ב השרפ

- קרפה ךשמה -


ןוילכו ןולחמ םהינש םג ותומיו [י]

ןיבא יברב עשוהי 'רו אינוח 'ר
:יול יברד הינתח אדבז יברו
.בויאמ ,דמל תא יממ .הליחת תושפנה ןמ ערופ םימחרה לעב ןיא םלועל
- תושרוח ויה רקבה רמאיו בויא לא אב ךאלמו ('א בויא) :רמאנש
:אנינח 'רב אמח יבר רמא
:אבה םלועה לש אמגוד ןיעמ אוה ךורב שודקה םהל הארה
.רצוקב שרוח שגנו ('ח סומע)

.םחקתו אבש לופתו (ח בויא)
אנהכ רב אבא יבר רמא
,םש ותמו םיעבצ לדגמ דע ןילובאה לכ וכלהו סוגירק רפכמ ואצי
- ידבל ינא קר הטלמאו
:אנינח יבר רמא
.הקלומו רבושמ אוה ףא .טועימ קר
ןדוי יבר רמא
.תמ דימ ותרושב רמאש ןויכ אוה ףא - רבדמ הז דוע...ידבל

.םישאר השלש ומש םידשכ רמאיו ,אב הזו רבדמ הז דוע

:ןמחנ רב לאומש יבר רמא
.המחלמל ויתולייח סייגמ ליחתה ,בויא עמשש ןויכ
.סייגל לוכי ינא תוסייג המכ ,לייחל לוכי ינא תולייח המכ :רמא
.היה אל םעה הז םידשכ ץרא ןה (ג"כ היעשי) םלועב שיש היוזב המואהו
.ילע ותמיא ליפהל אב היה אל יאולה
םימשה ןמ הלפנ םיהלאה שא ול רמאש ןויכו
!?תושעל לוכי ינא המ ,אוה םימשה ןמ :רמא
.חתפ אצא אל םודאו (דל,אל והיעשי)
.וב דרגתהל שרח ול חקיו דימ

:היה ךכ םירצמב ףא
םתנאתו םנפג ךיו (ה"ק םילהת)
.םריעב ךרבל רגסיו ךכ רחאו
.םירצמב רוכב לכ ךיו ךכ רחאו

ןכ םיעגנב ףאו
.ותיב לע ןיאב ןה הליחתב
,הצילח ןינועט ןה ירה ואל םאו ;בטומ - וב רזח םא
.וצלחו ןהכה הוצו (ד"י ארקיו) רמאנש
.הציתנ ןינועט ואל םאו ;בטומ - וב רזח םא
.סוביכ ןינועטו םידגבה לע םיאב ואל םאו ;בטומ - וב רזח
דגבה ןמ ותוא ערקו (ג"י םש) :רמאנש ,העירק ןינועט ואל םאו ;בטומ - וב רזח
.דגבה תא ףרשו (םש) :רמאנש ,הפירש ןינועט ואל םאו ;בטומ - וב רזח םא

.ופוג לע ןיאב ןה ךכ רחא
.אבו אצוי ואל םאו ;בטומ - וב רזח םא
.ובשומ הנחמל ץוחמ בשי דדב (ד"י ארקיו) ואל םאו ;בטומ - וב רזח םא

:היה ךכ ןוילכו ןולחמב ףאו
,םהילמג םהירומח םהיסוס ותמ הליחתב
,ךלמילא תמיו ךכ רחאו
.ןוילכו ןולחמ םהינש םג ותומיו ךכ רחאו


השאה ראשתו

אנינח יבר רמא
.םיריש יריש התשענבאומ הדשמ בשתו היתולכו איה םקתו [אי]

.תורייעב ןיריזחמה ןילכורהמ העמש באומ הדשב העמש יכ
?העמש המו
.םחל םהל תתל ומע תא 'ה דקפ יכ
.בוזעי אל ותלחנו ומע 'ה שוטי אל יכ (ד"צ םילהת) רמוא דחא בותכ
.לודגה ומש רובעב ומע תא 'ה שוטי אל יכ (ב"י א"ש) רמוא דחא בותכו
:ינמחנ רב לאומש יבר רמא
,ותלחנו ומע רובעב השוע אוהש םימעפ
.לודגה ומש ליבשב השוע אוהש םימעפו

:יביא יבר רמא
.ותלחנו ומע רובעב ,ןיאכז לארשישכ
.לודגה ומש רובעב ,ןיאכז לארשי ןיאשכו
:ירמא ןנברו
,ותלחנו ומע ליבשב לארשי ץראב
.לודגה ומש רובעב ץראל הצוחב
:השעא ינעמל ינעמל :(ח"מ היעשי) :רמאנשהמש התיה רשא םוקמה ןמ אצתו [בי]

?איה אלא םשמ התאצי אל יכו אצתו
.אצתו תרמא תאו ,ואצי םירמח המכ ,ואצי םילמג המכ אלהו
:ןומיס 'רב הדוהי 'ר םשב הירזע 'ר
,ריעבש לודג
הויז אוה
הדוה אוהו
הרדה אוהו
החבש אוהו
- םשמ הנפ
הויז הנפ
הדוה הנפ
הרדה הנפ
.החבש הנפ
.עבש ראבמ אצישכ וניבא בקעיב אצומ תא ןכו
,ואצי םירמח המכ ,ואצי םילמג המכ אלהו ?אוה אלא םשמ אצי אל יכו
?אציו תרמא תאו
ריעב קידצהשכ :אלא
הויז אוה
הדוה אוהו
.הרדה אוהו
,םשמ אצי
הויז הנפ
הדוה הנפ
הרדה הנפ
.החבש הנפ
.תקדצה התוא אלא תוה אלד ,ןמת אחינ
?ןמת קחצי הוה אל ,אכה םרב
:ןומיס 'רב הירזע 'ר םשב הירזע 'ר רמא אלא
.םיקידצ ינש תוכזל ,דחא קידצ תוכז המוד אל


הדוהי ץרא לא בושל ךרדב הנכלתו


:ןנחוי יבר רמא הדוהי 'ר רמא
.בוט םויב וכלהו ןידה תרוש לע ורבע
:רחא רבד
.ףחייב וכלהש ,ךרדה םהילע הרצוה ךרדב הנכלתו
.םירג תוכלהב תוקוסע ויה הנכלתוהיתולכ יתשל ימענ רמאתו [גי]

המא תיבל השא הנבוש הנכל
.התמוא תיבל
,םינפ ול תוארהל ריאמ 'ר הלעו ,ומא התמ ידרגה סומינבא
.םילבא ןיבשוי םתוא אצמו
,םינפ ול תוארהל ריאמ יבר הלעו ,ויבא תמ ןמז רחאל
.ןתכאלמב ןיקוסע ןתוא אצמו
.ךיבאמ רתוי ךילע הביבח ךמאש ינא המודמכ :ול רמא
?היבא תיבל אלו המא תיבל השא ,ביתכ ןכ אלו :ול רמא
.ךל בא ןיאש ,תרמא הפי ול רמאדסח םכמע 'ה השעי [די]

:רמא אדא רב אנינח 'ר
.ביתכ השעי
.ןוהיכירכתב םתלפטנש םיתמה םע םתישע רשאכ
.ןהיתובותכ הל ורתיוש ידמעו

אריעז יבר רמא
הב ןיא וז הליגמ
,הרהט אלו האמוט אל
.רתיה אלו רוסיא אלו
?הבתכנ המלו
.םידסח ילמוגל בוט רכש המכ ךדמלל


םכל 'ה ןתי [וט]


:יסוי יבר רמא
,המלשל ןתיל אוה ךורב שודקה דיתעש תומחנהו תובוטה ןתוא לכ
.םכמ ויהי - המלשל המכח םיהלא ןתיו ('ה א"מ) ביתכד -
.תואצומ אל םיתש תאצומ תחא .ביתכ ןאצמו החונמ הנאצמו
.הלעב תיבב אלא השאל חור תרוק ןיאש ןאכמ השיא תיב השא
הל הנרמאתו הניכבתו ןלוק הנאשתו ןהל קשתו
'וגו םישנאל םכל ויהו יעמב םינב יל דועה ,ימע הנכלת המל ,יתונב הנבוש ימענ רמאתו
!?ומלועב היה אלש ויחא תשא םבימ םדא שי יכו


הנכל יתונב הנבש [זט]

:אנינח 'רב ןדוי יבר םשב ינמחנ רב לאומש 'ר
,הנבש הנבש הנבש ןאכ ביתכ תומוקמ שולשב
.רגה תא ןיחודש םימעפ שולש דגנכ
.ותוא ןילבקמ - ןאכמ רתוי חירטה םאו

:קחצי יבר רמא
.רג ןילי אל ץוחב (א"ל בויא)
.ןימיב ברקמו לאמשב החוד םדא אהי םלועל


'וגו שיאל תויהמ יתנקז יכ


:ןנחוי יבר רמא
.הלילב אלא םויב שימשת ןיאש ,ץרא ךרד הרותה ךדמל
.הבש איה רקבבו האב איה ברעב ('ב רתסא) :ביתכד אוה אדה
.שיאל הלילה יתייה םג :ביתכוםינב יתדלי םגו שיאל הלילה יתייה םגו [זי]

:אלא ?םינב יתדלי שיאל הלילה יתייה וליא אה .םינב יתדליש - יתייה םגו
?ולדגי רשא דע תובשוי םתא תולוכי הנרבשת ןהלה
?שיאל תויה יתלבל תונוגע תובשוי םתא תולוכי הנגעת ןהלה
.םכליבשב ,םכמ דאמ יל רמ יכ ,יתונב יללא יתונב לא
.'ה די ילעבבו ינבבו יב האצי יכ:השמב איירק רתפ והבא 'רד הירב אנינח 'ר [חי]

,ךיתסליק ןהב ע"שבר :אוה ךורב שודקה ינפל השמ רמא
,םימשה ימשו םימשה ךיהלא 'הל ןה ('י םירבד) :רמאנש
.איפקפורפ יל ןתתש רובס יתייהו
.תומה ךאלמב ינתעגוה ,הנגעת ןהלה
.'תומל ךימי וברק ןה' יל תרמאו יבג תקבש ןה
:לארשיל רמואו רזוחו
,םכמ דאמ יל רמ יכ ינב יללא יתונב לא
.'ה די התצי יחאבו יב .םכליבשב


:יול יבר רמא [טי]

.איה רבד תכמ - ''ה די' וב רמאנש םוקמ לכ
.היוה 'ה די הנה ('ט תומש) :םלוכבש בא ןינבו
:רמא ארפק רב
.םב העגפ דיו ועבת די

:ןומיס יבר רמא
.הפגמ התיה אל ןיבשויב ,הפגמ התיה ןיאצויב
:םתהמ הל יתיימ הימחנ יברד ידימלת
.הערל םב התיה 'ה די ואצי רשא לכב ('ב םיטפוש) :ביתכד אוה אדה
.הפגמ התיה אל ןיבשויב ,הפגמ התיה ןיאצויב

:ןבואר יבר רמא
.ץראל ונא סנכנו הלא ותומי יתמ :םירמואו םהירחא ןיריצמ ויה ןהינב ףאהניכבתו ןלוק הנאשתו [כ]

.תוכובו תוכלהמ ןהש ,ןחכ ששת .ף"לא רסח

:קחצי 'ר םשב היכרב 'ר
.םוי םיעברא הנבל הלתנו ,התומח םע הפרע הכלה תועיספ םיעברא
.ברעהו םכשה יתשלפה שגיו (ז"י 'א לאומש) :רמאנש

:קחצי 'ר םשב ןדוי 'ר
.םירובג העברא הנממ ודמעו ,התומח םע הפרע הכלה ןילימ העברא
.הפרהל ודלוי הלא תעברא (א"כ 'ב םש) :רמאנש

:קחצי יבר רמא
.םדא ינב האמ לש םיוג תוורע הב וברעתנ התומחמ הפרע השרפש הלילה ותוא לכ
.םיתשלפ תוכרעממ 'וגו םמע רבדמ אוהו (ז"י 'א םש) :ביתכד אוה אדה
הלילה לכ הב ורעתנש םיוג תולרע האממ - ביתכ תורעממ
:רמא אמוחנת 'ר
.יכנא בלכה דוד לא יתשלפה רמאיו (םש) ביתכד ,דחא בלכ ףא


התומחל הפרע קשתו [אכ]

:תלת ןמ רב ,תולפית לש הקישנ לכ
הלודג לש הקישנ
םיקרפ לש הקישנו
.תושירפ לש הקישנו
.והקשיו ושאר לע קציו ןמשה ךפ תא לאומש חקיו ('י םש) ביתכד הלודג לש
.ול קשיו םיהלאה רהב והשגפיו ('ד תומש) ביתכד םיקרפ לש
.התומחל הפרע קשתו רמאנש תושירפ לש

:רמא אמוחנת יבר
,תובירק לש הקישנ ףא
.ותבורק התיהש המל ,לחרל בקעי קשיו (ט"כ תישארב) :רמאנש


היהולא לאו המע לא ךתמבי הבש הנה רמאתו

:היהלא לא הבש המע לא הבשש ןויכךירחאמ בושל ךבזעל יב יעגפת לא תור רמאתו [בכ]

?יב יעגפת לא והמ
.ךירחאמ בושל ךבזעל ינמ ךיעגפ ןיבסת אל ,ילע אטחת אל :הל הרמא
.תרחא ידי לע אלו ךדי לע בטומ אלא .רייגתהל יתעד םוקמ לכמ
.םירג תוכלה הל תרדוס הליחתה ,ךכ ימענ העמשש ןויכ
.םהלש תואיסקרק יתבלו תוארטאית יתבל ךליל לארשי תונב לש ןכרד ןיא יתב :הל הרמא
.ךלא יכלת רשא לא :הל הרמא
.הזוזמ םש ןיאש תיבב רודל לארשי לש ןכרד ןיא יתב :הל הרמא
.ןילא ינילת רשאב :הל הרמא
.תורהזאו ןישנוע ולא ימע ךמע
.תוצמ ראש יהלא ךיהלאו


:רחא רבד [גכ]

.םימלוע תיבב ,ןועבגב ,בונב ,הלישב ,לגלגב ,דעומ להאב ךלא יכלת רשא לא
.יתונברק לע ינא הנל ןילא ינילת רשאב
,ילש םיבכוכ תדובע לטבל ימע ךמע
.יתלועפ רכש םלשל יהלא ךיהלאו


תומא יתומת רשאב [דכ]

.קנחו גרה ,הפירש ,הליקס :ןיד תיב תותימ עברא ולא
,ןיד תיבל םינקותמה םירבק ינש ולא רבקא םשו
.ןיקנחנלו ןיגרהנל דחאו ,ןיפרשנלו ןילקסנל דחא
,ףיסוי הכו יל 'ה השעי הכ
.הזה םלועב ילגס תוקדצו תוצמ לגסל הלוכי תאש המ לכ ,יתב :הל הרמא
.ךניבו יניב דירפי תומה יכ - אבל דיתעל לבא
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ