טרופמ ןכות

וז הרודהמ לע

אתחיתפ
םיטפושה טופש ימיב יהיו [א]
- םיטפושה טופש ימיב יהיו [ב]
בער יהיו םיטפושה טופש ימיב יהיו [ג]
חתפ ןומיס 'רב הדוהי 'ר [ד]
חתפ הימחנ 'ר [ה]
ךלמילא שיאה םשו [ו]
הבר אייח יבר םשב אמוחנת יבר [ז]

א השרפ
לאלצב םיטפושה טופש ימיב יהיו [א]
'רל לאש יבר [ב]
:יבר רמא [ג]
ץראב בער יהיו [ד]
שיא ךליו [ה]
באומ הדשב רוגל

ב השרפ
יול ןב עשוהי יבר םשב ןומיס יבר [א]
דודב יארק רתפ ינמחנ רב לאומש 'ר [ב]
השמב היירק רתפ ןיבא רב םחנמ 'ר [ג]
ךלמילא הז םיקויו :רחא רבד [ד]
ךלמילא שיאה םשו [ה]
םש ויהיו באומ הדש ואוביו [ו]
ימענ שיא ךלמילא תמיו [ז]
קדצוהי ןב ןועמש 'ר םושמ ןנחוי יבר רמא [ח]
הינב ינשו איה ראשתו
תויבאומ םישנ םהל ואשיו [ט]
םינש רשעכ םש ובשיו
ןוילכו ןולחמ םהינש םג ותומיו [י]
השאה ראשתו
באומ הדשמ בשתו היתולכו איה םקתו [אי]
המש התיה רשא םוקמה ןמ אצתו [בי]
הדוהי ץרא לא בושל ךרדב הנכלתו
היתולכ יתשל ימענ רמאתו [גי]
דסח םכמע 'ה השעי [די]
םכל 'ה ןתי [וט]
הנכל יתונב הנבש [זט]
שיאל תויהמ יתנקז יכ
םינב יתדלי םגו שיאל הלילה יתייה םגו [זי]
השמב איירק רתפ והבא 'רד הירב אנינח 'ר [חי]
:יול יבר רמא [טי]
הניכבתו ןלוק הנאשתו [כ]
יהתומחל הפרע קשתו [אכ]
יהולא לאו המע לא ךתמבי הבש הנה רמאתו
ךירחאמ בושל ךבזעל יב יעגפת לא תור רמאתו [בכ]
:רחא רבד [גכ]
תומא יתומת רשאב [דכ]

ג השרפ
בותכה רמאש הז [א]
רחובי רשא ימ יכ (ט תלהק) ביתכ [ב]
תונמהל לכוי אל ןורסחו ןוקתל לכוי אל תוועמ :רמא [ג]
אתפלח ןב ןועמש 'רו הבר אייח 'ר :[השעמ] אמליד [ד]
התא תכלל איה תצמאתמ יכ ארתו [ה]
ןהיתש הנכלתו [ו]
'ה ינבישה םקירו יתכלה האלמ ינא [ז]

ד השרפ
'('ח 'א ה"ד) בותכה רמאש הז [א]
המע התלכ היבאומה תורו ימענ בשתו [ב]
םירועש ריצק תלחתב םחל תיב ואב המהו
בורק עדומ ליח רובג שיא השיאל עדומ ימענלו [ג]
זעוב ומשו ךלמילא תחפשממ
הדשה אנ הכלא ימענ לא היבאומה תור רמאתו [ד]
םחל תיבמ אב זעוב הנהו [ה]
םירצוקה לע בצנה ורענל זעוב רמאיו [ו]
:רמאיו םירצוקה לע בצנה רענה ןעיו
םירמעב יתפסאו אנ הטקלא רמאתו [ז]
יתב תעמש אלה תור לא זעוב רמאיו [ח]
רחא הדשב טוקלל יכלת לא     
ןהירחא תכלהו ןורוצקי רשא הדשב ךיניע [ט]

ה השרפ
(א"י 'א ה"ד) םימד ספב דוד םע היה אוה [א]
הצרא וחתשתו הינפ לע לפתו [ב]
יל דגוה דגה הל רמאיו זעוב ןעיו [ג]
'ה םעמ המלש ךתרוכשמ יהתו ךלעפ 'ה םלשי [ד]
'וגו ינודא ךיניעב ןח אצמא רמאתו [ה]
ךיתוחפש תחאכ היהא אל יכנאו    
םולה ישג לכאה תעל זעוב הל רמאיו [ו]
םיתבצה ןמ הל ולושת לוש םגו ...טקלל םקתו [ז]
'וגו ברעה דע הדשב טקלתו [ח]
םויה תטקל הפיא ,התומח הל רמאתו [ט]
'הל אוה ךורב התלכל ימענ רמאתו [י]
ןיקבדת יל רשא םירענה םע ילא רמא יכ םג היבאומה תור רמאתו [אי]
זעב תורענב קבדתו
תכסו תצחרו [בי]
ילא ירמאת רשא לכ הילא רמאתו ...ובכשב יהיו [גי]
ןרגה דרתו [די]
ובל בטייו תשיו זעב לכאיו [וט]
המרעה הצקב בכשל אביו

ו השרפ
ךקדצ יטפשמ לע ךל תודוהל םוקא הליל תוצח [א]
ךדסח תבטיה ,יתב 'הל תא הכורב רמאיו [ב]
'וגו ןושארה ןמ ןורחאה ךדסח תבטיה
יארית לא יתב התעו [ג]
ינממ בורק לאוג שי םגו יכנא לאוג יכ םנמא יכ התעו    
הלילה יניל [ד]
[היובא ןב עשילא]

ז השרפ
רקבה דע ויתולגרמ בכשתו [א]
ךילע רשא תחפטמה יבה רמאיו [ב]
ריעה אביו [ג]
יתב תא ימ רמאתו התומח לא אבתו [ד]
יל ןתנ הלאה םירועשה שש רמאתו [ה]
יתב יבש רמאתו [ו]
םש בשיו רעשה הלע זעובו [ז]
ובשיו הפ ובש רמאיו ריעה ינקזמ םישנא הרשע חקיו [ח]
...ךלמילאל וניחאל רשא הדשה תקלח לאוגל רמאיו [ט]
ימענ דימ הדשה ךתונק םויב זעוב רמאיו [י]
הרומתה לעו הלואגה לע לארשיב םינפל תאזו [אי]
ולענ ףולשיו ךל הנק זעובל לאוגה רמאיו [בי]
רעשב רשא םעה לכ ורמאיו [גי]
ץרפ תיבכ ךתיב יהיו [די]
השאל ול יהתו תור תא זעוב חקיו
'ה ךורב ימענ לא םישנה הנרמאתו [וט]
ךתביש תא לכלכלו שפנ בישמל ךל היהו [זט]

ח השרפ
חתפ אנהכ רב אבא יבר [א]
ץרפ תודלות הלא

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ