ב השרפ

:השרפה ןכות
יול ןב עשוהי יבר םשב ןומיס יבר [א]
דודב יארק רתפ ינמחנ רב לאומש 'ר [ב]
השמב היירק רתפ ןיבא רב םחנמ 'ר [ג]
ךלמילא הז םיקויו :רחא רבד [ד]
ךלמילא שיאה םשו [ה]
םש ויהיו באומ הדש ואוביו [ו]
ימענ שיא ךלמילא תמיו [ז]
קדצוהי ןב ןועמש 'ר םושמ ןנחוי יבר רמא [ח]
הינב ינשו איה ראשתו
תויבאומ םישנ םהל ואשיו [ט]
םינש רשעכ םש ובשיו
ןוילכו ןולחמ םהינש םג ותומיו [י]
השאה ראשתו
באומ הדשמ בשתו היתולכו איה םקתו [אי]
המש התיה רשא םוקמה ןמ אצתו [בי]
הדוהי ץרא לא בושל ךרדב הנכלתו
היתולכ יתשל ימענ רמאתו [גי]
דסח םכמע 'ה השעי [די]
םכל 'ה ןתי [וט]
הנכל יתונב הנבש [זט]
שיאל תויהמ יתנקז יכ
םינב יתדלי םגו שיאל הלילה יתייה םגו [זי]
השמב איירק רתפ והבא 'רד הירב אנינח 'ר [חי]
:יול יבר רמא [טי]
הניכבתו ןלוק הנאשתו [כ]
יהתומחל הפרע קשתו [אכ]
יהולא לאו המע לא ךתמבי הבש הנה רמאתו
ךירחאמ בושל ךבזעל יב יעגפת לא תור רמאתו [בכ]
:רחא רבד [גכ]
תומא יתומת רשאב [דכ]


יול ןב עשוהי יבר םשב ןומיס יבר [א]

יבר םשב עשוה יברד יובא אמח 'רו
.שרדיהל אלא םימיה ירבד ןתינ אל
('ד 'א םימיה ירבד) :ביתכד אוה אדה
.הכל לש ןיד תיב בא הכל יבא רע הדוהי ןב הלש ינב
.השרמ לש ןיד תיב בא השרמ יבא הדעלו
.ץובב םילגרמה הנימטהש הנוזה בחר וז ץובה תדבע תיב תוחפשמו
.ץעה יתשפב םנמטתו ('ב עשוהי) :ביתכד אוה אדה
:ןומיס יברב הדוהי יבר רמא
.הקסע התיה ןימסובב
.'הב יל אנ ועבשה התעו (םש) :רמאנש ,םילגרמה הל ועבשנש - עבשא תיבל
.םילגרמה םירענה ואוביו ('ו םש) :ביתכד אוה אדה .העובשה הל ומייקש םיקויו
?'ואיצוה היתוחפשמ לכ תאו' רמול דומלת המו
:יאחוי רב ןועמש יבר ינת
,םישנא םיתאמ התחפשמ התיה וליפאש
,תורחא תוחפשמ םיתאמב וקבדנו וכלהו
.התוכזב תולוצינ ןלוכ
,'היתוחפשמ לכ תאו' אלא ,רמאנ אל 'התחפשמ לכ תאו'
,וחירי ךלמב הבזכש הבזכ ישנאו
.'וגו םישנאה ילא ואב ןכ רמאתו ('ב םש) :רמאנש
.םייחה ןמ השאיתנש שאויו
.ןיפורשל המצע הנקתש ףרשו
.םימשבש היבאל הישעמ ולעו לארשיב הקבדנו התאבש באומל ולעב רשא
.ימחלב ומחל וכל הב בותכש הרותה תא ולבקש לארשיב הקבדנש םחל יבשיו
םיקיתע םירבדהו
:םירמוא ןומיס 'רב הדוהי 'רו וביא 'ר
.רחא םוקמב ןישרופמו ןאכ ןימותס וללה םירבד
'וגו םיטשה ןמ ןונ ןב עשוהי חלשיו (םש) :ביתכד אוה אדה םילגרמה ולא םירצויה המה
:הימחנ 'רו הדוהי 'ר
.םדיב היה תורגנ ילכ רמא דח
,םדיב היה תורדק ילכ רמוא הימחנ 'ר רמאל שרח םילגרמ
.רמאל שרח ןירדקמ
:יאחוי רב ןועמש יבר ינת
.םהיזר לע םידמוע םתאו ,ןישרח םכמצע ושע םהל רמא .ועמשמכ שרח
:רמוא רזעלא ןב ש"ר
.םהלש םינפוא לע ןידמוע םתא ,םישרח םכמצע םישוע םתאש ךותמ
.הרומז םשמ ותרכיו (גי רבדמב) רמאנש םש לע ,העיטנב ןיאיקב ויהש םיעטנ יבשויו
.וכל הרהה םהל רמאתו :רמאנש ,רדגה ירחא ןתוא הנימטהש הרדגו
.ץראל לארשי וסנכנ אלש דע שדקה חור הילע התרשש םירמוא שיו
?םימי תשלשל ןירזוחש תעדוי התיה ןכיהמ יכו
.שדקה חור הילע התרשש ןכימ
:ורמא ןאכמ םש ובשי ותכאלמב ךלמה םע
- הנוזה בחרמ ודמע םיאיבנ םינהכ הרשע
הימרי
היקלח
הירש
היסחמ
לאמנח
םולש
ךורב
הירנ
לאקזחי
יזוב
.התיה הנוזה בחר לש הינב ינבמ האיבנה הדלוח ףא םירמוא שיו:דודב יארק רתפ ינמחנ רב לאומש 'ר [ב]

.הכל לש ןיד תיב בא הכל יבא רע הדוהי ןב הלש ינב
.השרמ לש ןיד תיב בא השרמ יבא הדעלו
.תכורפב קסוע היהש דוד הז ץובה תדובע תיב תוחפשמו
(א"כ ב"ש) :ביתכד אוה אדה
.אוה ךורב שודקה וננחש דוד הז ןנחלא ךיו
.רעיב לדג היהש ןב ירעי ןב
.תכורפב קסעש םיגרוא

:רחא רבד
.הגרוא אוהו הכלהה תא ול ןילעמ ויהש םיגרוא

:רחא רבד
.הרות ירבדב ומע ןיגרוא ויהש ןירדהנס ולא
,אוה ךורב שודקה ול עבשנש עבשא תיבל
.יריחבל תירב יתרכ (ט"פ םילהת) :רמאנש
,העובשה ול םייקש םיקויו
.הנממ בושי אל תמא דודל 'ה עבשנ (ט"לק םש) :רמאנש
הבזכ ישנאו

,ןוירמ רב קחצי 'רו ןתנוי 'רו הירזע 'ר
:אנינח 'רב יסוי 'ר הל ירמאו
.הדוהי לשמ ןירדהנס רקיע
,בלחמ םינש ןבלו ןיימ םיניע ילילכח (ט"מ תישארב) :רמאנש ?אמעט יאמ
.בלחכ ןויקנב התוא ןיאיצומ ויהש דע ,םינשב הכלהה תא ןירדוס ויהש
.יב ךדי אנ יהת (א"כ 'א ה"ד) םייחה ןמ שאיתנש שאוי
.וניתובא לארשיו קחצי םהרבא יהלא 'ה :םיפורש השעמ ריכזהש ףרשו
.היבאומה תורמ אבש באומל ולעב רשא
.הדוהי םחל תיבמ אבש םחל יבושיו

םיקיתע םירבדהו
:רמא וביא יבר
.שדקמה תיב ןינבב אוה ךורב שודקה ינפל ופתתשנש המלשו דוד הז
:רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר
.שדקמה תיב ןינבב המלש ךלמה םע קזחתנש עדיוהי ןב והינב הז
:רמא הדוהי 'ר
.תיבה קדבל שאוי םע לפטנש לודגה ןהכה עדיוהי הז
:רמוא הימחנ יבר
.שדקמה תיב בירחהל אלש אוה ךורב שודקה ינפל וללפתנש ,לאקזחיו הימרי הז

.תורו זעב הז םירצויה המה
.ותוכלמב עטנכ המוד היהש המלש הז םיעטנ יבשיו
.הרות ירבדב ומע םירדוג ויהש ןירדהנס ולא הרדגו
,היבאומה תור התמ אל ורמא ןאכמ םש ובשי ותכאלמב ךלמה םע
.תונוז לש ןניד ןדו בשוי הנב ןב המלש התארש דע
.עבש תב וז ךלמה םאל אסכ םשיו ('ב א"מ) ביתכד אוה אדה
.היבאומה תור וז ונימיל בשתוהשמב היירק רתפ ןיבא רב םחנמ 'ר [ג]

.ךיביוא וצופיו 'ה המוק ('י רבדמב) םש לע םיקויו
,םיבזכ ומכ אוה ךורב שודקה לש רבד השעש אבזכ ישנא
.ךמעב ךפא הרחי 'ה המל (ב"ל תומש) רמאנש
.אנ ינחמ ןיא םאו (םש) :רמאנש ,םייחה ןמ שאיתנש לע שאוי
.ךידבע לארשילו קחציל םהרבאל רוכז (םש) :רמאנש ,ןיפורש השעמ ריכזהש ףרשו
.םימשבש ויבא ינפל םימיענה וישעמ ולעו ואבש באומל ולעב רשא
תיבש םורמל תילע (ח"ס םילהת) רמאנש םש לע ,הרותה הבשו םורמל הלעש םחל יבושיו
.יבש

- םיקיתע םירבדהו
- ןומיס רב הדוהי 'רו וביא 'ר
:רמא וביא 'ר
.םריזחה םהמ וקסעתנש םירבד וליפא
.'וגו ךל לספ (ג"ל תומש) :רמאנש
.םשמ קתעיו (ב"י תישארב) :רמא תאד המכ .םלוע לש וקיתעממ ורמאנ וללה םירבדה
:רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר
.רחא םוקמב ןישרופמו ןאכ ןימותס וללה םירבד
,השמ לא 'ה רמאיו (ד"ל תומש) :רמאנש ול ןתוא ריזחה
.'וגו הלאה םירבדה יפ לע יכ ,הלאה םירבדה תא ךל בתכ
.םיהלא 'ה רצייו ('א תישארב) םש לע םירצויה המה

:רחא רבד
,םיקידצ לש םהיתושפנ ולא םירצויה המה
.ומלוע תא תארבל אוה ךורב שודקה ךלמנ םהבש
.םיהלא 'ה עטיו ('ב םש) םש לע םיעטנ יבשיו
.םיל לובג לוח יתמש רשא ('ה הימרי) :רמאנש םש לע הרדגו
,אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ םע ותכאלמב ךלמה םע
.ומלוע תא ארבו ךלמנ םהבש םיקידצ לש ןתמשנ םש ובשי


.ךלמילא הז םיקויו :רחא רבד [ד]

.םיבזוכמ ויהש וינב ולא אבזכ ישנאו
.לארשי ץראמ ושאייתנש שאוי
.הרותה תא ופרשש ףרשו
:אחא 'ר םשב אמחנמ 'ר
.הפרש ולאכ דחא רבד הרותה ןמ לטבש ימ לכש ךדמלל אלא ?ופרש יכו
.באומ ידשב וחפתסנו לארשי וחינהשו תויבאומ םישנ ואשנש באומל ולעב רשא
המע התלכ היבאומה תורו ימענ בשתו :רמאנש ,ימענ הז םחל יבושיו
.םחל תיב ואב המהו באומ ידשמ הבשה
.ומצע ינפב שרופמ דחאו דחא לכ רבכ םיקיתע םירבדהוךלמילא שיאה םשו [ה]

תומש שרוד היה ריאמ יבר
:תומש שרוד היה החרק ןב עשוהי יבר
.תוכלמ אבת ילא רמוא היהש ךלמילא שיאה םשו
.םימיענו םיאנ הישעמ ויהש ימענ ותשא םשו
- ןוילכו ןולחמ וינב ינש םשו
.םלועה ןמ וחמנש ןולחמ
.םלועה ןמ ולכש ןוילכו
- םיתרפא
:רמוא יול ןב עשוהי יבר
.[ךלמ לש ןיטלפמ=] ינאיטלפ
:רמוא הימחנ ר"ב יברו
.[ליצא=] יטסינגבא

:רחא רבד
םיתרפא
:רמא סחנפ 'ר
.םלועה ןמ ותריטפ תעשב וניבא בקעימ םירפא רטעתנש הרטעה התוא לכ
:ול רמא
םירפא
טבשה שאר
הבישיה שאר
- ינבבש חבושמהו הלועמה
.ךמשל ארקנ היהי
.יתרפא ףוצ ןב וחות ןב ('א 'א לאומש)
.יתרפא טבנ ןב םעבריו (א"י 'א םיכלמ)
.יתרפא שיא ןב דודו (ז"מ 'א לאומש)
.םיתרפא ןוילכו ןולחמםש ויהיו באומ הדש ואוביו [ו]

.תוריבעב םיצורפ םתוא ואצמ ,תורייעב םהל ואב הליחתב
.םימב ןיקחודמ םתוא ואצמ ,םיכרכל םהל ואב ךכ רחא
.םש ויהיו באומ הדש ואוביו ,תורייעב םהל ורזח כ"חאוימענ שיא ךלמילא תמיו [ז]

,התימל לכהו תומל לכה :אינת
.םלועה ןמ בוט םשב אציש םדאל וירשאו
,ותשא אלא ורסחמ ימ שיאה תמ
.ימענ שיא ךלמילא תמיו :רמאנש
,הלעב אלא הרסחמ ימ השאה התמ
.לחר ילע התמ ןדפמ יאובב ינאו (ח"מ תישארב) :רמאנש

:ןנחוי יבר רמא
.לחר לש התתימ ילע
:וניבא בקעי רמא
לחר לש התתימ ילע השק
.ילע תואבה תורצה לכמ:קדצוהי ןב ןועמש 'ר םושמ ןנחוי יבר רמא [ח]

.םלועל אוה ךורב שודקה איבמ תורובחו תורובח ,ןיליגו ןיליג
.ליגה לכ גאדי - ליגה ןמ דחא תמ
.הרובחה לכ גאדת - הרובחה ןמ דחא רבח
:ןנחוי 'ר םשב אבא רב לאומש 'ר רמאד
.אמינ אלמכ וליפא ורבח לש יכרא ךותל סנכנ ןהמ דחא ןיאו ,ןה תויכרא תויכרא

:אתפלח ןב יסוי יבר רמא
,יתיב יתיבלו ,יתשא יתשאל יתירק אל ימימ
.יתשא יתיבלו ,יתיב יתשאל אלא
ידש ידשלו ,ירוש ירושל יתירק אלו
.ירוש ידשלו ,ידש ירושל אלא


הינב ינשו איה ראשתו


:והבא 'רד הירב אנינח יבר רמא
.תוחנמ יריש איה תישענתויבאומ םישנ םהל ואשיו [ט]

:ריאמ 'ר םשב ינת
,שדחתהל הכלה התייה אלו ,םתוא וליבטה אלו םורייג אל
.תיבאומ אלו יבאומ ,תינומע אלו ינומע :םהילע ןישנענ ויה אלו
.התומחל ףרוע הכפהש הפרע תחאה םש
.התומח ירבדב התארש תור תינשה םשו

:רמא ןבואר 'ר םשב יביב 'ר
,ויה ןולגע לש ויתונב הפרעו תור
.'וגו סה רמאיו ,ךלמה ךילא יל רתס רבד ('ג םיטפוש) :רמאנש
.אסכה לעמ םקיו ,ךילא יל םיהלא רבד דוהא רמאיו ,'וגו וילא אב דוהאו (םש) ביתכו
,ידובכל ךאסכמ תדמע התא :אוה ךורב שודקה ול רמא
.'ה אסכ לע בשוי ןב ךממ דימעמ ינירה ךייח


םינש רשעכ םש ובשיו

.רתוי וא רסח וא - םיעבראכ ,םישלשכ
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ