ו השרפ

:השרפה ןכות
ךקדצ יטפשמ לע ךל תודוהל םוקא הליל תוצח [א]
ךדסח תבטיה ,יתב 'הל תא הכורב רמאיו [ב]
'וגו ןושארה ןמ ןורחאה ךדסח תבטיה
יארית לא יתב התעו [ג]
ינממ בורק לאוג שי םגו יכנא לאוג יכ םנמא יכ התעו    
הלילה יניל [ד]
[היובא ןב עשילא]


ךקדצ יטפשמ לע ךל תודוהל םוקא הליל תוצח [א]

:בקעי ןב רזעילא יבר םשב סחנפ יבר
,דוד לש ויתושארמ םינותנ ויה לבנו רונכ
.םהב ןגנמו דמוע היה הליל תוצחב עיגמ היהש ןויכו

:יול יבר רמא
'וכו יולת היה רונכ
,הערפ לע תאבהש םיטפשמ ךקדצ יטפשמ לע
.םילודג םיעגנ הערפ תא 'ה עגניו (ג"י תישארב) :רמאנש
.הרשו םהרבא םע תישעש תוקדצו

:רחא רבד
,םיירצמה לע תאבהש םיטפשמ - ךקדצ יטפשמ לע
,םירצמב וניתובא םע תישע רשא תוקדצו
,ולאגיו םהב קסעתהל תוצמ םדיב ויה אלש
.ולאגיו םב וקסעתיש תוצמ יתש םהל תתנו
.הלימ םדו חספ םד :ןה ולאו

:יול יבר רמא
,הלימה םד םע חספה םד ברעתנ הלילה ותואב
,ךימדב תססובתמ ךאראו ךילע רובעאו (ז"ט לאקזחי) :רמאנש
ייח ךימדב ךל רמואו
ייח ךימדב ךל רמואו

:רחא רבד
,םיבאומו םינומע לע תאבהש םיטפשמ ךקדצ יטפשמ לע
.יתנקז םעו ינקז םע תישעש תוקדצו
?אב יתייה ןיאמ תחא הללק הל שיחה וליאש
.יתב 'הל תא הכורב :רמאנש ,הכרבו ובלב תתנו

(ט"כ ילשמ) בגושי 'הב חטובו שקומ ןתי םדא תדרח
ימורל קילס הוה אביקע יבר
.אקוש ןמ איוושד אלימ אדח יל ןובז לזא :היתייב רבל רמא
.ןירפיצ היל יתייאו לזא
?דוצל תיהש המ ינפמ :ול רמא
.םדאה תא תודירחמ ןהש ינפמ :ול רמא
,שקומ ןתי םדא תדרח :הז ארקמ וילע ארק
,קחציל בקעי דירחהש הדרח
.הדרח קחצי דרחיו (ז"כ תישארב) ביתכד
.ונללקיש היה ןידבו
.בגושי 'הב חטובו :אלא
.היהי ךורב םג (םש) :רמאנש ,וכרבו ובלב תתנ
,זעובל תור הדירחהש הדרח
תפליו שיאה דרחיו :ביתכד
.הנללקיש אוה ןידבו
.בגושי 'הב חטובו :אלא
.יתב 'הל תא הכורב :רמאנש ,הכרבו ובלב תתנ

.תיזזחכ ותתפל תפליו
.הרעשב שמשממ ליחתה
.רעש םהל ןיא תוחור רמא
?השא וא חור תא ימ :הל רמא
.השא :הרמא
?שיא תשא וא תא היונפ -
.היונפ :ול הרמא
?הרוהט וא תא האמט -
.הרוהט :ול הרמא
.ויתולגרמ תבכוש םישנה לכמ הרוהט השא הנהו
.'וגו ךתמא תור יכנא רמאתו תא ימ רמאיו :רמאנש

היכרב יבר רמא
,ימע הבכש רמאל ודגבב והשפתתו (ט"ל תישארב) ביתכ ןלהל .םיעשרה םירורא
.ךתמא לע ךיפנכ תשרפו אכה לבא


'וגו ךדסח תבטיה ,יתב 'הל תא הכורב רמאיו [ב]


- ןנברו שיקל שירו ןנחוי 'ר
:רמא ןנחוי יבר
.וכרבל ןקז לצא ךלילמ ומצע םדא ענמי לא םלועל
,דקפנ אלו הנש םינומש ןב היה זעוב
.דקפנ דימ תקדצ התוא וילע הללפתהש ןויכ
.'הל אוה ךורב ימענ רמאתו :רמאנש

:רמא שיקל שיר
,הדקפנ אלו התיה הנש םיעברא תב תור
.הדקפנ קידצ ותוא הילע ללפתהש ןויכו ,ןולחמל תאשנש ןויכ
:רמאנש
.יתב 'הל תא הכורב רמאיו

:ןירמא ןנברו
,םיקידצ לש ןהיתוכרבמ אלא ודקפנ אל םהינש
םידע םינקזהו רעשב רשא םעה לכ ורמאיו :רמאנש
...האלכו לחרכ ךתיב לא האבה השאה תא 'ה ןתי


'וגו ןושארה ןמ ןורחאה ךדסח תבטיה


קחצי בר רב לאומש יבר רמא
.רישע ןקזמ ןכסמ רוחב תבהוא השאה


יארית לא יתב התעו [ג]
ינממ בורק לאוג שי םגו יכנא לאוג יכ םנמא יכ התעו


- יול ןב עשוהי יברו ןנבר
:ןיריבס ןנבר
.ויה םיחא זעובו ךלמילאו בוט

:רמא עשוהי 'רו
.םיחא ויה בוטו ךלמילאו ןומלש
?ךלמילאל וניחאל רשא ביתכ אהו :היל ןוביתא
.ויחא ודודל ארקל ענמנ םדא ןיא :היל רמא


הלילה יניל [ד]

.שיא אלב תרחא הליל הנל תא ןיאו ,שיא אלב הנל תא וזה הלילה
,לאגי בוט ךלאגי םא רקובב היהו
.ינא ךיתלאגו - ךלאגל ץפחי אל םאו

[היובא ןב עשילא]

,אירבטד אשרדמ ןידהב שירדו ביתי הוה ריאמ יבר
.אתבשב איסוס לע ביכר ,אקושב זיזג היבר עשילא הוהו
.אקושב זיזג יתא ךבר עשילא אה :ריאמ יברל ורמא
.היבגל קפנ
?קיסע אתיוה המב :היל רמא
ותישארמ בויא תירחא תא ךרב 'הו (ב"מ בויא) :היל רמא
?היב תרמא המו :היל רמא
ונוממ תא ול ליפכהש ,ךרב :היל רמא
:אלא ,ןכ רמא היה אל ךבר אביקע :היל רמא
.ותישארמ ודיב ויהש םיבוט םישעמו הבושת תוכזב - ותישארמ בויא תירחא תא ךרב 'הו
?ןבות תרמא תא המו :היל רמא
.ותישארמ רבד תירחא בוט ('ז תלהק) -
?היב תרמא תא המו :היל רמא
,דיספמ אוהו ותורענב הרוחס הנוק אוהש םדא ךל שי :היל רמא
.הב רכתשמ אוהו ותונקזבו
ותורענב םיער םישעמ השועש םדא ךל שי ,ותישארמ רבד תירחא בוט :רחא רבד
.םיבוט םישעמ השוע ותונקזבו
ותונקזבו חכשמו ותורענב הרות דמל אוהש םדא ךל שי ,ותישארמ רבד תירחא בוט :רחא רבד
.ותישארמ רבד תירחא בוט יוה ,הילע רזוח אוה
:אלא .רמא ךכ אל ךבר אביקע :היל רמא
.ותישארמ בוט אוהשכ - רבד תירחא בוט

.השעמ הוה יבו
,םלשורי ילודג לכל ארק ינלומל אבשכו ,רודה ילודגמ היה יבא היובא
.םהמע עשוהי 'רלו רזעילא 'רל ארקו
.ןירתבפלא ןירמא ןיליאו ,םירומזמ ןירמא ןוליא .ןורש ותשו ולכאשכו
:עשוהי 'רל רזעילא יבר רמא
?ןדידב ןיקסע ןנא תיל ןנאו ,ןוהדידב ןיקסע ןיליא
,םיבותכל םיאיבנה ןמו ,םיאיבנל הרותה ןמו ,הרותב וליחתה
.ןהיתוביבס תטהלמ שאהו ,יניסמ ןתניתנכ ןיחמש םירבדה ויהו
?שאב ונתנ יניסמ אל ןתניתנ רקיע
.םימשה בל דע שאב רעוב רההו ('ד םירבד) :רמאנש
,הרות לש החכ לודג אוה ןכו ליאוה :רמא
.הרותל ונתונ ינירה ,יל םייקתמ םא הזה ןבה
,םימש םשל ותבשחמ תנווכ התיה אלש י"עו
.יתרות יב המייקתנ אל

? תיכוכזו בהז הנכרעי אלב (ח"כ בויא) תרמא תא המו
?היב תרמא המ תאו :היל רמא
.תיכוכזכ דבאיל ןיחונו בהז ילככ תונקל ןישקש הרות ירבד ולא :היל רמא
.ןכ רמא אל ךבר אביקע :היל רמא
הנקת םהל שי ורבשנ םא תיכוכזו בהז ילכ המ :אלא
.הילע רוזחל לוכי ותנשמ דביאש םכח דימלת ףא
.ךל רוזח :היל רמא
?המל :היל רמא
.תבש םוחת ןאכ דע :היל רמא
?עדי תא ןנמ :היל רמא
.המא םיפלא ךלה רבכש ,יסוס יפלטמ :רמא
!?ךב רזח תא תילו ,ךב תיא אתמכח אדה לכו :היל רמא
[?הבושתב רזוח ךניאו ,התא םכח ךכ לכ=]
[יחכב ןיא=] .יליחב תיל :היל רמא
?המל :היל רמא
,סוסה לע יתייה בכור :היל רמא
.תבשב תויהל לחש םירופכה םויב תסנכה תיב ירוחא לייטמו
:תרמואו תצצופמ לוק תב יתעמשו
,םכילא הבושאו ילא ובוש - םיבבוש םינב ובוש ('ג הימרי)
.יב דרמו יחוכ עדוי היהש ,היובא ןב עשילאמ ץוח

?הזה השעמה ול היה ןכיהמו
,רסוניג תעקבב הנושו בשוי היה תחא םעפ :ורמא
,לקדה שארל הלעש דחא םדא הארו
.םולשב דריו םינבה לע םאה לטנו
,לקדה שארל הלעש רחא םדא האר תבש יאצומב
,םאה תא חלשו םינבה לטנו
.תמו שחנ ושיכהו דריו
ךל חקת םינבה תאו םאה תא חלשת חלש (ב"כ םירבד) ביתכ רמא
םימי תכראהו ךל בטיי ןעמל
?הז לש םימי תוכירא ןכיהו ?הז לש ובוט ןכיה
:ארובצב אביקע 'ר השרדש עדי אלו
,בוט ולוכש םלועב ךל בטיי ןעמל
.ךורא ולוכש םלועל םימי תכראהו

:םירמוא שיו
.בלכה יפב ןותנ םותחנה הדוהי 'ר לש ונושל הארש ידי לע
,ךכ וימי לכ הרותב עגיש ןושלה םא :רמא
.המכו המכ תחא לע הרותב עגי וניאו עדוי וניאש ןושל
.םיתמה תייחת אלו ,םיקידצל רכש ןתמ אל ,ןכ םא :רמא

:םירמוא שיו
,החירהו םיבכוכ תדובע יתב לע הרבע וב תרבועמ ומא התיהשכש ידי לע
.הלכאו ןימה ותואמ הל ונתנו
.הניכח לש הסירכ הסירכב עפעפמ היהו

היובא ןב עשילא הלח םימי רחאל
הלוח ךבר עשילא :ריאמ 'רל ןירמאו ןותא
.היבגל לזא
.ךב רוזח :היל רמא
?ןילבקמ ןודכ דעו :היל רמא
.שפנ לש הכודכד דע - אכד דע שונא בשת ('צ םילהת) ביתכ אלו :היל רמא
.תמו היובא ןב עשילא הכב העש התואב
.יבר קלתסנ הבושת ךותמש המוד :רמאו חמש ריאמ 'ר היהו

.ורבק תא ףורשל רואה התאב והורבקש ןויכו
.ףרשנ ךבר רבק :ריאמ 'רל היל ןירמאו ןותא
:היל רמא ,הילע ותילט שרפו אצי
.הליל ולוכש הזה םלועב - הלילה יניל
- לאגי בוט ךלאגי םא רקבב היהו
,בוט ולוכש םלועב - רקבב היהו
.לכל 'ה בוט (ה"מק םש) :רמאנש ,אוה ךורב שודקה הז - לאגי בוט ךלאגי םא
.יכנא ךיתלאגו ךלאגל ץופחי אל םאו
[שאה העקשו=] .הל תכמדו רקבה דע יבכש 'ה יח

?אמית המ ךבר וא ךובא ,יעב תא המ ךל ןירמא ןיא ,יתאד אמלעל ,יבר :היל ןורמא
.יבר ןכ רתבו ,אבא :רמא
?ןוניא ךל ןועמשו :היל ןירמא
,רפסה םע רפסה קית ןיליצמ ,איה אתינתמ ואלו :ןוהל רמא
.ותרות תוכזב עשילא ןיליצמ !?ןיליפתה םע ןיליפתה קיתו

ונבר לצא הקדצ תועבותו ויתונב ואב םימי רחאל
.וימותיל ןנוח יהי לאו דסח ךשומ ול יהי לא (ט"ק םילהת) :רמא
היתיירואל לכתסת יהודבועב לכתסת אל יבר :ןירמא
.וסנרפתיש ןוהילע רזגו יבר הכב העש התואב
,דימעה ךכ םימש םשל ותרות התיה אלש ימ :רמא
.המכו המכ תחא לע םימש םשל ותרותש ימ


:יסוי יבר רמא
,העובשב דחאו דחא לכ וילע וזרדזנו ,ןפקתל ןרצי אבש ןה השלש
.זעובו דודו ףסוי :ןה הלאו

ףסוי
.תאזה הלודגה הערה השעא ךיאו (ט"ל תישארב) ביתכד
:ידיא 'ר םשב אינוח 'ר
.םיהלאל יתאטחו ?רסח אירק םולכ
.םיהלאל יתאטחו אלא ,ןאכ ביתכ ןיא 'הל יתאטחו
(השוע םיהלא אלו םיהלאל השוע ינא יתאטח םא)
.תאזה הלודגה הערה [השוע יניאו ,אטוח יניא םיהלאל :רמאו ורציל עבשנ]

?ןיינמ דוד
.ונפגי 'ה םא יכ 'ה יח דוד רמאיו (ו"כ 'א לאומש) :רמאנש
?עבשנ ימל
- ןמחנ רב לאומש 'רו רזעלא 'ר
:רמא רזעלא 'ר
.עבשנ ורציל
:רמא ןמחנ רב לאומש 'רו
.עבשנ היורצ ןב ישיבאל
.ומד םע ךמד בברעמ יכנאש ,וב עגית םא ,'ה יח :ול רמא

?ןיינמ זעוב
.רקבה דע יבכש 'ה יח :רמאנש
- אינוח 'רו הדוהי 'ר
:רמוא הדוהי 'ר
:רמואו וגרטקמ ורצי היה הלילה ותוא לכ
,שיא תשקבמו היונפ איהו ,השא שקבמו יונפ תא
.השאל ךל היהתו הלעובו דומע
.הב עגונ יניאש 'ה יח :רמאו ורציל עבשנו
.לאגי בוט ךלאגי םא ,רקבה דע יבכש :רמא השאלו

:רמא אינוח 'רו
.חכ ץמאמ תעד שיאו זועב םכח רבג (ד"כ ילשמ) ביתכ
,זעוב - םכח רבג
.העובשב ורצי לע זרדזנש חכ ץמאמ תעד שיאו
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ