םירמוא שיו

הירזע 'ר םשב אמוחנת 'ר
ןיבא רב עשוהי 'ר םשב אמחנמ 'רו
.ןתנועב םירבד איצומש הי ןיסח ךומכ ימ תואבצ 'ה (ט"פ םילהת) ביתכ
.םידסח תולימגל לארשי לכ וסנכתנו ,םויה ותואב התמ זעב לש ותשא
.אדסח תולימגל אמע לכ ליזו
.הסנכנ וזו תאצוי וז התיהו ,ימענ םע תור הסנכנ

?ימענ תאזה הנרמאתו ןהילע ריעה לכ םוהתו
?םימיענו םיאנ הישעמש איה וז
.הפחי תכלהמ איה וישכעו ,הלש תואיטפקסיאב תכלהמ התיה רבעשל
ימענ תאזה תרמא תאו
ןיטוטרמסב הסכמ איה וישכעו ןיתלימ ידגבב הסכמ התיה רבעשל
ימענ תאזה תרמא תאו
.ןובער ןמ תוקירומ הינפ וישכעו ,התשמו לכאמ חכמ תומידאמ הינפ ויה רבעשל
ימענ תאזה תרמא תאו
:ןהל תרמואו
הרמ יל ןארק ,ימענ יל הנארקת לא

:רמא ארפק רב
,קושב הילעב הודימעהש תיטוידה הרפל
.איה םימלת םימלת הושמו ,איה תיניידד רמא
?ןוניא המ הב תיאד היתוכמ ןיליא ,תיניידר ןיא :ןירמא
.יל ערה ידשו ,יב הנע 'הו ?המל :ימענ הרמא ךכ


'ה ינבישה םקירו יתכלה האלמ ינא [ז]

.תונבב האלמו םינבב יתכלה האלמ
:רחא רבד
.תרבועמ יתייהש ,יתכלה האלמ ינא
:רמא תאד המ אה ןידה תדמ יב הנע יב הנע 'הו ימענ יל הנארקת המל
.ותוא הנעת הנע םא (בכ תומש)
:רחא רבד
.ויחאב הנע רקש (ט"י םירבד) :רמאד המכ ,ילע דיעה ,יב הנע 'הו
:רחא רבד
הזה םלועבש יפל ,יב אלא הוה אל היניינע לכ ,יב הנע 'הו
id=hadgasha> .םתוא ביטיהל םהילע יתששו (ב"ל הימרי) ?ביתכ המ אבל דיתעל לבא
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ