ח השרפ

:השרפה ןכות
חתפ אנהכ רב אבא יבר [א]
ץרפ תודלות הלא


:חתפ אנהכ רב אבא יבר [א]

.ואטחת לאו וזגר ('ד םילהת)
:םירמואו ילע םיזגרתמ םה יתמיא דע ,אוה ךורב שודקה ינפל דוד רמא
?אוה היבאומה תורמ אלו ,אוה החפשמ לוספ אל
,םכבכשמ לע םכבבלב ורמא (םש)
?תויחא יתשמ םתאב אל םתא ףא
.הלס ומודו ,םכרקיע המ ואר םתא
?אוה החפשמ לוספמ אל ,םכינקז הדוהי החקלש רמת ףאו
.חנ ןב םש לש ותב אלא
!?םיסחוי םכל שי םתא ,המ
:רמא היבא רב בקעי 'ר
.אטחת לאו ךרצי זיגרא
:ןירמא ןנברו
.אטחת אלו ךרצי סיעכא


ץרפ תודלות הלא

:אבא יבר רמא
- רמאנש םוקמ לכ
,םינושארה תא לספ - הלא
'וכו .םינושארה לע ףיסומ הלאו

.יאמדק ןב היה לאמחרי אלו םר תא דילוה ןורצחו
.יבולכ תאו םר תאו לאמחרי תא דלונ רשא ןורצח ינבו (ט ,ב א"הד)
,הב רטעתהל תינענכ השא אשנש אלא
.הרטע המשו לאמחריל תרחא השא יהתו ('ב א"הד) ביתכד

,םיאישנל תומלוס ושע ןאכ דע אלא ןומלשו בדנימע תא דילוה םרו
.םיכלמל תומלוס ושע ךליאו ןאכמ

:חתפ קחצי 'ר
.יתאבש רמול ךירצ יתייה הריש יתאב הנה יתרמא זא ('מ םילהת)
.השמ רישי זא (ו"ט תומש) רמאנש ,הריש אלא זא ןיאו
.יתאבו ,יתייה אבי אל ללכמ

.ךל להקב ואבי אל תיוצ רשא הלגמב ילע בותכ רפס תלגמב ('מ םילהת)
.יבאומו ינומע אבי אל (ג"כ םירבד) רפסב
.ילע בותכ רפסבו הלגמב אלא ,יתאבש ויד אלו
.דוד ישי דבוע זעוב ןושחנ בדנימע םר ןורצח ץרפ :הלגמב
.אוה הז יכ והחשמ םוק 'ה רמאיו (ז"ט א"ש) :רפסב

:רמוא אנוה 'ר
.רחא םוקממ אבה ערז ,רחא ערז םיהלא יל תש יכ ('ד תישארב) ביתכ
.חישמה ךלמ הז הז ?הזיאו
:ןומיס 'רו היכרב 'ר
.ושאר לעמ תילגרמ הלפנו םוקמל םוקממ רבוע היהש ךלמל לשמ
,םש ולש אילמפ לכו ךלמה דמע
?ןאכ ולש אילמפ לכו ךלמ לש וביט המ :םירמוא םיבשו םירבוע ויהו
.ושאר לעמ תילגרמ הלפנ :ורמא ,ואר
,תודבכמ איבהו רפעה תא רבצ ?השע המ
.האצמו ישילשהו ,האצמ אלו ינשהו ,האצמ אלו דחאה רובצה תא דבכו
.ותילגרמ תא ךלמה אצמ :ורמא
,ךל ךל :םהרבאל רמא אוה ךורב שודקה ךכ
סחייל יל היה ךרוצ המ .הפצמ יתייה ךל
םש
דשכפרא
חלש
רבע
גלפ
רוחנ
חרת
:ךליבשב אלא
.םהרבא אוה םרבא ('א א"הד)
.ךינפל ןמאנ ובבל תא תאצמו ('ט הימחנ)
:דודל אוה ךורב שודקה רמא ךכ
:סחייל יל היה ךרוצ המ
ץרפ
ןורצח
םר
בדנימע
ןושחנ
ןומלש
זעוב
דבוע
ישי
.ידבע דוד יתאצמ ?ךליבשב אל
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ