ז השרפ

:השרפה ןכות
רקבה דע ויתולגרמ בכשתו [א]
ךילע רשא תחפטמה יבה רמאיו [ב]
ריעה אביו [ג]
יתב תא ימ רמאתו התומח לא אבתו [ד]
יל ןתנ הלאה םירועשה שש רמאתו [ה]
יתב יבש רמאתו [ו]
םש בשיו רעשה הלע זעובו [ז]
ובשיו הפ ובש רמאיו ריעה ינקזמ םישנא הרשע חקיו [ח]
...ךלמילאל וניחאל רשא הדשה תקלח לאוגל רמאיו [ט]
ימענ דימ הדשה ךתונק םויב זעוב רמאיו [י]
הרומתה לעו הלואגה לע לארשיב םינפל תאזו [אי]
ולענ ףולשיו ךל הנק זעובל לאוגה רמאיו [בי]
רעשב רשא םעה לכ ורמאיו [גי]
ץרפ תיבכ ךתיב יהיו [די]
השאל ול יהתו תור תא זעוב חקיו
'ה ךורב ימענ לא םישנה הנרמאתו [וט]
ךתביש תא לכלכלו שפנ בישמל ךל היהו [זט]


רקבה דע ויתולגרמ בכשתו [א]


:היכרב יבר רמא
.ו"יוה ןינמכ תועש שש התהתשנש דמלמ ,ביתכ םורטב שיא ריכי םרטב
.ןרוגה השאה האב יכ עדוי לא רמאיו
?רמא ימל

:ריאמ יבר רמא
.ותיב ןבל

:קחצי בר רב לאומש 'ר םשב הימרי יברו אינוח יבר רמא
:רמואו וינפ לע חוטש זעוב היה הלילה ותוא לכ
,הב יתעגנ אלש ךינפל עודיו יולג ,םימלועה ןובר
.םימש םש יב ללחתי אלו ,ןרוגה השאה האב יכ עדווי לא ,ךינפלמ ןוצר יהי ןכךילע רשא תחפטמה יבה רמאיו [ב]

.הירב וב שיגרי אלש ,רכז ןושלב המע רבדמ היהש דמלמ ,ביתכ הבה
.רכזכ הינתמ הרגחש דמלמ ,הב יזחאו

הילע תשיו םירועש שש דמיו

:ירופצב ארפק רב שרד :ןומיס יבר רמא
?םירועש ששב השא ול אשיל ךלמ לש וכרד שי יכו
?ןיאס ששב אשנהל השא לש הכרד וא

:ןומיס 'ר רב הדוהי יבר רמא
,םיקידצ השש הנממ ודמעו הכז הילע תשיו םירועש שש דמיו תוכזב
.תודמ שש ןהב דחאו דחא לכו
דוד
והיקזח
והישאי
הירזעו לאשימ היננח
לאינד
.חישמה ךלמו

ראת שיאו רבד ןובנו המחלמ שיאו ליח רובגו רונכב ןגנ עדוי (ז"ט 'א לאומש) :רמאנש דוד
.ומע 'הו
'וגו אסכ לע ץק ןיא םולשלו הרשמה הברמל (ט היעשי) :רמאנש היקזח
.םולש רש דע יבא רובג לא ץעוי אלפ ומש ארקיו
.ם"מ רסח ביתכ הרשמה הברמל :ירמאד אכיאו
.'וגו וישרש חלשי לבוי לעו םימ לע לותש ץעכ היהו (ז"י הימרי) :רמאנש והישאי
.הארמ יבוטו םואמ לכ םהב ןיא רשא םידלי (א לאינד) :רמאנש הירזעו לאשימ היננח
היב אריתי חור יד לבק לק ('ה םש) :רמאנש לאינד
.'וגו המכח חור 'ה חור וילע החנו (א"י היעשי) :רמאנש חישמה ךלמ


ריעה אביו [ג]

?ריעה אביו תרמא תאו ,ריעה אבתו אלא רמימל ךירצ היה אלו
.םירוחבה ןמ דחא הב ועגפי אלש ,המע ךלהמ היהש דמלמ אלאיתב תא ימ רמאתו התומח לא אבתו [ד]

?הריכמ התיה אל יכו
?שיא תשא וא היונפ ,תא המ :הל הרמא אלא
.היונפ :הל הרמא
שיאה הל השע רשא לכ תא הל דגתו


יל ןתנ הלאה םירועשה שש רמאתו [ה]

ךתומח לא םקיר יאובת לא ילא רמא יכ

:ירדנסכלא יבר רמא
:ןינקיר ואצי אל לארשי וסנכנש םוקמ לכב
,ןינקיר ואצי אל םירצמ תזיבב
.ןינקיר ואצי אל גועו ןוחיס תזיבב
ןינקיר ואצי אל םיכלמ דחאו םישולש תזיבב

םקיר וכלת אל ןוכלת יכ היהו ('ג תומש) :רמאנש םירצמב םקיר רמאנ
.םקיר ינפ וארי אלו :(וט ,גכ תומש) ,םילגר ילועב םקיר רמאנו
.ךתומח לא םקיר יאבת לא ילא רמא יכ :רמאנש םיקידצב םקיר רמאנו
,םיקידצב רמאנש םקיר םירצמב רמאנש םקירכ אל
.םילגר ילועב רמאנש םקירכ אלא
.ףסכ העמ הגיגחהו ,ףסכ יתש היארה :ןמת ןנינתד אה יכ


יתב יבש רמאתו [ו]

:קחצי בר רב לאומש יבר םשב אנוה יבר
.ואל ןהלש ואלו ,ןה ןהלש ןה םיקידצה
.םויה רבדה הלכ םא יכ שיאה טוקשי אל יכ :רמאנש


םש בשיו רעשה הלע זעובו [ז]

זעב רבד רשא רבוע לאוגה הנהו
?םיאק הוה אערת ירוחאל ,המ
:ןמחנ רב לאומש יבר רמא
,םשל ואיבהו אוה ךורב שודקה וסיטה ,םלועה ףוסב היה וליפא
.ובושי ךותמ רעטצמו בשוי קידצ ותוא אהי אלש ידכ

:היכרב יבר רמא
.עשוהי 'רו רזעילא יבר - םלוע ילודג ינש ושרד ךכ
:רמוא רזעילא 'ר
ולש תא השע זעב
הלש תא התשע תורו
הלש תא התשע ימענו
ילש תא השעא ינא ףא אוה ךורב שודקה רמא


ינומלא ינולפ הפ הבש הרוס רמאיו

:רמוא עשוהי 'ר
.ומש ינומלא ינולפ
:רמא ןמחנ רב לאומש 'ר
.הרות ירבדמ היה םליא
,ןתוא ולטנש ידי לע אלא ותמ אל םינושארה :רמא
?הלטיל ךלוה ינאו
,יתייערז בברעמ אנא תיל ,הלטיל יל סח
.ינבב תלוספ ברעמ יניא
:הכלה השדחתנ רבכש עדוי היה אלו
.תיבאומ אלו יבאומ ,תינומע אלו ינומעובשיו הפ ובש רמאיו ריעה ינקזמ םישנא הרשע חקיו [ח]


:ירדנסכלא יבר רמא
.תושר לודגה ול ןתיש דע בשיל ןטקל תושר ןיאש ןכימ

:סחנפ יבר רמא
.ןהלש תואתשמה תיבב םינקז ןינממ ןהש הז תיבל ןכימ

:יסוי 'רב רזעלא יבר רמא
.הרשעב םינתח תכרבל ןכימ
:יזפ ןב ןדוי יבר רמא
.הרשעב היהתש דע ,הנמלאל ןמלא וליפא אלא ,הלותבל רוחב רבד ףוס אל


...ךלמילאל וניחאל רשא הדשה תקלח לאוגל רמאיו [ט]

.רמא לאוגל - לאג לאגת םא רמאל ךנזא הלגא יתרמא ינאו
.רמא ןיד תיבל - לאגי אל םאו
,םינב יל שיו השא יל שי רמאת אלש העדאו יל הדיגה
.הל קקזא אלש תנמ לע יתיב ךותל הסנוכ ינירה
.תור תלזא איהד יאדו :רמא ןכ לאוגה עמשש ןויכ


ימענ דימ הדשה ךתונק םויב זעוב רמאיו [י]
היבאומה תור תאמו

.ביתכ יתינק תינק תמה תשא
.הרות ירבדמ היה םליא ,ןמחנ רב לאומש יבר רמאד איההל אעייסמ אהו
?הלטיל ךלוה ינאו ,ןתוא ולטנש י"ע אלא ותמ אל םינושארה :רמא
.ינבב תלוספ ברעמ יניא יתייערז בברעמ אנא תיל ,הלטיל יל סח
:הכלה השדחתנ רבכש עדוי היה אלו
.תיבאומ אלו יבאומ תינומע אלו ינומע


הרומתה לעו הלואגה לע לארשיב םינפל תאזו [אי]

רבד לכ םייקל
לארשיב ארק רתפ אנינח יבר
.לארשיד אייפא וגב
,הלואגה לע ןיסלקמ ויה רבעשל
,והונאו ילא הז (ו"ט תומש) :רמאנש
,הרומתה לע וישכעו
.בשע לכוא רוש תינבתב םדובכ תא ורימיו (רמוחו לק םילהת) :רמאנש
.בשע לכואש העשב רושכ הנושמו ץקושמו לוונמ ךל ןיא

,לדנסבו לענמב ןינוק ויה הנושארב
.הצצקב ןינוק תויהל ורזח ולענ שיא ףלש :רמאנש

?הצצק ןיד והמו

:ןיבא רב יסוי יבר רמא
,םיזוגאו תוילק תואלמ תויבח ןיאיבמ ויבורק ויה ,יוגל והדש רכומ אוהש ימ לכ
,תוקוניתה ינפב ןירבשמו
:ןירמואו ןיטקלמ תוקוניתהו
.ותזוחאמ ינולפ ץצקנ
:םירמוא ויה ,הריזחה
.ותזוחאל ינולפ רזח
,ול תנגוה הניאש השא אשונש ימ לכ ךכ
,תוקוניתה ינפל ןירבושו םיזוגאו תוילק תואלמ תויבח ןיאיבמ םיבורקה ויה
:ןירמואו ןיטקלמ תוקוניתהו
.ותחפשממ ינולפ דובא
:ןירמוא ויה ,השרג
.ותחפשמל ינולפ רזח
.והערל ןתנו ולענ שיא ףלש :לדנסבו לענמב ןינוק תויהל ורזח
.הקזחבו רטשבו ףסכב םינוק תויהל ורזח
(ב"ל הימרי) :דחא קוספב ןיבותכ ןתשלשו
,ףסכ ירה ונקי ףסכב תודש
,רטשה ידע ירה םותחו רפסב בותכו
.הקזח ידע ירה םידע דעהו
:ןנחוי 'ר םשב יסוי 'ר
,ףסכ הטורפ הושמ תוחפ תינקנ ףסכ ןיא
.הטורפ הושמ תוחפב תינקנ עקרק ןיאו

.אגילפ אנינח יברד היתלמ
:אנינח יבר רמאד
.ןירטנק םיבותכבו ,ןירטיל םיאיבנבו ,םיעלס הרותב ורמאנש םילקש לכ

:יזפ ןב ןדוי יבר רמא
.ןירטנק ויהש ןורפע ילקשמ ץוח
,ףסכ ביתכ אכה .ימד אלו
.םילקש אנינח 'ר רמאד המו
,רזעילא 'רכ אלדו
:רמוא רזעילא 'ר היהש
.הנק ךוליה
.ךלהש םוקמ דע הנק ,הבחרל ןיב הכראל ןיב הדשב ךלה םא :ינתד
.רזעילא 'ר ירבדכ
:םירמוא םימכחו
.קיזחיש דע הנק אל
םידומ לכהו
.הנק ךלהש ןויכ ,ורבחל והדש רכומב


ולענ ףולשיו ךל הנק זעובל לאוגה רמאיו [בי]

?ימ לש ולענ
- יולו בר
,זעב לש ולענ רמא דח
.לאוג לש ולענ רמא אנירחו
,זעוב לש ולענ רמאד ןאמכ םירבדה ןיארנ
.ןוברע ןתונ תויהל חקולה ךרדש

'וגו השדחה המלשב היחא שפתיו (א"י 'א םיכלמ) התווכדו
?ימ לש ותלמש
- יולו בר
.םעברי לש ותלמש רמא דח
.היחא לש ותלמש רמא אנירחו
:ןמחנ בר רב לאומש יבר רמא
,היחא לש ותלמש רמאד ןאמכ ארבתסמ
.דוד תיב תוכלמב תוקולחמש העשב םיערוק תויהל םיקידצה ךרדש

ערקיו וליעמ ףנכב קזחיו תכלל לאומש בסיו (ו"ט 'א לאומש) התווכדו
?ימ לש וליעמ
- יולו בר
,לואש לש וליעמ רמא דח
.לאומש לש וליעמ רמא אנירחו
,לאומש לש וליעמ ףנכ רמאד ןאמכ ארבתסמו
.תחבשמ ןתעיטנ ןיאש העשב םיערוק תויהל םיקידצה ךרדש

.םעברי חכ רצע אלו (ג"י 'ב ה"ד) התווכדו
לאומש יבר רמא
.היבא אלא ףגינ אל ,ףגינש אוה םעבריש רובס תא
לארשי לש םהינפ תרכה ריבעהש ידי לע היבא ףגינ המלו
.םב התנע םהינפ תרכה ('ג היעשי) :רמאנש
:רמא אחא 'ר
.ןתרוצ ונתשנש םימי 'ג םירמוש םהילע דימעהש י"ע
.םטוחה םע םינפ ףוצרפ לע אלא ןידיעמ ןיא ןנינתד
- שיקל שירו ןנחוי 'ר
:רמא ןנחוי 'ר
.םיברב ןדשחש ידי לע
.בהז ילגע םכמעו (ג"י 'ב ה"ד) :רמאנש
:רמא שיקל שיר
ינולישה היחא דובכ הזבש י"ע
.לעילב ינב םיקר םישנא וילע וצבקיו (םש) :רמאנש
.לעילב ןב ינולישה היחאל ארק
:ירמא ןנברו
.הרעיב אלו ודי לע םיבכוכ תדובע תאבש ידי לע
.םעברי רחא היבא ףודריו (םש) :ביתכד אוה אדה
.לא תיבב דחאה תא םשיו ביתכו
,בותכה ופגנ ךלמה תא הנומש ךלמה םא המו :רמוחו לק םירבדה ירהו
.המכו המכ תחא לע טוידהה תא הנומ אוהש טוידה


רעשב רשא םעה לכ ורמאיו [גי]

האלכו לחרכ ךתיב לא האבה השאה תא 'ה ןתי
לארשי תיב תא םהיתש ונב רשא
היכרב יבר רמא
.רקיע לחר תא השוע אוה ךכיפל ,האל לשמ ןיבוסמ בור

:אנהכ רב אבא יבר רמא
,ולש ורקיע התיה לחר
.הרקיע הרקע לחרו (ט"כ תישארב) :רמאנש
:יאחוי רב ןועמש יבר ינת
,המשל םינב וארקנ ךכיפל לחר דגנכ םירבד ורמאש יפל
.הינב לע הכבמ לחר (א"ל הימרי) ביתכד
,הנב םשל וליפא אלא המשל רבד ףוס אלו
.ףסוי תיראש 'ה ןנחי ילוא ('ה סומע) :רמאנש
,הנב ןב םשל וליפא אלא הנב םשל רבד ףוס אלו
.םיעושעש דלי םא םירפא יל ריקי ןבה :רמאנש


ץרפ תיבכ ךתיב יהיו [די]

.וזה תקדצה ןמ ויהי ךל ןתיל דיתע ה"בקהש םינב לכ :ורמא
.איה הרקע יכ ותשא חכנל 'הל קחצי רתעיו (ה"כ תישארב) התווכדו
,ןאכ החוטש הקברו ןאכ חוטש קחצי היהש דמלמ אלא ?ותשא חכנל והמ
.וזה תקדצה ןמ ויהי יל ןתיל דיתע התאש םינב לכ ע"שבר :רמואו
,ותשא תאו הנקלא תא ילע ךרבו ('ב 'א לאומש) התווכדו
.וזה תקדצה ןמ ויהי ךל ןתיל אוה ךורב שודקה דיתעש םינב :רמא


השאל ול יהתו תור תא זעוב חקיו


:שיקל ןב ןועמש יבר רמא
.ןירטומ רקיע אוה ךורב שודקה הל ףלגו ,הל היה אל [םחר=] ןירטומ רקיע


'ה ךורב ימענ לא םישנה הנרמאתו [וט]

םויה לאוג ךל תיבשה אל רשא
.םלועל לארשיב טילשו הדור ךערזב אהי ךכ ,עיקרב הדור הזה םויה המ

:אינוח יבר רמא
.והילתע ימיב דוד לש ותציב העקעקתנ אל םישנ לש ןהיתוכרבמ
:רמא לאומש יבר םשב אמוחנת יברו
.ערז וניבאמ היחנו (ט"י תישארב) ביתכ המש
.רחא םוקממ אב אוהש ערזה ותוא ,[ערז אלא ,[ןב ןאכ ביתכ ןיא
.חישמה ךלמ הז ?הז הזיאו


,ךתביש תא לכלכלו שפנ בישמל ךל היהו [זט]

ותדלי ךתבהא רשא ךתלכ יכ
:םינב העבשמ ךל הבוט איה רשא

- הימחנ יברו הדוהי יבר
:רמוא הדוהי 'ר
:ןלהל ןירומאה תובאה ישאר העבשמ
.יעיבשה דוד יששה םצא ('ב 'א ה"ד)
:רמא הימחנ יבר
- ןאכ ןישרופמה העבשמ
.זעוב ןומלש ןושחנ בדנימע םר ןורצח ץרפ
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ